P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Secţiunea III

DREPTUL PROCESUAL

 

Ostilitatea arătată de ţărănime atribuţiilor judecătoreşti ale administraţiei comunale a avut ca urmare o reorganizare a justiţiei la sate. Principalele măsuri au fost:

- desfiinţarea competiţiei judecătoreşti a primarilor şi a consiliului comunal;

- revizuirea competenţei judecătorului de ocol.

Regimul derogator al vechilor legi de tocmeli agricole în materia jurisdicţiei săteşti făcuse din judecătoriile de pace sau de ocol, organizate prin legile din 1894 şi 1896, instanţe străine de problemele cele mai importante ce interesau relaţiile dintre ţărani şi boieri. ,,Apropierea“ justiţiei de popor, propusă şi în timpul răscoalei, implica o reorganizare a justiţiei locale, precum şi o nouă atitudine, mai activă, faţă de procesele dintre ţărani şi moşieri.

Printr-o nouă lege pentru judecătoriile de ocoale din 30 dec. 1907 s-a prevăzut reorganizarea judecătoriilor urbane şi rurale. Judecătoria de ocol rurală cuprindea mai multe comune rurale, ocolul lor fiind stabilit prin decret regal.

În componenţa judecătoriilor rurale intrau:

- un judecător

- un magistrat stagiar

- un grefier (în comuna de reşedinţă - doi grefieri precum şi 1-2 copişti)

- secretarul comunei respective ca arhivar.

O inovaţie fără precedent este obligaţia judecătorului de a se deplasa, însoţit de un grefier, odată pe lună, la date fixe, în fiecare sat din ocol, pentru a proceda la un fel de ,,judecată ambulantă“ în procesele de mai mică însemnătate. Scopul era evitarea deplasării ţăranilor la sediul permanent al judecătoriei. Acolo urma să se judece procesele mai importante.

Competenţa judecătorilor de ocoale este:

 

a) Generală: - civilă şi comercială, în primă şi ultimă instanţă până la valoarea de 300 lei şi cu apel până la 3000 lei;

penală: - fără apel, contravenţiile pedepsite cu amendă, restituţiuni sau reparaţiuni până la 300 lei; cu apel, cele ce depăşesc această limită;

 

b) Specială: civilă: - daunele aduse de oameni sau animale ţarinelor, holdelor, fructelor şi recoltelor;

- cererile pentru executarea, anularea sau rezilierea contractelor de locaţiune, izgonirea arendaşului sau chiriaşului;

penală: - contravenţiunile şi delictele prevăzute de legea învoielilor agricole şi alte legi speciale.

Litigiile speciale civile se judecă în primă şi ultimă instanţă, indiferent de valoare, iar cele penale cu drept de apel, dacă valoarea lor trece de 300 lei.

Apelul se declară în termen de 10 zile şi se judecă la tribunalul judeţului. Tribunalul judecă şi cererile de recurs împotriva cărţilor de judecată.

Comparativ cu legile anterioare, a fost mărită competenţa judecătoriilor de ocol: în materie civilă, în ceea ce priveşte valoarea; în materie penală, în ceea ce priveşte judecarea şi a unor delicte.

Înfiinţarea judecătorului ambulant a fost, în general, privită cu scepticism, socotindu-se că o soluţiune mai bună ar fi fost mărirea numărului de judecătorii rurale [1] . Alte păreri erau în sensul că s-au dat prea multe atribuţiuni judecătorului de ocol şi că, mai ales, lipsa ministerului public la judecătoriile de pace constituie un neajuns pentru justiţie [2] .

 [1] Corneliu Botez, Observaţiuni asupra proiectului de lege pentru judecătoriile de ocoale, în ,,Dreptul“, nr. 73/1907.

[2] I. Tanoviceanu, Noul codice de şedinţă al judecătoriei de ocol, în ,,Curierul judiciar“, nr. 38/1908, p. 299.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor