P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Secţiunea V

ÎNVOIALA PENTRU MUNCI AGRICOLE

 

Legile anterioare de tocmeli agricole se ocupau puţin de contractul de muncă agricolă. Legea din 1866 nu îl distingea de alte învoieli agricole. Pentru prima dată, o atare distincţie face legea din 1872, dar nici ea şi nici cele următoare din 1882 şi 1893 nu aveau dispoziţii mai dezvoltate pentru reglementarea sa.§ 1. Obiectul

 

Învoiala pentru munci agricole are ca obiect prestarea de lucrări agricole. Acestea nu pot avea un caracter nedeterminat, ci trebuie concretizate în cuprinsul contractului.

Art. 76 al legii prevede că muncile efectuate de ţăranul învoit vor fi trecute de Secretarul comunei în registrul libretelor, ţinut la Primărie, ca şi în libretul aflat asupra ţăranului învoit. 

 

§ 2. Natura învoielii pentru munci agricole

 

Legea învoielilor agricole din 1907 îi dă o atenţie deosebită, în urma protestelor din timpul răscoalei împotriva abuzurilor ce se comiteau cu exploatarea muncii ţăranilor. Chiar în art. 1 al c., legea prevede separat contractul de învoială de munci agricole. Comentatorii legii subliniază şi ei că acest contract este o categorie a contractului de locaţiune a lucrărilor [1] . El nu este supus dispoziţiilor legale, în primul rând celor din codul civil care reglementează, în general, contractul de muncă, ci este reglementat ca un contract de muncă special. Dreptul comun reglementează contractul de muncă încheiat de proprietarul agricol, de muncitorii sezonieri, cu luna sau cu anul, fără a se concretiza felul muncilor agricole, ei urmând a fi folosiţi la orice muncă [2] . 

 

§ 3. Forma

 

Conform noii reglementări, contractul de muncă agricolă trebuie să fie încheiat separat de contractele de arendă. Formalităţile de încheiere sunt aceleaşi ca şi pentru învoiala de arendare a pământului. 

 

§ 4. Consimţământul

 

Pe baza învăţăturii răscoalei, noua lege renunţă la vechea concepţie civilistă - bazată pe principiul libertăţii absolute în convenţia părţilor şi pe prezumţia că persoanele contractante au aceeaşi capacitate juridică, o situaţie socială egală, un consimţământ liber de orice presiune - şi consacră intervenţia statului în raporturile de muncă agricolă.

Spre a se asigura libertatea consimţământului, contractul se va încheia cu 30 zile înaintea sezonului muncilor agricole. În modul acesta, se pune capăt practicii încheierii contractului iarna, sub presiunea lipsurilor, când era rupt echilibrul dintre cerere şi ofertă, iar preţurile erau mult inferioare celor din timpul sezonului agricol. Încheirea contractului în preajma sezonului agricol asigura ţăranilor învoiţi o mai mare libertate de voinţă. 

 

§ 5. Durata

 

Contractul de muncă agricolă se încheie pe 1 an (art. 1 al. c.). Durata zilei de muncă nu este însă fixată.

Dispoziţiile art. 51 privitor la reziliere se aplică întrutotul învoielilor pentru munci agricole. Totuşi, art. 51 al legii admite rezilierea restrictiv. Dreptul moşierului şi arendaşului de a cere rezilierea este limitat la două situaţiuni:

- când ţăranul învoit nu a efectuat muncile agricole la timp;

- când ţăranul învoit nu a efectuat muncile agricole bine.

În primul caz, legea îngăduie ca moşierul (sau arendaşul) să convină cu ţăranul învoit ca acesta, fie să execute muncile restante în anul următor, fie să înapoieze banii primiţi pentru muncile ce nu au fost încă îndeplinite.

Această reglementare constituie încă o derogare de la dreptul comun, deoarece nu se prevede dreptul pentru moşier de a cere şi daune pentru muncile întârziate.

Cel de-al doilea caz, referitor la cultura care nu a fost bine efectuată, este precizat în art. 62 şi restrâns numai la:

- rea cultură,

- schimbarea nejustificată a semănăturii.

Pentru rea cultură, legea este mai drastică şi prevede, pe lângă reziliere, amendă şi despăgubire din partea ţăranului în culpă.

Clauza rezilierii prevăzută în art. 51 nu acţionează automat, căci conform art. 92 al legii, poate fi cerută şi executarea contractului.

Legea nu îngăduie cesiunea contractului de muncă agricolă, lovind-o de nulitate. Este adevărat că şi legile tocmelilor din 1882 şi 1893 interzicea cesiunea acestui contract, dar dispoziţia respectivă, fiind lipsită de vreo sancţiune, era uşor încălcată. 

 

§ 6. Preţul

 

Preţul consta numai din bani. Dispoziţia legii urmărea să împiedice continuarea plăţii în natură a muncilor agricole, care dădeau posibilitatea unor evaluări arbitrare din partea moşierilor şi arendaşilor, în defavoarea ţăranilor.

O dispoziţie importantă, fără precedent, este stabilirea unui preţ minim de plată a muncilor agricole, de către aceleaşi comisii şi după media preţurilor de munci agricole din cei 3 ani. Comisiile întocmeau anterior răscoalei liste cu preţurile tarifare care se afişau la Primării. Legea urmărea ocrotirea ţăranilor muncitori de pământ. Art. 45 al legii noi avea, totuşi, în vedere eventualitatea acordării de hrană ţăranilor învoiţi - prin derogare de la obligativitatea plăţii în bani a muncilor - dar impunea ca hrana respectivă să fie şi ea evaluată în bani, chiar în textul contractului, spre a se evita evaluări exagerate. În caz de nemulţumire, învoitul putea să reclame Primăriei, care trebuia să dea ordonanţă definitivă, de a i se plăti hrana în bani. Legea interzicea, însă, procurarea anumitor obiecte pentru cei învoiţi, în contul preţului muncilor agricole (art. 108). 

 

§ 7. Răfuiala

 

Răfuiala are loc pe baza evidenţei muncilor trecute în libret şi în registrul libretelor.

Legea interzicea sub sancţiunea nulităţii, transformarea unor munci agricole de un anumit gen, în alte munci de alt gen, muncile trebuind să fie specificate în mod concret în contract şi executate conform contractului. De asemenea, legea nu permite transformarea datoriilor băneşti în munci agricole. Singura excepţie este aceea admisă de art. 84, care permite transformarea în muncă agricolă a banilor împrumutaţi de ţăranii învoiţi pentru procurarea de vite şi instrumente de muncă. Legile din 1866 şi 1872 prevedeau o interdicţie similară cu privire la convertirea unor munci agricole în altele, dar fără a fi însoţită de sancţiuni.§ 8. Aprecieri asupra învoielii pentru munci agricole

 

Legea din 1907 era mult superioară celor anterioare, în privinţa ocrotirii ţăranilor învoiţi pentru munci agricole, deşi măsurile de garanţie pe care le prevedea erau eludate în practică.

Calea cea mai uzitată era neîncheierea contractelor scrise şi recurgerea la contracte verbale, aşa cum se proceda şi în cazul învoielilor pentru pământ [3] .

Conservatorii au criticat reglementarea învoielilor de muncă, pentru intervenţia statului în care vedeau o restrângere a libertăţii de voinţă a moşierilor şi arendaşilor, pentru stabilirea minimului de salariu pe care-l considerau o spoliere a acestora, de influenţa socialistă, pe care liberalii îl vor face ,,să se aplice şi în industrie“ [4] . Conservatorii vedeau ceva suspect şi în înfiinţarea unui Minister al Muncii, menit - după părerea lor - ,,să înfiinţeze industrii“, să reglementeze mai întâi ,,raporturile dintre muncitori şi proprietari“, dar mai târziu şi pe cele dintre ,,muncitori şi patroni“ [5] .

La acestea liberalii ripostau, invocând necesitatea intervenţiei statului în favoarea ţăranilor, ca izvorând din datoria sa ,,de a proteja pe cei slabi contra celui tare". Mai ales că moşierii şi arendaşii practicau aducerea de muncitori agricoli de peste graniţă, a căror angajare era mai organizată decât aceea a agricultorilor români [6] . O altă justificare era arătată a fi preocuparea de a îndruma ţărănimea nu numai spre agricultură, ci şi spre alte domenii economice, cum ar fi dezvoltarea industriei casnice [7] .

 [1] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 80.

[2] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 88.

[3] Constantin Napoleon, op. cit., p. 127; C. D. Zaharia, op. cit., p. 256.

[4] N. Filipescu, Mon. Of. nr. 49 din 28 febr. 1909, p. 557.

[5] C. Dissescu, Mon. Of. nr. 7 din 12 dec. 1908, p. 30.

[6] I. I. C. Brătianu, Mon. Of. nr. 49/1909, p. 561; Mon. Of. nr. 15 din 19 dec. 1908, p. 146.

[7] Al. Djuvara, (Min. Ind. şi Comerţ.), Mon. Of. nr. 54 din 6 martie 1909, p. 657.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor