Partea  I

Cap. I. REGLEMENTAREA PROPRIETĂŢII FUNCIARE
Cap. II. REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ
Cap. III. MĂSURI DE PREVENIRE A CRIZE

 

Secţiunea II

REGIMUL PROPRIETĂŢII ŢĂRĂNEŞTI

 

§ 1. Repartiţia proprietăţii ţărăneşti

 

Din totalul suprafeţelor agricole şi silvice ale României, ţăranii cu proprietăţi până la 10 ha stăpâneau în total doar 34,10%, respectiv 3.153.645 ha teren cultivabil şi 350.000 ha de pădure[1], faţă de 57% cât aparţinea moşierilor. Inegalitatea repartiţiei reiese şi mai mult dacă avem în vedere că din întreaga populaţie a României de 6.680.000 locuitori în 1907, ţărănimea constituia 82%[2].

La începutul secolului XX, inegalitatea repartiţiei pământului în rândurile ţărănimii era evidentă: 2,89% din numărul gospodăriilor ţărăneşti erau chiabureşti (deţinând 18,07% din întreg pământul ţărănesc), 14,03% erau mijlocaşe, 59,22% sărace, iar 23,86% nu avea pământ deloc[3].

Înzestrarea lor tehnică şi productivitatea muncii era foarte scăzută, ceea ce determina ca gospodăriile ţărăneşti să realizeze o producţie inferioară - în comparaţie cu marea proprietate moşierească - cu 18% la grâu şi 33% la porumb[4]. În mod firesc, participarea la export a gospodăriilor ţărăneşti era şi ea inferioară. Aceeaşi situaţie era şi în ceea ce priveşte venitul comparativ pe hectarul cultivat.

Starea precară a ţărănimii se vede şi din compararea venitului creat în agricultură - care era de 347 lei anual de fiecare persoană activă - cu acela creat de un muncitor industrial, care era de 2980 lei anual[5].

Structura ţărănimii pe baza repartiţiei proprietăţii arată că din aproximativ 1.250.000 familii ţărăneşti, peste un milion erau familii sărace sau lipsite de pământ (proletariat agricol)[6].

Comentând semnificaţia politică a acestei cifre, N. Titulescu arăta în mai 1907: ,,Orice om imparţial nu-şi va ascunde cât de periculoasă e această cifră, cea mai slabă din câte s-au dat...: mai mult decât a treia parte din populaţia noastră rurală n-are pământ şi nici n-are vreo profesiune din care să-şi agonisească traiul“[7]. Lipsa de debuşeu la oraşe pentru folosirea acestei forţe de muncă disponibile crea o rezervă de muncă extrem de ieftină la discreţia moşierilor şi arendaşilor, accentuând în acelaşi timp condiţiile de mizerie ale ţărănimii sărace, care muncea pe pământul moşieresc.

 

§ 2. Dreptul de proprietate asupra pământului ţărănesc

 

În noţiunea dreptului de proprietate absolută consacrată de art. 480 cod. civ., se încadrează şi dreptul ce au ţăranii asupra pământului propriu. De asemenea, proprietatea funciară ţărănească este şi ea - conform art. 19 din Constituţia din 1866 - sacră şi inviolabilă.

Dreptul ţăranilor asupra proprietăţilor lor funciare este rezultatul unui îndelungat proces istoric, fără ca până la 1907, să se fi spus încă ultimul cuvânt în legătură cu natura dreptului asupra tututor formelor de proprietate funciară ţărănească.

În discuţiile ce se duceau în ţara noastră cu privire la regimul proprietăţii, se foloseau mai ales argumente din literatura politică şi economică străină, fără a se fi cercetat originea formelor de proprietate din ţara noastră.

N. Bălcescu şi M. Kogălniceanu, ca de altfel şi reprezentanţii moşierilor conservatori - cum era B. Catargiu ş.a. - presupuneau că iniţial a existat o perioadă în care toţi membrii societăţii erau liberi şi stăpâni deplini pe pământurile lor, dar ulterior cea mai mare parte a terenurilor a trecut în stăpânirea moşierilor fie prin diverse mijloace silnice (N. Bălcescu,
M. Kogălniceanu), fie prin vânzare-cumpărare (B. Catargiu)[8]. Economiştii recurgeau la o explicare despre care se arăta că - în contrast cu teoria conservatorilor cu privire la marea proprietate moşierească - ,,justifică mai ales proprietatea mică, democratizată, aceea care serveşte ca instrument de producţiune aceluia ce o cultivă, o caută şi o îngrijeşte, el singur“[9]. Această concepţie susţinea că iniţial pământul aparţinuse tuturor, dar apoi s-a fragmentat şi a trecut în stăpânirea unor grupuri sociale, apoi a triburilor, mai pe urmă în ,,proprietatea devălmaşă a familiei, şi în fine, omenirea a găsit cu cale să lase la o parte aceste forme de proprietate - care i se păreau inferioare şi care nu produceau destul - ca să adopte proprietatea individuală aşa cum o avem astăzi", iar în concluzie, se preciza că ,,omul a ales între diverse feluri de proprietăţi pe aceea care-i convenea mai bine“[10]. Era o explicare subiectivistă, care nu se sprijinea pe o cercetare a evoluţiei istorice a formelor de proprietate funciară din ţara noastră.

La noi, proprietatea funciară ţărănească se prezenta sub două forme: individuală şi devălmaşă (în obşte). Între ele a existat o strânsă legătură.

 

1. Proprietatea ţărănească individuală

 

K. Marx a atras atenţia asupra stăpânirii iniţiale a pământului la români, scoţând în evidenţă structura tipică, din punct de vedere istoric, a obştei teritoriale româneşti, ca o îmbinare a stăpânirii comune a păşunilor, apelor şi pădurilor, cu stăpânirea privată a pământului arabil, în perioada anterioară formării ţărilor române[11]. Aceste două forme de proprietate formau o unitate a contrariilor în cadrul organizării obştei săteşti, aflată într-o continuă luptă, care s-a rezolvat treptat, într-o îndelungată perioadă de la începutul feudalismului, în favoarea proprietăţii private, prin desprinderea pământului din cadrul obştei şi formarea de loturi individuale. Acest proces a cuprins atât loturile-matcă, aflate iniţial în stăpânirea comună a obştei, cât şi cele locureşti, amenajate ca terenuri arabile prin munca personală a unora din membrii obştei depusă pentru defrişarea pădurii sau desţelenirea pajiştilor[12].

Posibilitatea ţăranilor de a ieşi din obşte prin ,,alegerea“ părţilor proprii ce le reveneau din stăpânirea comună a fost folosită de unii membri ai obştei care au acaparat cea mai mare parte din pământul ţăranilor. Mijloacele folosite în acest scop au fost fie cele silnice - bazate pe întrebuinţarea forţei şi a poziţiei dominante pe care o deţineau unii conducători ai obştei - fie, mai târziu, prin mijloace juridice: vânzări-cumpărări, schimb, donaţii, înfrăţiri, care de obicei nu se încheiau printr-un liber consimţământ al ţăranilor de a-şi înstrăina pământurile.

În prima parte a feudalismului, prin acapararea pământului, boierii nu urmăreau numai formarea domeniilor feudale, ci şi crearea unor condiţii de aservire a ţăranilor, căci prin lipsirea de pământ îi sileau să muncească în continuare pe domeniile lor.

Ulterior, începând din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în cadrul procesului larg de acumulare primitivă a capitalului, se observă o tendinţă din partea boierilor de a separa pe ţărani de moşiile boiereşti, prin desfiinţarea dreptului lor de folosinţă, concomitent cu desfiinţarea legării lor de pământ, în scopul transformării dreptului de proprietate divizată într-un drept de proprietate absolută. Un moment important al acestui proces îl constituie reforma lui C. Mavrocordat cu privire la desfiinţarea rumâniei. Un alt moment al acestui proces de acumulare primitivă este cel oglindit în Sobornicescul Hrisov din anul 1785 al lui Alex. Mavrocordat, care legaliza operaţiunile frauduloase ale boierilor de însuşire a micilor proprietăţi ţărăneşti prin acte ,,meşteşugite“ de vânzare-cumpărare, schimb, donaţii, zălog etc.

Acţiunea desfăşurată de boieri pentru acapararea micilor proprietăţi ţărăneşti a continuat cu sprijinul statului. Împotriva ei, apărarea ţărănimii cu mijloace legale nu era suficientă. Alături de ţăranii proprietari s-au situat cei fără pământ, deschizând la 1821 şi continuând la 1848 lupta revoluţionară pentru împărţirea moşiilor boiereşti, ca şi în adunările ad-hoc după Congresul de la Paris (1856).

Un prim succes l-a constituit legea rurală a lui Cuza din 1864, care a luat o  parte importantă din pământul moşieresc şi a împroprietărit pe ţărani, făcând să crească numărul proprietăţilor individuale ţărăneşti. De remarcat grija redactorilor legii de a salva integritatea dreptului absolut de proprietate, prin redactarea art. 1 al legii, astfel ca trecerea pământului de la moşieri la ţărani să nu apară ca o expropriere, ci doar ca o ieşire din indiviziune: ,,Sătenii clăcaşi sunt şi rămân deplini proprietari pe locurile supuse posesiunei în întinderea ce se hotărăşte prin legile în fiinţă“. Prin această redactare, dreptul de folosinţă al ţăranilor era considerat ca un drept de proprietate, în proporţie de 2/3 faţă de suprafaţa moşiilor, restul de 1/3 fiind socotit ca aparţinând boierilor. Mica proprietate a rămas şi după 1864 inferioară marii proprietăţi moşiereşti, iar exploatarea burghezo-moşierească a accentuat mizeria ţărănimii.

Codul civil din 1864 şi Constituţia din 1866 socoteau mica proprietate ţărănească în aceeaşi categorie a dreptului de proprietate absolută, ca şi marea proprietate, dar numeroase dispoziţii din legi speciale îi creau o poziţie discriminatorie, inferioară.

 

2. Proprietatea obştei

 

Rămăşiţe ale obştei teritoriale au existat la români până în timpurile moderne. În literatura noastră istorico-juridică, originea proprietăţii obştei şi natura ei nu au fost cunoscute decât după răscoalele de la 1907, când au început a fi studiate în mod special, mai ales în perioada dintre cele două războaie mondiale de către şcoala sociologică a prof. D. Gusti. În prezent, originea şi transformările obştei teritoriale româneşti sunt cunoscute datorită lucrărilor elaborate - între alţii - de H. H. Stahl şi
P. P. Panaitescu. Dar, în preajma răscoalei, în revistele noastre juridice se susţineau idei inexacte despre originea proprietăţii devălmaşe[13]. Asupra proprietăţii devălmaşe, V. Boierescu făcuse o analiză, cu rezultatul că natura acestei proprietăţi nu se putea încadra în nici una din noţiunile de drept civil burghez[14], dar el nu a putut să arate în ce consta ea.

După apariţia Codului civil, instanţele au apreciat că dreptul membrilor obştei asupra terenurilor devălmaşe este un drept de proprietate în indiviziune şi pe acest temei au admis ca valabile înstrăinările făcute de unii membri în favoarea străinilor - în special a trusturilor capitaliste, cum erau cele forestiere - fără asentimentul obştei. Asentimentul obştei, necesar conform vechiului obicei, se considera că nu ar mai fi fost necesar, deoarece Codul civil nu era favorabil menţinerii stării de indiviziune şi ca atare, o înstrăinare individuală apărea naturală şi conformă dreptului în vigoare. Abia în 1911, Înalta Curte de Casaţie şi-a schimbat jurisprudenţa, caracterizând dreptul ţăranilor devălmaşi ca o ,,folosinţă“ care nu putea fi înstrăinată decât în condiţiile dreptului cutumiar privitoare la protimis.

 

§ 3. Discriminări juridice cu privire la proprietatea ţărănească

 

Textele Codului civil şi ale Constituţiei privind ocrotirea dreptului de proprietate absolută se aplicau şi proprietăţii funciare ţărăneşti. Dar, art. 480 C. civ. preciza că acest drept se exercită ,,în limitele determinate de lege“. În acest sens, unele legi speciale stabileau pentru proprietatea ţărănească un regim derogatoriu de la dreptul comun.

 

1. Legea minelor

 

În concepţia Codului civil, dreptul de proprietate se întindea şi asupra subsolului, conf. art. 489 şi 491.

Legea minelor din 21 aprilie 1895 şi Legea pentru consolidarea terenurilor petrolifere din 1908 derogau de la dispoziţiile Codului civil şi ale art. 132 din Constituţie, deoarece prevăd pentru săteni obligaţia de a ceda în interesul întreprinderilor de exploatare minieră nu numai subsolul, ci şi suprafaţa micii sale proprietăţi. Un jurist contemporan[15] acuza pe legiuitor de inconsecvenţă şi ipocrizie cerând ca - pentru concordanţa cu situaţia existentă - să se modifice Constituţia.

Regulamentul Legii pentru consolidarea terenurilor petrolifere prin art. 33 alin. 8 prevede că dreptul de proprietate se va stabili pe cale judecătorească, chiar în persoana unui proprietar aparent, ceea ce face ca un act emanat de la un non dominus, să fie totuşi opozabil erga omnes.

 

2. Inalienabilitatea

 

Un atribut principal al proprietăţii este dreptul de a dispune de un lucru, prin înstrăinare sau chiar prin distrugere. De aceea, alienabilitatea este o regulă generală pentru bunurile particularilor, spre deosebire de bunurile din domeniul public, sau cele declarate prin lege ca fiind afară din comerţ (conf. art. 1310 Cod civil), precum şi cele determinate în mod expres prin legi speciale. O asemenea inalienabilitate era prevăzută prin legea rurală din 1864, pentru terenurile cu care ţăranii fuseseră împroprietăriţi. Ea era justificată ca fiind în interesul apărării ţărănimii împotriva eventualei sale deposedări. Prevăzută iniţial în legea rurală, inalienabilitatea a fost prelungită prin art. 130 din Constituţie, creând un regim deosebit pentru mica proprietate ţărănească, cu consecinţe importante în ceea ce priveşte dezvoltarea ei.

Inalienabilitatea era criticată, pe de o parte, pentru că nu permitea sătenilor proprietari să obţină credite garantate prin ipotecarea loturilor provenind din împroprietărire, fiind nevoiţi să recurgă în acest scop la căi oneroase, cămătăreşti[16].

Pe de altă parte, burghezia şi moşierimea, la rândul lor, criticau inalienabilitatea pe motiv că ea împiedica ,,selecţiunea“ în rândurile ţărănimii, a ,,bunilor gospodari“, a ,,ţăranilor destoinici“ şi deci, a formării unei ,,clase de ţărani proprietari mijlocii“[17], între moşieri şi ţăranii cu pământ puţin, adică formarea chiaburimii.

Ceva mai mult, se invoca împotriva inalienabilităţii lipsa unui minimum de suprafaţă pentru o mică proprietate funciară, spre a fi suficientă întreţinerii unei gospodării. Dar, sistemul succesoral reglementat de Codul civil prevedea egala vocaţie a tuturor descendenţilor, astfe că mica proprietate ţărănească se pulveriza în mod continuu, ceea ce era valabil şi pentru loturile provenind din împroprietărirea de la 1864. Se constată că întinderea medie pe cap de sătean era la 1864 de 4,06 ha, ea scăzând în 1896 la 3,4 ha, iar la 1905 la 3,2 ha[18]. Juriştii considerau principiul egalei împărţiri a moştenirii prevăzut în art. 741 al Codului civil, ca un principiu învechit, deoarece era prevăzut şi în art. 1081 al Codului Calimah[19].

 

3. Mijloacele de credit

 

Creditul era greu de obţinut, în general, pentru mica proprietate, datorită lipsei unor instituţii bancare speciale, dar era chiar imposibil pentru terenurile provenite din împroprietărire, din cauza inalienabilităţii lor. Spre a o eluda, sătenii, de nevoie, iar cămătarii satelor, din interes, recurgeau la diverse căi frauduloase. Cea mai frecventă era aceea a încheierii unui contract prin care ţăranul care făcea un împrumut de la un cămătar - de obicei, arendaşul moşiei boiereşti sau cârciumarul satului[20] - arenda acestuia terenul său inalienabil, care rămânea în folosinţa creditorului până când ţăranul reuşea să achite întreaga datorie[21]. Un jurist contemporan, analizând operaţia aceasta din punct de vedere juridic, arăta că în fond ea era o antichreză, prohibită de art. 1697 C. civ., de art. 42 al Legii jud. de ocol şi chiar de art. 7 al Legii rurale din 1864[22]. Alteori, asemenea arendări din partea unor ţărani cu pământ puţin se prelungeau mulţi ani[23], încât ei erau proprietari numai cu numele, dar în fapt, pământul nu le mai aparţinea, datorită înstrăinării sale deghizate. Inalienabilitatea devenea iluzorie.

O cale foarte oneroasă pentru ţărani de a obţine credite era gajarea recoltei viitoare, care - în caz de neplată - era evaluată de cămătari sub valoarea reală, luată în contul datoriei, fără ca ţăranul debitor să fie socotit ca exonerat.

 

4. Regimul fiscal

 

Impunerea fiscală relevă, în mod vădit, regimul discriminatoriu practicat faţă de proprietatea ţărănească, în comparaţie cu cea boierească. Astfel, în timp ce organele de impunere taxau moşiile la un venit scăzut, ajungând efectiv cam la 4 lei pogonul, terenurile ţăranilor erau impuse la taxe care echivalau 18-22 lei pogonul[24], deşi apologeţii marii proprietăţi argumentau în favoarea menţinerii marii proprietăţi, invocând productivitatea ei superioară micii proprietăţi. La stabilirea impunerilor nici nu se ţinea seama de calitatea terenului[25]. Pentru încasarea debitelor fiscale, perceptorii declanşau procedura de executare în perioada anterioară recoltei, când sătenii nu puteau plăti, dând posibilitatea speculanţilor să le cumpere pământul sau recolta la preţuri derizorii[26].
A. D. Xenopol arăta că vânzarea recoltei pentru impozite este cea mai mare camătă, căci comporta şi reţinerea cheltuielilor de sechestru şi de plată a custozilor. Tot perceptorii fiscali erau aceia care urmăreau pe ţăranii învoiţi pentru plata muncitorilor angajaţi de boieri şi arendaşi în contul lor, când ei nu au putut lucra pământul acordat prin învoială.

Ţăranii, spre deosebire de boieri, erau impuşi la prestaţii şi capitaţie încă din timpul feudalismului. O serie de produse, interesând, în primul rând, pe ţărani, erau excesiv impuse: taxele de consumaţie la gaz, zahăr, taxele pe băuturi spirtoase. La acestea se adăugau majorările de taxe de timbru şi înregistrare, înfiinţarea unei taxe de 5 lei plătibilă numai de ţărani, în vederea constituirii unui fond de rezervă pentru timp de secetă[27], precum şi taxele cerute abuziv de unii primari pentru efectuarea anumitor operaţiuni administrative la care ei erau obligaţi prin natura funcţiei lor.

 

CONCLUZII

 

Examinarea proprietăţii funciare arată un puternic contrast între marea proprietate moşierească, preponderentă ca suprafaţă pe ţară, ca înzestrare tehnică şi productivitate, în raport cu mica proprietate ţărănească. Din punct de vedere juridic, ambele sunt încadrate în acelaşi concept juridic al dreptului de proprietate absolută. Totuşi, în timp ce marea proprietate moşierească beneficia de un regim de favoare - prin dispoziţiile legilor speciale de credit, impunere fiscală, transferul proprietăţii asupra subsolului şi suprafeţii - mica proprietate ţărănească se găseşte într-o situaţie discriminatorie, inferioară, creată prin aceleaşi legi. Egalitatea juridică proclamată formal de Constituţia din 1866 şi Codul civil era astfel anulată prin mecanismul legilor speciale. Inegalitatea materială a celor două forme de proprietate era însoţită de o inegalitate juridică, ceea ce agrava starea de mizerie şi nemulţumire a ţăranilor, caracterizată din acest punct de vedere de către N. Titulescu ca periculoasă pentru liniştea ţării.

 [1] G. D. Creangă, op. cit., p. XLVII.

[2] G. D. Dragu, Necesitatea reformării sistemelor noastre de impozite, Buc., 1910, p. 27.

[3] M. Badea, I. Ilincioiu, Răscoala ţăranilor din România, 1907, Ed. pol. Buc., 1967, p. 14.

[4] Învoielile agricole în România în vigoare pe anul 1906, Buc., p. 9.

[5] N. P. Arcadian, Industrializarea României, Ed. II, Bucureşti, 1936, p. 140.

[6] G. D. Creangă, op. cit., tabelele 6 recapitulative.

[7] N. Titulescu, Discursuri, Ed. Şt., Buc., 1967, p. 83.

[8] A se vedea D. C. Sturdza, op. cit., p. 17, notele 2 şi 3.

[9] Gh. Taşcă, op. cit., p. 176.

[10] Ibidem, p. 176-177.

[11] K. Marx, Capitalul, vol. I, ed. a 3-a, Buc., ESPLP, 1957, p. 260-261.

[12] P. P. Panaitescu, Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova,
Ed. Acad. R.P.R., 1964, p. 34-38.

[13] I. B. Georgescu, Organizarea proprietăţii în dreptul nostru consuetudinar, în ,,Pagini juridice“, anul I, nr. 1, p. 2-3.

[14] B. Boéresco, La Roumanie, Paris, 1856, p. 135.

[15] C. Orănescu, Proprietatea rurală faţă de legile şi de jurispruenţa noastră, Buc. 1908, p. 95 şi urm.

[16] D. N. Comşa, Mijloace economice pentru îmbunătăţirea soartei ţăranilor, în ,,Curierul judiciar“, nr. 42/1907, p. 330.

[17] Matei I. Dumitru, Ridicarea caracterului de inalienabilitate a pământurilor rurale, în ,,Curierul judiciar“, nr. 37/1908, p. 295 şi nr. 42/1907, p. 330; Dem. D. Stoenescu, Studii asupra legilor rurale, în ,,Curierul judiciar“, nr. 25/1907, p. 193;
C. Grigoresco, Sur la politique agraire en Roumanie, Paris, 1917, p. 132.

[18] G. D. Creangă, Proprietatea rurală în România, Buc. 1907, p. 117; Gh. Taşcă,
op. cit., p. 99.

[19] C. Tabacovici, Curs de drept civil, anul II (1900-1917) cartea a III-a.

[20] Răscoala ţăranilor din 1907, vol. II, Ed. de stat, 1948, p. 120.

[21] S. Haret, op. cit., p. 7.

[22] Dem. D. Stoenescu, Studii asupra legilor rurale, în ,,Curierul judiciar“,
nr. 23/1907.

[23] G. D. Scraba, op. cit., p. 42: "15-20 ani".

[24] S. Haret, op. cit., p. 41; Em. Costinescu, Dezbateri parlamentare, Mon. Of. nr. 66/1909, p. 980.

[25] G. D. Scraba, op. cit., p. 43.

[26] Documente privind răscoala ţăranilor din 1907, Ed. de stat, 1949, vol. II,
p. 269, 271.

[27] D. Horezeanu, Problema agrară şi lupta ţărănimii din România la începutul sec. XX (1904-1906), Ed. Şt., 1961, p. 81; M. Badea, I. Ilincioiu, op. cit., p. 23.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor