P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Secţiunea  II

CONTRACTUL DE ARENDĂ
C
ĂTRE OBŞTILE
ŢĂRĂNEŞTI

 

§ 1. Obştile de arendare

 

Legea din 10 aprilie 1909 a dat un mare avânt dezvoltării obştilor ţărăneşti, prin dreptul de preferinţă ce l-a creat în favoarea lor la arendarea moşiilor aparţinând statului şi persoanelor juridice de drept public în general.

În ţara noastră obştile săteşti pentru arendări de moşii apăruseră după 1900, chiar mai înainte ca ele să fi apărut în alte ţări, din propria iniţiativă a sătenilor şi fără a fi imitat vreun exemplu străin[1]. De la 16 obşti în 1904, numărul lor ajunsese la 127 în 1907, cu 8256 membri, cu terenuri de 79.000 ha şi arendă de 2.209.613 lei[2].

Cauza apariţiei lor era lipsa de pământ a ţăranilor şi dorinţa lor de a arenda moşiile, în primul rând ale particularilor, cu excluderea arendaşilor. Forma lor originală poate fi pusă în legătură cu obştile săteşti arhaice din perioada feudalismului. În această lumină, dreptul de preferinţă reglementat în 1909 nu era nou ci doar o reînviere a unui drept propriu de folosinţă pe care ţăranii îl aveau asupra tuturor moşiilor feudale[3]. La început ele nu au luat o dezvoltare mai mare din cauză că moşiereii şi instituţiile de credit se temeau să contracteze cu ţăranii din obşte şi să se expună în caz de neexecutare a obligaţiilor lor, la nesiguranţa procedurii de îndeplinit faţă de un număr considerabil de debitori[4]. De aceea, chiar mai înainte de 1909, cele mai multe din moşiile arendate de obşti aparţineau statului, iar nu particularilor. În 1909 existau 65 de obşti, cu 6023 membri şi 42.500 ha, dar în 1912 au ajuns la 389 obşti, cu 55.707 membri şi 286.000 ha[5].

 

§ 2. Particularităţile contractului de arendă către obştile săteşti

 

Contractul de arendă către obştile săteşti se încadrează în categoria contractelor de locaţiune reglementate de codul civil, cu unele particularităţi prevăzute în legea din 10 aprilie 1909;

- Obştea sătească de arendare beneficiază de un drept de preferinţă în ceea ce priveşte arendarea moşiilor statului şi ale celorlalte persoane de drept public.

- Obştea trebuie să depună ca garanţie la încheierea contractului 10% din preţul arendei.

- Obştea este obligată să posede capitalul şi mijloacele de exploatare necesare.

Principiile generale ale contractului de locaţiune ca şi dispoziţiile speciale ale legii din 10 aprilie 1909 se aplică tuturor arendărilor către obştile săteşti:

- moşiile statului şi instituţiilor de drept public;

- moşiile Casei Rurale;

- moşiile particulare.

Contractul de arendă către obşti a întâmpinat o ostilitate puternică din partea moşierilor şi arendaşilor şi a dat naştere la controverse juridice, mai ales în legătură cu personalitatea juridică a obştilor, de unde izvorau cele mai multe dificultăţi practice.

Arendarea moşiilor către obşti era criticată pentru următoarele motive:

- se pierd avantajele marii culturi;

- la expirarea contractului, ţăranii din obşte nu vor mai părăsi moşia arendată;

- conducerea obştilor va fi acaparată de chiaburi[6];

- obştea sătească constituie un sistem comunist, similar mir-ului din Rusia, pe care Stolîpin caută să-l desfiinţeze[7].

Legea din 1909 era şi ea criticată deoarece:

- prin reglementarea ,,arendării“ către obşti a contravenit manifestului guvernului care prevedea ,,vânzarea moşiilor statului către săteni“[8];

- nu a rezolvat problema personalităţii juridice a obştilor de arendare.

Arendarea directă către obşti prezenta marele avantaj că suprima pe arendaşii intermediari şi deci avea ca rezultat un venit pentru ţărani. La aceasta se adăugau şi considerente de ordin politic, după aprecierea guvernului, în sensul că dezvoltă spiritul de solidaritate socială, de armonie între cele două clase - moşieri şi ţărani - şi îndepărtează ideea împroprietăririi. Guvernul nu urmărea atunci o împroprietărire, iar obştea nu putea avea consecinţe ,,comuniste“, de vreme ce ea are un statut şi se găseşte sub controlul statului[9]. Singura împroprietărire pe care o urmărea guvernul era o ,,împroprietărire selecţionată“, cu ajutorul Casei Rurale atunci înfiinţară[10].

Înmulţirea numărului obştilor şi rezultatele bune pe care le obţineau, arătate de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor[11] au dovedit că argumentele economice aduse de criticii arendării către obşti nu erau valabile. Totuşi, obstacole juridice au împiedicat dezvoltarea lor, iar cel mai important era acela în legătură cu recunoaşterea personalităţii lor juridice.

Problema personalităţii juridice a obştiilor era mai veche decât legea din 1909. Încă din febr. 1904 apăruse legea pentru modificarea art. 74 şi 514 Cod proc. civ. şi art. 19 din legea de autentificare, spre a permite înfiinţarea obţiilor, cu scopul de a arenda moşii. Dar legea nu a recunoscut personalitatea juridică a obştei. Obştea este recunoscută ca existând numai în ceea ce priveşte raportul dintre ea şi proprietarul moşiei cu care contractează arendarea şi numai în legătură cu actele care derivă din contractul de arendare, fără să se ocupe şi de organizarea sa interioară, de administraţia ei, de modul cum funcţionează. De aici consecinţa că în cazul când unii dintre membrii obştei ar părăsi obştea după încheierea contractului de arendare, cei rămaşi sunt răspunzători pentru executarea contractului faţă de proprietar.

Spre a complini această lacună, Legea Cooperaţiei din aprilie 1905 a dat posibilitatea obştei să se organizeze în interior pe baza unui statut, ca o societate cooperativă de producţie, astfel că ieşirea din obşte a unor membru nu-i scuteşte pe aceştia de angajamentul şi răspunderea faţă de proprietar, inclusiv plata datoriei lor către acesta.

În doctrină s-au formulat două curente principale cu privire la natura juridică a obştilor săteşti:

a) Obştea este încadrată în instituţiile Codului civil:

- obştea nu e o persoană juridică, ci o entitate juridică din punct de vedere procedural exprimând anumite drepturi individuale;

- obştea este echivalentă cu proprietatea erezilor neîmpărţiţi[12].

b) Obştea este o ,,formaţie istorică“, proprie ţării noastre, originală, care nu poate fi încadrată în Codul civil:

- obştea este o creaţiune a obiceiului pământului, consacrată de textele Codului Calimach şi Caragea, dar necunoscută Codului civil, care a consacrat numai anumite norme de obicei[13], fără acelea privitoare la obşte;

- obştea continuă să fie reglementată de normele obişnuelnice, deoarece obiceiul pământul nu ar fi fost abrogat expres de Codul civil[14].

Jurisprudenţa în general s-a fixat în sensul că obştea este o colectivitate de persoane fizice, aplicându-i dispoziţiile codului civil, deşi caracterul individualist al acestuia - refractar stării de indiviziune - nu se potrivea cu natura obştei săteşti tradiţionale[15].

Această interpretare a stârnit discuţii în doctrina şi jurisprudenţa noastră şi după legea din 10 aprilie 1909 şi a constituit un impediment serios în viaţa juridică a obştiilor de arendare.

 [1] I. Mircescu, Obştile săteşti pentru arendări de moşii, Ploieşti, 1909, p. 11, 18.

[2] Ibidem, p. 19.

[3] A. Rădulescu,  Dreptul de protimis la arendarea moşiilor, în ,,Dreptul“,
nr. 40/1907, p. 324.

[4] I. D. Filitti, Păreri asupra constituirii obştilor săteşti, ,,Dreptul“. nr. 44/1910, p. 349, 355.

[5] Colectiv (Acad. RSR), Marea răscoală ţărănească din 1907, p. 808.

[6] N. Fleva,  Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909, p. 775.

[7] I. N. Lahovari, ibidem, p. 791.

[8] N. Fleva, ibidem, p. 775.

[9] I. G. Duca, Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909, p. 777 şi 779.

[10] Ibidem, p. 777.

[11] Anton Carp, ibidem, p. 791.

[12] C. Georgescu-Vrancea, Proprietatea devălmaşă şi obştile de răzăşi, în ,,Curierul judiciar“, nr. 12/1908, p. 107.

[13] Constant Georgescu, Câteva cuvinte despre proprietatea noastră devălmaşe, în ,,Pagini juridice“, nr. 4/1904, p. 26.

[14] Gr. Alexandrescu, Istoria dreptului român, vol. II, p. 318.

[15] Const. Georgescu, op. cit., în ,,Pagini juridice“, nr. 9/1907.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor