P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Secţiunea IV

ÎNVOIALA PENTRU ISLAZ

 

Marea lacună a legilor de tocmeli agricole, începând cu aceea din 1866, a fost neglijarea unei reglementări a modului de folosire de către ţărani a islazurilor, aflate în cea mai mare parte în proprietatea moşierilor. Lipsa unei dispoziţii legale speciale a dat posibilitatea moşierilor şi arendaşilor acestora să le închirieze spre folosinţă ţăranilor cu plata în muncă în condiţii de speculă. Deşi art. 5 al legii rurale din 1864 prevedea ca islazurile existente să fie hotărnicite, statul nu a făcut nimic în acest sens şi de aceea nu s-a putut lua nici o măsură pentru păstrarea fondului de păşunat, atât de necesar vitelor şi inventarului agricol viu al ţăranilor. Aşa se explică faptul că între anii 1860-1905, fâneţele naturale destinate cositului s-au restrâns de la 1.046.610 ha la 491.126 ha, iar între anii 1860-1908 suprafaţa păşunilor destinate păscutului s-a restrâns de la peste 3 milioane ha la 1.014.015 ha[1], ceea ce a accentuat şi mai mult specularea ţăranilor.

Legea învoielilor din 1907 are meritul de a fi adus unele reglementări care să îngrădească abuzurile moşierilor şi arendaşilor.

 

§ 1. Natura juridică

 

Învoiala pentru islaz este o variantă de contract care se încadrează în categoria contractului de locaţiune, prevăzut în codul civil art. 1454-1465. Cele mai multe din dispoziţiile legii învoielilor din 1908 se referă în egală măsură atât la arendarea pământului pentru agricultură, cât şi pentru păşunat. Se remarcă în reglementarea folosirii islazurilor o puternică intervenţie din partea statului, dată fiind lipsa acută resimţită de ţărănime în ceea ce priveşte islazurile. Legea se ocupă, în acest sens, şi de contractul de vânzare a islazurilor către comune, în vederea formării de islazuri comunale pentru folosinţa sătenilor şi a desfiinţării treptate a arendării directe a islazurilor de către moşieri la ţărani.

 

§ 2. Obiectul învoielii

 

Obiectul învoielii îl formează terenurile de islaz ale moşierilor. Ţăranii nu posedă asemenea terenuri în proprietate, deoarece acelea ce le fuseseră repartizate prin legea rurală din 1864 fuseseră transformate în terenuri arabile.

Legea din 1907 a prevăzut şi posibilitatea ca moşierii să vândă islazurile lor comunelor pentru islazuri comunale, iar ulterior acestea să le arendeze ţăranilor.

Pentru a facilita aceste vânzări, legea a adus prin art. 23 şi 24, două derogări de la dreptul comun:

 

a) Desfiinţează condiţia consimţământului şi omologarea organelor instituite de regimul dotal pentru actele de dispoziţie, când islazul se formează din proprietăţi ale minorilor, incapabililor sau femeilor măritate sub regim dotal;

b) Dacă moşia ofertată este arendată anterior, vânzarea islazului dă drept la o scădere a arendei, dar nu la daune, conf. art. 1442 cod civil.

Continuau, însă, să se încheie învoieli direct între moşieri şi ţărani, pentru arendarea de islazuri.

Nici în cadrul vânzărilor şi nici în acela al arendărilor directe, legea nu precizează suprafaţa islazurilor pe care moşierii trebuie să le pună la dispoziţia ţăranilor.

Statul, de asemenea, putea arenda ţăranilor islazurile sale, dar totodată el începuse să se preocupe de transformarea păşunilor naturale în păşuni cultivate cu plante furajere[2] cu randament sporit, spre a le arenda în această formă ameliorată, care să suplinească insuficienţa suprafeţelor. O obligaţie fermă de vânzare a islazurilor este pusă în sarcina statului şi a instituţiilor publice.

 

§ 3. Consimţământul

 

Inovaţia cea mai importantă a legii în privinţa islazurilor a fost încercarea de a se constitui islazuri comunale, prin cumpărarea păşunilor de la moşieri. O asemenea măsură ar fi evitat transformarea păşunilor în terenuri de cultură ca în trecut şi avea, totodată, avantajul că punea între moşierii proprietari şi ţăranii învoiţi pe islazuri statul, prin administraţia comunală, ceea ce atenua ciocnirile dintre cele două clase sociale. Moşierii nu ar mai fi apărut ca parte în contractul de învoială pentru islaz, ci numai în acela de vânzare, încheiat cu comuna. Comuna urma apoi să încheie învoiala cu ţăranii. Ţăranii ieşeau, astfel, de sub dependenţa faţă de proprietar.

Iniţial s-a încercat ca prin sancţiuni severe, prevăzute în legea învoielilor, să fie constrânşi moşierii să vândă comunelor islazurile. Moşierii şi conservatorii au protestat însă, invocând că aceasta ar însemna o expropriere forţată, împotriva constituţiei. A intervenit atunci un acord între cele două partide - liberal şi conservator - în sensul că vânzările de islazuri să se facă de către moşieri ,,de bună voie“, iar sancţiunile de constrângere să fie scoase din lege; partidele se angajau totodată să stăruie pe lângă moşieri - partizanii acestor partide - să se conformeze legii[3]. Dispoziţia de vânzare a islazurilor, lipsită de sancţiune, a rămas în consecinţă o simplă ,,recomandare“[4], la ,,amabilitatea şi filantropia proprietarilor[5]. Cu drept cuvânt, un contemporan se întreba cu privire la eficacitatea ,,stăruinţei“ pe care urma să o depună şefii partidelor pe lângă moşierii ,,recalcitranţi“: ,,Să-i elimine din partid? Dar, care şef nu întrebuinţează tactica contrarie, a atragerii?“[6].

Acelaşi autor, analizând ofertele de vânzare făcute de moşieri până în 1909, constata că fuseseră făcute 1834 oferte, izvorâte din motive diverse:

 

a) O primă categorie:

- unii moşieri au oferit islazuri de teamă că ţăranii se vor răscula din nou;

- alţii au crezut că legea îi obligă;

- alţii, drept mulţumire că sătenii nu au participat la răscoală.

Despre toţi se arată însă: ,,aceşti proprietari n-au persistat până la urmă în ofertele lor, ci le-au retras direct sau indirect, prin aceea că n-au voit să încheie contractul de vânzare“[7].

 

b) A doua categorie: s-au ofertat terenuri improprii, la preţuri exorbitante.

 

c) A treia categorie: oferte făcute cu scopul de a se degreva moşia de ipoteci sau de a se procura capital numerar pentru cumpărarea altei moşii[8].

În mod firesc, o lege lipsită de sancţiuni şi un angajament platonic bazat pe ,,bunăvoinţă“ nu puteau să rezolve problema.

În ceea ce priveşte arendările directe a islazurilor între moşieri şi ţărani, consimţământul ţăranilor nu putea fi liber, din cauza nevoii stringente pe care aceştia o aveau pentru păşuni. Se ştia că islazul devenise mijlocul cel mai puternic cu care moşierii şi arendaşii constrângeau pe ţărani să accepte plata unor preţuri exagerat de mari şi chiar să încheie învoieli agricole apăsătoare.

 

§ 4. Preţul

 

În procurarea islazurilor comunale, statul a intervenit prin investirea Consiliului Superior al Agriculturii cu competenţa de a fixa preţul de cumpărare. Fixarea avea caracter definitiv şi nu putea fi atacată cu recurs. Conservatorii au criticat legea, pe motiv că ea realizează ,,o cumpărare fără ca proprietarul să consimtă la preţ“[9], ceea ce însemna o încălcare a Constituţiei, căci era o expropriere care nu se încadra în cazurile prevăzute de aceasta[10]. Totuşi, răspundeau liberalii, în ceea ce priveşte problema islazurilor, ,,începuturile nu permit să perseverăm în aplicarea legii actuale“[11].

Cu privire la arendarea islazurilor de către moşieri direct ţăranilor, preţul se stabilea la fel ca la arendarea terenurilor agricole, numai în bani.

Dacă vânzarea islazurilor a fost ocolită prin refuzul moşierilor de a vinde ,,de bună voie“, arendarea islazurilor conform legii învoielilor a fost eludată prin aceleaşi procedee ca şi învoielile pentru pământ.

 

§ 5. Forma

 

Învoiala pentru islazuri se întocmeşte în formă scrisă. Scris este şi contractul de vânzare a islazurilor către comune, ca şi contractul de arendare dintre comune şi săteni pentru islazurile comunale.

Învoiala directă dintre moşieri şi ţărani este prevăzută de lege a se face în formă scrisă.

Legea învoielilor a intervenit stabilind ca, în cazul vânzărilor, comuna este debitoarea preţului islazurilor cu garanţia statului, iar comuna urma să strângă prin perceptori contribuţiile de la ţărani pentru acoperirea preţului. În practică, dispoziţia legală cuprinzând specificarea preţului în bani, a fost eludată prin:

- încheierea a două contracte, unul aparent de arendare în bani, altul de munci agricole pentru suma prevăzută pentru arendare, deci vechiul sistem de arendare la tarla;

- refuzul întocmirii unui contract scris cu preţul în bani şi încheierea doar a unei învoieli verbale, în care preţul consta din muncă;

- uneori, spre a evita dispoziţiile legii învoielilor, moşierul încheia un contract simulat cu ciobanul satului, ca şi cum acesta ar fi fost proprietarul oilor ce trebuiau păscute şi deci ar fi fost vorba de un contract încheiat de arendare conform dreptului comun[12];

- alteori, în cazul unei moşii de stat arendată unui arendaş, instituţia respectivă a prevăzut în contract obligaţia pentru arendaş de a subarenda ţăranilor, cu un preţ mai mic celui stabilit de Comisia regională. Arendaşul însă procedează altfel, considerând, pe de o parte, pe ţărani ca terţi faţă de contractul principal de arendă, iar pe de altă parte, că preţul Comisiei este obligator şi că a fost acceptat de ţărani[13].

Un bilanţ al constituirii prin oferte de vânzări a islazurilor comunale ne-a dat o statistică a Consiliului Superior al Agriculturii[14] pe anii 1912 şi 1913:

- Particulare: 24, cu 4202,35 ha

- Stat: 25, cu 7059,73 ha

- Instituţii: 18, cu 2621,80

Concluzia ce se trăgea era că, din ofertele particulare se realizase abia 23,49% din întinderea ce trebuia să aibă islazurile, în timp ce din ofertele statului se realizase 94,19%.

Procentul scăzut al ofertelor moşierilor - după cum menţiona Raportul Comitetului delegaţiilor Secţiunilor Camerei la proiectul de lege pentru învoielile agricole - este grăitor pentru eficienţa reformei islazurilor, ,,lăsată bunei credinţe şi patriotismului marilor proprietari... această clasă luminată care, conştientă de înaltele sale îndatoriri, nu are nevoie de tăria legilor, pentru ca să înţeleagă imperioasele necesităţi ale statului în momentele de grea cumpănă prin care trecem“[15].

 [1] L. Colescu, Statistica agricolă a României pe anii 1902 şi 1905, p. 40.

[2] Anton Carp, Min. Agr. şi Dom., Mon. Of. nr. 61 din 14 martie 1909,  p. 904.

[3] N. Enăşescu, Mon. Of. nr. 69 din 24 martie 1909, p. 1124.

[4] Andrei Rădulescu, 60 de ani de Cod civil..., p. 35.

[5] N. Iorga, În era reformelor, Discursuri politice 1907/8, Vălenii de Munte, 1909, p. 153.

[6] Constantin Georgescu, Aplicarea legii învoielilor agricole, 1910, p. 53.

[7] Ibidem, p. 36.

[8] Ibidem, p. 36.

[9] N. Fleva, Mon. Of. nr. 69 din 24 martie 1909, p. 1125.

[10] Take Ionescu, Mon. Of. nr. 13 din 16 dec. 1909, p. 91.

[11] I. I. C. Brătianu, Mon. Of. nr. 15 din 19 dec. 1908, p. 144.

[12] D. C. Zaharia, Câteva observaţiuni asupra aplicării legii învoielilor agricole, în ,,Curierul judiciar“, nr. 32 din 30 aprilie 1909, p. 26.

[13] Ibidem.

[14] Consiliul Superior al Agriculturii, Dare de seamă asupra aplicării legii pentru învoieli agricole în anii 1912 şi 1913, Buc. 1914, p. 24

[15] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 293.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor