P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Secţiunea VI

DISPOZIŢII COMUNE CONTRACTELOR DE ÎNVOIELI

 

Legea învoielilor agricole din 1907 s-a referit la mai multe categorii de contracte ce intervin între moşieri şi ţărani, de aceea a adus şi unele reglementări comune acestora.

 

§ 1. Mijloace juridice de executare la dispoziţia moşierilor

 

În general, au fost păstrate mijloacele de executare reglementate în legea anterioară de tocmeli, cu unele dispoziţii noi de ordin procedural.

 

1. Angajarea altor muncitori agricoli în locul ţăranului învoit

 

Acest mijloc de executare era folosit pe scară largă de legile tocmelilor, cu consecinţe grave pentru ţăranii învoiţi, care se vedeau obligaţi să suporte plata unor preţuri mari în perioada muncilor de sezon agricol, de multe ori fără justificarea unor culpe reale din partea lor.

Instituţia este menţionată şi în legea nouă, dar este organizată mai minuţios (art. 92 şi 93). În primul rând, întârzierea muncilor agricole sau calitatea lor defectuoasă se prevede a fi constatate personal de primar, asistat de unul din consilierii comunali care trebuie să încheie un proces verbal, cu precizarea împrejurărilor ce privesc culpa ţăranului învoit şi cu menţionarea preţului plătit noilor muncitori angajaţi. Preţul urmează a fi suportat de către ţăran.

Legea introduce o dispoziţie fără precvedent, privind pedepsirea cu amendă de 200-500 lei a moşierilor şi arendaşilor care angajează direct muncitori în contul ţăranilor învoiţi, fără respectarea formalităţilor indicate.

Se observă deci că, s-a menţinut organizarea administrativă şi foarte rapidă a acestei căi de execuţie, atât de favorabilă moşierilor şi arendaşilor.

 

2. Urmărirea şi vânzarea averii ţăranului învoit

 

Practicată şi înainte, această cale de executare îşi avea temeiul legal în art. 1718 cod civil. Legea nouă o consacră în art. 94 şi 95, cu unele restricţii întemeiate şi ele pe art. 1718 c. civ., care prevede că averea prezentă şi viitoare a debitorului constituie gajul creditorilor, cu derogările stabilite de legi. Restricţia principală se referă la necesitatea unei legături între datoria urmărită şi obligaţiile derivând dintr-o învoială agricolă. Astfel, pot fi urmărite despăgubirile stabilite de justiţie în legătură cu neexecutarea la timp sau în bune condiţiuni a muncilor agricole, listele de rămăşiţe stabilite în momentul răfuielii, costul muncitorilor străini angajaţi în contul celor învoiţi.

Urmărirea poate începe numai în baza unei hotărâri a judecătoriei de ocol. Hotărârea este definitivă şi executorie (art. 100).

Art. 96 al legii reiterează o dispoziţie mai veche, ca vinerea şi sâmbăta să nu se facă operaţiuni de urmărire, pentru a da răgaz ţăranilor să-şi efectueze muncile proprii.

Debitul este realizat cu concursul perceptorului, potrivit procedurii de urmărire fiscală.

O inovaţie a legii este că această procedură a fost pusă şi la dispoziţia ţăranilor pentru urmărirea preţului muncilor agricole efectuate şi neplătite de către moşieri şi arendaşi.

Se constată şi aici aceeaşi lipsă a legiuitorului pentru asigurarea unei proceduri rapide de executare la dispoziţia moşierilor.

 

3. Pedepse penale

 

Legea învoielilor organizează şi unele sancţiuni penale cu amendă şi închisoare.

Astfel, dacă ţăranul învoit nu respectă planul de rotaţie a culturilor este pasibil de o amendă cu 10-15 lei. El este pedepsit cu închisoare până la 15 zile, dacă a ridicat recolta înainte de a se termina răfuiala.

Pedepsele sunt pronunţate de judecătoria de ocol, în primă şi ultimă instanţă în ceea ce priceşte amenda, dar cu drept de apel la Tribunal în ceea ce priveşte închisoarea.

 

§ 2. Mijloace de ocrotire a ţăranilor învoiţi

 

Comparativ cu legile anterioare, legea învoielilor din 1907 are meritul că a organizat un sistem de măsuri în vederea ocrotirii intereselor ţăranilor învoiţi faţă de moşieri şi arendaşi, fără a ajunge însă la desfiinţarea tuturor discriminărilor şi la o simetrie deplină a lor cu mijloacele juridice de executare de care dispuneau aceştia în raporturile lor cu ţăranii învoiţi.

 

1. Măsurarea pământului, obiect al învoielii

 

Fie că era vorba de un teren de cultură sau de islaz arendate ţăranilor învoiţi, fie de întinderile pe care trebuiau efectuate anumite munci agricole pentru care se încheiaseră învoieli, pământul - proprietate a moşierilor - figura în mod necesar, iar contractele constatau suprafeţele respective. Acestea nu corespundeau însă cu suprafeţele reale, deoarece măsurarea lor era falsificată de către vătafii moşierilor în detrimentul ţăranilor. Căci, după cum se exprima un jurist, ,,vătafii şi argaţii boiereşti trebuie să-şi scoată lefurile din vârful prăjinei“[1]. Mai concret, R. Rosetti arăta că prin asemenea măsurători falsificate, se scădea preţul muncii şi se ridica costul locului până la 20%[2].

Legea nouă a stabilit ca măsurarea să se facă numai prin unităţi metrice, fără a se mai recurge la sistemele arhaice care difereau de la o regiune la alta şi creau confuzie (art. 55). Măsurările făcute fără unităţi metrice atrag pentru moşieri pedeapsa cu amendă şi despăgubiri de 10 ori valoarea pagubei ţăranilor învoiţi.

Tot cu amendă se pedepseşte şi vânzarea făcută cu unităţi vechi de măsurare. În schimb, vânzarea cu măsurarea falsă este calificată înşelătorie, conform art. 376 Cod penal (1865) şi se pedepseşte cu închisoare şi amendă până la un sfert din despăgubirea cuvenită ţăranului înşelat, dar minim 10 lei, precum şi o amendă în folosul comunei, egală cu de 10 ori valoarea despăgubirilor.

 

2. Mijloacele juridice civile de executare a moşierilor şi arendaşilor

 

Preocuparea legii din 1907, de a ocroti pe ţăranii învoiţi împotriva abuzurilor moşierilor şi arendaşilor, se manifestă în elaborarea unui sistem de sancţiuni de drept civil pentru nerespectarea dispoziţiilor contractuale.

 

a) În primul rând, reţin atenţia dispoziţiile care prevăd nulitatea contractelor care nu respectă formele de încheiere şi executare a învoielilor: formalităţile contractuale scrise, interdicţia anumitor clauze în contractele scrise şi verbale, plata ruşfeturilor. Nulitatea trebuie cerută judecătoriei de ocol de către ţăranii învoiţi.

 

b) În al doilea rând, legea învoielilor reglementează procedura de obţinere a despăgubirilor civile, atunci când ţăranii învoiţi au fost păgubiţi prin unele acţiuni cum sunt: măsurătoarea falsă a pământului primit pentru arendă, islaz sau munci agricole. Stabilirea despăgubirii se face tot de judecătoria de ocol la cererea celui dăunat.

 

c) În al treilea rând, legea dă posibilitatea de a cere restituirea unor sume, cum ar fi cele ce reprezintă diferenţe de preţ plătite de ţărani în plus, solduri rezultate din efectuarea răfuielii.

 

3. Mijloace de drept penal

 

Asemenea mijloace împotriva moşierilor şi arendaşilor sunt pentru prima dată consacrate prin lege învoielilor din 1907.

Ele constau din amendă pentru:

- angajarea de muncitori agricoli în contul ţăranilor învoiţi, fără respectarea formalităţilor legii;

- măsurarea pământului cu alte unităţi decât cele metrice;

- interzicerea dijmuitorului;

- împiedicarea ridicării recoltei.

Într-un singur caz, incriminarea este mai gravă - şi anume, aceea de înşelăciune - în cazul vânzării de pământ măsurat fals, când pedeapsa poate prin lege creşte de la amendă până la închisoare.

 

4. Asistenţa şi controlul unor instituţii speciale

 

Legiuitorul de la 1907 nu s-a mărginit numai la întocmirea unei noi reglementări a învoielilor agricole, cu dispoziţii oarecum egale pentru ambele părţi contractuale, ci a luat şi măsuri diverse pentru a asigura respectarea lor. Experienţa desfăşurării relaţiilor din agricultură arătase cu prisosinţă că dispoziţiile legale, oricât de bine intenţionate s-ar fi prezentat în aparenţă, nu dădeau nici un rezultat practic atâta vreme cât ele erau lipsite de o sancţiune eficace şi de un sistem de control permanent al aplicării lor corecte.

Organizarea unui sistem de control implica, în primul rând, o atitudine nouă din partea statului şi anume, renunţarea la rolul de spectator al relaţiilor din sfera privată şi adoptarea unui rol activ, de intervenţie, ceea ce a atras o opoziţie înverşunată din partea moşierilor şi arendaşilor.

În al doilea rând, o asemenea organizare impunea o adaptare a vechiului aparat de stat la îndeplinirea acestei sarcini noi, dar şi construirea unor noi organe, acolo unde se dovedea că ele lipseau cu totul.

Lăsând pentru un capitol următor problema perfecţionării vechiului aparat, care s-a făcut prin alte legi, legea învoielilor din 1907 a creat un sistem de organe noi de control al relaţiilor dintre moşieri şi ţărani:

 

A. Consiliile regionale

Consiliile regionale erau formate din:

- Preşedinte: inspectorul agricol judeţean;

- Membri: 2 reprezentanţi ai moşierilor

2 reprezentanţi ai ţăranilor

Competenţa lor este de două feluri:

a) Fixarea preţurilor de:

- arendare prin învoieli a pământului agricol la ţărani (preţ maxim)

- arendarea prin învoieli a islazurilor (preţ maxim)

- angajarea ţăranilor pentru munci agricole (preţ minim)

- vânzarea islazurilor către comune.

b) Judecarea plângerilor şi contestaţiilor, care mai înainte erau date în jurisdicţia Consiliilor comunale, ca şi a acelora prevăzute în cazurile noi create de legea învoielilor din 1907.

 

B. Consiliul Superior al Agriculturii

Se compune din 15 membri, numiţi pe timp de 15 ani. Sarcina sa este:

a) Îndrumarea şi controlul inspectorilor agricoli.

b) Judecarea în apel a contestaţiilor împotriva deciziilor Comisiilor regionale, în toate cazurile prevăzute de lege (art. 70).

 

C. Casa rurală

Legea pentru înfiinţarea Casei rurale din 21 febr./5 martie 1908[3] este o consecinţă a răscoalelor ţărăneşti[4], a legii învoielilor[5], făcută cu scopul de a intermedia vânzarea moşiilor particulare la ţărani[6]. Ideea înfiinţării unei asemenea instituţii apăruse mai înainte. Primul proiect de lege a fost prezentat parlamentului în 1897, dar nu a întrunit voturile ambelor camere.

Necesitatea Casei rurale izvora din lipsa de credit pe care o resimţea ţărănimea la încercările sale de a cumpăra sau arenda direct moşii boiereşti. Instituţiile de credit existente - cum era ,,Creditul funciar“ - acordau împrumuturi numai pentru moşii mari şi mijlocii, până la jumătate din valoarea lor, cu garanţie ipotecară. Ţăranii nu puteau beneficia de ele, deoarece nu aveau nici capitalul bănesc ce ar mai fi fost necesar şi nici posibilitatea de garantare a capitalului împrumutat. Atât timp cât statul a mai putut vinde, treptat, pământ ţăranilor din moşiile sale, înfiinţarea unei instituţii de credit pentru ţărani nu s-a impus, dar ea a devenit imperioasă după epuizarea moşiilor statului şi după ce răscoalele ţărăneşti s-au extins şi agravat.

Casar rurală a fost organizată ca o instituţie mixtă, statul şi particularii deţinând părţi egale din capitalul său. Ea era autorizată să efectueze operaţiuni de împrumut pentru:

- obştiile săteşti în vederea cumpărării de moşii;

- cumpărări de efecte publice de stat;

- săteni, pe cambii sau efecte publice.

Moşiile cumpărate erau vândute, în parcele de 5 ha, la ţărani. Loturile erau indivizibile. Ele puteau fi înstrăinate între săteni. Iniţial, se permitea ca un ţăran să poată dobândi până la 5 loturi, dar ulterior suprafaţa s-a majorat   (50-75 ha), iar înstrăinarea s-a permis şi faţă de preoţii şi învăţătorii de la sate.

Indivizibilitatea loturilor şi majorarea suprafeţelor pentru un singur ţăran proprietar se explică prin tendinţa de a se realiza, pe această cale, o proprietate funciară mijlocie, o ,,împroprietărire selecţionată“[7], pentru crearea ,,unei trepte intermediare“[8] de burghezie sătească, cu rolul de a amortiza tensiunea dintre moşierime şi ţărănimea lipsită de pământ.

O statistică din 1913 constată că din 88.701 ha cumpărate, Casa rurală a împărţit ţăranilor 12.426 ha, iar restul îl exploata prin arendări, de predilecţie ţăranilor înstăriţi[9].

Cumpărând moşii, Casa Rurală a achiziţionat totdeauna şi unele terenuri cu păduri. S-a apreciat că împărţirea acestora la ţărani în loturi mici ar fi dus la distrugerea pădurilor. De aceea statul  a fost autorizat ca să cumpere pădurile de la Casa Rurală[10].

Criticile aduse Casei Rurale au relevat că rezultatele activităţii sale au profitat burgheziei rurale[11], dar, în general, că ele au fost neînsemnate şi, până la urmă nu au reuşit să creeze proprietatea mijlocie[12].

 

D. Băncile populare

Intervenţia statului în legiferarea  regimului băncilor populare începută în 1903 s-a accentuat după răscoală. În 1909, printr-un decret al guvernului a fost înfiinţată Casa Centrală a cooperativelor sătenilor. Noua măsură consacra autonomia cooperativelor, între care erau socotite şi obştile de arendare şi cumpărare, dar controlul statului era asigurat prin reprezentanţii săi aflaţi în majoritate în conducerea Casei Centrale. Deşi în principiu se bucurau de credite din partea băncilor populare, din 1905, totuşi aceste credite au fost mai mult iluzorii, din cauza lipsei de capital a acestora - format numai din cotizaţiile membrilor - cât şi din cauza dificultăţilor juridice legate de nerecunoaşterea personalităţii juridice a obştilor şi deci a reprezentării lor în justiţie. În schimb, băncile populare aveau personalitate juridică, dar funcţionau, în general, potrivit Codului de comerţ, iar contractele lor erau de natură comercială[13]. De aceea creanţele lor erau negociabile, transmisibile prin gir. Chiar şi împrumuturile personale ale sătenilor aveau nevoie de girul unor săteni solvabili şi aceştia erau ţăranii, care percepeau o adevărată camătă de la cei săraci, în schimbul girului. Băncile populare încasau o dobândă mare, între 12-16%.

Cu toate aceste dificultăţi juridice şi economice, numărul băncilor populare a crescut:

- La 1908 erau 2410 bănci populare, cu 37 milioane lei capital.

- La 1914 erau  2951 bănci populare, cu 107 milioane lei capital[14].

Un exemplu reuşit al solidarităţii sătenilor în acest domeniu al creditului, atât de dominat de instituţiile bancare capitaliste, îl oferă banca populară ,,Gilortul“ din comuna Novaci - Gorj[15]. Înfiinţată în 1902 cu 26 de membri şi 72 de lei capital, a ajuns în 1909 la 1774 membri, şi cu peste 2 milioane lei fond. A reuşit, prin creditele sale acordate ţăranilor, să desfiinţeze camăta, să cumpere moşia Novăceanu împreună cu pădurea, să-i împroprietărească pe ţărani şi să le dea în exploatare pădurea şi păşunile. Acorda 3 burse la copiii săteni pentru specializare în industrie, comerţ şi agricultură, necesare pentru întreprinderile înfiinţate în comună de către bancă.

 

CONCLUZII

 

Dintre efectele imediate ale răscoalei pe plan juridic, cel mai important a fost noua lege a învoielilor agricole.

În ceea ce priveşte regimul contractelor agricole ea este o lege de unificare, deoarece nu mai lasă părţilor alternativa de a încheia asemenea contracte, fie conform dreptului comun, fie conform legii speciale. Toate contractele agricole se încheie conform legii speciale a învoielilor agricole. Totodată ea se mai deosebeşte de legile similare anterioare printr-o reglementare mai diversificată, cu reguli speciale privitoare la arenda pământului de cultură sau de islaz, ori la muncile agricole.

În privinţa părţilor contractante, este de semnalat o restrângere a capacităţii arendaşilor de profesie în sensul că pot arenda cel mult 4000 ha, dar numai moşii particulare, în timp ce ţăranii pot arenda atât individual, cât şi în obşte - subiect nou  de drept - moşii particulare şi, cu drept de preferinţă, moşii aparţinând statului sau anumitor instituţii. Parţial, posibilitatea de intermediere a arendaşilor între moşieri şi ţărani a fost suprimată, iar arendarea directă la ţărani s-a dezvoltat.

Noua lege a urmărit să asigure ţăranilor un consimţământ mai liber decât era posibil sub regimul legilor anterioare şi de aceea a încercat să limiteze abuzurile moşierilor şi arendaşilor printr-o reglementare mai amănunţită a elementelor contractului - obiect, consimţământ, preţ, durată, executare - şi cu somaţiuni mai eficiente în cazul de încălcare a dispoziţiilor prohibitive. O grijă deosebită s-a dat momentului încheierii contractului, spre a se evita presiunile ce se exercitau mai înainte asupra ţăranilor spre a încheia învoieli în timpul iernii. O grijă similară s-a dat pentru organizarea unui sistem de evidenţă şi dovadă a muncilor agricole înfăptuite de ţărani.

Toate aceste aspecte pozizive ale noii reglementări aveau - potrivit metodei de reglementare a dreptului burghez - un caracter formal,  deoarece dispoziţiile ce le consacrau puteau fi uşor eludate de către moşieru şi arendaşi, mai ales prin ocolirea întrebuinţării formei scrise a învoielilor şi recurgerea la forma verbală. Aceasta permitea stabilirea oricăror clauze şi condiţii, chiar prohibite de lege, dar care nu puteau fi dovedite în faţa instanţei şi pe care ţăranii, conform tradiţiei de respectarea cuvântului dat şi mai ales din teama de a nu mai primi un viitor pământ în arendă, le îndeplinea fără a se plânge în justiţie împotriva lor. Legea păcătuia în această privinţă şi prin faptul că nu prevedea sancţiunea nulităţii de ordine publică pentru încălcarea unei asemenea dispoziţii, astfel că tăcerea ţăranilor era o acoperire suficientă.

Legea a căutat să organizeze un sistem de ocrotire a ţăranilor prin interzicerea învoielii ,,la tarla“ şi prin obligativitatea arendei în bani, cu stabilirea unui preţ al pământului şi a unui preţ minim al muncilor agricole. Dar practica a arătat că erau posibilităţi de eludare şi a acestor dispoziţii.

Legea a păstrat în linii mari sistemul vechi al mijloacelor de executare împotriva ţăranilor pentru obligaţii derivând din contract - angajare de muncitori străini, vânzarea bunurilor pentru despăgubire -  dar a căutat să introducă mijloace similare împotriva moşierilor şi arendaşilor. Deşi procedura de judecată în asemenea cazuri a fost şi ea unificată, totuşi se prevăd sancţiuni discriminatorii, care crează ţăranilor o situaţie de inferioritate, iar nu de egalitate.

Legea a consacrat intervenţia statului în relaţiile din agricultură, prin stabilirea unor îngrădiri şi interdicţii cu privire la conţinutul învoielilor şi a unor organe de control şi a unor instituţii care să vină în ajutorul ţăranilor, ceea ce a dat naştere la proteste din partea moşierilor. Din cauza defectelor de reglementare şi a păstrării disproporţiei în repartiţia proprietăţii funciare, efectele legii au fost minime.

 [1] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 124.

[2] R. Rosetti, Pentru ce s-au răsculat ţăranii, 1908, p. 522.

[3] 1Mon. Of. nr. 4 din 4 aprilie 1908.

[4] Editorial ,,1 ianuarie 1910“, în ,,Curierul judiciar“, nr. 1/1910, p. 1.

[5] N. D. Comşa, ,,Curierul judiciar“, nr. 1/1910, p. 2.

[6] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 248.

[7] I. G. Duca, Mon. Of. nr. 59/1909, p. 777.

[8] Al. Marghiloman, Mon. Of. nr. 14/1908, p. 128.

[9] Constant Georgescu, Rezultatele reformelor agrare, Buc. 1913, p. 23.

[10] Mon. Of., nr. 16 din 20 dec. 1908, p. 160.

[11] 2 G. Athanasovici, ,,Dreptul“,  nr. 1/1910.

[12] ,,Curierul judiciar“,  nr. 1/1910, p. 1.

[13] Călăuza comerţului cooperativ şi a furnizorilor de bănci populare, Ed. I, Buc., 1908, p. 25.

[14] I. Crăsnaru,  Băncile populare, Buc., 1915, p. 20.

[15] G. Dumitrescu Bumbeşti, Monografia băncii populare ,,Gilortul“ din comuna Novaci - Gorj, Buc., 1910.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor