Partea a II-a

Cap. I. REGIMUL TOCMELILOR AGRICOLE ÎN IMPAS
Cap. II. REVENDICAREA UNEI NOI REPARTIŢII A PROPRIETĂŢII FUNCIARE
Cap. III. PROBLEMELE JURIDICE ALE REPRIMĂRII
Cap. IV. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU ACTELE DE RĂSCOALĂ ŞI PREJUDICIILE LOR  

 

Secţiunea II

RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU DAUNELE
PROVOCATE PRIN ACTE DE RĂSCOALĂ

 

Problema răspunderii civile pentru daunele provocate prin acte de răscoală s-a pus încă de la primele mişcări ţărăneşti. Într-o audienţă la rege, în luna martie 1907, o delegaţie a marilor proprietari au cerut ca statul să le acorde despăgubiri pentru devastările suferite[1]. Presa conservatoare a insistat şi ea pentru acordarea de despăgubiri[2].

 

§ 1. Temeiul juridic al răspunderii civile a statului

 

Moşierii şi arendaşii vizau o răspundere a statului, deoarece - spre deosebire de ţărani - statul prezenta garanţii de solvabilitate. Cu privire la fundamentarea ei, circulau în doctrina dreptului constituţional mai multe teorii, care au şi fost invocate şi discutate la noi ca temei al cereruilor de despăgubiri, combaterea lor făcându-se mai ales de către N. Titulescu în lucrarea sa ,,Problema responsabilităţii juridice a statului şi a comunelor, cu privire la ultimele răscoale ţărăneşti“.

În sec. XIX încă mai domina teoria responsabilităţii statului pentru daunele cauzate, formulată în timpul revoluţiei franceze, bazată pe concepţia metafizică a suveranităţii statului, potrivit căreia suveranitatea se impune tuturor fără compensaţie, decât doar ca o manifestaţie benevolă[3]. Ca o reacţie împotriva acestei teorii au fost elaborate noi puncte de vedere, care susţineau răspunderea statului pentru daunele cauzate prin activitatea organelor sau funcţionarilor săi.

 

1. Teoria civilistă

 

În lipsa unor texte care să prevadă răspunderea statului, juriştii au recurs la principiile dreptului civil, pe care le socoteau ca fiind dreptul comun în materie de răspundere, în timp ce răspunderea statului nu ar fi constituit decât un caz de aplicaţiune excepţională a acestora. În consecinţă, dispoziţiile art. 998 şi urm. ale codului civil au fost extinse şi cu privire la răspunderea statului, sub cele două forme: delictuală şi quasi-delictuală. Spre a se angaja deci răspunderea statului era necesar să se dovedească:

- existenţa unui prejudiciu provocat prin fapt unui agent public lucrând în exerciţiul funcţiunii sale;

- fapta agentului constituie o culpă din partea administraţiei, in eligendo sau in vigilando, ori o lipsă de prevedere conf. art. 1000 cod civil.

Susţinută de Laurent, această teorie a fost împărtăşită la noi de către Dim. Alexandrescu[4], care invoca şi argumente de text, anume art. 4 din Legea responsabilităţii ministeriale din 2 mai 1879: acest text autoriza statul să ceară miniştrilor a fi despăgubit, când din cauza lor statul a fost condamnat la daune, ceea ce se putea interpreta ca o recunoaştere implicită a răspunderii statului faţă de particularul vătămat.

 

2. Teoria relei funcţionări a serviciului public

 

Elaborată în Franţa de către Consiliul de stat şi consacrată de Tribunalul de conflicte încă din 1873[5], teoria relei funcţionări a serviciului public înlătura teoria subiectivă civilistă, deoarece raportul dintre stăpân şi servitor sau prepus nu putea fi asimilat cu acela dintre stat şi funcţionar:  pe când stăpânul are libertatea de a alege prepusul şi a-l supraveghea, situaţia funcţionarului este precizată de legile şi regulamentele administrative. Noua teorie, bazată pe caracterul obiectiv al relei funcţionări a serviciului public, angaja răspunderea civilă a statului, cu condiţia să evite:

- o culpă de serviciu;

- o daună;

- un raport cauzal întrre culpa de serviciu şi daună.

La noi, această concepţie a fost adoptată de P. Negulescu, Al. Degré, C. G. Dissescu[6]. Potrivit acestei concepţii, incompetenţa, neglijenţa în serviciu atrag răspunderea statului pentru daunele provocate.

 

3. N. Titulescu şi combaterea teoriilor răspunderii statului

 

Insistenţa moşierilor şi arendaşilor, sprijiniţi de conservatori în susţinerea tezei greşelilor administraţiei - cauză a provocării răscoalei - ca şi a slăbiciunii[7] administraţiei, în legătură cu potolirea răscoalei şi apărării împotriva devastărilor, urmărea să dovedească faptele administraţiei, susceptibile a atrage răspunderea statului. În acelaşi scop, ei procedau sistematic la ancheta in futurum, care constatau daunele provocate de devastările răsculaţilor[8].

Deşi recunoştea importanţa socială şi politică a celor care reclamau despăgubiri - el însuşi suferind daune la moşia sa ,,Tituleşti“ - totuşi, N. Titulescu a combătut aceste pretenţii, ca neîntemeiate atât în fapt, cât şi în drept.

În fapt, arăta N. Titulescu, prefecţii şi statul ,,nu pot fi găsiţi vinovaţi că n-au luat măsurile necesar,e pentru că n-au putut, n-au ştiut, pentru că nici păgubaşii, ei fiind interesaţi, nu le-au arătat“[9].

În drept, N. Titulescu se plasa pe poziţia lui Laferriere, adept al teoriei răspunderii excepţionale a statului, care - fiind suveran - poate lua sau nu măsuri de prevenire ori represiune a răscoalei[10]. Combătând argumentele teoriei civiliste pe baza particularităţilor raportului dintre comitent şi prepus, în comparaţie cu acela dintre stat şi funcţionari,
N. Titulescu arăta că statul poate răspunde pentru prejudicii faţă de particulari, dar nu în temeiul legii răspunderii ministeriale din 1875, ci în acela al Legii Contenciosului administrativ din 1 iunie 1905. Iar aceasta nu prevede răspunderea statului pentru acte de guvernământ, în care se cuprind şi cele săvârşite în legătură cu răscoala. Iată de ce, conchidea
N. Titulescu, chiar dacă s-ar dovedi în fapt vinovăţia unor funcţionari sau organe administrative, particularii nu au acţiune pentru despăgubiri împotriva statului.

 

§ 2. Răspunderea civilă a ţăranilor răsculaţi

 

Era evident că răspunderea pentru prejudiciile suferite de moşieri şi arendaşi prin acte de răscoală revenea ţăranilor răsculaţi, autori ai devastărilor. Dar, cei prejudiciaţi nici nu se gândeau să-şi îndrepte pretenţiile faţă de aceştia, întrucât - după cum remarca N. Titulescu - ,,ţăranul e asimilat cu un cerşetor şi nu are mijloace de plată a despăgubirilor“[11].

În discuţiile cu privire la răspunderea civilă a statului, s-a menţionat posibilitatea legală ca să răspundă comunele, conform Legii poliţiei rurale din 25 decembrie 1868. În cap. IV, art. 60, legea prevedea ca paza în comune să se asigure de locuitorii înşişi, sub sancţiunea unei amenzi între 20-100 lei a locuitorilor care nu-şi îndeplineau obligaţia respectivă. Desigur, nici această cale nu asigura despăgubirea moşierilor şi arendaşilor, totuşi s-au adus acuzaţii ţăranilor însărcinaţi cu paza, că nu au oprit răscoala în localităţile pe care le păzeau[12].

În concluzie, afirma N. Titulescu, imposibilitatea proprietarilor de a se despăgubi de la ţărani - din cauza sărăciei acestora - este un risc al marii proprietăţi, pe care ei trebuie să-l suporte[13].

 

§ 3. Acordarea despăgubirilor

 

Netemeinicia pretenţiilor moşierilor şi arendaşilor nu a fost o piedică în calea acordării despăgubirilor. Ele s-au dat, după potolirea răscoalei, din bugetul statului. Dar, chiar mai înainte, moşierii şi arendaşii au fost autorizaţi să-şi redobândească bunurile jefuite sau arse în timpul răscoalei, de la ţăranii răsculaţi care le deţineau. Cea mai mare parte din aceste bunuri erau cereale, care nu puteau fi identificate ca fiind furate. De aceea, cu sprijinul jandarmilor şi al armatei, moşierii şi arendaşii au ridicat abuziv de la ţăranii care aveau cereale, cantităţi mai mari decât acelea cu care fuseseră păgubiţi[14]. Ţăranii se plângeau că ,,au venit d-nii proprietari şi arendaşi şi ne-au luat tot porumbul şi grâul din magazie, cu forţa...“[15]. Plângerile lor au rămas fără vreun rezultat, iar moşierii şi arendaşii nu au avut nici o răspundere pentru ceea ce au luat mai mult - în mod indistinct - de la ţărani.

 

CONCLUZII

 

Abia se stinseseră ecourile jubileului din 1906, când răscoala din primăvara anului 1907 a trezit cercurile guvernante la realitatea existentă la sate, care nu mai putea fi nici ascunsă[16], nici ignorată[17]. Contrastul dintre aceste două evenimente oglindea contradicţia dintre moşierime şi ţărănime. Deşi şocul răscoalei a fost deosebit de puternic, producerea ei nu era întâmplătoare, ba chiar fusese prevestită de numeroşi cunoscători ai chestiunii ţărăneşti.

În legătură  cu revendicările ţărănimii, statul burghezo-moşieresc a adoptat la început o atitudine de tratative cu răsculaţii şi de îndemnuri faţă de moşieri şi arendaşi, în scopul uşurării tocmelilor agricole, fără a se modifica legislaţia existentă. Noile tocmeli urmau deci să fie consimţite de moşieri şi arendaşi. Aceştia nu voiau însă să renunţe la drepturile câştigate şi nici să considere valabile tocmelile încheiate în condiţiile răscoalei şi în prezenţa reprezentanţilor statului. Faţă de revendicările de împroprietărire, statul a avut o atitudine intransigentă, care a culminat cu actele de reprimare violentă, cu ajutorul administraţiei, poliţiei, jandarmeriei şi armatei. În toate aceste cazuri, statul se posta pe poziţia apărării legalităţii. Dar legalitatea era apărată numai în măsura apărării proprietăţii moşiereşti, a drepturilor moşierilor şi arendaşilor. Legalitatea cerea ca şi actele de reprimare să se desfăşoare într-un cadru legal. Dar în timp ce cercurile largi de intelectuali,  muncitori, mase ţărăneşti au fost urmăriţi, arestaţi, judecaţi şi condamnaţi, nu întotdeauna pe bază de probe, iar alteori ţăranii au fost executaţi fără nici o cercetare, lipsa de legalitate a acestor acte de reprimare a fost justificată prin interesul politic al intimidării ţăranilor - vinovaţi sau nu - spre a nu se mai răscula în viitor.  Fără a se respecta noţiunea ştiinţifică de instigare, puţini au fost cei care au fost scutiţi de învinuirea de instigatori. Actele de cruzime comise de elemente din aparatul de reprimare sau chiar de moşieri şi arendaşi nu au fost anchetate şi împotriva lor nu s-au  luat măsuri de sancţionare[18], ceea ce şi alţi cercetători subliniau în acelaşi sens: ,,pentru ţărani nu e dreptate“[19], ,,justiţia e foarte puţină pentru ţărani“[20], că pentru clasa muncitoare este ,,o dreptate mai bună“[21]. Dar în mod făţiş guvernul liberal, prin ministrul de interne I. I. C. Brătianu recomanda a se lua orice măsuri de reprimare, fără a căuta o justificare legală.

Desfăşurarea reprimării a confirmat că statul a folosit două categorii de metode: metode violente şi metode de influenţare politică şi ideologică. În folosirea celor din urmă o contribuţie foarte importantă au avut organizaţiile social-politice care au acţionat sub conducerea aparatului de stat: biserica, cercurile culturale, băncile populare, presa. Nici activitatea acestora nu s-a desfăşurat însă conform legilor în vigoare.

Reprimarea a constituit o experienţă edificatoare pentru conştiinţa juridică a ţărănimii. Ţărănimea a întrevăzut poziţia sa de clasă şi poziţia claselor exploatatoare care exercitau reprimarea, aşa cum a subliniat N. Iorga[22].

Aceeaşi dublă ,,dreptate“ şi legalitate s-a văzut şi în problema despăgubirilor civile. Deşi se motivase că nici statul şi nici ţăranii nu erau legalmente datori să despăgubească pe moşieri, totuşi  statul a prevăzut atât despăgubiri plătite de stat, cât şi posibilitatea ca cei dăunaţi să recupereze de la ţărani bunurile care - pretindeau ei - au fost jefuite de aceştia. Largheţea faţă de moşieri şi arendaşi contrasta cu modicitatea sumei acordată de stat ţăranilor păgubiţi în timpul răscoalei.

Confruntarea dintre răsculaţi şi forţele de reprimare a depăşit cadrul imediat al sferei lor de interese. Aşa cum răscoala a îmbogăţit conştiinţa ţărănimii cu elemente noi, tot aşa lupta pentru pământ a împins ţărănimea la o democratizare hotărâtă a relaţiilor politice. În adevăr, aşa cum a semnalat M. Gh. Bujor[23], ţărănimea simte nevoia drepturilor politice, astfel cum un an mai înainte V. M. Kogălniceanu atrăgea atenţia că o îndreptare se poate realiza ,,numai când ţărănimea va avea drept de vot egal cu ceilalţi“[24]. Aşa cum explica L. Pătrăşcanu, chiar dacă ţărănimea răsculată n-a cerut ea atunci drepturi politice în forma de mai sus, totuşi cei care au formulat necesitatea lor au ţinut seama de lupta ei pentru aceste drepturi şi au vorbit în numele ei[25]. Această democratizare s-a extins şi la alte domenii juridice, după cum se va vedea în perioada imediat următoare.

Chiar din timpul răscoalei însă, statul a simţit nevoia de a se adapta necesităţilor reprimării, de a-şi amplifica aparatul de stat, în special cel de reprimare, prin începuturile de reorganizare a ministerului de Interne, prin măsurile de pregătire a reorganizării poliţiei de informaţii, a jandarmeriei şi a administraţiei locale în vederea realizării unei mai prompte reprimări în viitor.

 [1] L. Pătrăşcanu, op. cit., p. 331.

[2] ,,Dreptul“ (Despăgubirile şi guvernul), nr. 26 din 14 aprilie 1907, p. 1.

[3] P. Negulescu, Tratat de drept public, tom. II, 1943, p. 178.

[4] A se vedea I. Tanoviceanu, în ,,Curierul judiciar“, nr. 31 din 19 aprilie 1907, (recenzia lucrării lui N. Titulescu).

[5] P. Negulescu, op. cit., p. 181.

[6] P. Negulescu, în ,,Dreptul“, 1902, p. 48; Al. Degré, în ,,Dreptul“, nr. 77, 79 din 1899; C. G. Dissescu, în ,,Dreptul“ din 28 ianuarie 1899.

[7] Doc. 1907, vol. II, p. 121.

[8] Em. Costinescu, Cuvântare la Senat, în Mon. Of. 22 din 24 februarie 1909.

[9] N. Titulescu, Problema responsabilităţii juridice a statului şi a comunelor cu privire la ultimele răscoale ţărăneşti, Buc., 1907, p. 15, 16.

[10] N. Titulescu, op. cit., p. 36.

[11] N. Titulescu, op. cit., p. 6.

[12] Doc. 1907, vol. I, p. 454.

[13] N. Titulescu, op. cit., p. 53.

[14] Doc. 1907, vol. I, p. 405.

[15] Ibidem, vol. II, p. 220.

[16] 1 N. Iorga, Ascultaţi ţărani!, în ,,Neamul Românesc“, I (1906), nr. 42, p. 1, sau Pagini alese, Ed. ptr. lit., 1965, p. 326 şi urm.

[17] Manifestul cercului socialist ,,România muncitoare“, intitulat ,,Patruzeci de ani de sărăcie, de robie şi ruşine“.

[18] Doc. 1907, vol. I, p. 450.

[19] Em. Dan, op. cit., p. 578.

[20] D. N. Comşa, op. cit.., p. 313.

[21] A. D. Xenopol,  op. cit., p. 45.

[22] N. Iorga, ibidem, p. 338.

[23] M. Gh. Bujor, în ,,România muncitoare din 11-18 martie 1907“; manifestul ,,Către lucrători şi ţărani, către studenţi“.

[24] V. M. Kogălniceanu, Către săteni, p. 2.

[25] L. Pătrăşcanu, op. cit., p. 318.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor