P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Secţiunea IV

DREPTUL ADMINISTRATIV

 

Neîncrederea faţă de administraţie în timpul răscoalei era unanimă, din partea burgheziei şi moşierimii motivată de teama că administrtaţia ar fi prea slabă faţă de masele exploatate, iar din partea ţăranilor şi muncitorilor, că ea ar fi părtinitoare şi devotată exclusiv claselor exploatatoare.

Unele măsuri de întărire au fost luate de către guvernul liberal chiar în timpul desfăşurării răscoalei. Ele au continuat şi după potolirea răscoalei. 

 

§ 1. Administraţia centrală

 

Întărirea aparatului central a cuprins reorganizarea unor ministere, în sensul specializării lor spre a corespunde noilor probleme administrative. 

 

1. Înfiinţarea Ministerului de Agricultură şi Domenii

 

Până în anul 1883, serviciul agriculturii făcea parte din Ministerul Lucrărilor Publice, ca şi serviciile de industrie şi comerţ. Prin legea din 30 martie 1883, aceste servicii au fost desprinse de ministerul respectiv şi, împreună cu serviciul domeniilor din Ministerul Finanţelor, au constituit Ministerul de Agricultură, Industrie, Comerţ şi Domenii.

a) Prin legea din 1 aprilie 1908, acest minister se scindează şi dă naştere Ministerului de Agricultură şi Domenii, spre a putea corespunde sarcinilor complexe şi dificile ale statului în domeniul agriculturii. Legea sa de organizare a fost dată în 28 martie 1909 [1] .

b) Legea învoielilor agricole din 23 dec. 1907 a creat Serviciul Islazurilor comunale şi tocmelilor agricole, cu atribuţiuni de coordonare a sarcinilor ce reveneau administraţiei locale în baza acestor legi.

Important este că acest serviciu nu depindea de Ministerul competent pentru problemele agriculturii, ci de Ministerul de Interne. Explicaţia este calitatea primarilor şi secretarilor comunali de agenţi subordonaţi Ministerului de Interne. Statul se ocupa în principal de păstrarea ordinei, care ar fi putut fi ameninţată prin încordarea relaţiilor dintre marii proprietari şi ţărani.

Printr-o lege din 20 iunie 1913, acest serviciu a fost reorganizat ca o Direcţie a islazurilor comunale, învoielilor agricole şi Contenciosului. În cadrul său se crează 5 inspectori generali pentru problemele agricole, precum şi Serviciul Caselor speciale, cu sarcina de a ajuta pe sătenii lipsiţi de hrană din cauza secetei. Această direcţie a rămas tot în cadrul Ministerului de Interne până în 1919 când, prin legea din 22 iunie 1919 pentru organizarea serviciilor administraţiei centrale ale acestui Minister, ea a fost trecută la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. 

 

2. Înfiinţarea Ministerului Industriei şi Comerţului

 

Legea de organizare a acestui minister a fost dată la 5 aprilie 1908 [2] . În cadrul măsurilor luate de guvern după răscoală, îi revenea acestui minister - între altele - sarcina de a sprijini dezvoltarea industriei casnice săteşti, în scopul îmbunătăţirii stării generale a ţărănimii. 

 

§ 2. Administraţia locală

 

O reorganizare a administraţiei locale începuse încă din timpul răscoalei, dar ea a continuat şi în anul următor.

1. Prin legea pentru organizarea comunelor şi administraţiunea plăşilor din 29 aprilie 1908 [3] , a fost mărit numărul plăşilor, prin micşorarea circumscripţiei lor teritoriale. După cum arăta expunerea de motive, această măsură avea ca efect înmulţirea agenţilor locali ai puterii executive, în scopul menţinerii ordinei publice.

Competenţa administratorilor de plasă şi notarilor este lărgită prin art. 194 al legii, care îi autoriza să ia orice măsuri pentru menţinerea ordinei şi siguranţei publice. Iar în cazul când jandarmii nu ar fi fost în număr suficient în circumscripţia locală, ei puteau recurge la armată, care era datoare să se conformeze apelului lor (art. 85).

2. În anul 1909, guvernul liberal a prezentat Camerei deputaţilor un Proiect de lege de organizare judeţeană [4] . Proiectul propunea o descentralizare administrativă. Admis de cameră, proiectul a fost respins de senat. 

 

§ 3. Reorganizarea jandarmeriei

 

Legea din 25 martie 1908 [5] a modificat legea jandarmeriei din 1893, prevăzând în art. 1 sarcina sa principială: supravegherea activă şi neîntreruptă a ţărănimii, o acţiune preventivă şi represivă a tulburărilor la sate.

În acest scop, art. 10 obligă la formarea de posturi de jandarmi în toate comunele, fapt pentru care numărul jandarmilor de la 2960 în 1907, a crescut la 6230 în 1908. 

 

§ 4. Probleme generale

 

Evoluţia dreptului administrativ în epoca imediat următoare răscoalei oferă posibilitatea ca, pe lângă aspectul practic al măsurilor luate, să se desprindă unele trăsături şi tendinţe caracteristice, în care influenţa răscoalei a fost hotărâtoare. 

 

1. Accentuarea centralizării

 

Centralizarea adoptată făţiş în timpul răscoalei, s-a accentuat şi după aceea. Guvernul a trebuit să recunoască această tendinţă fundamentală: ,,... este adevărat că ceea ce am făcut de la 1907 încoace e o centralizare, iar nu o descentralizare... de la 1907 încoace, de când eşti nevoit să supraveghezi continuu, pentru ca să nu se întâmple noui tulburări, noui răscoale... pentru că lumea e încă îngrijată şi se găseşte şi azi sub impresiunea acelor evenimente sângeroase“ [6] . Credeţi dvs. că se putea aplicat alt sistem decât centralizarea? Nu se putea altfel. A trebuit ca guvernul să concentreze toate puterile în mâna lui, pentru ca să se poată preîntâmpina răul“ [7] .

Principiul centralizării săt la baza organizării administraţiei statului burghez, cu atât mai mult în situaţiuni excepţionale pentru siguranţa statului. Partidele politice din România înscriseseră de mai mulţi ani în programul lor de reformă de descentralizare administrativă. Încercarea guvernului liberal de a trece la o asemenea măsură, prin prezentarea în parlament a unui proiect de lege de reorganizare judeţeană în 1909, s-a soldat cu un eşec, desigur datorită motivelor arătate mai sus. 

 

2. Subordonarea administraţiei locale faţă de partidele politice

 

Nu a fost tăgăduit niciodată rolul partidelor politice în domeniul administraţiei de stat, dar dezbaterea diverselor măsuri administrative determinate de răscoală a prilejuit exprimarea mai clară şi făţişă a unei trăsături a administraţiei locale, care era nu numai subordonată faţă de autorităţile centrale, dar, într-o privinţă, şi faţă de partidele politice. Acest aspect răzbătea şi mai înainte, ori de câte ori se făcea evidentă atitudinea părtinitoare a reprezentanţilor administraţiei locale, în favoarea moşierimii şi arendaşilor.

Abuzurile şi ilegalităţile moşierilor şi arendaşilor au continuat şi după 1907, acoperite de către autorităţile administraţiei locale. Referindu-se la aceste abuzuri, N. Iorga adresa guvernului o interpelare şi trăgea concluzia: ,,... din partea autorităţilor, nici-o mişcare. Şi nici nu putea fi altfel, căci după cum   s-a spus mai sus, autorităţile nu mai sunt ale ţării, ci ale partidelor şi ca atare, sunt instrumentele lor“ [8] .

Legătura dintre toleranţa administraţiei faţă de abuzurile moşierilor şi interesele partidelor politice era arătată a fi de ordin electoral: sistemul cenzitar acorda un mare rol cenzului funciar şi deci marilor proprietari de moşii, pe care partidele voiau să-i capteze, de unde concluzia că erau ,,interese electorale în joc şi deci, orice măsuri s-ar fi luat, ar fi lovit în interesele de partid“ [9] .

De aceea, cu drept cuvânt, C. Stere susţinea la tribuna parlamentului că reorganizarea administraţiei locale implică, în mod corelativ, o reformă electorală. În consecinţă, dreptul administrativ se găsea în impas, căci fără o modificare a Constituţiei nu se putea face nici reforma administraţiei locale.  

 

3. Contradicţiile sistemului de centralizare

 

Centralizarea este de esenţă administraţiei statului burghez. Totuşi, accentuarea funcţiei interne de reprimare a împotrivirii maselor exploatate pruduce unele contradicţii în sistemul de centralizare. În România, preocuparea de reprimare a maselor a determinat ca atribuţiile administrative locale să rămână în subordinea Ministerului de Interne, alături de atribuţiile specifice ale acestuia, de poliţie şi apărare a ordinei interne.

Aşa se explică de ce, în baza legilor de tocmeli, organele administraţiei locale se ocupau şi de problemele raporturilor agrare dintre moşieri şi ţărani. Când în urma răscoalei ţărăneşti, statul a fost nevoit să se ocupe mai mult ca înainte de problemele administrării agriculturii şi a fost creat un minister special pentru agricultură, dar şi unele organe speciale cu competenţă agricolă - aşa cum au fost Consiliile regionale, Serviciul şi apoi Direcţia învoielilor agricole şi islazurilor - aceste organe au continuat să depindă, ca şi primarii şi consiliul comunal, de Ministerul de Interne, iar nu de Ministerul agriculturii. Nu criteriul funcţional, de specializare administrativă, a fost hotărâtor, ci acela al subordonării cu caracter poliţienesc. Preocuparea poliţieneacă a menţinut această situaţie până după primul război mondial, când modificarea Constituţiei a permis totodată şi desfiinţarea contradicţiei existente de atâta vreme în sistemul de centralizare. 

 

4. Umflarea aparatului de stat

 

Înfiinţarea unor noi organe de stat, reorganizarea şi amplificarea altora vechi, mai ales în domeniul aparatului de reprimare au atras în mod firesc o creştere a numărului funcţionarilor, ceea ce guvernul recunoştea: ,,... de la 1907 încoace... de când trebuia să ştim totul, de atunci au fost nevoiţi să înmulţim agenţii, din cauza aceasta am fost nevoiţi să înmulţim jandarmii... instituţiile create, sporurile de funcţionari sunt toate făcute în vederea acestor pericole“ [10] .

În această categorie se aflau: înmulţirea serviciilor de informaţie la sate, reorganizarea Ministeruluid e Interne şi crearea Direcţiei Generale a Siguranţie Statului, înfiinţarea posturilor de jandarmi în toate comunele şi creşterea numărului jandarmilor, reorganizarea unor ministere şi crearea inspectorilor şi comisiilor regionale pentru agricultură. Apărute unele din ele încă din timpul răscoalei, altele ulterior, erau toate socotite iniţial ca fiind ceva provizoriu, dar care, din cauza prelungirii situaţiei excepţionale de frământare a satelor, s-au instituţionalizat şi permanentizat în cadrul aparatului de stat. Înfăţişând starea anormală în care se afla chiar şi după câţiva ani de la răscoală, guvernul ţinea să declare în parlament: ,,Sântem, după cum am spus, într-o stare anormală... Dar, într-o stare anormală trebuie să facem faţă la ceea ce este mai urgent şi ceea ce era mai urgent era să înfrânăm răscoalele şi cel puţin pentru câţiva ani, iar nu numai pentru o singură vară să luăm măsuri de garanţie, pentru liniştirea ţării. Desfiinţaţi măsurile care le-am luat şi veţi vedea în câteva luni ce se va întâmpla“ [11] .

Pe lângă aspectele de mai sus, se remarcă totodată o îmbunătăţire a salarizării funcţionarilor din: Ministerul de Finanţe, Justiţie, Domenii, Industrie şi Comerţ, Interne, Direcţia Poştelor, Direcţia CFR, Externe, Instrucţiune. Ministerul de Finanţe informa că: ,,La Ministerul de Război în două rânduri s-au urcat lefurile ofiţerilor inferiori până la gradul de căpitan, şi aşa cum sunt astăzi, nu sunt nicăieri mai mari în nici un Stat al Europei“ [12] .

Desigur că, o astfel de atitudine faţă de aparatul de stat, în special cel de represiune, era în concordanţă cu atitudinea pe care acesta a avut-o în timpul răscoalei şi pe care guvernul o răsplătea printr-o salarizare sporită, în scopul de a întări, totodată, lealitatea salariaţilor statului. 

 

§ 5. Legislaţia fiscală

 

Măsurile fiscale luate după răscoală au fost în sensul cererilor ţărănimii, pe linia desfiinţării impunerilor discriminatorii sau prea apăsătoare pentru ţărani:

- Desfiinţarea decalajului impozitului funciar anterior, de 40 lei venit la ha pentru moşierii proprietari, dar de 60 lei la ha pentru ţărani;

- Desfiinţarea impozitului de 30 bani asupra decalitrului de vin [13] ;

- Desfiinţarea taxei de 5 lei pentru asigurarea în caz de secetă (,,birul foamei“).

Aceste degrevări fiscale fuseseră anunţate prin Manifestul către ţară din 12 martie 1907. Dar, şi după răscoală, măsurile privind regimul băuturilor spirtoase încă mai erau discutate, deoarece unii socoteau alcoolismul ca fiind o cauză a răscoalelor [14] .

Pe lângă aspectul de concesie, modificările legislative aveau - aşadar - şi un caracter preventiv.

Existau şi unele propuneri de a se mări, concomitent, impunerea moşiilor absenteiştilor [15] .

 [1] Hamangiu, Codul general al României, VII, p. 146.

[2] C. Hamangiu, Codul general al României, vol. VI, p. 357.

[3] C. Hamangiu, op. cit., p. 627 şi urm.

[4] I. Toma, Codul administrtativ, p. 510.

[5] C. Hamangiu, op. cit., p. 398.

[6] Colectiv Acad. RSR, Marea răscoală ţărănească din 1907, p. 810

[7] Mon Of. nr. 66 din 20 martie 1909, p. 980 (Em. Costinescu).

[8] Ziarul ,,Dimineaţa“, din 7 sept. 1914: împuşcarea ţăranilor pentru trecerea unor vite pe moşii.

[9] C. I. Moteanu, Apelul clasei ţărăneşti pentru revizuirea actualului sistem de guvernământ şi punerea lui în concordanţă cu constituţia ţării, Buc., 1914,  p. 167.

[10] Mon. Of. nr. 66 din 20 martie 1909, p. 980.

[11] Mon. Of. nr. 66 din 20 martie 1909, p. 980.

[12] Ibidem (Em. Costinescu).

[13] Legea pentru modificarea legii monopolului vânzării băuturilor spirtoase, Mon. Of. nr. 14 din 5 febr. 1909, p. 95 şi urm.; se urmărea restrângerea consumului de ţuică, prin înlocuirea ei cu vin. Din 13.749 cârciumi, au fost menţinute numai 7.863. A se vedea şi Mon. Of. nr. 66 din 20 martie 1909,   p. 980.

[14] C. I. Băicoianu, Cauzele care au produs revoluţia anului 1907, în ,,Economia naţionaklă“, nr. 1/1908, p. 64-73.

[15] I. G. Munteanu, Absenteiştii noştri, în ,,Economia Naţională“, nr. 1/1908,  p. 52-60.

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor