P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Capitolul II

 

EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA
PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

 

Secţiunea I

DREPTUL CIVIL

 

Conţinutul economic al măsurilor legislative luate după 1907 a atins problemele cele mai importante ale dreptului civil, ramura de drept cea mai direct legată de relaţiile economice.

 

§ 1. Dreptul de proprietate funciară

 

1. Restricţiunile marii proprietăţi

 

Urmarea imediată a răscoalei asupra regimului juridic al proprietăţii funciare a fost o serie de restricţiuni aduse liberei dispoziţiuni a moşierilor asupra marii proprietăţi. Restricţiunile sunt cele prevăzute în legea învoielilor agricole - în legătură cu pământul de cultură, de islaz şi cu muncile agricole - ca şi în legea Casei Rurale. Referindu-se la aceste restricţiuni, conservatorii pretindeau că ele ar afecta însăşi natura dreptului de proprietate funciară care, în loc de a mai fi un drept absolut, ar deveni vechiul drept cutumiar existent în trecut în ţările române feudale, deoarece creează ,,două drepturi pe acelaşi pământ“, prin faptul că ,,descompune proprietatea într-un domeniu eminent, cum se zicea în dreptul vechi cutumiar, domeniu care rămâne proprietarului celui mare, care percepe arenda, şi domeniul util, în favoarea proprietarului celui mic, ţăranul, arendaşul“[1]. Take Ionescu invoca dispoziţiile codului civil privitoare la proprietatea absolută, ,,fie că este pe un sfert de hectar, fie că este pe o mie de hectare“[2].

Temerea afişată de moşieri cu privire la negarea dreptului lor de proprietate absolută nu era însă reală,nici în ceea ce priveşte structura dreptului de proprietate feudală, nici caracterul restricţiunilor intervenite. În trecut, ţăranii nu au avut un drept de dominium utile asupra moşiilor boiereşti, ci un drept de folosinţă - legal, imprescriptibil şi inalienabil -  radical deosebit de dreptul dobândit prin învoiala agricolă, care e un drept contractual şi pe termen. Dreptul moşierului era, potrivit codului civil, un drept absolut, cu anumite limite legale, admise de cod.

 

2. Garanţia constituţională

 

Unele din aceste restricţiuni mari erau atacate în mod exagerat de conservatori, pe motiv că ar constitui o ,,expropriere parţială“, cum era de exemplu impunerea unui preţ maxim la vânzarea islazurilor[3]. Guvernul liberal explicase natura acestei restricţii şi arătase că nu s-a urmărit o asemenea expropriere în cadrul măsurilor luate după 1907[4].

De altfel, era unanim recunoscut că represiunea sângeroasă a ţăranilor s-a făcut de pe poziţiile apărării proprietăţii absolute asupra moşiilor, căci - aşa cm arătase G. D. Creangă - ,,este mai sfântă proprietatea decât viaţa“[5]. Iar după 1907, guvernul nu a urmărit o expropriere pentru a modifica repartiţia proprietăţii funciare.

Primul ministru liberal I. I. C. Brătianu a ţinut să sublinieze că o asemenea expropriere nu era conformă Constituţiei şi guvernul său nu s-a gândit nici un moment să revizuiască Constituţia în timpul răscoalei: ,,Dacă vreodată este Constituţiunea mai preţioasă, este tocmai atunci când ea stabileşte un punct fix în mijlocl unei mişcări generale şi a veni într-o perioadă de tulburări cum era aceea de anul trecut, cu revizuirea Constituţiei, mi se pare că ar fi fost să facem operă de oameni care desigur nu meritau să spună că au grija zilei de mâine“[6].

 

3. Modificarea repartiţiei proprietăţii

 

În schimb însă guvernul liberal a urmărit, prin complexul de măsuri legislative luate după 1907, să modifice repartiţia proprietăţii funciare în favoarea proprietăţii mijlocii, pe o cale paşnică, treptată. Se contraziceau astfel diversele propuneri de a se constitui o proprietate mijlocie, în stare să evite zguduirile sociale de felul aceleia de la 1907.

Două erau căile prin care guvernul liberal plănuia să sprijine procesul de formare a proprietăţii mijlocii:

a) vânzarea de ,,bună voie“ a moşiilor particulare prin Casa Rurală, ceea ce ar realiza o împroprietărire ,,selecţionată“, sănătoasă şi temeinică[7];

b) vânzarea la ţărani a moşiilor statului.

Conservatorii au acuzat pe liberali că răscoalele s-au datorat faptului că nu au vândut ţăranilor moşiile statului. Combatând pe conservatori, guvernul liberal a arătat că de la 1864 s-au vândut din totalul de 1597000 ha, o suprafaţă de 1388000[8], cu totul insuficientă pentru necesităţile ţăranilor.

Prin legea din 18 martie 1912 au fost trecute în proprietatea statului moşiile stăpânite de judeţe, comune, Casa Şcoalelor, Casa Bisericii, despre care mai înainte se hotărâse - tot printr-o lege specială - că se  puteau da în arendă numai ţăranilor. Trecerea lor în proprietatea statului a alimentat fondul moşiilor statului, destinat a fi vândut ţăranilor. Ele trebuiau vândute în loturi de 5 - 25 ha.

Vânzarea moşiilor statului a jucat un rol politic important, deoarece a dat după 1864 speranţe ţăranilor în sensul unei rezolvări a chestiunii rurale, fără a se recurge la moşiile particulare. În realitate, moşiile statului erau  doar o supapă pentru starea de nemulţumire a ţăranilor, ele fiind cu totul insuficiente pentru împroprietărirea ţăranilor fără pământ.

De aceea guvernul liberal a trebuit să recunoască faptul că măsurile luate au avut drept scop - cum spunea Em. Costinescu - să prevină noi răscoale ,,cel puţin pentru câţiva ani“[9].

 

4. Necesitatea exproprierii

 

Reprimarea sângeroasă a răscoalei a salvat moşiile de la o expropriere imediată, dar discuţiile în jurul acestei probleme au continuat din ce în ce mai insistent. Argumentele pro şi contra exproprierii erau tot mai numeroase şi subtile, de ordin istoric, economic, politico-patriotic. Se remarcă după 1907 o înmulţire a lucrărilor în legătură cu originea proprietăţii funciare - sub forma marii şi micii proprietăţi - cu conţinutul dreptului ţăranilor asupra pământului moşierilor. Ele nu erau străine de obiectivul exproprierii, ci dimpotrivă urmăreau pe diferite căi să o justifice sau să o respingă.

Chiar în faţa instanţelor de judecată erau deduse asemenea probleme. Tribunalul Dolj, Secţia I[10] se pronunţase asupra dreptului ţăranilor în legătură cu moşiile boiereşti, analizând normele vechiului nostru drept feudal, socotindu-l ca fiind ,,dreptul primitiv concretizat în posesiune, alături de dreptul abstract al proprietarului“. La rândul său, dreptul moşierului care ,,afirmat la început ca un simplu drept de prestaţiune (dijmă, zeciuială), se consolidează cu timpul graţie instituţiunei clăcei ca un drept mult mai întins, mărginind în consecinţă dreptul săteanului la acela al unui fel de chiriaş ... ca un drept nedefinit de durata sa, consecinţă a unui raport imediat cu lucrul“.

Această interpretare greşeşte atunci când porneşte de la teza că dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale ar fi un raport dintre om şi lucru - obiectul proprietăţii - ca şi atunci când socoteşte dreptul ţăranului ca o posesiune. Totuşi ea surprinde două aspecte juste în dezvoltarea dreptului de proprietate asupra pământului şi anume momentul când claca s-a dezvoltat după reforma lui C. Mavrocordat şi acela când legislaţia fanariotă şi aşezămintele agrare din 1851 asimilează ţăranul clăcaş cu un chiriaş, având deci un contract cu o durată nedeterminată (ceea ce contrazice normele dreptului civil burghez). 

Este apoi o altă deosebire esenţială între ţăranii aflaţi sub regimul învoielilor agricole şi cei aflaţi sub regimul normelor vechiului drept. Aceste norme recunoşteau ţăranului un drept propriu, ,,legal“ şi imprescriptibil, cu obligaţia corelativă pentru moşier de a nu-l împiedica în folosirea moşiei, în timp ce învoielile agricole au desfiinţat acest temei ,,legal“ şi l-au înlocuit cu unul ,,contractual“, limitat la termenul prevăzut în învoială. Sub regimul învoielilor agricole moşierul nu mai este obligat să lase pământul în folosinţa ţăranilor, el poate chiar să refuze a-i învoi, consecinţă firească a dreptului său absolut de proprietate.

În orice caz, tensiunea socială, oarecum şi teoretică, în legătură cu proprietatea funciară şi cu dreptul de proprietate, nu putea fi rezolvată pe terenul dreptului civil, deoarece Constituţia era aceea care prevedea exproprierea şi limitele ei. Lupta trebuia dusă şi pe terenul dreptului constituţional.

 

§ 2.  Persoanele

 

Măsurile legislative luate după răscoală au adus unele noutăţi la capitolul persoanelor din dreptul civil, mai puţin în privinţa persoanelor fizice, dar ceva mai mult în privinţa celor juridice.

 

1. Persoanele fizice

 

Legislaţia agrară anterioară răscoalei s-a preocupat în special de interesele moşierilor, de a le asigura mijloace eficace pentru exploatarea muncii ţăranilor. În acest scop legile tocmelilor le creau mijloace de execuţie, chiar prin derogare de la  principiile fundamentale ale codului civil. Se crease astfel un regim discriminatoriu făţiş împotriva principiului democratic burghez al egalităţii în faţa legilor, dar ,,justificat“ pe considerente de propăşire a economiei naţionale, a exportului de cereale, a ,,îndemnării“ ţăranilor la muncă prin folosirea chiar a mijoacelor violente.

Legislaţia ulterioară răscoalei a afişat preocuparea de a lichida dispoziţiile discriminatorii şi a crea un regim de egalitate. Pe de o parte s-a încercat să se elimine posibilitatea de abuzuri din partea moşierilor şi arendaşilor, iar pe de altă parte de a pune la dispoziţia ambelor părţi contractante - moşieri (sau arendaşi) - cam aceleaşi mijloace juridice de valorificare a drepturilor izvorând din învoielile agricole. Deşi măsurile luate erau restrânse, fără eficacitate şi uşor de eludat, totuşi în legătură cu ele s-a pus în discuţie dreptul statului de a interveni în reglementarea acestor probleme. Pe cât de firesc păruse în 1866 să se intervină în favoarea moşierilor sau, mai târziu, în favoarea patronilor capitalişti, pe atât de straniu se părea acestor două categorii sociale  ca statul să intervină pentru apărarea celor exploataţi. Dacă totuşi statul a luat unele măsuri, acestea se datoresc luptelor sociale, presiunii răscoalei, temerii de izbucnire a unor noi conflicte, tacticii de potolire momentană a maselor prin concesii parţiale.

 

2. Persoanele juridice

 

Atitudinea discriminatorie a legiuitorului este mai vizibilă în elaborarea noului regim al persoanelor juridice. Se remarcă după 1907 noi norme cu privire la înfiinţarea asociaţiilor de ţărani sub forma obştilor, a muncitorilor sub forma cooperaţiilor, a asociaţiilor studenţeşti.

Moşierii şi patronii capitalişti aveau asociaţii proprii conform codului civil şi comercial. Exista încă din secolul trecut un ,,Sindicat al marilor proprietari“, care cuprindea pe proprietarii de moşii. Capitaliştii puteau să înfiinţeze toate formele de asociere de capitaluri, ca şi asociaţii fără scop lucrativ. Era o procedură conformă dreptului comun şi o perioadă pe care juriştii o denumiseră ,,de libertate a asocierii“. De aceeaşi libertate se arăta că beneficiază şi muncitorii, inclusiv ţăranii, dar numai atâta vreme cât ei nu trecuseră încă la formarea vreunor asociaţii. În momentul când în preajma răscoalei încep să se organizeze în sindicate pe principiul solidarităţii de clasă, iar ţăranii să se organizeze şi ei în formele îngăduite de dreptul comun - mai ales cele coopetative - statul îşi schimbă atitudinea şi pune capăt ,,perioadei de libertate“.

Atitudinea de intervenţie a statului se accentuează în timpul şi după răscoală. În timpul răscoalei asociaţiile ţărăneşti de orice fel - cooperative, bănci populare - ca şi asociaţiile şi cercurile muncitoreşti, sunt acuzate de instigare la răscoală şi privite ca duşmani al statului. În consecinţă se elaborează un nou regim juridic cu provire la aceste asociaţii. El s-a concretizat la:

- obştile ţărăneşti

- cooperaţiile muncitoreşti

- asociaţiile studenţeşti.

Participarea unor studenţi la unele acţiuni ţărăneşti sau muncitorteşti în timpul evenimentelor din 1907 a determinat intervenţia guvernului cu privire la regimul juridic al asociaţiilor studenţeşti. Printr-un decret din 26 iunie 1907, a fost modificat Regulamentul de ordine şi disciplină a studenţilor din 10 febr. 1899, în sensul organizării unui control strict asupra înfiinţării şi funcţionării acestor asociaţii.

Înfiinţarea lor trebuia cerută Rectoratului, de către comitetul de iniţiativă, căreia i se înainterază statutele, regulamentul şi lista membrilor fondatori. După ce lista este verificată de Decanatele facultăţilor, Rectorul prezintă Senatului universitar documentele de înfiinţare, care poate acorda autorizarea cerută. Orice modificări ale documentelor, ca şi înscrierea de noi membri, vor parcurge aceeaşi procedură.

Asociaţiunea este datoare să prezinte anual rectorului o dare de seamă asupra activităţii desfăşurate. Legea interzice participarea studenţilor sau organizarea de întruniri publice de orice natură. Ei nu pot dezbate în asociaţiune decât chestiuni prevăzute în statutele sale.

La cererea rectoratului, Senatul universitar poate revoca autorizarea, dacă se constată vreo abatere de la statute sau regulament.

În ceea ce proveşte corporaţiunile muncitoreşti şi asociaţiile studenţeşti, se ştia că hotărâtoare a fost sprijinirea pe care o arătaseră luptelor ţărănimii, împotriva statului. N. Titulescu comentând legea Orleanu din 1909, menţionase chiar în titlul studiului său că aceasta era ,,legea suspecţilor“. Reprezentanţii burgheziei şi moşierimii, atât de susceptibili în problemele de egalitate şi libertate, nu găseau decât cuvinte de aprobare pentru aceste intervenţii legislative în privinţa muncitorilor şi studenţilor. Când însă, sub presiunea evenimentelor răscoalei, statul a adus legiferarea obţilor ţărăneşti, protestele au început să se facă auzite împotriva dreptului de intervenţie pe care statul şi-l arogă, ca şi împotriva asocierii ţăranilor, încât guvernul a trebuit să dea explicaţii parlamentului, arătând că asociaţiunile sunt înfăptuirea unui principiu care domină legislaţiunea noastră, principiul libertăţii de asociaţiuine; interzicerea lor ar provoca o tulburare violentă împotriva legilor ce s-ar face în acest scop. Tocmai aceasta arată criza dreptului burghezo-moşieresc care consacra în constituţie libertatea de asociere, dar pe care, pentru considerente de clasă şi apărare a dominaţiei politice burghezo-moşiereşti, o nega prin legile civile referitoare la asociaţii. Guvernul motiva, pentru a potoli criticile, că spre a evita o astfel de ,,tulburare" prin legi speciale care să contravină Constituţiei, a ales calea permiterii asocierii, dar în limite care să nu pericliteze interesele claselor dominante. Remediul, prin urmare, nu stă în violenta oprire a asociaţiunilor, ci în satisfacerea acelor dintre cereri ce vor fi recunoscute ca legitime, ale acelor clase sociale. Iar legitime nu puteau să fie decât cele apreciate de pe poziţiile burgheziei şi moşierimii. Chiar formularea denotă clar că atitudinea era aceea a unor clase sociale care se înfruntau făţiş.

O primă trăsătură a noilor măsuri legislative privind asocierea este derogarea de la dreptul comun. În timp ce asociaţiile capitaliştilor şi moşierilor continuă se se conducă după dispoziţiile codului civil şi ale codului de comerţ, asociaţiile ţărăneşti, muncitoreşti şi studenţeşti se conduc după legi speciale, care conţin norme diferite comparativ cu cele din codurile menţionate.

A doua trăsătură, derivând din prima, este instituirea prin aceste legi speciale a unui control sever din partea statului, atât la înfiinţare cât şi în timpul funcţionării. Formalităţile cerute pentru înfiinţare, prezenţa reprezentanţilor statului în organele de conducere, influenţa acestor delegaţi în organele centrale ale acestor asociaţii, ca şi posibilitatea statului de a desfiinţa oricând, pe cale administrativă, aceste asociaţii, arată că dreptul constituţional de liberă asociere nu se concretiza în asociaţii libere pentru anumite categorii sociale.

În al treilea rând, se constată o restrângere a obiectivelor pe care aceste asociaţii le pot urmări şi anume: arendare, împrumuturi, ajutorare reciprocă, dar numai pe plan strict profesional, cu interzicerea oricăror obiective politice, a aprticipării la întruniri publice etc., care nu ar fi prevăzute în actele de înfiinţare.

Cu drept cuvânt N. D. Cocea sublinia după 3 ani de la răscoală, că dreptul de asociaţie a fost restrâns şi se întreba dacă nu cumva jertfa ţăranilor fusese radarnică[11]. În adevăr, ţărănimea nu avea dreptul de a se organiza în sindicate, iar pentru muncitori dreptul acesta era ca şi inexistent, de vreme ce ei trebuiau să se asocieze şi cu patronii, iar greva era esclusă dintre mijloacele de luptă împotriva patronilor.

Procedeul folosit de statul brughezo-moşieresc pentru restrângerea libertăţii de asociere este cel folosit şi pentru alte drepturi şi libertăţi fundamentale, anume întocmirea unor legi speciale care, prin condiţiile şi limitele puse, neagă până la urmă principiul proclamat atât de larg - dar formal - în Constituţie.

Efectul acestor legiferări a fost în realitate pentru muncitori îngrădirea asocierii, iar pentru ţărani doar un simulacru de asociere, deoarece obştile nu se bucurau de personalitate juridică.

O problemă discutată a fost aceea a societăţilor de asigurare. Cu prilejul întocmirii legii pentru arendarea la ţărani a moşiilor statului şi a celorlalte societăţi de drept public, s-a făcut observaţia că legea ar trebui extinsă şi societăţilor de asigurare. Prin natura operaţiunilor lor, aceste societăţi intrau în posesiunea şi chiar în plina proprietate a unor moşii - în 1909 deţineau peste 70000 ha - pe care le dădeau în exploatare arendaşilor[12]. N. Iorga cerea ca aceste moşii să fie trecute în patrimoniul statului, mai ales că societăţile erau străine şi proprietatea rurală însuşită de ele contravenea art. 7 din Constituţie[13]. Anton Carp, ministrul Domeniilor a relevat însă că întrucât societăţile de asigurare sunt persoane juridice particulare, o extindere a legii arendării la aceste societăţi ar însemna ca ea să fie aplicată ,,şi la ceilalţi particulari, ceea ce nimeni nu ne-am gândit s-o facem[14]“. Răspunsul este edificator pentru politica guvernului liberal de apărare a marii proprietăţi particulare. În continuare, guvernul arăta că ar fi nevoie de o modificare a Codului de Comerţ după care funcţionau societăţile de asigurare, dar pe care nu se gândea s-o facă, protejând mai mult interesele persoanelor juridice străine şi ale capitalului străin, decât ale ţăranilor.

 

§ 3. Obligaţii şi contracte

 

Măsurile legislative ce au urmat răscoalei s-au concentrat mai ales asupra relaţiilor din agricultură, relaţii de arendare a pământului sau relaţii de muncă agricolă. Comparativ cu regimul anterior se pot stabili unele aspecte de continuitate, dar şi câteva deosebiri caracteristice.

 

1. Unificarea regimului învoielilor

 

Noua reglementare a încercat să lichideze unul din aspectele cele mai criticate, anume derogarea de la dreptul comun, cu toate contradicţiile dintre acestea şi sistemul tocmelilor agricole. Înainte tocmelile agricole se puteau face după legile excepţionale ale tocmelilor, dar şi după dreptul comun, ceea ce favoriza introducerea oricăror clauze. Unificarea realizată după răscoală a urmărit generalizarea sistemului excepţional, fără a se mai putea recurge şi la dreptul comun, cu scopul de a se putea lua unele măsuri de ocrotire a ţăranilor împotriva moşierilor şi arendaşilor. Prin dispoziţii mai amănunţite s-au reglementat atât contractul de arendă a pământului la ţărani, cât şi cel de muncă agricolă şi cel pentru izlaz. Pentru aceste contracte s-a prevăzut întocmirea lor în formă scrisă, cu respectarea anumitor condiţii privitoare la momentul elaborării şi depunerii la primărie, sau privitoare la durata, preţul şi condiţiile de executare.

O asemenea unificare a adâncit şi mai mult contrastul dintre dreptul comun şi regimul excepţional al învoielilor agricole. Într-un fel era privită, din punct de vedere juridic, arendarea la arendaşi - aflată sub regimul dreptului comun - şi în alt fel arendarea la ţărani, pusă sub reglementarea excepţională a legii învoielilor agricole. Trebuie remarcat că nici mijloacele de execuţie şi nici sancţiunile pentru neexecutarea obligaţiunilor contractuale nu erau aceleaşi pentru ambele părţi contractante. De altfel, legea nouă a urmărit doar să lichideze unele abuzuri ale moşierilor şi arendaşilor. Se pretindea că într-un sistem preventiv, de evidenţă a prestaţiilor prin registre scrise, prin stabilirea unor limite maxime pentru arendă şi minime pentru munca agricolă se vor putea evita aceste abuzuri. Dar chiar în timpul elaborării legii învoielilor agricole şi mai târziu în practica aplicării sale au apărut diverse căi de eludare a interdicţiilor prevăzute de lege. Cea mai simplă eludare şi cea mai importantă totodată a fost evitarea încheierii învoielilor în formă scrisă şi recurgerea la învoieli verbale. Instanţele interpretau că pentru învoielile verbale nu mai este nevoie de registrele de evidenţă a prestaţiilor îndeplinite. Lipsa de pământ şi teama că moşierii sau arendaşii le vor refuza arendarea, tradiţia ţăranilor pentru respectarea cuvântului dat, determinau pe ţărani să încheie astfel de învoieli verbale şi să le respecte întocmai, oricare ar fi fost conţinut lor.

Aşa dar, chiar şi tendinţa de unificare în cadrul unui regim excepţional nu a putut fi realizată, ţărănimea continuând să se găsească şi mai departe la bunul plac al moşierilor şi arendaşilor.

 

2. Continuarea abuzurilor

 

Abuzurile moşierilor şi arendaşilor se făcea nu numai prin contracte verbale, dar chiar şi prin contracte scrise, căci ţăranii nu se plângeau în justiţie. În februarie 1909 un deputat conservator interpela pe ministrul Justiţiei cu privire la o lucrare a procurorului general al Curţii de apel Iaşi, N. Leonescu, în care erau reproduse învoieli din circumscripţia acestei curţi de apel, atrăgând atenţia că prin conţinutul său (clauze exploatatoare, falsuri etc.) se aţâţă ura între cetăţeni şi se poate ajunge din nou la răzbunări[15].

Presa progresistă semnala în 1913[16] că în anii care au urmat răscoalei, legile agrare nu au adus nici o schimbare în bine ţăranilor, că ,,nimic nu s-a schimbat“. La fel sublinia şi juristul I. Gr. Peucescu, că nu s-a făcut nimic pentru ţărani[17]. Se realiza ceea ce opoziţia conservatoare arătase în parlament la discuţiile asupra legii învoielilor agricole, cu privire la eludarea ei. Presa conservatoare nu se sfia să semnaleze dezamăgirea maselor ţărăneşti din cauza neîmplinirii promisiunilor făcute de guvernul liberal[18]. N. D. Cocea denunţa şi el în articolul sus menţionat continuarea aceloraşi practici abuzive, pentru că - demonstra el - ţăranii nu au pământ şi acceptă orice condiţii puse de moşieri. Obştile, Casa rurală nu puteau să dea ţăranilor pământul refuzat la 1907. Lupta trebuia deci reluată.

 

3. Lipsa de sancţiuni eficace

 

Această situaţie era favorizată şi de sistemul de sancţiuni reglementat de legea învoielilor. Comparativ cu legile anterioare, care cuprindeau mai mult dispoziţii cu caracter declarativ lipsite de sancţiuni, noua lege organiza un sistem complex de sancţiuni civile şi penale, cu posibilităţi pentru ţărani de a cere despăgubiri şi restituri pentru prestaţiile ilegale. Inovaţia legii noi era sancţiunea nulităţii pentru toate clauzele interzise şi pentru învoielile neconforme cu legea. Dar nulitatea nu era de ordine publică, astfel că ţăranii nu o invocau în justiţie pentru aceleaşi motive pentru care nu cereau restituirea reşfeturilor şi despăgubiri pentru neechivalenţa prestaţiunilor îndeplinite de ei. Teama de a nu primi pământ în anii următori îi determina la acoperirea nulităţii. Cu alte cuvinte, sancţiunile erau prevăzute, dar eficacitatea lor era ca şi inexistentă.

Introducerea de sancţiuni şi împotriva moşierilor şi arendaşilor nu a însemnat elaborarea unui tratament egal pentru ambele părţi contractante. Sancţiunile obligaţiilor pe care le aveau ţăranii erau, prin contrast, extrem de eficace. Legea nouă nu a ştirbit cu nimic seria de mijloace de care beneficiau moşierii şi arendaşii împotriva ţăranilor învoiţi. Ele sunt numite în continuare tot ,,îndemnuri“ - adică îndemnuri la muncă aşa cum le numea şi legea tocmelilor agricole din 1866 - şi anume: rezilierea, angajarea de muncitori agricoli străini, despăgubiri. Atitudinea discriminatorie a legii se vede şi în modul diferit de organizare a sancţiunilor.

În contrast cu mijloacele eficace de îndemnare a ţăranilor stă caracterul benevol, ,,de bună voie“ cum prevedea noua lege despre obligaţia moşierilor de a da izlaz ţăranilor.

Cu cât trecea timpul se dovedea că mijloacele ,,legale“ de a se îmbunătăţi soarta ţăranilor erau iluzorii. În mod plastic, N. Iorga le-a denumit ,,cârje de legi“ pentru ţărani[19].  

 

§ 4. Succesiuni

 

O problemă care a revenit des în discuţiunile privitoare la regimul proprietăţii funciare şi la crearea unei proprietăţi mijlocii şi a unei categorii de ţărani mijlocaşi a fost aceea a sistemului succesoral, de diviziune în părţi egale a proprietăţii funciare la descendenţi. Se critica regula divizibilităţii pe motiv că ducea la o pulverizare excesivă a proprietăţii rurare ţărăneşti. Se propunea fixarea prin lege a unei limite inferioare unde divizibilitatea trebuia să se oprească, sau legalizarea instituţiei bunului de familie. Se releva că pulverizarea ameninţă numai mica proprietate ţărănească, nu şi cea moşierească, care avea dimpotrivă tendinţa de a se menţine şi a se mări, cu atât mai mult cu cât în România inexistenţa unei industrii dezvoltate care să atragă capitalurile, le îndreaptă în mod firesc spre o investiţie în cumpărarea şi extinderea moşiilor.

Diviziunea pe cale succesorală a micii proprietăţi funciare venea în contradicţie cu inalienabilitatea instituită de legile de împroprietărire şi de vânzări de pământ la ţărani, legi care prevedeau atribuirea de loturi minimne de 5 ha. Străduinţele pentru dezvoltarea proprietăţii mijlocii erau astfel contracarate de tradiţiile şi interesele familiale. Această situaţie contradictorie care constituia un impas de mult semnalat al dreptului nostru civil, cu implicaţii directe asupra proprietăţii şi relaţiilor rurale, a continuat şi după răscoală, fără să se încerce vreo soluţionare într-un sens sau altul.

 

§ 5. Legislaţia muncitorească

 

Participarea muncitorilor la răscoală, frământările muncitorimii pentru problemele proprii - în special constituirea sindicatelor şi reglementarea raporturilor de muncă - au preocupat pe guvernanţi după potolirea răscoalei.

Acest interes arătat de stat era pus în discuţie, sub aspectul justificării sale. Se considera pe de o parte că România ar fi avut atunci o ,,chestiune ţărănească![20], dar pe de altă parte, datorită începutului de industrie, ,,s-ar fi născut în România modernă şi a doua parte a chestiunii sociale = chestiunea muncitorilor industriali“[21].

 

1. Dreptul de asociere al  muncitorilor

 

Grevele din 1907, cererile muncitorilor de a se proceda la o expropriere a moşiilor peste 500 ha şi a se desfiinţa Legea cooperaţiilor din 1902, ca şi acţiunile desfăşurate în 1908 - când au fost adoptate statutele Uniunii Socialiste şi statutul general al Sindicatelor din România - au determinat guvernul liberal să treacă la o ofensivă antimuncitorească. Înscenând un atentat împotriva lui I. I. C. Brătianu[22], guvernul a venit cu Legea asociaţiunilor muncitoreşti din 19 dec. 1909 (Orleanu).

Conservatorii au întâmpinat cu o critică înverşunată legea referitoare la asociaţiile muncitoreşti, arătând în principal că sindicatele sunt un pericol pentru existenţa statului[23].

Guvernul liberal a recunoscut existenţa acestui ,,rău“, dar motiva impasul în care se găsea, prins între principiile constituţionale şi necesităţile de fapt: ,,cum putem noi să împiedicăm acest rău de a se produce? Sindicatele nu sunt, în ultima analiză, decât înfăptuirea unui principiu care domină legislaţiunea noastră, principiul libertăţii de asociaţiune ...“, astfel că o intervenţie a asocierii muncitorilor ,,ar provoca o tulburare evidentă împotriva legilor ce s-ar face cu acest scop“[24]. De aceea guvernul preciza că scopul legii era acela de a permite numai ceea ce este ,,legitim“ din punctul de vedere al intereselor statului, evitând o interzicere violentă a asocierii muncitorilor.

Constituţia din 1866 în art. 27 prevedea dreptul de asociere al tuturor cetăţenilor români ,,în limitele fixate de legi“. O asemenea limită prevedea şi Legea asociaţiunilor din 1909, care interzicea salariaţilor statului, judeţelor, stabilimentelor publice - lucrători, funcţionari - de a forma sindicate profesionale. Această măsură arată cât socotea ca ,,legitim“ guvernul liberal, ca şi îndreptăţirea muncitorilor de a boicota această lege. Ea nu a putut totuşi opri tendinţa de asociere a muncitorilor. Pasul cel mai important a fost transformarea în 1910 a ,,Uniunii Socialiste din România“ în ,,Partidul Socialist Democrat al Muncitorilor din România“.

Pentru recunoaşterea unei asociaţiuni ca legală, ca persoană juridică, trebuia să se dea o lege specială, sau să se încadreze în una din formele de societăţi prevăzute de Codul civil sau Codul comercial. Pentru salariaţii statului se mai cerea şi o aprobare scrisă din partea Ministerului de resort.

 

2. Contractul de muncă

 

Legea asociaţiunilor interzice contractul colectiv de muncă, în care de asemenea vede un pericol pentru ordinea socială existentă, o negare a caracterului individualist al relaţiilor dintre patroni şi muncitori, sub pretextul că realizează o desfiinţare a libertăţii de consimţământ a muncitorilor, prin faptul că interesele lor contractuale sunt stabilite prin reprezentanţi aleşi de muncitori.

O altă interdicţie este aceea a grevelor salariaţilor statului, judeţelor, oamenilor şi stabilimentelor publice, lucrători şi funcţionari - de a recurge la grevă. Se pedepseşte cu închisoare încetarea lucrului pentru îmbunătăţirea salariului sau schimbarea convenţiilor de muncă.

Nu se prevede o interzicere esxpresă şi pentru muncitorii particulari, dar legea aplică aceleaşi pedepse penale şi acestora, dacă cu prilejul grevelor, demonstraţiilor etc., comit acte de violenţă.

Expunerea de motive justifica atitudinea legii faţă de dreptul de grevă prin pătrunderea ideilor socialiste în rândurile asociaţiilor muncitoreşti: ,,Noi nu putem recunoaşte acest drept al asociaţiilor, deoarece programul lor tinde, nici mai mult nici mai puţin, decât la nimicirea Patriei!“.

În viaţa juridică se dă în acesr timp o mare atenţiune problemelor teoretice ale contractului de muncă.

N. Titulescu, în lucrarea ,,Din teoria contractului de muncă“[25], remarcă faptul că Codul nostru civil ca şi cel francez, a ,,uitat“ să se ocupe şi de muncitori. Jurisprudenţa între timp a complinit unele lacune în privinţa contractului de locaţiune de imobile - clădiri, arendare de moşii - dar nu şi în privinţa contractului de muncă. În practica acestuia el constată că există o ,,egalitate juridică“ şi o ,,inegalitate de fapt“, care s-ar putea atenua prin organizarea muncitorilor în sindicate, pentru a putea trata cu patronii.

Ruperea contractului de către patroni prin violenţă unilaterală nu poate fi admisă în contractul de muncă cu termen, dar trebuie admisă în cel cu durată nedeterminată (art. 1471 c.c.), bine înţeles nu fără motive sau fără nici o formă. N. Titulescu împărtăşeşte părerea lui Saleiles, care socotea că ruperea contractului de muncă pe termen nedeterminat, fără motive, constituie un abuz de drept şi partea respectivă poate fi obligată la daune. După N. Titulescu muncitorii concediaţi pot cere repararea întregului prejudiciu, iar funcţionarii statului, pe lângă daune, pot cere şi reintegrarea.

Alţi jurişti combăteau însă pe Titulescu şi împărtăşeau părerea lui Planiol, care considera că ruperea - în condiţiile de mai sus - a contractului de muncă, nu atrage obligaţia la daune, deoarece partea respectivă a uzat de un drept al său[26].

Aplicând principiile dreptului civil la încetarea lucrului prin greva muncitorilor, juriştii[27] o considerau ca un fapt ilicit - împotriva concepţiei lui Esmein şi Gide - şi deci ca o culpă contractuală, pe baza căreia patronii:

- au dreptul la daune interese conf. art. 998 c.civ.;

- pot cere desfacerea contractului de muncă.

De asemenea, condiţiile de modificare a contractului pe care le-ar accepta sub imperiul grevei nu ar fi valabile din punct de vedere juridic, deoarece nu sunt consimţite în mod liber, ci din teama ca greva să nu se prelungească, ceea ce i-ar duce la ruină. Jurisprudenţa franceză, contrarie, este considerată greşită.

Un aspect mai special al problemei daunelor izvorând din contractele de muncă, dar care are mare importanţă practică în condiţiile dezvoltării maşinismului, este acela al regimului accidentelor de muncă. Discuţiile împotriva sistemului clasic al acţiunii pentru daune - bazat pe culpă şi probă, conform principiilor răspunderii delictuale (art. 998 şi 999 c. civ.) - se purtau şi la noi, fie de pe poziţia teoriei riscului, susţinută de Saleilles şi Josserand, fie de pe aceea a teoriei contractuale sau de inversare a probei[28].

Chestiunea devenise foarte actuală în 1910, deoarece I. Tanoviceanu şi V. Râmniceanu întocmiseră un proiect de lege asupra asigurărilor contra accidentelor de muncă[29]. Acest proiect nu adopta nici una din teoriile expuse, ci propunea un sistem nou, de asigurare a muncitorilor de către patroni. Rezolvarea legislativă a acestei probleme a fost adusă de legea Neniţescu din 1912.

 [1] Take Ionescu, Mon. Of., nr. 59, din 12 martie 1909, p. 781.

[2] Ibidem, p. 782.

[3] Take Ionescu, Mon. Of. nr. 12 din 13 dec., 1908, p. 91.

[4] I. G. Duca, Mon. Of. nr. 59/1909, p. 777.

[5] Dr. G. D. Creangă, op. cit., p. 39.

[6] I. I. C. Brătianu, Mon. Of. nr. 15 din 19 dec., 1908, p. 147.

[7] I. G. Duca, Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909, p. 780.

[8] Anton Carp, Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909, p. 784.

[9] Mon. Of. nr. 66 din 20 martie 1909, p. 98.

[10] ,,Pagini juridice“, nr. 50/1909.

[11] N. D. Cocea, Jertfa celor 12000, în ,,Facla“, nr. 1 din 13 martie 1910, p. 3.

[12] Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909, p. 774.

[13] Ibidem, p. 788.

[14] Ibiem, p. 780, 789.

[15] Mon. Of. nr. 33 din 10 februarie 1909, p. 295.

[16] Facla ,,1907-1909“, nr. 10 din 9 martie 1913, p. 198 şi urm.

[17] I. Gr. Peucescu, ,,Acum trei ani“, în spătămânalul ,,1907“, nr. 15 din 8 martie 1910, p. 353-355.

[18] ,,Reformele“, în Romanaţiul conservator, nr. 1 din 20 dec. 1907, p. 1.

[19] N. Iorga, Mon. Of. nr. 10 din 11 dec. 1908, p. 38.

[20] N. Titulescu, Din teoria contractului de muncă, ,,Curierul judiciar“, nr. 34/ 1908, p. 265.

[21] N. Bazilescu, Pentru drept şi libertate. Legea suspecţilor!, Buc., 1909, p. 5.

[22] Ibidem, p. 8.

[23] N. Filipescu, Mon. Of. nr. 49 din 28 febr. 1909, p. 556 şi urm.

[24] Al. Djuvara, Mon. Of. nr. 54 din 6 martie 1909, p. 657.

[25] Publicată în ,,Curierul judiciar“, nr. 34, 35, 46, 48 şi 51/1908.

[26] C. Popescu, Proiectul de lege asupra contractului de muncă, în ,,Curierul judiciar", nr. 6, 7/1910.

[27] M. A. Dumitrescu, Grevele faţă de Codul civil, în ,,Dreptul“, nr. 79/1910,
p. 629; G. Plastara, Contractul de muncă, în ,,Dreptul“, nr. 38 şi 40/1908.

[28] C. Popescu, op. cit., în ,,Dreptul“, nr. 10/1910.

[29] Publicat în ,,Curierul judiciar“, nr. 17, 18, 19/1910. Proiectul fusese întocmit încă din 1906, din însărcinarea Min. de Justiţie D. Grecianu.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor