P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Secţiunea V

DREPTUL CONSTITUŢIONAL

 

Contradicţiile constatate în diverse ramuri ale dreptului, provenind din derogările de la dreptul comun, din atitudinea discriminatorie faţă de anumite clase şi categorii sociale, se concentrau în dreptul constituţional, ca ramură principală şi conducătoare a sistemului de drept burghez, care conţinea principiile fundamentale ale dreptului, formulate în textele constituţionale de la 1866. Aceste contradicţii se răsfrângeau, totodată, şi asupra statului român, în special asupra modului cum Constituţia consacrase la 1866 organizarea şi împărţirea exercitării puterii politice în cadrul monstruoasei coaliţii burghezo-moşiereşti. 

 

§ 1. Constituţia şi lupta pentru drepturi a ţărănimii

 

În lupta sa pentru drepturi, ţărănimea a avut faţă de Constituţie o atitudine sinuoasă, care izvora atât din concepţia sa despre dreptate şi stat, cât şi din modul de redactare a Constituţiei.1. Constituţia, temei al luptei ţărănimii

 

Iniţial, ţărănimea primise cu ostilitate Constituţia de la 1866, dată după răsturnarea domnitorului Cuza de un principe străin, susţinut de cercurile reacţionare ale monstruoasei coaliţii. Totuşi, după introducerea regimului tocmelilor agricole, ţărănimea începe să-şi schimbe atitudinea. Nemulţumită de jugul tocmelilor, revoltată de abuzurile moşierilor şi arendaşilor, şocată de atitudinea părtinitoare a autorităţilor locale în rezolvarea conflictelor din cadrul relaţiilor agrare, ţărănimea caută un sprijin pentru recunoaşterea drepturilor sale în chiar dispoziţiile normative existente. Ea găseşte în Constituţie, de care se dezinteresase iniţial, formulări prin care să se consacre egalitate tuturor cetăţenilor în faţa legii, drepturi şi libertăţi democratice pe care încă nu le cunoscuse în practica de până atunci. Credinţa că legea trebuie să fie aceeaşi pentru toţi şi că statul trebuie să vegheze ca toţi cetăţenii să respecte deopotrivă legile determină ţărănimea ca în lupta sa pentru recunoaşterea drepturilor proprii să invoce şi Constituţia. Dovada semnificativă a acestei schimbări de atitudine o conferă faptul atât de frecvent al circulaţiei clandestine a Constituţiei în rândurile ţăranilor răsculaţi înainte chiar de 1907, ca şi percheziţiile pe care jandarmii le făceau la aceşti ţărani, cu scopul de a confisca exemplarele Constituţiei. Deţinerea unui exemplar din Constituţie era considerată de autorităţile poliţieneşti ca dovadă a unei atitudini suspecte, de ostilitate faţă de ordinea existentă.

O asemenea concepţie a ţărănimii, de necesitate a respectării legilor nu numai de către cetăţeni, dar chiar şi de către statul care le-a întocmit, se întâlneşte la începutul răscoalei din 1907. Ţăranii cer la începutul răscoalei doar o respectare a legii tocmelilor agricole de către moşieri şi arendaşi, o încetare a abuzurilor acestora în încălcarea legii tocmelilor, ca şi a autorităţilor locale. Mai târziu, când ţărănimea are de suportat rigorile represiunii sângeroase din partea statului, ea cere ca statul să aibă o atitudine egală de reprimare şi a exceselor comise de ofiţeri, jandarmi, moşieri şi arendaşi în acţiunea desfăşurată de pedepsire şi răzbunare faţă de ţărănimea răsculată. Abia în cursul desfăşurării răscoalei şi a reprimării, ţărănimea parcurge un proces rapid de clarificare ideologică, în sensul că formulările democratice din Constituţie şi alte legi au un caracter formal, că aplicarea discriminatorie a acestor formulări nu este ceva întâmplător şi sporadic, ci un sistem care stă la baza dreptului şi statului burghezo-moşieresc.2. Lupta ţărănimii contra Constituţiei

 

Lupta împotriva Constituţiei este rezultatul final al unui proces desfăşurat în conştiinţa juridică a ţărănimii, ca urmare a modului cum s-au soluţionat pe plan legislativ revendicările sale din timpul răscoalei.

 

a) Lupta pentru pământ

 

În primul rând, problema unei noi repartiţii a proprietăţii funciare, prin exproprierea moşiilor şi împroprietărirea ţăranilor a ajuns în impas, deoarece s-a invocat Constituţia, care nu permitea exproprierea decât pentru cazurile de utilitate publică şi apărare naţională. O expropriere în folosul ţărănimii contravenea Constituţiei în redactarea existentă atunci, deoarece folosul ţărănimii nu putea avea sensul de utilitate publică - deci pentru toate clasele sociale - şi cu atât mai puţin pentru apărarea naţională. Se impunea, deci, o revizuire a Constituţiei. Dar, aceasta implica o motivare juridică în stare să o justifice şi, totodată, concursul unor factori politici care să sprijine revendicarea ţărănimii împotriva reacţiunii conservatoare.

Pe linia motivării dreptului ţărănimii la pământ stau studiile şi lucrările cu privire la stăpânirea străveche a ţăranilor asupra pământului, uzurpat ulterior în mod silnic de către boieri. Concluzia unei asemenea teze nu putea fi decât retrocedarea pământului către ţărani. În acest sens, ţărănimea începe să fie sprijinită de clasa muncitoare - prin cercurile şi cluburile socialiste, prin Partidul Social-democrat, ca şi prin participarea unor muncitori la răscoala ţărănească - şi de elemente progresiste din rândurile intelectualităţii, în special ale acelora ieşite din mediul ţărănesc.

 

b) Lupta pentru dreptul de vot

 

În al doilea rând, procesul de clarificare ideologică a ţărănimii făcea evidentă convingerea că legile nu puteau fi drepte pentru ea, atât timp cât ea nu participa la elaborarea lor. Experienţa revoluţiilor de la 1848, ca şi aceea a adunărilor ad-hoc îi arătase importanţa participării, dar şi înverşunarea cu care burghezia şi moşierimea se împotriviseră participării sale la viaţa parlamentară. Legile electorale ce au urmat Convenţiei de la Paris au consacrat un sistem cenzitar care mai mult o îndepărta de la viaţa politică, ţinând-o la remorca burgheziei şi moşierimii.

În problema centrală a răscoalei - împroprietărirea - apăruse în mod evident legătura dintre reforma agrară aşteptată de ţărănime şi reforma electorală, care să aducă în parlament pe ţărani. Numai participând direct la elaborarea reformei agrare, se putea întrevedea posibilitatea de a se înfăptui reforma agrară. Experienţa tocmelilor agricole arătase ţărănimii ce legi se pot face fără participarea sa, în sistemul votului cenzitar, potrivit căruia era încadrată în colegiul IV, devenit apoi III, aşa-numitul ,,colegiul minciună“ [1] , cu vot indirect inegal şi pe faţă. Singura rezolvare democratică era acordarea votului universal, egal, direct şi secret, pe care moşierimea şi burghezia se temeau să-l introducă, din cauza inferiorităţii lor numerice faţă de ţărănime.

Necesitatea reformei electorale se impunea şi ca o condiţie pentru reorganizarea administraţiei locale, căci, atât timp cât era în vigoare sistemul cenzitar, administraţia locală era dominată de moşieri şi, în consecinţă, folosită în mod abuziv împotriva ţărănimii.

În sfârşit, toate măsurile revendicate de ţărănime necesitau o intervenţie mai activă din partea statului, ceea ce nu era de aşteptat decât din partea unui stat în care putea juca un rol şi ţărănimea, căci altfel se perpetua situaţia ca - aşa cum a fost în cazul legii tocmelilor agricole - moşierimea să legifereze în propria cauză, în detrimentul ţărănimii.

Dar, ţărănimea nu era organizată spre a putea juca un asemenea rol. Din punct de vedere politic, ea se încadra, parţial, în partidele burgheze şi moşiereşti, fără să poată desfăşura o politică proprie. Un început spre o politică a intereselor sale de clasă se schiţează în timpul răscoalei, datorită sprijinului muncitorimii. Acum se iniţiază din partea muncitorilor o politică de apropiere faţă de ţărănime, apar germenii alianţei dintre cele două clase exploatate. Răspândirea ideilor socialismului ştiinţific ce ajuta cu timpul ţărănimea la cunoaşterea mai justă a esenţei statului şi dreptului burghezo-moşieresc. Acest lucru a fost înţeles şi de partidele burghezo-moşiereşti, care s-au îngrijit încă din perioada imediat următoare să ia primele măsuri de împiedicare a alianţei muncitoreşti-ţărăneşti.

Totodată, în perspectiva introducerii iminente a votului universal, era clar şi pentru celelalte clase şi categorii sociale că ţărănimea va avea de jucat un important rol politic şi de aceea, apar şi preocupările de captare politică a ţărănimii.Vechile partide vor înscrie în programul lor anumite concesii pentru ţărani. Alteori, elemente ale intelectualităţii se vor gândi la formarea unui stat ţărănesc, în care ţărănimea să deţină rolul principal, formând masa cea mai importantă a poporului. Preocupări asemănătoare vor avea şi elemente ale claselor exploatatoare, care se gândesc la formarea unui partid ţărănesc, ca rezervă a partidelor liberal şi conservator, pentru captarea politică a ţărănimii. Lucrările lui Spiru Haret, V. M. Kogălniceanu sunt o dovadă a interesului pe care unii intelectuali îl păstrau ţărănimii, care vedeau în ea o putere politică virtuală atunci când va putea beneficia de dreptul de vot şi, în consecinţă, va putea beneficia de împroprietărire, de învoieli mai bune, de islaz comunal, şcoli ş.a. Pe linie asemănătoare se situa şi curentul poporanist şi al Vieţii Româneşti, reprezentat prin C. Stere, promotorul unei ,,democraţii rurale“, dar cu excluderea celei socialiste, pe care o considera inutilă într-o ţară ,,eminamente agricolă“ ca România. În 1912, I. Mihalache, D. V. Ţoni, Apostol Culea ş.a. [2] făceau cunoscut planul creerii unui partid ţărănesc. Tot atunci, prof. Paul Negulescu [3] analiza şi el structura constituţională a unui ,,stat ţărănesc“, în care vedea o organizare potrivită pentru România. 

 

§ 2. Lupta clasei muncitoare pentru drepturile ţărănimii

 

Marea răscoală ţărănească a avut loc într-o perioadă de avânt revoluţionar şi desfăşurarea ei a influenţat dezvoltarea mişcării muncitoreşti. Cu toate măsurile de reprimare a adeziunii muncitorimii la luptele ţărăneşti, sub influenţa evenimentelor răscoalei, Conferinţa socialistă de la Galaţi din iunie 1907 a hotărât centralizarea tuturor cercurilor socialiste în ,,Uniunea Socialistă din România“, ca un prim pas în procesul de refacere a partidului clasei muncitoare, mai întâi sub forma P.S.D. în Congresul din 31 ianuarie 1910. 

 

1. Sprijinirea drepturilor ţărănimii

 

Apariţia germenilor conştiinţei cu privire la necesitatea şi posibilitatea înfăptuirii alianţei dintre clasa muncitoare şi ţărănime s-a concretizat şi în programul organizaţiilor politice ale clasei muncitoare, în care drepturile ţărănimii erau prevăzute ca un obiectiv al luptei revoluţionare. Proiectul programului Uniunii Socialiste din România prevedea:

- exproprierea silită a moşiilor (programul adoptat prevedea o expropriere parţială, mai largă după războiul din 1913-1914);

- votul universal;

- drepturi egale pentru femei;

- laicizarea şi gratuitatea învăţământului [4] .

Programul adoptat era, în general, influenţat de unele concepţii oportuniste, astfel că o formulare superioară a drepturilor ţărănimii a fost realizată în perioada 1918-1922. 

 

2. Demascarea moşierimii şi burgheziei

 

O influenţă determinantă a răscoalei s-a exercitat asupra dezagregării partidelor conservator şi liberal, silite să se organizeze pe noi baze în condiţiile ulterioare anului 1907 [5] , să înscrie în programul lor unele din revendicările ţărănimii. Prin aceasta - desigur - partidele istorice urmăreau să evite ca masele ţărăneşti să fie atrase de ideologia socialistă şi să se închege alianţa dintre cele două clase de oameni ai muncii. 

 

§ 3. Moşierimea şi apărarea Constituţiei

 

Evenimentele răscoalei au prilejuit o reevaluare a poziţiilor moşierimii şi a partidului conservator. Retragerea guvernului conservator a învederat slăbiciunea moşierimii şi neputinţa sa de a mai continua exploatarea ţărănimii în condiţiile de până la 1907. Totodată, această slăbiciune s-a resimţit şi în raporturile sale cu burghezia, ceea ce implica o revizuire a modului lor de colaborare în cadrul monstruoasei coaliţii pentru exercitarea puterii politice. Un alt semn al slăbiciunii a fost cel de la începutul anului 1908, când din partidul conservator s-a desprins un grup condus de Take Ionescu şi a format Partidul Conservator-Democrat. Sciziunea era în directă legătură cu politica agrară, ce trebuia urmată după 1907. În timp ce vechile cadre ale partidului, sub conducerea lui Gh. Gr. Cantacuzino şi P. P. Carp se situaseră pe platforma menţinerii marii proprietăţi moşiereşti, gruparea lui Take Ionescu preconiza unele concesii ţărănimii. 

 

1. Marea proprietate moşierească şi garanţia sa constituţională

 

După răscoală, preocuparea principală a moşierimii era apărarea dreptului său de proprietate asupra moşiilor, ca un drept absolut [6] . În condiţiile măsurilor agrare luate de guvernul liberal imediat după răscoală, moşierimea urmărea ca restricţiile aduse marii proprietăţi să fie cât mai mici. În perspectivă, ea căuta să evite exproprierea şi - legat de aceasta - o extindere a dreptului de vot, deoarece ambele reforme, atât cea funciară, cât şi cea electorală, i-ar fi subminat poziţia economică şi politică.

 

a) Combaterea exproprierii

 

În apărarea marii proprietăţi funciare, moşierimea a continuat să folosească argumentele economice, ca şi politice, referitoare la randamentul acesteia în raport cu mica proprietate ţărănească şi la asigurarea independenţei ţării prin exportul de cereale. Dar, după 1907 se adaugă noi argumente, care urmăresc să prezinte exproprierea moşiilor ca ilegală, periculoasă şi inutilă.

- Din punct de vedere juridic, exproprierea era neconstituţională, deoarece ea nu se încadra în cele trei cazuri prevăzute de art. 19 al Constituţiei din 1866 [7] . Orice lege de expropriere a moşiilor ar fi greşită şi nedreaptă, aşa cum s-a arătat în parlament cu prilejul discutării legii din 1908, privitor la islazuri [8] . În adevăr, cele trei cazuri prevăzute erau: comunicaţii, salubritate publică, apărarea ţării. Exproprierea moşiilor şi atribuirea lor la ţărani contraveneau acestor cazuri restrictive şi nu ar fi fost posibile decât printr-o revizuire a Constituţiei. Dar, moşierii se opuneau modificării, invocând garanţia Constituţiei pe temeiul teoriei drepturilor câştigate [9] .

Conservatorii vedeau în formalităţile excepţionale cerute pentru revizuirea Constituţiei - întrunirea Adunării Constituante, quorum de două treimi - o garanţie în vederea împiedicării revizuirii art. 19. O a doua garanţie vedeau conservatorii în necesitatea ca - chiar în cazul unei atari revizuiri - să se obţină şi ,,încuviinţarea Coroanei“, pentru a deveni aplicabilă [10] .

- Restricţiunile aduse prin legea învoielilor şi preconizarea unei noi împroprietăriri erau considerate de către conservatori [11] ca ,,elemente de distrugere ale proprietăţii, sub forma exproprierii şi servituţilor“, aspecte ale politicii socialiste de care era acuzat guvernul liberal datorită ,,generoşilor“ intraţi în partidul liberal: ,,cât despre d. prim-ministru, există bănuieli că ar avea un flirt, nu tocmai inocent, cu socialismul“; maximul de arendă şi minimul de salariu sunt măsuri care izvorăsc din teoriile socialiste ale rentei şi valorii, fără o altă bază juridică decât aceea că, cel care are trebuie să dea celui care nu are, sau are prea puţin, doctrină care ,,îşi găseşte expresiunea mai ales în ,,Viaţa Românească“... şi care se intitulează ,,poporanistă“, spre a fi ,,mai acceptabilă decât socialismul“, dar care nu este decât ,,un progres mai departe pe drumul socialismului“; un asemenea program este periculos, pentru că urmăreşte să se extindă şi ,,la alte domenii ale proprietăţii rurale... să se întindă şi la proprietăţile urbane... şi în industrii...“, spre a ajunge la ,,monopolizarea de către stat a tuturor industriilor“.

Acest argument atrăgea, totodată, atenţia că pericolul exproprierii este real nu numai pentru marea proprietate şi moşieri, ci pentru toate formele de proprietate, inclusiv cea capitalistă şi deci, şi pentru burghezie.

- Exproprierea marii proprietăţi este inutilă, căci ea ,,va reuşi numai a zdruncina şi slăbi principalul aşezământ al proprietăţii noastre economice, fără nici un folos pentru ţărănime“, întrucât ea constituie o ,,reformă statică“, bazată pe eroarea de ,,a croi proprietăţi mici şi mai la urmă (reforma cu Casa rurală) proprietăţi mijlocii“, în loc de a se proceda la formarea unor ,,proprietăţi mijlocii“, printr-o ,,reformă dinamică“, deoarece ,,o proprietate mijlocie nu se va putea crea de noi până ce nu vom fi făcut prin educaţie din actualul ţăran, vită de muncă, un cultivator cu mentalitatea de proprietar... încet şi treptat... nu prin miluire, ci prin selecţiune şi numai foarte treptat“ [12] .

Întreaga argumentare a reprezentanţilor moşierimii conservatoare urmărea să păstreze un statu-quo, atât în domeniul social-economic, cât şi în cel juridic, cu privire la repartiţia proprietăţii funciare.

 

b) Apărarea Constituţiei şi sistemul electoral

 

Moşierimea trebuia să păstreze acelaşi statu-quo şi în domeniul electoral. Era o strânsă legătură între sistemul electoral şi situaţia proprietăţii funciare. Sistemul electoral se baza pe cenzul de avere, în cadrul căruia proprietatea funciară juca un mare rol. O modificare a repartiţiei proprietăţii prin exproprierea moşiilor şi împroprietărirea ţăranilor ar fi determinat o nouă compoziţie a colegiilor electorale existente, prin scăderea numărului moşierilor votanţi şi creşterea numărului proprietarilor mijlocii şi mici cu drept de vot. Aceasta implica şi o schimbare a compoziţiei parlamentului, cu repercusiuni nedorite asupra intereselor moşierimii. De asemenea, o reformă a sistemului electoral, prin introducerea votului universal în locul celui cenzitar, ar fi anihilat cu totul rolul politic al moşierimii.

 

c) Combaterea votului universal

 

- Conservatorii se declarau împotriva colegiului unic, pe care P. P. Carp îl caracteriza ,,de sus în jos, tiranie“, iar ,,de jos în sus, anarhie [13] .

La rândul său, Al. Marghiloman invoca rigiditatea Constituţiei, ca o pavăză împotriva unei reforme electorale prin introducerea votului universal. O revizuire, în acest sens, ar fi necesitat, atrăgea el atenţia liberalilor, mai întâi, acordul celor două partide - conservator şi liberal - iar în al doilea rând, ,,încuviinţarea Coroanei, căci el definea democraţia ca fiind ,,asocierea din ce în ce mai precumpănitoare a poporului la guvernarea statului, mai ales într-o formă monarhică“ [14] . Reluând caracterizarea dată de P. P. Carp, Marghiloman arată, în continuare, că pentru ca democraţia ,,să fie operantă şi legitimă, trebuie ca democraţia să fie instruită şi luminată. O democraţie neinstruită, neluminată, când ar avea un rol precumpănitor într-un stat, ar fi instrumentul de tiranie cel mai odios, ori anarhia cea mai imbecilă“ [15] .

- Conservatorii democraţi împărtăşeau aceleaşi concepţii în privinţa votului universal. Take Ionescu arăta că ţăranii în România ,,nu sunt nici măcar în ajunul depărtat al sufragiului universal... pentru că nu aveau o conştiinţă naţională unică de sus până jos“, astfel că introducerea lui ,,ar fi cesarism şi anarhie“, cu rezultatul că ,,s-ar sugruma pătura cultă, de cea incultă“ [16] .

Spre deosebire de conservatorii ortodoxi, cei democraţi admiteau în schimb un corectiv al sistemului cenzitar, existent, sub forma colegiilor I, II şi III (la care votau şi ţăranii). Ei recunoşteau că, după 25 de ani de existenţă, acest sistem nu mai corespunde şi că se impunea o contopire a colegiilor I şi II, păstrând însă separat colegiul III [17] . Contopirea primelor două colegii se impunea pentru că era anacronică regula ca un mic capitalist, cu o proprietate clădită cu venit de 1200 lei să poată vota la colegiul I, în timp ce oameni cu un capital mare în comerţ sau industrie fac parte din colegiul II, dacă nu au o asemenea proprietate. Ei justificau menţinerea sistemului cenzitar şi a votului inegal împotriva celui universal, argumentând că dreptul de vot  nu este un drept individual natural bazat pe ideea de justiţie, ci un drept social-politic pe care îl conferă societatea, nu naşterea; el este o ,,funcţie socială“ şi deci inegal, aşa cum inegală este şi forţa averii şi a inteligenţii [18] . C. Dissescu explica principiul egalităţii, în sensul că oamenii sunt ,,egali doar în drept, pentru a invoca protecţiunea legilor, dar în fapt nu, în ce priveşte exerciţiul drepturilor şi al funcţiilor. Căci, egalitatea în fapt nu există“ [19] . Tot el arată teama conservatorilor faţă de desfiinţarea sistemului cenzitar în ţara noastră, căci în alte state, prin colegiul unic, votul ţăranilor se poate restrânge, prin populaţia mare a oraşelor, dar la noi ţărănimea este covârşitoare, astfel că prin sufragiul universal ,,votul orăşanului, profesionistului, marelui proprietar n-ar mai avea nici o însemnătate. Cu reducerea marii proprietăţi şi cu colegiul unic, România ar deveni o ţară ţărănească“ [20] .

În fond, conservatorii-democraţi nu se deosebeau esenţial de cei ortodoxi, căci C. Dissescu recunoştea că prin sistemul cenzitar ,,ţărănimea, baza populaţiei, este aproape exclusă de la viaţa de stat“, căci votul colegiului III se falsifică... prin brutalizare, prin abuzul direct şi făţiş al forţei publice... substituirea alegătorilor prin jandarmi“ [21] .

 

d) Combaterea intervenţiei statului

 

În perioada următoare răscoalei conservatorii au adoptat o atitudine potrivnică intervenţiei statului în reglementarea relaţiilor agrare, deşi anterior beneficiaseră de o asemenea intervenţie prin legile tocmelilor agricole. Ei îşi motivau poziţia pe principiile libertăţii de voinţă în raporturile contractuale dintre moşieri şi ţărani, pe necesitatea de a se lăsa acţiunea legilor economice neîngrădită de către legile juridice. În acest sens, Take Ionescu critica noua lege a învoielilor agricole, pentru că dispoziţiile sale sunt făcute ,,în dispreţul legii cererii şi ofertei“ [22] .

În momentul când guvernul liberal anunţase programul de măsuri în domeniul agrar, conservatorii au folosit o metodă dilatorie, după formula lui P. P. Carp: ,,mai întâi, represiune şi apoi, vom aviza“ [23] .

Când însă au început a fi prezentate proiectele respective, conservatorii le-au considerat ca ,,făgăduieli nerealizabile“, deoarece România nu este ,,o insulă care scapă legilor economice sub care trăiesc ţările din cele 5 continente“ [24] . Presa conservatoare susţinea că măsurile legislative anunţate nu vor avea nici un efect practic, iar deputaţii conservatori arătau în parlament chiar şi metodele prin care vor fi eludate [25] .

Un alt argument era că intervenţia statului în sfera relaţiilor private este o politică socialistă [26] şi deci periculoasă. C. Dissescu spunea următoarele în Senat: ,,se doreşte continuarea acestei doctrine de politică socială, intervenţiunea statului. Această doctrină este periculoasă, n-o puterm admite... a o duce mai departe este a pune la temelia statului român germenele distrucţiunii“ [27] .

O expunere amplă a concepţiei moşierimii conservatoare în problema intervenţiei statului este făcută de un jurist în paginile revistei ,,Curierul judiciar“ [28] , în felul următor:

- rolul guvernului în stat este de a garanta ,,funcţiunea de poliţie“ a statului, ,,dar de poliţie sprijinită nu de jandarmi rurali sau de câteva companii de gardişti, ci de baionete şi de bubuitul tunului“, aşa cum ,,evenimentele recente ne-au dat o teribilă lecţie“;

- revendicările ţărănimii sunt ,,imposibile“, deoarce se cere ,,să facă pe ţărani proprietari în locul celor actuali“, ceea ce nu se poate realiza prin 4-5 ha de pământ, căci mai trebuie şi altele: capital, pricepere ,,precum şi dorinţa de muncă pe care o vedem înlocuită cu alcoolismul, ale cărui progrese devin înspăimântătoare“;

- înlocuirea arendaşilor cu ţărani (obşti de arendare) lipsiţi de maşini, magazii, contabilitate etc. este nefastă şi în plus ,,pentru anii abundenţi de asemeni aveţi grijă să le angajaţi Bulgari şi Ruteni spre a le da ajutor mai ales când ei vor fi ocupaţi a aduce libaţiuni lui Bacchus sau a discuta diferite chestiuni politice în lungile, plictisitoarele şi extraordinar de numeroasele zile de sărbătoare“;

- intervenţia statului în învoielile agricole ar fi o imposibilitate, fiindcă unor contractanţi ,,fiinţe raţionale, nu statul poate să le dicteze atitudinea“;

- a interveni pentru ţărani, înseamnă că mâine proletariatul intelectual să ceară acelaşi lucru;

- concluzia este deci tot funcţiunea de poliţie: ,,De aceea, datoria statului nu este de a interveni în chestiunea ţărănească spre a avantaja pe unii sau pe alţii, datoria sa este de a garanta siguranţa persoanei şi a averii cetăţenilor pe care îi reprezintă, luând cele mai energice măsuri contra acelora care încalcă dreptatea în picioare, datoria sa este să se arate demn de rolul său, dar nu slab şi gata a ceda în faţa ameninţărilor sălbatice, datoria sa este ca pe cel care nu va voi să asculte de glasul dreptăţii, să îl constrângă prin forţa baionetei“.

Rândurile de mai sus sintetizează cu mult cinism ideile de care era animată moşierimea conservatoare faţă de ţărani, pe care îi învinuia de toate defectele, dar mai ales de lipsă de tragere de inimă spre a munci pentru moşieri, şi a scuza în felul acesta ,,mijloacele de îndemnare“ pe care le organizase regimul tocmelilor agricole, cu sprijinul unui stat-jandarm, potrivit unei ,,dreptăţi“ care se reducea la garantarea siguranţei persoanei şi averii ,,cetăţenilor pe care-i reprezintă“, desigur cei cu avere. 

 

§ 4. Burghezia şi modificarea Constituţiei

 

Spre deosebire de atitudinea din timpul răscoalei, în perioada următoare, burghezia înclină spre o modificare a Constituţiei, atât în privinţa exproprierii, cât şi a sistemului electoral, pentru motive care îi asigurau consolidarea poziţiilor sale politice, prin atragerea ţărănimii şi slăbirea moşierimii. Această slăbire a împins şi aripa moşierească din partidul liberal, condusă de D. A. Sturdza, care a trebuit în martie 1909 să lase şefia partidului lui I. I. C. Brătianu. În noul program al partidului liberal din 1911, au fost înscrise reforma agrară şi reforma electorală. 

 

1. O nouă concepţie asupra exproprierii

 

Cu prilejul discutării în parlament a legii învoielilor agricole, guvernul liberal arătase că nu intenţiona să procedeze imediat la o nouă repartiţie a proprietăţii funciare, dar lasă să se întrevadă o asemenea măsură în viitor [29] . Era evident că, dacă pentru moment ţărănimea a putut fi oprită prin represiuni violente în ceea ce priveşte revendicaera împroprietăririi, ea nu putea fi amânată mult timp, fără a se periclita din nou liniştea ţării [30] .

În conformitate cu noul program din 1911, liberalii au încercat să procedeze la unele exproprieri, fără a se proceda la o modificare a Constituţiei. Astfel, în 1910 s-a promulgat o lege pentru punerea în valoare a terenurilor din zona de inundaţie a Dunării, cu dreptul pentru stat de a proceda la exproprierea unor suprafeţe necesare lucrărilor de asanare. Legea, însă, a fost considerată neconstituţională şi nu s-a putut aplica, deoarece nu s-a considerat că asemenea lucrări se încadrează în cele trei cazuri de utilitate publică prevăzute de Constituţie [31] . După războiul balcanic, s-a anunţat o expropriere a moşiilor particulare, spre a se împroprietări ţăranii, dar de această dată s-au început şi operaţiuinile de modificare a Constituţiei, spre a nu se mai ajunge la declararea legii ca neconstituţională. Operaţiunile au fost însă sistate, datorită izbucnirii primului război mondial [32] .

În vederea justificării exproprierii şi a modificării Constituţiei, s-au formulat idei noi asupra dreptului de proprietate, ca şi asupra noţiunii de utilitate publică.a) Proprietatea - funcţie socială

 

În literatura economică şi juridică a burgheziei liberale încep să fie exprimate concepţii noi cu privire la proprietate şi dreptul de proprietate. I se opune dreptului absolut de proprietate, funcţiunea socială pe care trebuie s-o aibă proprietatea; aşa cum viaţa cetăţenilor este jertfită în război pentru apărarea societăţii, tot aşa trebuie să se accepte ca şi o parte a proprietăţii să aibă o soartă similară, căci ,,întrucât este mai sfântă şi mai inviolabilă proprietatea decât viaţa?“ [33] .

În concepţia aceasta, ,,proprietatea nu mai apoare ca ceva sfânt şi inviolabil, ci ca ceva care are o funcţiune socială, în interesul dezvoltării generale, în interesul existenţei sociale“ [34] . Se analizează diversele teorii asupra proprietăţii - teoriile muncii: interesului, legii, ocupaţiunii etc. - şi se ajunge la concluzia că: ,,oricum ar fi însă, un fapt este cert şi universal, că solul naţional este pretutindeni considerat ca fiind o proprietate de stat - o proprietate politică - ceea ce arată de ce el nu poate să aparţină în mod absolut particularilor, aşa precum le aparţine proprietatea mobiliară... este fundamentul statului însuşi, mijlocul de hrană al poporului... apărat în război de toţi, nu numai de proprietari“ [35] .

 

b) Improprietărirea - necesitate socială

 

Pornind de la ideea că pământul este etern, că este opera naturii, nu a unui particular, noua concepţie are în vedere importanţa sa pentru existenţa marilor mase ţărăneşti şi, în consecinţă, schimbarea repartiţiei proprietăţii funciare, prin luarea pământului de la câţiva moşieri şi împroprietărirea cu el a ţăranilor apare ca o ,,necesitate socială“ [36] , căci se asigură existenţa maselor populare. Din punct de vedere juridic, ţinând seamă de originea moşiilor din România, formate prin silnicie - adică un fel de expropriere ,,fără despăgubire“ - împroprietărirea ţăranilor prin exproprierea moşierilor apare ca ,,o restitutio in integrum“, ca o suprimare a cauzei conflictului social şi deci, ea nu mai poate fi considerată ca ,,mijloc revoluţionar“ [37] . Prin aceasta se răspundea criticilor aduse de moşieri şi justifica modificarea dreptului lor asupra marii proprietăţi funciare şi, totodată, pregătea terenul pentru o nouă concepţie asupra dreptului statului de a interveni în raporturile sociale din sfera privată.

Din punct de vedere economic, se combătea argumentele conservatorilor cu privire la dezavantajele desfiinţării marii proprietăţi şi se insista asupra rezultatelor bune ale împroprietăririi de la 1864 a ţăranilor, asupra foloaselor formării prin împroprietăriri viitoare a proprietăţii mijlocii, asupra dezvoltării productivităţii acesteia prin măsurile complexe de sprijin ce le va lua statul [38] .

Toate aceste idei noi cu privire la proprietatea - funcţie socială - şi la împroprietărirea ţăranilor - ca o necesitate socială - se vor cristaliza în noţiunea de ,,utilitate naţională“, ca un nou caz de expropriere, care va sta la baza modificării art. 19 din Constituţie în 1917, pentru a permite o nouă împroprietărire a ţăranilor. 

 

2. Burghezia şi votul universal

 

În contrast cu moşierimea, burghezia avea o altă atitudine faţă de dreptul de vot. Dezavantajul prin legea electorală, anexă a Convenţiei de la Paris, care punea drept criteriu al votului cenzul funciar, ea s-a străduit încă din timpul lui Cuza să modifice cenzul în aşa fel, încât să obţină un număr de locuri mai mare în parlament. Una din dificultăţile de care se lovea burghezia era aceea creată de existenţa unor guverne ale sale, nevoite să guverneze cu un parlament cu majoritate conservatoare. Domnitorul Cuza a trebuit să depună mari sforţări - culminând cu lovitura de stat de la 2 mai 1864 - pentru a putea să pună în aplicare programul său de reforme sociale împotriva opoziţiei conservatorilor.

 

a) Lărgirea dreptului de vot

 

Până în 1907, burghezia a reuşit să modifice legea electorală, fie micşorând numărul de alegători indirecţi, fie contopind unele colegii cenzitare, astfel ca să creeze o egalitate între anumite categorii ale burgheziei şi proprietarii funciari. Încă din 1892, în programul partidului liberal era înscrisă ,,lărgirea dreptului de vot“. Este adevărat că între timp burghezia se dezvoltase, statul sprijinind prin sistemul legilor de ,,încurajare a industriei naţionale“ elementele capitaliste. În acelaşi timp, teoreticienii burghezi învinuiau moşierimea că beneficiază de un drept de vot exagerat în raport cu rolul ei politic şi social. Desfiinţarea privilegiilor şi a marilor colegii cenzitare iniţiale a determinat ca marii proprietari funciari să-şi piardă în mare parte rolul lor politic, iar rolul lor social era şi el mult diminuat de când începuse să se generalizeze cultivarea moşiilor prin arendaşi, încât ei deveniseră o clasă parazitară [39] . Asemenea susţineri motivau lărgirea dreptului de vot în favoarea burgheziei, prin restrângerea dreptului de vot al moşierilor.

După răscoală, guvernul liberal a încercat printr-un proiect de lege din 1908, privitor al organizarea judeţelor să introducă colegiul unic la alegerile judeţene. Proiectul nu a putut trece însă prin parlament. Primul ministru I. I. C. Brătianu susţinuse în parlament că proiectul urmărea să creeze o solidarizare a claselor, să accelereze îmbunătăţirea educaţiei politice a păturilor de jos ale societăţii [40] . Această măsură de lărgire a votului nu era însă prea departe de concepţia conservatorilor democraţi. Cu singura deosebire pe care o anunţa D. A. Studza la 12 martie 1907, în şedinţa parlamentului, când a prezentat noul guvern liberal: de a transforma colegiul III, supranumit ,,colegiul minciună“, în realitate, prin eliminarea corupţiei şi a presiunilor asupra voinţei alegătorilor din acest colegiu.

 

b) Introducerea votului universal

 

În condiţiile politice create de răscoală, formula lărgirii dreptului de vot cu păstrarea colegiilor cenzitare era insuficientă. Din partea maselor ţărăneşti şi ale clasei muncitoare se cerea vot universal. În programul Partidului Social Democrat fusese înscris dreptul de vot universal. Chiar în rândurile burgheziei liberale se susţinea necesitatea votului universal [41] . În parlament, un deputat arăta că România este în întârziere cu reforma electorală faţă de Bulgaria, unde votul universal era deja introdus [42] . Ministrul Em. Costinescu arăta că este nevoie de o reformă democratică, deoarece nu se poate păstra liniştea ţării mai mulţi ani în alt mod [43] .

Partidul liberal a înscris dreptul de vot universal în programul său din 1911, concomitent cu reforma agrară. Ca şi pentru expropriere, era nevoie de modificarea Constituţiei spre a desfiinţa sistemul cenzitar şi a introduce votul universal. Formalităţile de modificare a Constituţiei au fost întrerupte de izbucnirea războiuluii mondial şi au fost reluate în anul 1917, după retragerea armatei şi guvernului în Moldova şi după evenimentele revoluţionare din Rusia (febr. 1917). Totuşi, burghezia a folosit aceeaşi metodă ca şi mai înainte, de a consacra în mod larg dreptul de vot în Constituţie, dar apoi, prin legile electorale să-l restrângă, îndepărtând întregi categorii sociale de la exerciţiul său. 

 

3. Dreptul de intervenţie a statului

 

Măsurile luate pe cale legislativă de către guvernul liberal, după răscoală, au prilejuit ample discuţii în jurul dreptului statului de a interveni în reglementarea raporturilor dintre particulari. Burghezia liberală a trebuit, pe de o parte, să justifice noile măsuri, iar pe de altă parte, să răspundă argumentelor cu care moşierimea conservatoare combătea amestecul statului în convenţiile dintre particulari sau în îngrădirea dreptului absolut al proprietăţii. Argumentele burgheziei au fost multiple: politice, istorice, economice şi juridice.

Guvernul liberal a insistat îndeosebi asupra justificării politice. Primul ministru I. I. C. Brătianu s-a plasat pe concepţia că înainte de orice, statul are îndatorirea ,,de a proteja pe cei slabi contra celui tare“; combătând pe conservatori, el obiecta că ,,experienţa istoriei ne arată că acel ,,laissez faire, laissez passer“ n-a făcut decât a preda pe cel slab celui tare“, în timp ce ,,noi nu trebuie să asigurăm claselor de jos numai îndatoriri, ci şi exerciţiul unor drepturi“ [44] . În al doilea rând, Brătianu argumenta că în condiţiile răscoalei, era o necesitate de a interveni, deoarece ,,răscoalele ţărăneşti de anul trecut au pus în primejdie organizarea noastră de stat“ şi că ,,nu putem uita că siguranţa chiar a statului a fost în primejdie“ [45] . Concretizând concepţia guvernului care a stat la baza noilor legi agrare, el preciza necesitatea pacificării ţărănimii, cu precădere faţă de alte soluţii: ,,se pot ivi trei soluţii posibile: se poate prin represiune permanentă... se poate prin expropriaţiune forţată şi imediat, şi se poate prin legea pe care noi am prezentat-o. Dintre aceste trei soluţiuni, nu există în realitate pentru noi decât două admisibile: exproprierea sau legea actuală. Noi voim să facem operă de pacificare socială şi am crezut că putem să ajungem mai uşor prin legea pe care am prezentat-o, decât prin altă soluţiune“ [46] . În acelaşi sens se exprimau şi alţi membri ai guvernului liberal, cum era I. G. Duca şi Em. Costinescu [47] . Toate aceste argumente prezintă statul burghez ca fiind un stat fără conţinut de clasă, un stat deasupra claselor.

La fel concepeau statul şi economiştii burghezi. G. D. Creangă, de exemplu, prezenta statul ca ,,reprezentantul intereselor generale“, ca o instituţie care ,,nu s-a format prin bună învoială, ci s-a impus“, şi prin urmare poate interveni ori de câte ori este nevoie ,,în interesul dezvoltării generale“, în interesul existenţei sociale“ [48] . Iar G. Taşcă, analizând concepţiile şcolii liberale, ale şcolii solidariste, se opreşte la aceea a şcolii intervenţioniste, potrivit căreia statul poate interveni pentru a stăvili anumite excese ce se ivesc în viaţa socială [49] .

Din punct de vedere istoric, A. D. Xenopol arăta că ,,totdeauna statul s-a amestecat în chestiunile ţărăneşti... aşa au fost în trecut ... urbariile ... Regulamentul Organic şi în consecinţă la noi statul trebuie să intervină ,,pentru alcătuirile dintre proprietari (arendaşi) şi ţărani" ... Dreptul statului de a fixa preţul arendării pământului la ţărani şi nartul preţului muncilor agricole nu poate fi pus la îndoială“ [50] .

La rândul lor juriştii relevau că statul burghezo-moşieresc intervenise în raporturile dintre moşieri (arendaşi) şi ţărani prin legile tocmelilor agricole începând din 1866 şi 1872, numai că intervenise în favoarea moşierilor şi arendaşilor, împotriva ţăranilor, realizând ceea ce D. A, Sturdza numea ,,o reglementare a robiei muncii“ [51] . Apoi se mai releva că statul român a intervenit concomitent şi continua să intervină în reglementarea raporturilor der muncă dintre patroni şi muncitori, numai că ,,de cele mai multe ori această intervenţie a statului în aplanarea şi rezolvarea conflictelor sociale, departe de a concilia drepturile părţilor beligerante, din contră, sacrifică drepturile uneia din păţile în favoarea celeilalte“ [52] .

Alături de jurişti, Sp. Haret remarcă şi el că dreptul român admite ca statul să intervină pentru minori, pentru cei slabi de minte, în convenţiile cămătăreşti etc. [53] , iar A. D. Xenopol socoteşte îndreptăţită ,,stârpirea abuzurilor prin intervenirea statului, căci tot ce ar produce ţăranul mai mult, va îmbogăţi nu pe el, ci pe acei care îl storc“ [54] .

Răspunzând acuzaţiei de socialism şi comunism pe care le-o aduceau conservatorii, liberalii arătau că există un punct de ,,trecere între intervenţionalismul de stat şi între socialism“ [55] şi precizau: ,,noi credem că comunismul nu poate să fie izvorul de fericire al unei societăţi, credem tot atât de puţin că individualismul absolut poate să asigure o viaţă rodnică unei societăţi omeneşti“ [56] .

Apărând intervenţia statului pentru organizarea obştiilor - asocierea ţăranilor - un jurist argumenta că aceasta nu înseamnă socialism, întrucât ,,intervenţionalismul este tocmai contrar socialismului ... Scopul este tot libertatea economică. Statul intervine spre a face pe individ apt de a rezista în lupta pentru existenţă“ [57] . 

 

CONCLUZII

 

Legiferarea noului regim al învoielilor agricole nu putea însemna nici pe departe rezolvarea problemelor juridice ale chestiunii ţărăneşti. Tergiversate timp de decenii de către cercurile guvernante, dar puse în atenţia opiniei publice datorită marii răscoale ţărăneşti, aceste probleme au depăşit cadrul special al contractelor agricole şi au atins domenii fundamentale ale dreptului civil şi legislaţiei muncitoreşti, ale dreptului penal, procesual, constituţional, administrativ şi legislaţiei fiscale, principalele ramuri ale dreptului. În modul acesta s-a produs o adevărată criză a dreptului existent la 1907 a cărei rezolvare implica o revizuire a unor principii şi instituţii juridice de bază.

Încercări de refacere a echilibrului juridic rupt în timpul răscoalei s-au făcut concomitent cu acţiunile de reprimare a răsculaţilor, dar în general măsurile sistematice de rezolvare au fost amânate după răscoală. Succesul reprimării nu a însemnat o rezolvare. Efecetele răscoalei şi necesitatea măsurilor de ordin juridic au dominat perioada istorică următoare, până la sfârşitul primului război mondial, oglindind criza relaţiilor din agricultură, criza statului, contradicţiile dintre clasele sociale şi partidele politice.

Instituţia proprietăţii private este zguduită de revendicarea ţăranilor a unei noi repartiţii a proprietăţii funciare. Principiile dreptului civil burghez de garantare a sacrei proprietăţi absolute au trebuit să cedeze în vederea legiferării unor restricţii imediate aduse marii proprietăţi moşiereşti, dar şi a trecerii sale treptate, paşnice, în timp nedeterminat, în mâna ţărănimii. Desigur, nu era o rezolvare radicală, dar eventualitatea acesteia se punea, deocamdată teoretic, sub forma revizuirii instituţiei exproprierii, a dreptului absolut de proprietate şi implicit a modificării textelor corespunzătoare din Constituţie, ceea ce mai înainte nici nu se putea concepe a fi pus în discuţie.

Principiul egalităţii persoanelor în faţa legii se impune a fi luat în considerare, în mod cât de cât real, nu doar formal, cel puţin pentru desfiinţarea unor discriminări între arendaşi şi ţărani, ca şi pentru recunoaşterea dreptului de asociere a ţăranilor sau muncitorilor, chiar dacă legile întocmite îndată după răscoală urmăreau în primul rând să subordoneze asociaţiile respective unui puternic control din partea statului.

În materia obligaţiunilor şi contractelor, începuturile alianţei dintre ţărani şi muncitori din timpul răscoalei au determinat ca alături de ,,chestiunea ţărănească“ să se manifeste preocuparea şi faţă de ,,chestiunea muncitorească“, prin analogia dintre învoielile agricole şi contractul de muncă dintre patroni şi muncitori. Problema principală era aceea a eliminării derogărilor de la dreptul comun, introduse prin legi speciale. Uniformizarea regimului învoielilor agricole, o oarecare simetrie a drepturilor şi obligaţiilor marilor proprietari şi ţăranilor în raporturile lor contractuale sunt câteva cuceriri parţiale în acest sens. Nici o măsură legislativă nu a intervenit însă în mult discutatele probleme ale pulverizării succesiunii ţărăneşti şi ale inalienabilităţii proprietăţii ţărăneşti, care au rămas sub regimul anterior.

În ramura dreptului penal, măsurile intervenite cu privire la infracţiunile din timpul răscoalei, la amnistie şi despăgubiri pentru daunele cauzate prin actele de răscoală şi de reprimare, au urmărit în principăal descurajarea ţărănimii de a mai recurge la noi răscoale. Măsurile cu privire la încriminarea unor încălcări ale regimului învoielilor dintre moşieri (arendaşi) şi ţărani aveau de scop să dea iluzia unei egalităţi în faţa legii penale. Discriminările continuă însă a fi destul de vizibile şi numeroase.

În dreptul procesual, reforma justiţiei săteşti prin desfiinţarea unor atribuţii ale primarilor şi reorganizarea competenţei judecătoriei de ocol au avut drept scop să realizeze dezideratul mai vechi al apropierii justiţiei de săteni, eliminând flagranta discriminare ce se făcea anterior între calea administrativă acordată moşierilor (arendaşilor) împotriva ţăranilor învoiţi şi calea instanţelor de drept comun acordată ţăranilor. Dar judecătoriile de ocol, ca instanţe ale statului, s-au situat pe poziţii favorabile moşierilor şi arendaşilor şi interpretarea şi aplicarea legilor, în soluţionarea litigiilor cu ţăranii.

Legi administrative au intervenit atât în privinţa organelor centrale ale statului, cât şi în privinţa celor locale. Înfiinţarea Ministerului Agriculurii, reorganizarea Ministerului de Interne, a Siguranţei generale a statului, jandarmeriei, a comunelor şi plăşilor au realizat preocuparea burgheziei şi moşierimii de a întări organele de reprimare ale statului, prin specializarea unor servicii publice, prin umflarea aparatului de stat. Conform tendinţei organizării statului burghez, s-a accentuat centralizarea administraţiei de stat, datorită necesităţii mărturisite de guvern de a face faţă răscoalei şi a evita producerea unor răscoale similare în viitor. De remarcat că începuturile adaptării aparatului de stat datează din timpul răscoalei, când primele măsuri au fost luate fără un cadru legal, chiar cu suspendarea sau contrar unor legi în vigoare. Având atunci un caracter provizoriu, ele sunt permanentizate prin legi elaborate după răscoală, ceea ce demonstrează că nu au avut un rol de reprimare momentană, ci şi de prevenire ulterioară a unor noi răscoale, semn că criza ,,chestiunii ţărăneşti“ nu a luat sfârşit în 1907.

Poate că cel mai bine persistenţa şi proporţiile crizei dreptului se resfrâng în dreptul constituţional. Caracterul contradictoriu al dispoziţiilor constituţionale, dintre care unele au fost invocate de către răsculaţi în sprijinul revendicărilor lor, iar altele au constituit obiectivul luptei lor, aşa cum acţiunea de reprimare s-a sprijinit uneori pe Constituţie, iar alteori s-a exercitat împotriva ei. Discuţiile intense ce au avut loc în perioada următoare răscoalei cu privire la schimbarea repartiţiei proprietăţii funciare, la caracterul dreptului de proprietate - absolut sau funcţie socială - la exproprierea moşierilor şi împroprietărirea ţăranilor se împiedicau întotdeauna de dispoziţiile categorice ale Constituţiei, care consacrau starea de fapt, astfel că rezolvarea lor implica o modificare a Constituţiei, pe lângă aceea a dispoziţiilor respective de drept civil. De asemenea, discuţiile cu privire la lărgirea dreptului de vot aveau în vedere că rezolvarea acestor probleme, ca şi aceea a dependenţei administraţiei locale de partidele politice, nu se putea realiza decât printr-o reformă  a sistemului electoral, care să determine o creştere a rolului politic al ţărănimii şi o schimbare a compoziţiei parlamentului într-un sistem mai favorabil revendicărilor ţărănimii. Experienţa anterioară răscoalei arătase că nu se putea aştepta o satisfacere a intereselor ţărănimii din partea unui parlament, în care moşierimea avea un rol atât de important. Schimbarea preconizată era posibilă după răscoală, când poziţiile şubrezite ale moşierimii justificau o revizuire a Constituţiei - în ceea ce priveşte organizarea sistemului electoral - conform raportului real al forţelor dintre clase.

Această interdependenţă a problemelor juridice din diverse ramuri speciale ale dreptului şi a dispoziţiilor din Constituţie dermonstrează de ce criza din cadrul regimului contractual al relaţiilor din agricultură a cuprins şi alte ramuri ale dreptului cu care aceste relaţii aveau implicaţii, transformându-se într-o criză a întregului sistem al dreptului burghezo-moşieresc, ale cărei efecte s-au prelungit mult timp după reprimarea răscoalei. În jurul acestor probleme s-a desfăşurat lupta de clasă în perioada următoare răscoalei, deoarece ele atingeau interesele fundamentale ale claselor sociale. Pentru moşierime era clar că, de exemplu, introducerea votului universal era urmată neapărat de o reformă a proprietăţii funciare, după cum desfiinţarea sistemului electoral cenzitar ducea la o lărgire a drepturilor politice ale burghezei şi chiar ale ţărănimii. Rezultă, aşa dar, că lupta ţărănimii pentru o reformă agrară determina o democratizare politică, parte integrantă a procesului de desăvârşire a revoluţiei burghezo-democratice.

Comparând modul cum s-au pus problemele dreptului în cele trei etape ale crizei - în preajma, în timpul şi după răscoală - se constată deosebiri, dar şi unele trăsături comune.

Aşa de exemplu, tocmelile agricole criticate de ţărani înainte de răscoală, nu mai sunt acceptate în 1907 în vechile condiţii, iar după răscoală legea învoielilor a trebuit să aducă o nouă reglementare. La fel, modificarea repartiţiei proprietăţii funciare care nu era admisă înainte şi este apărată prin mijloace violente în timpul răscoalei, este admisă într-o formă treptată, prin tranzacţii individuale şi chiar, în cele din urmă, pe calea exproprierii, prin modificarea Constuţiei. Asemenea concesii smulse prin lupta ţăranilor răsculaţi şi în alte domenii - fiscal, administrativ, civil şi constituţional - nu au schimbat trăsăturile fundamentale ale dreptului burghezo-moşieresc. Conţinutul său de clasă rămâne acelaşi, iar dispoziţiile noi, aparent în favoarea sau în apărarea ţărănimii, sunt eludate pe căi noi ca şi mai înainte, asemenea dispoziţii noi nu sunt prevăzute cu sancţiuni eficiente care să le garanteze respectarea. Lichidarea unor posibilităţi vechi de abuzuri din partea moşierilor, nu a putut evita comiterea unor noi abuzuri, chiar împotriva legilor noi. Desfiinţarea unor derogări vechi de la dreptul comun a lăsat totuşi posibilitatea altor derogări, căci însuşi întregul regim juridic al relaţiilor din agricultură era o derogare de la dreptul comun. Chiar în justiţia sătească, unde uniformizarea a fost mai puternică, caracterul de clasă al dreptului burghezo-moşieresc s-a manifestat pe calea interpretării legilor aplicate de către judecătoriile de ocol. Toate acestea demonstrează inegalitatea în faţa legilor, deşi democraţia burgheză consacră juridiceşte o asemenea egalitate. Ea este însă numai formală şi s-a menţinut ca atare şi în condiţiile legilor create după răscoală.

Desfăşurarea crizei care a culminat cu răscoala de la 1907 a mai demonstrat caracterul de clasă al legitimităţii burgheze, una faţă de moşieri şi arendaşi, alta faţă de ţăranii învoiţi. Înainte de răscoală, cele mai eficiente mijloace juridice şi de stat erau puse în apărarea intereselor şi normelor juridice favorabile moşierilor şi arendaşilor, în timp ce o largă toleranţă devenise regulă în privinţa abuzurilor şi nerespectării drepturilor ţărănimii. La fel s-a întâmplat şi în timpul răscoalei, când împotriva infracţiunilor ţăranilor s-a adoptat o atitudine de extremă severitate, pe când infracţiunile comise din răzbunare de către arendaşi şi moşieri erau complet trecute cu vederea.

În timpul răscoalei metoda legalităţii a fost aplicată de către statul burghezo-moşieresc numai faţă de masele ţărăneşti. Faţă de revendicările acestora se invoca existenţa unor dispoziţii constituţionale care garantau un anumit regim al proprietăţii funciare şi al contractelor agricole şi care au fost apărate cu toate mijloacele violente şi ,,liberale“ aflate la dispoziţia statului burghezo-moşieresc. Şi nu se exclude nici posibilitatea de a recurge la ajutor străin. Iar atunci când legile existente şi Constituţia împiedicau folosirea unor mijloace de reprimare, statul nu a ezitat să le înlăture sau să le suspende, dacă pe această cale puteau fi apărate interesele exploatatorilor ţărănimii.

Concesiile făcute ţărănimii după răscoală de către burghezie, unele cu asentimentul moşierimii, se explică prin slăbiciunea aparatului de stat şi prin necesitatea de a se apăra cu orice preţ dominaţia politică burghezo-moşierească. Până la un punct, aceste concesii se explică uneori şi prin contradicţiile existente între burghezie şi moşierime, căci o expropriere a marii proprietăţi funciare - de exemplu - în favoarea ţărănimii, atingea bazele economice ale moşierimii, dar în aceeaşi măsură profita întăririi rolului în stat al burgheziei. Era vorba de o schimbare a raportului de forţe din cadrul alianţei burghezo-moşiereşti în favoarea burgheziei, care devenea astfel prima clasă dominantă în stat, prin micşorarea proprietăţii moşiereşti, desfiinţarea cenzului funciar şi introducerea votului universal. Votul universar era o concesie pentru ţărănime, dar totodată şi o lovitură dată moşierimii, de care profita însă burghezia. Prin diverse mijloace burghezia a putut să împiedice ulterior ţărănimea să profite deplin de votul universal, dar moşierimea, lipsită de cenzul funciar, şi-a văzut diminuat într-o măsură considerabilă rolul său politic.

O altă trăsătură care se desprinde din desfăşurarea crizei dreptului la 1907 este instituţionalizarea unor măsuri care au început a fi luate chiar în timpul răscoalei în vederea reprimării ţărănimii răsculate. Ele aveau drept scop întărirea aparatului de stat, în special a celui de reprimare, spre a potoli răscoala şi a evita noi răscoale în viitor. Aceste măsuri sunt permanentizate după răscoală, dezvoltate şi completate, prin crearea unor noi organe de stat, prin reorganizarea şi amplificarea altora. Datorită lor, statul burghezo-moşieresc a învins slăbiciunea momentană din timpul răscoalei, s-a întărit şi s-a pregătit pentru noi confruntări viitoare. În acelaşi timp, concesiile au fost prezentate ţărănimii în mod demagogic ca izvorând dintr-o aşa zisă grijă a statului faţă de ţărănime, ca şi cum ar fi un stat care s-ar îngriji de interesele tuturor claselor sociale, inclusiv ale celor exploatate.

În realitate, concesiile smulse de ţărănime şi instituţionalizarea măsurilor de întărire a aparatului de stat în vederea asigurării dominaţiei burghezo-moşiereşti s-au echilibrat într-un anumit sens. Ulterior răscoalei se restabileşte echilibrul dintre clasele fundamentale ale societăţii din România la 1907, dar pe un nou plan, în condiţiile unei noi legislaţii. Lupta de clasă a ţărănimii se va desfăşura în aceste noi condiţii, într-un nou cadru juridic, fără însă a duce la o satisfacere deplină a intereselor sale.

 [1] Paul M. Bujor, Reforma electorală şi agrară, Iaşi, 1913, p. 30, 44.

[2] I. Mihalache, După ,,răscoale“, în gazeta ,,Muscelul“, C. Lung nr. 1/1907,
p. 9, 12 şi nr. 2/1907, p. 8-9, propunea pentru ţărani: pământ, impozite proporţionale şi egale, drepturi politice, reorganizarea şcolii, bisericii, armatei, administraţiei.

[3] Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ român, vol. II, partea I, Buc., 1930, p. 54 şi urm.

[4] Calendarul muncii pe 1909, Buc., 1908, p. 68.

[5] România Muncitoare, nr. 19 din 3-10 febr. 1908.

[6] Take Ionescu, Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909, p. 781, 782.

[7] N. Fleva, Mon. Of. nr. 69 din 24 martie 1909,. p. 1126; N. Enăşescu, ibidem, p. 1124.

[8] C. Dissescu, Dreptul Constituţional, ediţia a III-a, Buc. 1915, p. 866.

[9] P. Negulescu, Drept administrativ (curs 1913-1914), p. 8.

[10] Al. Marghiloman, Mon. Of. nr. 14 din 18 dec. 1908, p. 131.

[11] N. Filipescu, Mon. Of. nr. 49 din 29 febr. 1909, p. 455-857.

[12] C. Argetoianu, Marea noastră proprietate şi exproprierea, Craiova, 1914,  p. 4, 28.

[13] La C. Dissescu, Dreptul constituţional, 1915, p. 875 (Reforma politică şi electorală).

[14] Al. Marghiloman, Mon. Of. nr. 14 din 18 dec. 1908, p. 131.

[15] Ibidem.

[16] Take Ionescu, Mon. Of. nr. 12 din 13 dec. 1908, p. 83, 84.

[17] Idem, p. 86.

[18] C. Dissescu, op. cit., p. 874.

[19] Ibidem, p. 875.

[20] C. Dissescu, ibidem, p. 876.

[21] Ibidem, p. 874, 863, nota 2.

[22] Take Ionescu, Mon. Of. nr. 12 din 13 dec. 1908, p. 88.

[23] P. P. Carp, Discurs, în ,,Epoca“, nr. 59 din 12 martie, 1907, p. 1.

[24] N. Filipescu, Chestiunea ţărănească, Buc. 1907, p. 5, 22.

[25] ,,Epoca“, nr. 56 din 9 martie 1907, p. 1; ,,Seara“, nr. 7 din 21 sept. 1907,   p. 1.

[26] N. Filipescu, Mon. Of. nr. 49 din 28 febr. 1909, p. 555-557.

[27] C. Dissescu, Mon. Of. nr. 7 din 12 dec. 1908, p. 29.

[28] Tiberiu Constant, Rolul guvernului în chestiunea ţărănească, ,,Curierul judi-ciar“, nr. 35/1907, p. 279.

[29] I. I. C. Brătianu, Mon. Of. nr. 13 din 16 dec. 1908, p. 953; I. G. Duca, Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909, p. 777.

[30] Em. Costinescu, Mon. Of. nr. 66 din 20 martie 1909, p. 980.

[31] Anibal Teodorescu, Curs de Drept administrativ, partea a II-a, 1915-
1916, p. 315.

[32] Ibidem, p. 317.

[33] G. D. Creangă, op. cit., p. 39.

[34] G. D. Creangă, ibidem, p. 42.

[35] N. Bazilescu, Pentru ţărănime, 1914, p. 24.

[36] P. Negulescu, Drept administrativ, p. 7.

[37] N. Bazilescu, op. cit., p. 32, 38, 41.

[38] V. M. Kogălniceanu, În Gazeta Transilvaniei nr. 2, 4, 5 şi 7 din iulie 1909;
N. Bazilescu, în săptămânalul ,,1907“ nr. 5 din 28 dec. 1909, p. 105; C. Georgescu, în ,,Viaţa Românească“, nr. 1, 3, 4-5 din 1914; R. Rosetti, în ,,Viaţa Românească“, nr. 4-5, din 1919, p. 69; Vintilă Brătianu, Foloasele exproprierii, Buc., 1914.

[39] Seb. Moruzi, Câteva vederi în chestia ţărănească, 1907, p. 27.

[40] I. I. C. Brătianu, Mon. Of. nr. 16 din 20 dec. 1908, p. 150.

[41] I. I. Teodorescu, Revoluţia ce trebuie să o facem, în ,,Viaţa Românească“,
nr. 2, 6 din 1908.

[42] Iulian Vrăbiescu, Mon. Of. nr. 10 din 11 dec. 1908, p. 47.

[43] Em. Costinescu, Mon. Of. nr. 66 din 20 martie 1909, p. 980.

[44] I. I. C. Brătianu, Mon. Of. nr. 49 din 29 febr. 1909, p. 561.

[45] I. I. C. Brătianu, Mon. Of. nr. 13 din 16 dec. 1908, p. 94, 95.

[46] Ibidem, nr. 16 din 20 dec. 1908, p. 150.

[47] I. G. Duca, Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909, p. 777; Em. Costinescu, Mon. Of. nr. 66 din 20 martie 1909, p. 980.

[48] G. D. Creangă, op. cit., p. 42.

[49] Gh. Taşcă, op. cit., p. 184.

[50] A. D. Xenopol, Mijloacele de îndreptare ale stării ţărănimii române, Iaşi, 1907, p. 9, 11.

[51] C. Georgescu-Vrancea, op. cit., p. 10; D. A. Sturdza, Mon. Of. nr. 13 din 11 dec. 1907.

[52] D. Hortopan, Contractul de muncă, în ,,Pagini juridice“, nr. 45/1909, p. 351.

[53] Sp. Haret, op. cit., p. 4.

[54] A. D. Xenopol, op. cit., p. 16.

[55] I. I. C. Brătianu, Mon. Of. nr. 49 din 28 febr. 1909, p. 561.

[56] I. G. Duca, Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909, p. 779.

[57] D. N. Comşa, în ,,Curierul judiciar“, nr. 40/1907, p. 319.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor