P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Secţiunea III

CONTRACTUL DE ARENDĂ
C
ĂTRE
ŢĂRANI (INDIVIDIUALI)

 

 

Arendarea de către moşieri la ţăranii individuali (neorganizaţi în obşte) şi subarendarea prin intermediul arendaşilor de profesie au fost puse pe noi baze juridice prin legea învoielilor agricole din 23 decembrie 1907 [1] . Această lege realiza una din principalele măsuri anunţate prin manifestul guvernului din 12 martie 1907.

Faţă de legile anterioare de tocmeli agricole, legea învoielilor agricole din 1907 prezintă numneroase reglementări noi, prin care se urmărea înlăturarea unor neajunsuri semnalate în trecut. 

 

§ 1. Obiectul învoielilor agricole

 

În trecut se semnalase că în cadrul tocmelilor agricole încheiate cu ţăranii se cuprindeau operaţiuni diverse din punct de vedere contractual, fără ca legile de tocmeli să le reglementeze în mod distinct.

Noua lege din 1907 aduce precizări importante în această privinţă, o simplificare şi o delimitare a obiectului învoielilor cu caracter agricol. Ea prevedea că obiectul învoielilor agricole poate fi numai de trei feluri:

- arendarea pământului pentru culturi agricole;

- arendarea terenurilor pentru păşunat (izlaz);

- angajarea ţăranilor pentru munci agricole pe moşii.

Deşi au un obiect diferit, legea subsumează toate aceste trei operaţiuni noţiunii de ,,învoială agricolă“, dar are grija - pentru prima dată în legislaţia noastră - de a prevedea norme juridice distincte pentru fiecare din ele. Sub raport tehnic, legea a realizat, aşa dar, un progres însemnat faţă de trecut, cu unele avantaje de ordin practic.

În cele ce urmează, vor fi examinate separat aceste trei feluri de învoieli agricole, începând cu contractul privitor la arendarea sau subarendarea pământului pentru culturi agricole la ţărani.§ 2. Consimţământul

 

De la început trebuie semnalată grija legiuitorului de a asigura un consimţământ liber din partea ţăranilor la încheierea contractului de arendă, ca şi a tuturor celorlalte forme de învoieli agricole.

Se remarcă astfel înlocuirea termenului de ,,tocmeală“ din legile anterioare - care avea mai mult sensul de ,,aşezământ“ de ,,dictat“ din partea moşierilor şi a statului - cu termenul de ,,învoială“, care sugerează mai bine sensul de consimţământ liber.

În al doilea rând au fost aduse şi unele dispoziţii de eliminare a unor presiuni asupra ţăranilor, care îi puneau în situaţia de a nu putea avea o voinţă liberă la încheierea contractului. După cum se va vedea însă, eficacitatea lor era destul de slabă.  

 

§ 3. Preţul arendei

 

Potrivit legii din 1907, preţul pământului pentru cultură poate consta numai din:

- bani,

- dijmă

Legea încerca a reduce învoielile agricole la formula ,,bani gata pe muncă gata“. Se exclude astfel practica anterioară a plăţii prin muncă, sistem care dădea naştere la mari abuzuri din partea moşierilor şi arendaşilor. Se aprecia că preţul în bani ar exprima o echivalenţă mai aproape de realitate între prestaţiile părţilor contractante.

De asemenea se socotea că dijma de-a valma, dacă este practicată în continuare, prezintă avantajul că ar realiza o colaborare şi o apropiere între ţărani şi moşieri în cadrul procesului de producţie, ceea ce pe plan politic ar duce la o armonie socială, iar pe plan juridic la un fel de ,,contract de societate“ [2] .

Legea interzice (prin art. 3) dijma la tarla, care provocase atâtea proteste din partea ţăranilor, datorită exploatării abuzive la care ea dădea naştere.

Din cele de mai sus rezultă că legea învoielilor agricole din 1907 reprezintă un progres faţă de regimul anterior al tocmelilor agricole.

Totodată legea aduce o importantă inovaţie prin fixarea unui maximum al preţului arendei. Acest maximum urma să fie stabilit pentru viitorii cinci ani de către comisii speciale, pe regiuni, la media preţului arendei din cei trei ani anteriori răscoalei. Prevederea urmărea să împiedice ridicarea abuzivă a arendei de către moşieri. Moşierii şi politicienii conservatori în special au criticat noua reglementare. Take Ionescu, şeful partidului conservator - democrat invoca modivul că ea aduce atingerea legii economice a cererii şi ofertei. Aceasta însemna pe plan juridic - arăta Al. Marghiloman - desfiinţarea libertăţii de consimţământ a părţilor contractante [3] şi o urcare automată a preţurilor în întreaga ţară [4] . Iar N. Filipescu, conservator, acuza pe liberali că prin stabilirea arendei maxime au adoptat programul specialiştilor, procedând la o suprimare parţială a rentei cuvenite moşierilor pentru pământul acordat ţăranilor prin învoieli [5] .

Apărând legea învoielilor agricole, I. I. C. Brătianu, şeful guvernului partidului liberal, riposta că nu poate fi vorba de o creştere automată a arendei, deoarece consiliile regionale respective ar stabili preţuri diferenţiate, pe regiuni, iar în ceea ce priveşte intervenţia statului în stabilirea lor, aceasta a fost o necesitate în vederea pacificării ţării [6] .

Moşierii nu s-au mulţumit însă numai o o combatere verbală, ci au eludat în practică dispoziţiile legii privitoare la preţul arendei. Chiar în parlament, N. Filipescu anunţa cu cinism modul cum moşierii şi arendaşii vor continua sistemul vechi de plată a pământului arendat prin muncă şi anume, încheind două contracte cu ţăranii: unul de arendă în bani şi concomitent altul de munci agricole [7] pentru suma din primul contract, respectând plafonul de preţuri prevăzut de lege. În modul acesta se putea continua chiar sistemul de muncă la tarla, deşi era interzis prin art. 3 al legii învoielilor agricole.

Unii jurişti au construit chiar o teorie, potrivit căreia Legea învoielilor nu ar interzice decât forma veche a muncii la tarla - adică schimbul de pământ şi muncă fără să intervină vre-o unitate de măsură care să stabilească echivalenţa celor două prestaţiuni - cu alte cuvinte, legiuitorul din 1907 ar fi voit să interzică ,,modalitatea în care se făcea această învoială, dar nicidecum învoiala însăşi“ [8] .

Un alt mijloc de eludare este înfăţişat de C. Dissescu într-o şedinţă a senatului: întrucât legea învoielilor exceptează de la regimul plafonului de preţuri pământurile arendate pentru altfel de culturi decât porumb şi grâu, se vor face contracte deghizate, de ex. pentru legume de lux, la preţuri care depăşesc pe cele maxime, dar în realitate se va cultiva porumb [9] .

În practica aplicării legii învoielilor agricole s-a constatat că în regiunile unde situaţia ţăranilor ar fi trebuit totuşi să se mai îmbunătăţească, ca urmare a noilor măsuri de îngrădire a abuzurilor, situaţia lor de fapt s-a înrăutăţit, deoarece moşierii au încetat să mai arendeze pământ ţăranilor şi au trecut la o cultură în regie [10] . I. I. C. Brătianu încerca să explice creşterea cultivării în regie de către moşieri, prin creşterea preţurilor la cereale, ceea ce îi determina să restrângă cultivarea prin arendare, care le-ar fi adus un beneficiu mai mic [11] . Dar chiar aşa fiind, rezulta că sistemul plafonat al preţurilor de arendare constituia o piedică în continuarea sistemului de arendare, fapt care nu putea decât să agraveze lipsa de pământ pentru ţărani.

Eludarea dispoziţiilor legale privitoare la preţul învoielilor agricole nu era izolată. Alte dispoziţii puteau de asemenea să aibă o soartă similară, din cauza modului cum era întocmită legea şi a ostilităţii cu care ea era întâmpinată de moşieri şi arendaşi. 

 

§ 4. Forma învoielilor agricole

 

Noua lege a învoielilor agricole a adus însemnate noutăţi cu privire la forma contractelor de arendare, cu scopul de a ocroti consimţământul dat de ţărani la încheierea lor.

Mai întât legea nouă a unificat forma învoielilor, prin interzicerea încheierii lor conform dreptului comun. Art. 45 al legii tocmelilor din 1893 prevedea că părţile contractante pot să deroge de la regimul excepţional al legii şi să încheie tocmeli conform dreptului comun.
Art. 52 al legii din 1907 interzice o asemenea derogare, astfel că toate învoielile vor respecta - în forma lor - regimul legii speciale. Aceste formalităţi sunt cerute ad solemnitatem [12] , în timp ce legea anterioară le cerea doar ad probationem.

În al doilea rând, legea a prevăzut ca încheierea contractului să se facă în formă scrisă, având caracter autentic, din momentul prezentării şi îndeplinirii formalităţilor necesare la Primăria satului. Părţile contractante trebuiau să fie de faţă, în persoană. Se interpreta totuşi dispoziţia legală în sensul că moşierul sau arendaşul ar putea fi reprezentaţi prin procură, dar nu şi ţăranii [13] . Secretarul comunal citea părţilor contractul, iar apoi lua act de declaraţia lor că acesta este întocmit conform voinţei lor. După aceea părţile semnau contractul în faţa secretarului.

După cum se vede, legea urmăreşte să înblăture abuzurile facilitate de legile anterioare, prin întocmirea şi prezentarea tocmelilor unilateral de către moşieri şi arendaşi, în lipsa ţăranilor tocmiţi, care nu puteau astfel cunoaşte clauzele introduse în textul scris, devenit autentic din momentul transcrierii în registrul Primăriei cu toate efectele sale executorii.

O altă măsură de protecţie a ţăranilor era obligaţia moşierilor şi arendaşilor de a ţine registre pentru evidenţa prestaţiunilor prevăzute în contract şi a celor îndeplinite. Aceste registre erau:

- Registrul partidă

- Registrul chitanţier

Din registrul chitanţier se eliberau adeverinţe pentru prestaţiunile îndeplinite. În acelaşi timp se da ţăranilor învoiţi în libret, care rămânea în posesia lor şi în care erau trecute, conform art. 40 al legii prestaţiunile pentru care li se eliberau chitanţe. În modul acesta se urmărea a se pune capăt abuzurilor ce se făceau înainte cu registrele şi cu aşa numitele ,,liste de rămăşiţe“ ţinute numai de moşieri şi arendaşi, împotriva cărora ţăranii tocmiţi nu puteau face nici o contra-probă.

Totodată primăria era obligată în temeiul art. 75 al legii învoielilor să ţină două registre şi anume:

- Registrul contractelor agricole, în care acestea se trec cronologic;

- Registrul libretelor.

Dispoziţia de mai sus constituia o garanţie împotriva arbitrajului moşierilor şi arendaşilor în relaţiile lor cu ţăranii învoiţi.

Pe lângă aceste registre, Primăria mai era obligată, conform art. 76 şi 77, să ţină încă un registru de reclamaţiuni, pentru orice nemulţumiri izvorâte din modul cum erau îndeplinite prestaţiunile prevăzute în contract, ele putând atrage intervenţia organelor de stat investite de lege cu cercetarea şi rezolvarea lor.

În felul arătat mai sus se prezenta doar aparenţa legală, deoarece în fapt lucrurile se petreceau cu totul altfel. Măsurile de garanţie prevăzute de lege erau eludate în mod sistematic. Profitând de lipsa de sancţiune eficientă pentru neîncheierea contractului scris, moşierii şi arendaşii preferau să încheie contracte verbale. Evitau astfel şi caracterul autentic al contractului scris cu toate efectele sale juridice. În schimb, forma verbală permitea fraude şi împotriviri fără limită ale ţăranilor învoiţi. Ei erau ajutaţi în acest sens şi de atitudinea părtinitoare a instanţelor de judecată.

De exemplu, un administrator dat în judecată pentru că nu încheiase contract scris, era achitat în justiţie, pe motivul că legea învoielilor ar fi în favoarea moşierilor şi arendaşilor atunci când prevede forma scrisă, iar nu în ocrotirea ţăranilor învoiţi: ,,Legea vine în ajutorul proprietarului şi al arendaşului cu contracte autentice şi care ţine registre, pentru că-i dă posibilitatea să-şi constate şi urmărească pe ţăranii ce-i rămân datori ... scutindu-l de calea lungă şi anevoioasă a dreptului comun“ [14] . Concluzia era că fără contracte autentice, listele de rămăşiţe nu ar fi avut valoare în justiţie.

Soluţia jurisprudenţei a fost criticată, căci intervenţia statului prin măsuri şi organe speciale de garanţie şi ocrotire îi imprimă legii învoielilor un caracter de ordine publică, cu dispoziţii care ar trebui imperativ respectate. Dimpotrivă, interpretarea jurisprudenţei transformă legea învoielilor agricole într-o lege facultativă: ,,unii ar recurge la formele ei ca să poată încasa listele de rămăşiţă. Alţii ar neglija-o, neavând nevoie de dispoziţiile ei, întrucât în orice caz rămăşiţele nu le pierd, nu se tăgăduesc niciodată de ţăranul învoit pe moşie“ [15] .

Tot datorită neîncheierii contractului scris, moşierii şi arendaşii se considerau exoneraţi de obligaţia de a mai ţine registrele partidă şi chitanţier, să completeze libretele de evidenţă a prestaţiunilor îndeplinite de ţăranii învoiţi. Rezulta astfel că nerespectarea dispoziţiei legale de a întocmi contract scris îi scutea pe moşieri şi de la alte răspunderi. Justiţia considera eludarea legii ca o culpă în emittendo, pentru eventualele despăgubiri dacă erau cerute şi dovedite de ţărani.

În faţa instanţelor continua să se discute dacă obligaţia de ţinere a registrelor era cumulativă cu aceea a întocmirii în scris a învoielilor sau o obligaţie independentă, iar jurisprudenţa ezita să se statornicească în vreun fel [16] .

În schimb, contractul verbal nu este oprit şi nici pedepsit. Când o instanţă era sesizată cu un asemenea contract verbal, judecătorul urma să-i dea o formă scrisă [17] . Dacă însă contractul verbal conţinea dispoziţii contrare legii, art. 52 prevedea că el se va anula.

Unele instanţe însă erau deosebit de severe cu ţăranii învoiţi şi respingeau acţiunile lor dacă erau întemeiate pe contracte verbale, motivând hotărârile lor prin dispoziţiile aceluiaşi art. 52 al legii învoielilor agricole [18] . 

 

§ 5. Interdicţia unor clauze contractuale

 

Legile anterioare de tocmeli agricole dădeau posibilitatea înserării în contract a unor clauze derogatorii de la dispoziţiile generale ale codului civil, iar prin lipsa de sancţiuni chiar şi de la dispoziţiile legilor de tocmeli. Noua lege a trebuit să ţină seama de revendicările ţăranilor răsculaţi.

Art. 52 al legii din 1907 interzice după cum urmează:

- clauza de solidaritate,

- clauza penală,

- clauzele de adăugiri suplimentare în bani şi natură (,,dările de nume“), sau în munci (,,ruşfeturi“), precum şi unele foloase ca: pescuit, lemne de foc, stuf, papură, buruieni, pândărit.

Aceste clauze, practicate anterior pe o scară largă, dăduseră naştere la o scumpire excesivă a preţului arendei şi la puternice şi violente proteste din partea ţăranilor înainte şi în timpul răscoalelor.

Legea face o deosebire între clauzele de solidaritate, penală şi adăugiri suplimentare în bani şi munci - care nu mai pot figura în niciun contract de învoieli agricole - şi cauzele prin care se prevăd foloase, care pot figura, dar în contracte separate de cel de arendă, având preţul muncii ţăranilor stabilit numai în bani. Aceste contracte trebuiau întocmite conform legii, ca şi contractele de arendare.

Este semnificativ că interzicerea acestor clauze a fost legiferată cu acordul ambelor partide politice - liberal şi conservator - caracterul lor derogativ fiind prea vădit nedrept şi apăsător pentru ţărani. Legea nouă marchează un progres în această materie, faţă de legile anterioare ale tocmelilor. Ea sancţiona asemenea clauze introduse în contracte.

În practică însă continuau să se folosească asemenea clauze, cu tot caracterul prohibitiv al legii. Calea folosită era aceea a contractului verbal, în lipsa ori concomitent cu contractul scris, care însă era întocmit conform legii. Ţăranii învoiţi puteau avea următoarele atitudini:

- A. Să execute clauze ilegale fără a invoca vreodată caracterul lor ilegal şi deci nulitatea lor, ceea ce uneori se explica prin concepţia juridică a ţăranilor, bazată pe obiceiul trecutului, potrivit căruia orice învoială este sfântă şi trebuie respectată, sub orice formă ar fi făcută - scrisă sau verbală [19] - alteori prin constrângerea economică din partea moşierilor şi arendaşilor, care în anul următor nu le-ar mai fi arendat pământ, scoţându-i din moşie [20] .

- B. După executarera parţială sau integrală a unor asemenea clauze, să se adreseze justiţiei, cerând restituirea a ceea ce au dat fără a fi datori după lege.

Într-o atare situaţie, instanţele judecătoreşti au adopdat două soluţiuni:

a. Unele instanţe, invocând ar. 52 al legii învoielilor, nu au dat curs plângerilor sătenilor, deoarece nu erau întemeiate pe contracte scrise şi autentice;

b. Alte instanţe, invocând principiile dreptului comun, respingeau plângerile, deşi moşierii şi arendaşii recunoşteau că au primit ruşfeturi etc., motivând că art. 993 din codul civil, privitor la acţiunea în repetiţiune, condiţionează exerciţiul ei de eroare celui care a plătit un lucru nedatorat, eroare străină sătenilor participanţi la o atare învoială verbală [21] . O astfel de soluţiune era cu atât mai surprinzătoare, cu cât era de notorietate că Min. Justiţiei întocmise cu avizul Consiliului Superior al Agriculturii o circulară trimisă tuturor judecătorilor şi aflată la dosarul nr. 1 al arhivei acestora, prin care se atrăgea atenţia de a se avea în vedere învoielile verbale care ascund camăta, aplicându-le şi lor dispoziţiile prohibitive ale legii învoielilor agricole [22] .

Prin asemenea interpretări ale legii învoielilor sau ale codului civil, instanţele judecătoreşti au ajuns la soluţiuni care contraziceau dispoziţiile de ocrotire a ţăranilor învoiţi faţă de abuzurile moşierilor şi arendaşilor. 

 

§ 6. Durata învoielilor agricole

 

Legea din 1907 prevede în art. 1 că învoielile agricole vor putea fi încheiate pe o perioadă maximă de 5 ani [23] . Comparativ cu legile anterioare, se constată că în trecut - în lipsa unor prevederi maximale în legile din 1866 şi 1872 - a fost o tendinţă de scurtare a termenului pentru a da posibilitate ţăranilor să evite perpetuarea unor tocmeli apăsătoare, ajungându-se apoi la un maximum stabilit de legea din 1882 la 3 ani pentru arendarea pământului.

Legea din 1907 mai stabileşte prin art. 60 o limită minimă de 3 ani pentru loturile care se află la o distanţă până la 5 km., în scopul stimulării culturii prin rotaţie.

Stabilirea acestor limite maxime şi minime de timp constituie o derogare de la principiile dreptului comun privitoare la durata convenţiilor, dar care se justifică prin grija de ocrotire a sătenilor învoiţi.

Învoiala poate înceta mai curând în caz de reziliere. Până la 1907, rezilierea tocmelilor agricole urma principiile dreptului comun. Legea din 1907 păstrează aceste principii şi admitea rezilierea să poată fi cerută, conf. art. 1021 cod civil, de orice parte contractantă, ţăran, moşier sau arendaş.

Rezilierea trebuie cerută în toate cazurile, judecătoriei de ocol, conf. art. 1455 cod civil.

Contractul de învoială agricolă nu încetează pentru ţăranul învoit, dacă moşierul a înstrăinat proprietatea sau a încheiat un nou contract de arendare a moşiei, cu un alt arendaş. Este o derogare de la dispoziţiile codului civil şi ea realizează o adevărată grevare a fondului agricol de către contractul de locaţiune al sătenilor învoiţi, contract care nu se desfiinţează, în orice mâini ar trece şi sub orice forme, fondul agricol respectiv [24] . Legile anterioare de tocmeli nu reglementau această situaţie.

Potrivit dispoziţiilor codului civil, contractul de învoială agricolă nu ar trebui să înceteze în caz de subarendare din partea ţăranului învoit. Dar noua lege din 1907 prin art. 53 derogă de la codul civil şi restrânge principiul general de admitere a subarendării numai la două cazuri:

- decesul sau infirmitatea ţăranilor învoiţi,

- acela de forţă majoră în care se află ţăranii învoiţi.

În timp ce forţa majoră, potrivit legii, trebuie să fie constatată de Primar, decesul sau infirmitatea operează de drept în ceea ce priveşte justificarea subarendării.

Noua reglementare apără pe de o parte interesele moşierilor şi arendaşilor, tratând întrucâtva învoiala agricolă ca un fel de contract intuitu personae, fapt pentru care restrânge libertatea de subarendare, dar ocroteşte pe de altă parte şi interesul ţăranilor învoiţi, permiţând subarendarea în cele două cazuri exceptate de la dispoziţia restrictivă. 

 

§ 7. Lichidarea (răfuiala) învoielilor agricole

 

Legea din 1907 a dat o deosebită atenţie reglementării momentului final al executării contractului de învoieli agricole, care în trecut a dat naştere la atâtea nemulţumiri ţăranilor, din cauza arbitrajului moşierilor şi arendaşilor.

Spre deosebire de vechile legi ale tocmelilor, noua lege a dat o reglementare mai eficace dijmuitului, deşi a păstrat organizarea lui tot sub controlul şi cu participarea organelor administrative. Mai întâi, a fost completată lacuna vechilor legi prin:

- Fixarea unui termen de 15 zile de la strângerea recoltei, în care să se facă dijmuitul;

- Sancţionarea cu amendă a moşierului sau arendaşului şi cu pedeapsă disciplinară a administratorului de plasă, care nu se conformează dispoziţiei de respectare a terenului;

- În caz de absenţă a unei părţi, primarul împreună cu 2 consilieri procedează din oficiu la dijmuire, după ce în prealabil a făcut o somaţiune părţii absente;

- Interzicerea ridicării recoltei înainte de dijmuire, sub sancţiunea amenzii moşierului şi arendaşului în caz de nerespectare, sau a închisorii până la 15 zile, dacă ţăranul învoit este cel care nesocoteşte interzicerea.

Din modul discriminatoriu de sancţionare răzbate concepţia învechită, a neegalităţii sociale dintre cele două părţi contractante, potrivit căreia aceeaşi faptă de încălcare a legii atrage pentru o categorie socială cel mult o amendă, iar pentru alta închisoarea, socotindu-se că închisoarea ar avea un caracter difamatoriu numai pentru moşieri şi arendaşi, nu şi pentru ţăran, ,,mai sensibil amenzii şi mai nesimţitor închisorii, care-i procură chiar un plus de confort faţă de traiul lui“ [25] .

În ceea ce priveşte sechestrarea recoltei - care anterior se practică pe scară largă de către diverşi creditori, cămătari - legea nouă din 1907 prin art. 5 a permis-o numai pentru datorii derivând din contractul de arendare. Este adevărat că şi această dispoziţie constituie o derogare de la principiile dreptului comun, deoarece art. 1718 c.civ. prevede că patrimoniul debitorului cu toate bunurile actuale şi viitoare formează grija creditorilor, dar ea adoptă din aceeaşi nevoie de ocrotire a intereselor ţăranilor învoiţi, care prin sechestru erau împiedicaţi să-şi valorifice în cele mai bune condiţii rezultatele muncii.

O altă măsură de ocrotire a ţăranilor învoiţi este aceea a art. 82, prin care dobânda datoriilor lor faţă de moşieri sau arendaşi nu va putea depăşi 5%. Această dispoziţie este mai avantajoasă decât ceea ce anunţase Manifestul guvernului din 12 martie 1907, care prevedea o reducere a dobânzilor la 10%.

Legea a reglementat şi modul de folosire şi forţa probantă a ,,listelor de rămăşiţe“ întocmite de moşieri şi arendaşi. Mai înainte acestea constituiau un mijloc unilateral de probă, împotriva căruia ţăranii nu aveau nici o posibilitate de apărare. Conform art. 86, listele vor fi prezentate primarului, care le verifică şi le afişează în termen de 15 zile.

Ţăranul învoit se poate plânge judecătorului de ocol împotriva oricărui act în legătură cu lichidarea învoielii. Judecătorul este ţinut să se transporte în termen de 10 zile în comună şi să se pronunţe asupra plângerii. Hotărârea sa este definitivă dacă valoarea restituţiunilor sau reparaţiunilor cerute era sub 300 lei - ori s-a aplicat o pedeapsă cu amendă - şi cu drept de apel, dacă valoarea este peste 300 lei, ori s-a aplicat o pedeapsă cu închisoare.§ 8. Aplicarea normelor privind învoiala agricolă

 

O cercetare întreprinsă în 1914 de Consiliul Superior al Agriculturii cu privire la practica învoielilor agricole pe anii 1912 şi 1913 a ajuns la următoarele constatări:

 

a) A crescut încheierea contractelor în formă scrisă şi a scăzut încheierea celor verbale, dar totuşi acestea continuă - fără a putea fi toate descoperite şi cunoscute - deoarece ,,ţăranii însuşi le ascund de teamă de a nu fi lipsiţi de pământ în viitor“ [26] .

 

b) Nu s-a accentuat tendinţa de a se arenda pământul la ţărani mai mult în bani decât în dijmă:

- în bani = 33608,47 ha.

- în dijmă = 25614,68 ha.

- în bani şi dijmă = 59223,15 ha.

Cu privire la creşterea tendinţei pentru plata în bani, studiul menţionat arată: ,,cauza este că legea permite transformarea în munci a sumelor de bani cuvenite lor drept arendă“ [27] . Aşadar practica a confirmat sistemul de eludare a legii.

 [1] Mon. Of. nr. 213 din 23 decembrie 1907, p. 7905-7920.

[2] C. Georgescu-Vrancea, Comentariul legii învoielilor agricole, 1908, p. 25.

[3] Mon. Of. nr. 13 din 16 dec. 1908, p. 88.

[4] Mon. Of. nr. 14 din 18 dec. 1908, p. 128.

[5] Mon. Of. nr. 49 din 28 febr. 1909.

[6] Mon. Of. nr. 15 din 11 dec. 1908, p. 147, 144.

[7] C. Georgescu-Vrancea, Mon. Of. nr. 15 din 11 dec. 1908, p. 26.

[8] Constant Georgescu, Aplicarea legii învoielilor agricole, 1910, p. 43.

[9] Mon. Of. nr. 7 din 12 dec. 1908, p. 30.

[10] Iulian Vrăbiescu, Discurs în şedfinţa Camerei Deputaţilor, în Mon. Of. nr. 10 din 11 dec. 1908.

[11] Mon. Of. nr. 15 din 19 dec. 1908, p. 147.

[12] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 163.

[13] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 169.

[14] ,,Pagini juridice“, nr. 52/1909, p. 412.

[15] C. Georgescu-Vrancea, O controversă în legea învoielilor agricole, în ,,Pagini juridice“, nr. 55/1909, p. 432.

[16] C. Zaharia, Câteva observaţii asupra aplicării legii învoielilor agricole, în ,,Curierul judiciar“, nr. 32/1909, p. 32; D. Ghimpu, Legea învoielilor agricole, în ,,Curierul judiciar“, nr. 5/1910, pp. 36-40; Dem E. Teodorescu, Dar învoielile agricole?, în ,,Curierul judiciar“, nr. 64/1910, p. 540.

[17] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 432.

[18] Constantin Napoleon, Art. 52 din Legea învoielilor agricole şi una din discuţiile la care dă naştere, îm ,,Curierul judiciar“, din 16/26 febr. 1909, p. 127.

[19] Constantin Napoleon, op. cit., p. 126.

[20] N. Bazilescu, Pentru ţărănime, p. 15.

[21] Constantin Napoleon, op. cit., p. 127.

[22] Aristide Schileru, Legea învoielilor agricole, în ,,Curierul judiciar“, nr. 79/1909.

[23] Anul agricol începe la 1 martie.

[24] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 113.

[25] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 37.

[26] Consiliul Superior al Agriculturii, Dare de seamă asupra aplicării legii pentru învoieli agricole în anii 1912 şi 1913, Buc., 1914, p. 37.

[27] Ibidem, p. 31.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor