Index :: Cuprins :: Pagina anterioară :: Pagina următoare

 

Gen, etnie şi spaţiu.
Discursuri despre violenţa sexuală
asupra femeii în Bucureşti

 

Shannon Woodcock*

               

Tema de cercetare a acestei lucrări a luat naştere din experienţa mea de australiancă, muncind şi studiind în Bucureşti. În timp ce îmi concentram atenţia asupra etnicităţii aşa cum se manifesta aceasta în spaţiile publice, eram perfect conştientă că aveam să negociez chiar identitatea propriului gen în diversele întâlniri transculturale. Această lucrare utilizează experienţele de acest fel, adresându-se intersecţiei dintre gen şi etnie în spaţiul public din Bucureşti. Genul, împreună cu etnia, fac parte din discursul societal, subiecţii/actorii fiind articulaţi în strânsă legătură cu originile lor. La adăpostul unei locaţii precum “corpul”, discursurile despre gen sunt de fapt de o altă natură: dinamice, negociate şi reglementate în mod constant. Premisa de la care pornesc este că în România corpusul social este dominat în cea mai mare parte de idealul heterosexual masculin. Astfel, corpusul social este de asemenea determinat de discursul despre etnicitate, care se intersectează cu relaţiile de putere bazate pe gen.

Această lucrare examinează idealul feminin în România şi minoritatea rromă în societatea post-comunistă, precum şi locul acestora în oraşul Bucureşti. Diferenţierea primară public/privat cere o problematizare a utilizării în societăţile post-comuniste şi este utilă în măsura în care înţelege cum se construieşte şi se naturalizează în diverse spaţii genul.[1] Discursul despre “pericol în spaţiul public” care priveşte femeia română în Bucureşti va da o culoare etnică ameninţării sexuale provocate de bărbaţii ţigani; aceste discursuri vor fi folosite pentru a explora intersecţia dintre gen şi etnie în societatea contemporană. Această lucrare nu se referă la problema specifică a discursurilor despre femeia rromă sau la spaţiul post-comunist în care se manifesta genul, ci va trata doar despre discursuri ale femeilor române despre bărbaţii de altă etnie.

 

Rromii şi ţiganii. Notă despre importanţa numelui

 

Etnia rromă, formată din robi imigranţi, sosiţi pe pământ românesc în secolul al XV-lea a fost catalogată drept necivilizată, needucată şi nomadă încă de când elitele româneşti au început să se considere ele însele civilizate, aparţinând unui grup etno-naţional european (Achim, 1998; Hancock, 1988; Woodcock, 2002). După desfiinţarea robiei în 1856 rromii au continuat să fie percepuţi ca fiind o etnie diferită de cea română, de aici rezultând marginalizarea economică, politică şi socială.

Începând din 1989, problema rromilor a fost un exemplu al intensificării tensiunilor create de etno-naţionalismul românesc pe de o parte, şi al discursurilor societăţii civile prin intermediul organismelor internaţionale pe de altă parte. Elitele politice şi intelectuale ale României post-comuniste trebuie să negocieze între o identitate exclusiv etno-naţională (asemeni celei apărute o dată cu statul modern) şi o Românie care îşi negociază o identitate europeană, un proiect vital pentru integrarea europeană. Aderarea la Uniunea Europeană reclamă din partea României demonstrarea unei voinţe de a implementa reforme economice şi juridice. Pretenţiile ca România să asigure oportunităţi egale pentru rromi au fost în atenţia discursurilor elitei guvernante, în timp ce tendinţa generală a societăţii este dominată de stereotipii negative împotriva ţiganilor. Dezbaterea asupra numelui aduce la lumină centralitatea acestui grup etnic pentru identitatea etnică românească. Decretul guvernamental din 1996, în conformitate cu standardele interna-ţionale şi cererile grupurilor de rromi din România şi din afară, a stabilit că numele de “ţigan” să fie înlocuit în documentele oficiale cu cel de rrom. Acest lucru a stârnit proteste în rândul parlamentarilor, intelectualilor şi în presă, din cauza asemănării pronunţiei cu termenul “roman”, legat de identitatea românilor. Deşi cele două cuvinte diferă ortografic şi sunt inconfundabile în pronunţie (pluralul “romani” în comparaţie cu “rromi”), isteria din jurul acestei posibile confuzii dovedeşte că românii investesc cei doi termeni cu sensuri diferite. Guvernul României a hotărât ca rroma (scris cu dublu “r”, deşi pronunţat ca şi până acum) va fi termenul oficial (Roman, 2000).

Termenul “ţigan” continuă să fie utilizat în majoritatea discursurilor româneşti pentru a face referire la poporul rrom, iar decizia guvernului legată de denumirea “rrom” a fost satirizată şi considerată într-o anumită măsură o trădare a intereselor naţionale româneşti. Într-un recent articol intitulat “Fie vorba între noi: rromii tot ţigani sunt”, se subliniază valenţele extremiste ale identităţii naţionale, cu discrepanţă frapantă dintre discursul elitei europene şi discursurile publice despre identitatea naţională, vizibile în denumirea “celuilalt” (Ghinea, 2001). Astfel, este important de notat că ţiganii au fost “inventaţi” în discursul românesc, deşi acest grup corespunde cu auto-identificatul rromi.

 

Întâlniri reale cu celălalt

 

Întâlnirile cu celălalt într-un timp şi spaţiu reale sunt importante, pentru că relaţia ambivalentă dintre sine şi Ceilalţi trebuie negociată prin mobilizarea unor serii extensive de discursuri stereotipe, spre a face faţă forţei imprevizibile a celuilalt de a lua parte la aceste întâlniri (Bhabha, 1994). Sinele investeşte enorm într-o origine a identităţii, iar stereotipurile fixează în ceilalţi caracteristici esenţializate, pretenţii excesive de cunoaştere care, în mod necesar, depăşesc subiectul/actorul, inerentele lor lipsuri încheind cercul şi dislocând cunoaşterea articulată. Dinamica întâlnirilor din spaţiul real cere aşadar mobilizarea unor discursuri stereotipe multiple şi contradictorii în efortul de a menţine identificarea sinelui.

În plus faţă de scena reală a întâlnirilor, locurile existente sunt deseori locaţii discursive pentru trasarea discursurilor despre celălalt. După cum nota Lemon în studiul despre “diferenţa” în metroul din Moscova, astfel de poveşti obţin forţă de validare nu doar pentru că sunt ancorate în spaţii concrete, ci şi pentru că se intersectează cu discursuri şi imagini familiare denotând autoritate, cultură şi apartenenţă. Explorând rolul constitutiv al genului în spaţii şi în întâlniri publice, e util astfel să luăm în considerare ce ştim despre “funcţionalitatea” discursurilor despre gen în România post-comunistă şi apoi să examinăm cum îşi delimitează femeile experienţele în spaţiul public. Discursurile despre Celălalt în şi prin spaţiul public reflectă puterea întâlnirilor din spaţiul real cu Celălalt şi creează o “gramatică de suprafaţă”, prin care au loc negocieri intense de natură economică, politică, culturală, etnică şi de gen.

 

 Locul femeii în România post-comunistă

 

Perioada post-comunistă este una în care hibrizii identităţii etnice naţionale şi de gen sunt într-o intensă negociere. Acest proces este adesea ascuns şi prezentat ca o întoarcere la tradiţiile pre-comuniste; ascuns pentru că se afla în stransă legatură cu normalizarea rolurilor ca fiind esenţială nevoilor fizice (Baban 2000; Gal şi Kligman, 2000). În contradicţie cu proiectul principal al post-comunismului – acela care defineşte genul ca fiind seria de valori tradiţionale din societatea patriarhală românească – se află elita guvernantă şi intelectualii, care sprijină discursul pro-integrare europeană. Spre deosebire de minorităţile etnice, de comerţ şi producţie industrială, categoria “genului dominant” al Uniunii Europene, cea care reclamă voinţa politică din partea României pentru a adopta o perspectivă egalitaristă asupra genului în toate politicile este complet ignorată de statul român (Consiliul Europei, 1999). Fondurile Uniunii Europene au făcut ca să se dezvolte o reţea de ONG-uri care să rezolve problemele cu care se confruntă femeile în România. Organizaţiile europene au produs un număr important de studii care semnalau rata ridicată a violenţei împotriva femeii în familie. Într-o anumită măsură, accentul pus pe “violenţa sexuală” în sfera privată feminină este posibil din cauza plasării femeii acolo; ca un “locus” naturalizat pentru reproducere, femeile îşi pot revendica dreptul la siguranţă în cadrul căsătoriei care nu este extins în sfera publică. Într-un sondaj realizat din fonduri U.E., 73% dintre subiecţii intervievaţi au răspuns că au fost implicaţi în violenţe domestice (Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, 2002). Dreptul bărbaţilor de a “disciplina” femeia care a eşuat în împlinirea idealului feminin (care sunt mult prea independente sau nu mai sunt atrăgătoare fizic) este omniprezent, după cum este şi dreptul de a da vina pe femeile victime.[2] Lipsa unui sprijin instituţionalizat şi stigmatizarea socială  a mamelor singure contribuie la lipsa unei schimbări reale, în ciuda dezbaterilor aprinse şi a sondajelor. Violul în cadrul căsătoriei nu este considerat infracţiune şi este interesant de notat că violenţa domestică într-un spatiu public este considerată o chestiune privată. Spaţiul privat este constituit astfel de gen, femininul fiind dictat de masculin, nu de vreo distincţie arbitrară de ordin fizic.[3]

Genul este astfel un proiect construit prin spaţiul public şi manifestat în acesta. Este important de semnalat că singurul ONG din România care foloseşte termenul de “feminism” în titulatura sa – Societatea de Analiză Feministă – ANA, a avut ca prioritate, încă de la început, problemele femeii în raport cu spaţiul public. Laura Grünberg, una dintre fondatoare şi o feministă marcantă din România, explică în publicaţia organizaţiei că “de mult, ANA a fost considerată un pion de sacrificiu în lupta cu autorităţile, cu sărăcia, cu poluarea, cu câinii vagabonzi şi cu ţiganii din zonă.” (Grünberg, 1999, 16). Această descriere localizează lupta feminină în spatiul public, articulând Celălalt-ul etnic alături de ameninţări “chimice” sau animalice la adresa subiecţilor feminini (deşi feminişti).

Relatările din presă despre femei violate sau agresate în spaţiul public sunt făcute în stil pornografic, cu adresa, şcoala şi vârsta victimei. De obicei, iniţialele înlocuiesc numele, o formă de protecţie irelevantă, de altfel caracteristică obiectelor pornografice nedenumite. Aceste rapoarte ca discuţii publice despre infracţiunile sexuale au un rol asemănător cu cele ale lui Caputi în “Epoca Infracţiunii Sexuale” (1987). Caputi spune că presa pentru bărbaţi idolatrizează infracţiunile sexuale şi identificarea patriarhală cu infractorul conduce în mod corespunzător la identificarea femeilor cu victimele. (1987, 47). Într-adevăr, răspunsuri cum ar fi: expresii de invidie şi amuzament, cu aluzii sexuale printre bărbaţi, cu referiri la infracţiuni sexuale sau violenţe au fost cercetate de mulţi specialişti ca reflectând într-o anume măsură identificarea bărbaţilor cu acele acţiuni. (1987, 46). Într-adevăr, orice moment de teroare sexuală serveşte ca o lecţie pentru femei, şi discursurile sociale dominante despre violenţa sexuală împotriva româncelor servesc la construirea unei imagini a sferei publice ca fiind periculoasă (1987, 47). Tema obişnuită este, desigur, aceea că femeia care se află în afara “limitelor naturale” invită la violenţă sexuală. În teorie sfera privată oferă surorilor, soţiilor şi mamelor o anumită protecţie împotriva violului, pe care casa – locul tradiţional – o oferă celor care perpetuează specia. Teroarea violenţei sexuale “din afară” determină dorinţa pentru o sferă privată sigură, explicând într-o anumită măsură discrepanţele dintre importanţa acordată “prinderii unui bărbat” (un discurs post-comunist din România) şi reala experienţă a unei vieţi maritale. În ciuda introducerii noilor modele ideale feminine, e.g. “femeia de carieră” (din 1989 încoace), aceste modele reclamă subiecţilor să depăşească idealul feminin; femeia de carieră rămâne în principal o viziune a reproducerii şi obiectivităţii feminine, doar după ce a fost recunoscută ca un individ inteligent. Lipsa vreunei subculturi feministe acceptată sau măcar identificată în România contemporană reflectă faptul că societatea este dominată de puternicul ideal masculin. Idealul feminin românesc este constituit de femeie ca obiect sexual pentru bărbat, în timp ce victima violenţei sexuale este considerată responsabilă pentru că atrage dorinţa acestuia. În această societate, femeia care îndeplineşte idealul feminin în sfera publică suportă violenţa sexuală. Locul femeii în societatea post-comunistă din România este astfel o dublă conexiune care leagă prin discurs femeia de teroarea violenţei sexuale în locul idealului feminin. Spaţiul privat este un loc sigur pentru obiectul reproducător/sexual, protejat prin extensia dreptului patriarhal al căsătoriei. Violenţa domestică devine astfel ceea ce ar putea fi numit un rău necesar  sau mai mic în opoziţie cu pericolul care există în afara căsătoriei.

 

Discursuri feministe prescriptive: plasarea pericolului în societatea patriarhală

  

Discursurile despre infracţiunile sexuale sunt plasate în spaţiul public şi cu toate acestea încă  mai persistă o lipsă a informaţiilor despre acest spaţiu şi violenţa împotriva femeii. Această parte are în vedere discursurile despre violenţa sexuală care are loc printre femeile din Bucureşti pentru a vedea cum aceste femei îşi negociază rolurile de gen în spaţiul public.

Ca străină vorbitoare de limbă română în Bucureşti am experimantat o situaţie unică, de a fi percepută ca vulnerabilă şi “needucată” în ceea ce priveşte pericolele din spaţiul public al Bucureştilor. În întâlniri oficiale sau nu cu femei, în baruri, universităţi sau în locuinţele acestora, am primit în mod repetat avertismente care îmi explicau cum trebuie să se comporte o femeie în oraş[4]. Voi numi acest discurs prescriptiv pentru că este cuprinzător şi poate fi identificat cu un fel de avertisment, de comportament prescriptiv. Discursul începe cu o propoziţie în care se spune că o femeie nu trebuie să meargă neînsoţită prin oraş noaptea, pentru că e periculos. Când  cineva întreabă de ce, răspunsul vine: ”ţiganii”. Unei străine care nu înţelege sensul complet implicit al discursurilor stereotipe circumscris denumirii etnice de “celălalt”, femeile adaugă la răspunsul de mai sus cuvântul “viol”. Acest discurs prescriptiv este invocat şi femeilor nou venite în Bucureşti sau repetat ca răspuns la acţiunile individuale. Chiar şi printre locuitorii/ rezidenţii permanenţi ai Bucureştiului, discursul este des folosit pentru a reaminti precauţiile necesare, invocat, când o femeie intenţionează să meargă neînsoţită acasă. Aş descrie acest discurs ca pe un fel de curs pentru educarea adulţilor, o serie de informaţii pentru a mări aria discursurilor pe tema violenţei în spaţiul public.

Pentru a desluşi aceste informaţii – uluitor de repetitive şi stereotipe – ar trebui să examinăm o serie de legături discursive între termenii variaţi ai angajamentului. Apar numeroase întrebări. Cum funcţionează noţiunea de ţigani? Ce tipuri anume de discursuri fac legatură între celălaltul etnic şi violenţa sexuală de gen în spaţiul public? Ce informaţie este suprimată când  este prezentat pericolul de viol? Unde se află “adevăratul” rrom în interacţiunile din spaţiul public? Această etnicizare a ameninţării are cumva rolul de a distrage atenţia de la bărbaţii români? Care este scopul acestui discurs vehiculat printre femei şi poate fi el considerat o formă de activism sexist?

Răspunsurile posibile la aceste întrebări nu pot fi găsite în studiile sexologice din România; întrebând colegii români mai înţelegători, am divagat în conversaţii care subliniau lipsa instrumentarului discursiv care să denumească ceea ce în mod obişnuit este înţeles ca experienţă individuală a violenţei.

În stransă legatură cu liniştea discursivă este lipsa absolută a sprijinului instituţional, constând în servicii de consiliere. Aceşti factori trebuie plasaţi în contextul societăţii patriarhale post comuniste din România, care se bazează pe crearea şi menţinerea rolurilor de gen pentru perpetuarea acestui tip de societate. Dacă ameninţarea violenţei sexuale în spaţiile publice este mijlocul de a considera femeile drept “instrumente” de reproducere (cum s-a explicat pe scurt mai sus) nu e de mirare că nu există discurs despre hărţuire sexuală în spaţiul public[5].

Am compus o structură de interviuri deschisă folosind studii de opinie din România şi studii despre experienţele  femeilor ce au suferit de pe urma violenţelor, structură ce a fost mai apoi folosită pentru sondaje individuale şi de grup.[6] Un eşantion de 45 de români intervievaţi cu vârsta între 18 şi 35 de ani (incluzând 11 bărbaţi, majoritatea intervievaţi în grup) identificaţi prin reţele sociale şi profesionale şi cu implicarea departamentului de Istorie al Universităţii din Bucureşti, au luat parte la interviuri ce au durat aproximativ o oră. Întrebările din interviu erau deschise şi puse într-o manieră mai puţin formală pentru a-i încuraja pe cei intervievaţi să vorbescă într-o manieră cât mai naturală. Această structură a creat un cadru de conversaţie în care cei intervievaţi erau liberi să exprime poziţia pe care o adoptaseră cu cel ce-i intervieva (eu însămi). Ca femeie de altă naţionalitate dar care vorbea limba română, relaţionată cu cei intervievaţi prin reţele sociale şi academice îndepărtate, am observat că aceştia foloseau un limbaj adecvat pentru un vorbitor de limba română nativ şi totuşi erau predispuşi să explice ceea ce voiau să spună în mare pentru a fi siguri că înţelegeam aspectele specifice (cum vorbeau de obicei cu un străin). Ei răspundeau cu multă răbdare la întrebările unei australience curioase, în timp ce un anumit nivel de încredere se construia prin faptul că vorbeam aceeaşi limbă şi că împărtăşeam cunoştinţe culturale specifice, precum şi prin presupu-nerea unor experienţe similare de gen. Datorită naturii calitative a interviurilor şi mărimii eşantionului celor intervievaţi nu am pretenţia să fi obţinut rezultate ce pot conduce la concluzii generale, ci doar să folosesc aceste interviuri pentru a evidenţia tipul de discursuri folosite de un eşantion de femei pentru a-şi articula experienţele referitoare la rolul pe care genul îl joacă în interacţiuni în şi din spaţiile publice din Bucureşti.

 Fiecare interviu începea cu întrebarea referitoare la locurile pe care cel intervievat le considera periculoase în Bucureşti. În timp ce unii răspundeau, în primul rând că peste tot e la fel de periculos, marea majoritate nominaliza cartierele mărginaşe unde însă nu locuiau.[7] La întrebarea de ce, aproximativ 70% dintre răspunsuri explicau că locurile erau periculoase “din cauza ţiganilor” în timp ce cealaltă parte a identificat în termeni generali ca potenţiale ameninţări “băieţii de cartier”, un termen ce putea fi tradus din punct de vedere cultural ca şi “băieţii de gaşcă” sau “oamenii ce nu au intenţii bune”.    

Referindu-ne mai departe de ce ţiganii, în general bărbaţi, erau un pericol, cei intervievaţi detaliau un lanţ de scenarii incluzând hoţii de buzunare din mijloacele de transport în comun, faptul că ţi se vorbeşte sau eşti abordată nepotrivit pe stradă, faptul că eşti pipăită de bărbaţi şi chiar violată.

Hărţuirea verbală era exprimată de cele mai multe ori “ca un fel de stres” şi în conformitate cu discursurile sociale din mass media termenul de hărţuire sexuală nu a fost folosit niciodată. Această absenţă a denumirii unei practici ce apare în mod frecvent şi este temută, reflectă în acest caz faptul că a devenit o normă. “Te prefaci că nu observi” a fost răspunsul general pentru întrebarea cum ar trebui să reacţioneze o femeie ce este abordată pe stradă, deoarece “un răspuns îi va provoca pe ei” sau “dacă răspunzi înseamnă că vrei ca el să te pipăie”. (J 7/3/02; E 7/3/02). Acest lucru situează hărţuirea verbală într-un capitol dintr-o serie de acţiuni în timp ce plasează responsa-bilitatea pentru o apropiere fizică în seama victimei. Responsabilitatea cade pe umerii femeii printr-o interpretare foarte largă a violului ca un act sexual incitat de idealul feminin. Femeia română care îşi  îndeplineşte presupusul rol natural de obiect sexual este prin urmare prinsă în capcana unei duble legături de a fi considerată responsabilă pentru a se apara împotriva bărbaţilor, îndeplinind idealul masculin de victimă prin acte sexuale violente. Foarte mulţi dintre cei intervievaţi au spus că doar femeile care au vrut să fie pipăite au fost atacate, în acelaşi timp citând cazuri ce nu confirmau această teorie. Una dintre cele intervievate a explicat că ea mereu purta blugi şi nu era machiată în spaţiile publice, tocmai pentru a evita atenţia din partea bărbaţilor şi apoi a menţionat o experienţă recentă, când  a fost asaltată pe stradă de către doi băieţi de aproximativ 13 ani “mai tineri şi mai slabi” (E07/03/2002).[8] Cea intervievată şi-a început relatarea gândindu-se dacă nu arată prea copilă, ilustrând astfel interpretarea comună a hărţuirii ca o chestiune ce rezidă în aspectul exterior al femeilor şi rolul lor ca obiecte sexuale ale bărbaţilor. Una dintre cele intervievate, cu studii superioare, a povestit pe larg despre felul în care bărbaţii, în grup, râdeau în timp ce făceau comentarii cu aluzii sexuale la adresa unei femei ce trecea, observând că cei ce fac acest lucru o fac nu pentru a obţine atenţia obiectului sexual, ci pentru a obţine atenţia celor din grup, concluzionând cu: “un bărbat adevărat poate face ca unei femei să îi fie frică în faţa prietenilor lui”. Acest lucru întăreşte analiza lui Caputi asupra felului în care discursurile sociale despre violenţă sexuală sunt un punct al identificării masculine (deseori exprimat prin batjocură) care în acelaşi timp identifică femeia de pe stradă cu o potenţială victimă. Într-adevăr, cei intervievaţi au vorbit despre faptul că le era frică (se temeau tot timpul de violenţa sexuală în spaţiile publice). O tânără femeie descria sentimentele unei prietene care trebuia să meargă pe jos singură noaptea, după serviciu, “nu i se întâmplase niciodată nimic, dar nu se poate relaxa… Nu se gândeşte <o să fie în ordine>, nu, în fiecare seară e încă stresată chiar dacă nimic nu s-a întâmplat, prietena mea nu se poate relaxa noaptea, nu poţi să ştii niciodată când se poate întâmpla ceva”. Teama de violenţa sexuală perpetuată prin evenimente şi acoperirea mediei extensive în discursurile sociale despre violenţele sexuale, este de fapt, teama de o ameninţare localizată oriunde şi oricând în spaţiul public. Întrebarea “la cine ar putea apela pentru ajutor în spaţiul public” a primit o varietate de răspunsuri, toate variaţiuni pe o temă a idealului masculin. În vreme ce unele femei spuneau că ar căuta un spaţiu cu magazine, cu un poliţist sau un gardian (o figură cu autoritate într-un spaţiu anume), un bărbat român care “arată bine” a fost răspunsul cel mai frecvent. Cineva a răspuns: nu poliţia, poliţia colaborează cu criminalii… un bărbat, un bărbat român… “nu o femeie – ce ar putea face o femeie?”, în acest fel ilustrând natura unui spaţiu de siguranţă pentru o persoană de gen feminin, ca şi un spaţiu reclamat de idealul masculin.

interviurile au sugerat că cei intervievaţi considerau violul ca fiind cel mai grav act de violenţă sexuală. Violul este oricum punctul culminant al unei serii de acte de violenţa sexuală, acte care în ciuda faptului că nu sunt normate, includ forme de hărţuire verbală şi fizică. Una dintre cele mai importante feministe din România, Mihaela Miroiu,  consideră hărţuirea sexuală larg răspândită pe străzile din România ca parte a unei “socializări a violului”, în timp ce Sorina Neculaiescu, dă hărţuirii sexuale numele de mini-violuri. Astfel, percepţia femeilor din mediul academic românesc asupra hărţuirii sexuale situează astfel de acte ca etape legate logic de viol. Pronunţarea acestei manifestări, dintre cele mai grave, a infracţiunii sexuale, în discursul prescriptiv se potriveste cu mediul şi cu scopul său de a educa femeile în privinţa pericolelor din spaţiile publice din Bucureşti.

În timp ce întrebarea despre “locurile periculoase din Bucureşti” conducea, în general, la discursul despre violenţa sexuală în spaţiul public, nici unul dintre răspunsuri nu a ridicat problema violenţei domestice. Celor intervievaţi le-au fost adresate o serie de întrebări cu privire la cunoştinţele lor despre violenţa în familie: dacă se petrecea în zona lor, în blocul lor, şi apoi în familia sau grupul lor de prieteni. Trei femei din 26 intervievate individual au spus că nu experimentaseră violenţa în viaţa personală, din partea partenerilor sau a familiei. Toate celelalte 23 de femei au răspuns că ele experimentaseră violenţa din partea partenerilor masculini şi/sau a membrilor familiei. În fiecare caz autorul violenţei era de etnie română. În vreme ce şapte dintre cele intervievate articulau nivelul de educaţie ca sursă a abilităţii lor de a scăpa de autorul violenţei, nici una dintre intervievate nu a identificat faptul că autorii violenţelor au fost educaţi la un standard cel puţin egal în comparaţie cu al femeilor. În timp ce o mare parte a celor intervievate experimentaseră violenţa din partea bărbaţilor români în spaţiul privat, nici una nu experimentase violul din partea ţiganilor sau a rromilor. Este important de menţionat faptul că nu toate elementele hărţuirii sexuale experimentate de cele ce identificau autorul violenţei cu un ţigan veneau din partea unui bărbat de etnie rromă. Statisticile reale nu pot fi calculate din cauza faptului că violurile nu sunt raportate, lipsei acuzaţiilor, lipsei statisticilor ce pot fi consultate incluzând date etnice, şi ratelor disproporţionate de încarcerare a bărbaţilor de etnie rromă din România.[9] Nu trebuie să confundăm termenul de “ţigani”, invocând o serie de discursuri stereotipe specifice din punct de vedere istoric şi cultural, cu bărbaţii de etnie rromă, cu toate  că indivizii din acest grup sunt fără îndoială afectaţi de pe urma acestui proces. Întrebarea este de ce femeile române etnicizează ameninţarea masculină a violenţei sexuale în spaţiul public?

                                          

Ţiganii – ceilalţi şi spaţiile bucureştene

 

Acest studiu nu oferă nici o concluzie concretă, ci îşi  propune să analizeze câteva funcţiuni posibile ale etnicizării violenţei în spaţiul public în discursurile femeilor române. Avtah Brah expune un model interesant pentru mediatizarea acţiunilor dintre discursurile de gen despre cei de alte etnii, în studiul sau despre o comunitate engleză în timpul emigraţiilor de după al doilea război mondial (2000). Observând discursurile femeilor care în mod repetat identifică “intrusul"” ca şi o “formă de masculinitate agresivă”, Brah considră că acesta este discursul agresiunii masculine plasat în mod greşit pe seama celor de alte etniii printr-o translaţie a celuilat “fost colonizat” în postura de colonizator astfel încât “discursul îi transformă pe cei împotriva cărora se comiteau abuzuri în abuzatori” (Brah 2000, 277).

În timp ce istoria ţiganilor–ceilalţi nu e colonială, istoria sclaviei a celuilalt inferior poartă o nevoie similară de justificare discursivă constantă. Într-adevăr, în diferite perioade ale istoriei naţionale a românilor ţiganii (ceilalţi) au fost construiţi ca diferite tipuri de transgresori. În ultima decadă discursurile despre ţigani sunt dominante în sferele experienţelor centrale post comuniste. Preţurile pieţelor sunt mari pentru că ţiganii comercianţi fac speculă pe seama producătorilor români şi trecerea graniţei române este restricţionată pentru români deoarece ţiganii profită de oportunităţile economice şi politice (Woodcoek, 2002). În fiecare din aceste cazuri ţiganul–celălalt este incapabil de civilizaţie/muncă/inteligenţă dar, cu toate acestea înşeală şi controlează din punct de vedere economic. În acest mod ţiganii–ceilalţi pot fi văzuţi funcţionând ca un celalălt primar al românilor, transgresorul care ameninţă schimbând factori economici, sociali şi politici. Discursurile despre transportul public în Bucureştiul post comunist sunt locurile primordiale unde ţiganii–ceilalţi sunt construiţi. După cum menţionasem mai sus, studiul lui Lemon despre Metroul din Moscova examinează cum povestioarele despre transportul public joacă zi de zi un rol vital în viaţa orăşenilor ca spaţiu real în care celălalt este sau poate fi întâlnit în mod normal. Discursurile despre celălalt cu referire la în transportul public crează o fixă “gramatică de suprafaţă” ce permite identificarea grupurilor etnice prin caracteristicile fizice care conduc la identităţi presupuse fixe (Lemon 2000, 27).

Identităţile stereotipe etnic (inclusiv cea a sinelui) sunt utilizate în discursurile din spaţiul public ca mijloc de adresare, explicare şi organizare a problemelor locale de economie, politică şi identitate culturală.

Transportul public din Bucureşti şi mai ales autobuzele sunt un mediu ce reprezintă un spaţiu ce conţine o presiune etnică în discursurile dominante româneşti. Hoţii de buzunare sunt văzuţi ca ţigani şi stereotipiile despre ţigani ca necivilizaţi, violenţi, răzbunători sunt utilizate să explice de ce atunci când cineva este furat, jefuit într-un autobuz aglomerat şi în mişcare nimeni nu trebuie să protesteze (Woodcock 2002).

Un grup superior numeric de martori consideră hoţii ca fiind ţigani care îţi vor găsi casa şi te vor bate /ucide dacă unul protestează. Românii civilizaţi (pot fi incluşi şi rromii în această categorie) sunt fără putere în faţa criminalilor ţigani, reversul structurii sociale dominante care au oprimat şi au marginalizat comunităţile rroma (cum ar fi ţiganii). Greşeala este reprezentată ca infracţiune. Această construcţie discursivă a spaţiului public şi această influenţă etnică: celălalt, nu numai că, crează o fixa “gramatică de suprafaţă” pentru interacţiuni din spaţiul real, dar mai mult foloseşte această gramatică fundamentală să justifice şi să întărească controlul etnic românesc în societatea postcomunistă. Astfel discursul prescriptiv al femeii care etnicizează violenţa sexuală ca şi comisă de ţigani pentru aceea construieşte, explică, justifică, întăreşte identitatea etnica românească ca fiind civilizată şi necesară pentru a-l teroriza pe celălalt care în mod violent încalcă etnicitatea naturalizată prin rolul de gen. Prin invocarea etnicului celălalt, femeile române înlocuiesc agresiunea masculină a bărbatului român. Acest lucru crează un spaţiu pentru femeie să desemneze ameninţarea feminină (care este transetnică) în acelaşi timp evitând posibila teoretizare a discursului de către bărbatul român, dar simultan să reţină poziţia femeii române ca loc de reproducere a naţiunii române şi de obiect sexual pentru dorinţele bărbatului român. O asemenea mişcare naturalizează rolul genurilor în cadrul etnicităţii româneşti dominante şi îl prezintă pe celalalt ca infractor al ierarhiei naturalizate dinăuntrul corpului social. În caz de pericol, luând partea (bărbatului român) hegemonului matricelor etnice şi de gen şi localizând toate ameninţările (locului naţional de reproducere) în etnicul celălat e un drum valid pentru a cere protecţie în matricea etnică. Preferinţa de a se întoarce spre bărbaţii români pentru ajutor în spaţiile publice este o expresie a acestei strategii de supravieţuire. Discursul prescrispiv este, trebuie să amintim iar, un mediu specific de concizie ce indică punctele importante ca: pericol – ţigani – viol. După cum am discutat, violul e cea mai serioasă dintre traiectoriile observate ale atacurilor. Nu cumva e posibil ca exprimarea “ţigani” să funcţioneze într-o manieră similară? Un atacator de o etnicitate presupus inferioară (chiar controlând din umbră, victima devine agresor) ar fi cel mai rău scenariu posibil nu numai din cauza motivelor stereotipe, dar mai ales pentru că acesta ar reprezenta puterea idealului masculin pe matricea de gen pentru a călca în picioare ierarhia etnică. Puterea idealului masculin este potenţialul de a viola femeia română atât ca subiect de gen cât şi ca subiect etnic.

Luând în considere construirea idealului feminin din România postcomunistă din poziţia de reproducere naţională găsim un loc de întâlnire care plasează genul feminin în afara protecţiei extinsă spre ea în cadrul matricei româneşti etnice şi de gen. Discursurile sociale despre infracţiunile sexuale funcţionează pentru a crea spaţiul public ca o sferă în care femeile (mai ales cele care au rolul natural de obiect sexual) înfruntă pericolele perpetue ale violenţei sexuale.

În conformitate cu acest raţionament idealul feminin român este în siguranţă doar în sfera privată a căsătoriei aplicat în cadrul matricei heterosexuale dominante române ca şi un cadru vital al reproducerii naţionale. Astfel discursul prescrisptiv plasează femeile ca şi subiecţi atât de gen cât şi vulnerabili în afara spaţiului protejat (natural) al sferei private. Faptul că cele intervievate au experimentat violenţa în cele mai multe cazuri în sfera privată presupus sigur din partea unor “hegemoni” etnici care pretind că le protejează, evidenţiază puterea (dez)echilibrului intrinsec al funcţiunii corpului social patriarhal.

 

Agentul subaltern şi celălaltul etnic

 

Schimbând centrul de greutate, ştiind că o minoritate masculină de oricare etnie violează, este posibil să explorăm problema interacţiunilor din spaţiul public real al rromilor bărbaţi cu femeile românce? Este evident ca stereotipă abordarea ţiganilor (celalalt) ca fiind violenţi, răzbunători, organizaţi în clanuri care poate fi articulată în beneficiul unora, după cum identificarea hoţilor din mijloacele de transport în comun cu ţiganii îi ajută pe aceştia din urmă să “îşi facă treaba” liniştiţi. Stereotipiile românilor cu privire la ţigani în acest context sunt legate de hoţii care profită de “neputinţa” prin care românii îşi  definesc eul etnic, deşi aceşti hoţi pot fi de orice etnie. Ce este sigur însă e că această “neputinţă” este răzbunată de grupul etnic majoritar (român) prin marginalizare economică şi socială şi opresiunea ţiganilor (celălalt), fapt care afectează un grup mare de inidivizi rromi. Discursurile stereotipe esenţializează identitatea atribuită celuilalt ca un mijloc de delegare, dar puterea eului etnic românesc este consolidată în cadrul corpului social ca un tot prin interacţiunile delegărilor subalterne.

Interacţiunile dintre celălaltul etnic şi de gen din spaţiul public au un potenţial inerent pentru manipulare discursivă, strategie şi delegare. Prin identificarea caracte-risticilor etnicului celălalt (prin semnificanţi sau acţiuni fizice sau lingvistice), un individ poate mobiliza o serie de discursuri (ţiganii sunt imprevizibili, violenţi, puternici), o mişcare de delegare care poate aduce beneficii concrete sau/şi o intensificare a discursurilor dominante. Din lungi observaţii şi din experienţe zilnice, sugerez că bărbaţii se folosesc de puterea ţiganilor (celuilalt) în spaţiul public. Este ceva obişnuit ca grupuri de bărbaţi care sunt desemnaţi fizic ca fiind “ţigani” (piele mai închisă la culoare, preocupări şi vestimenaţie specifice) să stea pe bulevardele din centru şi să ţintească în special femeile române însoţite de bărbaţi români, pentru a-i hărţui din punct de vedere verbal. Femeia română este identificată cu idealul feminin, în timp ce bărbatul român este văzut ca incapabil de a întruchipa idealul masculin, acela care are pretenţia de a proteja femininul (ca locus de reproducere şi ca obiect al dorinţei sexuale). În timp ce bărbatul generic român cere recunoaşterea etnicului masculin de altă natură (celălalt), el este în acelaşi timp circumscris propriei sale construcţii a etnicităţii şi nu poate pretinde această recunoaştere în cadrul corpului social. Astfel de acţiuni trebuie considerate înstrăinări ale delegării către subalternul etnic, care funcţionează prin ierarhia de gen şi etnică a corpului social din România, deşi efectele în plan mai larg sunt o consolidare a puterii etnice româneşti (prin articulări mai puternice ale etnicului diferit.) Ce este interesant de notat este că numerosi respondenţi masculini au afirmat că în situaţia prezentată mai sus, lasă în seama femeilor să “rezolve problema hărţuirii”, fiind conştienţi că o interacţiune masculină ar sfârşi în acte de violenţă (R 7/19/2002; G I B 7/12/2002). În aceste cazuri, astfel, subiectul nerecunoscut (etnic hegemon) evită să fie confruntat cu eşecul celuilalt de a-i recunoaşte rolul prin refuzul de a întruchipa rolul de protector al idealului feminin. Aceste interacţiuni ale grupurilor în matricea etnică se bazează şi funcţionează în cadrul matricei de gen ca discurs constitutiv al corpului social, chiar când hegemonii masculini refuză să-şi  execute rolurile atribuite.

 

Discursurile feministe şi problema delegării

 

A pune în lumină problema delegării subiecţilor feminini în societatea românească patriarhală post-comunistă este o acţiune necesară, care nu doar recunoaşte femeile ca fiind agenţi care interacţionează strategic cu mediul încojurator, dar care ne ajută să reflectăm asupra experienţelor trăite şi locul lor în matricea corpului social. Dacă sau nu supravieţuirea culturală şi fizică este parte a delegării, constituie o parte esenţială a ceea ce discursul prescriptiv din acest text ar putea denumi.

Etnicizarea ameninţării masculine în spaţiul public este o strategie care mobilizează discursurile etnice dominante în serviciul subiecţilor feminini, plasând femeia română în locul privilegiat al idealului feminin (locus al reproducerii şi obiect sexual). Această mişcare strategică, dă posibilitatea femeilor individuale să se plaseze în centrul locusului reproductiv naţional românesc, cu pretenţia de a fi protejate de idealul masculin împotriva ameninţării etnicului ţigan (celălalt). Această mişcare constituie şi consolidează sfera privată (sigură în cadrul căsătoriei) ca fiind locul “natural” al subiectului feminin în tensiune cu perpetua ameninţare de afară. Întărirea sferelor spaţiale de gen complică şi mai mult posibilitatea articulării violenţei în cadrul locului “sigur” de acasă ca fiind ne-natural.

Etnicizarea ameninţării masculine în spaţiul public este de asemenea evazivă când  vine vorba de complicitatea bărbaţilor în comiterea de violenţe împotriva femeilor. Această recunoaştere este necesară în înţelegerea modului cum se propagă şi încurajează în discursurile legale şi media identificarea masculină cu violenţa sexuală care ia femeile drept obiecte. Faptul că societatea românească, dominată de idealul masculin, bazându-se pe violenţa sexuală pentru a construi roluri  de gen ca “naturale”, nu poate fi abordată, în timp ce agresiunea masculină e etnicizată şi disociată de masculinitatea română.

Plasarea ameninţării violenţei sexuale în sfera ţiganilor nu doar că intensifică discursurile stereotipe despre celalalt şi – inevitabil – consolidează gravitatea marginalizării oamenilor adevăraţi (care sunt identificaţi sau auto-identificaţi ca fiind ţigani), dar dă naştere unei întrebări despre cum matricea de gen se bazează pe etnii diferite pentru a-şi întări şi normaliza propria structură. Structura imperativă a discursului prescriptiv (nu trebuie / nu se cade să mergi singură) circumscrie şi plasează responsabilitatea violenţei sexuale asupra subiectului feminin. Chiar şi având în vedere scopul educativ al discursului despre supravieţuire, acesta nu poate reflecta o delegare a femeilor dincolo de manifestarea discursurilor dominante (acelea care culpabilizează victima) printr-un fel de “realitatea/ dragostea este crudă”.

Discursul prescriptiv, funcţionând ca o strategie educaţională pentru siguranţa fizică a femeilor, eşuează în încercarea de a contesta discursurile sexiste. Plasarea agresiunii în sfera etnicului cu o adevărată strategie de utilizare a discursurilor etnice şi de gen, poate fi percepută ca o întărire a hegemoniei masculine în România. Discursul nu doar că nu reuşeşte să conteste locusul feminin ideal (căminul), ci chiar sprijină acest rol în încercarea de a câştiga protecţia extinsă a idealului masculin, ceea ce maschează realitatea unor experienţe violente ale femeilor suferite în sfera privată, adică exact acolo unde se pretinde că ar exista siguranţa, şi se evită faptul că idealul masculin nu îşi  îndeplineşte niciodată promisa funcţie de protecţie. Discursul prescriptiv este, mai degrabă decât o manifestare a delegării feminine, un exemplu de cum nişte femei din bucureşti negociază violenţa în spaţiile publice de zi cu zi, într-un sistem dominat de idealul masculin şi bazat pe matricea etnică prin mobilizarea discursurilor dinamice de gen şi etnice.

  

Concluzie

 

Corpul social din România post-comunistă, compus din negocieri dinamice constante ale genului şi ale etnicităţii, este dominat de un ideal specific masculin din punct de vedere cultural şi istoric. Idealul feminin, ca locus al reproducerii naţionale şi obiect sexual, constituie spaţiul privat. Natura dominantă a discursurilor sociale despre infracţiuni sexuale violente funcţionează ca parte a structurii sociale dominante pentru a face spaţiul public un loc periculos pentru femeile reale. Astfel, experienţele reale ale femeilor în sfera privată sunt minimalizate la nivelul discursului, ameninţările fiind plasate în spaţiul public şi atribuite etnicilor diferiţi. Utilizarea discursului prescriptiv printre femei subliniază interacţiunile dintre matricile de gen şi etnice în articulările spaţiului public şi violenţei sexuale. Etnicizarea ameninţărilor masculine, puse pe seama ţiganilor, disculpă complicitatea masculină de violenţa sexuală şi permite o mişcare simultană pretinzând protecţia subiecţilor feminini în cadrul rolurilor naturalizate ale grupului etnic hegemonic. În timp ce efectele acestui discurs consolidează la rigoare dominarea masculinităţii în România, însăşi existenţa sa ilustrează o strategie dinamică de negociere a genului şi a locului acestuia în viaţa de zi cu zi printre femeile din oraşul Bucureşti.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Achim, Viorel, 1998, Ţiganii în Istoria României, Editura Enciclopedia, Bucureşti.

Amza, Tudor, 1995, Fenomenul infracţional în rândul ţiganilor: Activităţi specific Poliţiei Române pentru protejarea etniei şi prevenirea faptelor antisociale, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti.

Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, Project “Centrul de Informare, Educaţie şi Consiliere Timişoara pentru femeile şi fetele victime ale violenţei domestice şi abuzului sexual”, a survey of opinions conducted 5–7-July 2002, financed through the PHARE-ACCESS program.

Baban, Adriana, 2000, “Women’s Sexuality and Reproductive Behaviour in Post-Ceausescu Romania: A Psychological Approach”, în Gal and Kligman (eds), 2000, Reproducing Gender, Princeton University Press, New Jersy.

Bhabha, Homi K,. 1994, The Location of Culture, Routledge, London and New York.

Brah, Avtah, 2000, “The scent of memory: strangers, our own and others”, in Brah, Avtah and Coombes, Annie E. Hybridity and its Discontents: Politics, science culture Routledge, London and New York, 272–290.

Bucur, Maria, 2002, Eugenics and Modernization in Interwar Romania, Pittsburgh University Press, Pittsburgh.

Buica, C., Popescu, M. and Tomescu, O., 1995, “Bucureştiul văzut de Bucureşteni; reprezentări speciale ale spaţiului urban”, în Revista de Cercetări Sociale, Vol. 3, pp. 111–115.

Butler, Judith, 1990, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York.

Butler, Judith, 1997, Excitable Speech: A Politics of the Performative, Routledge, New York and London.

Caputi, Jane, 1987, The Age of Sex Crime, The Women’s Press, London.

Council of Europe, Gender Mainstreaming – conceptual frameworks, methodology and presentation of good practices, Final Report of the Group of Specialists on Mainstreaming, Strassbourg, February 1999.

Dragomir, Otilia (ed), 2002, Femei, Cuvinte şi Imagini: perspective feministe, Polirom, Iaşi.

Gal and Kligman (eds), 2000, Reproducing Gender, Princeton University Press, New Jersy.

Ghinea, Cristian, “Între noi fie vorba, rromii tot ţigani sunt”, în Dilema, 19 October 2001, p. 3.

Grunberg, laura, “Stories from the time I tried to be a good Foisoreanca”, în Analize, Revista de Studii Feministe, Vol. 5, August 1999, p. 16.

Hancock, Ian, 1988, The Pariah Syndrome, Ann Arbour.

Human Rights Watch International Gay and Lesbian Human Rights Commission report 1998 Public Scandals, Sexual Orientation and Criminal Law in Romania, Arta Grafică, NewYork and London.

Lemon, Alaina, 2000, “Talking and Spectating Transition: The Moscow Metrou”, in Berdahl, D., Bunzl, M. and Lampland, M., Altering States: Ethnographies of Transition in Eastern Europe and the Former Soviet Union, University of Michigan Press, Michigan, pp. 14–39.

Minnesota Advocates for Human Rights, 1995 Lifting the Last Curtain: A Report on Domestic Violence in Romania, Minneapolis.

Miroiu, Mihaela, 1997, “Experimentele Femeilor”, în Gen şi Societate Alternative, Bucureşti.

Neculaescu, Sorina, 2000, “Corpul Femeii – Trofeu al Dominaţiei Masculine”, în ANAlize, September 2000, pp. 15–16.

Olteanu, Tatiana, 1998, Studiu de opinie privind violenţa asupra femeii în familie (www.pitesti.ro/grado/studiu ro.html) last accessed August 5, 2002.

Open Society Institute’s European Union Monitoring Program’s 2001, Protecţia Minorităţilor în România, Central European University Press, Budapest and New York.

Roman, Petre, 2000, Memorandum la Ministerul Afacerilor Externe al României, “Termeni folosiţi pentru denumirea etniei romilor/ţiganilor”, 29 February.

Romani Criss şi Agenţia de monitorizare a presei, 2000, Prezentarea romilor presa Românească, în Report February-August.

Rose, Lindsay, 2000, From atrocity to data: historiographies of rape in Former Yugoslavia and theor effects on the study of the gendering of genocide, fiind rest of ref.

Spivak Gayatri, 1990, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present, Harvard University Press, Massachusetts and London.

 

 * Shannon Woodcock, doctorand la Universitatea din Sidney, interesată de discursurile referitoare la femei şi etnia rromă în România post-decembristă.

[1] În această lucrare genul este văzut ca o serie de acte şi de gesturi care, prin esenţa sau identitatea pe care le sugerează, sunt “puneri în scenă” susţinute prin semne corporale şi prin alte mijloace discursive.

[2] 46% dintre cei intervievaţi au declarat că în cazurile de violenţă domestică, atât agresorul, cât şi victima sunt responsabili pentru act. (Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, 2002)

[3] Precizăm că secţiunea din Codul Penal, aplicabilă spaţiului neobişnuit al viloenţei sexuale domestice în spaţiul public ar putea fi articolul 200, care e valabil în cazul scandalurilor publice. Acest articol este invocat pentru a condamna atât prostiţutia organizată (când se încadrează), dar în principal problema homosexualităţii şi lesbianismului. Vezi Raportul Comisiei pentru Supravegherea Drepturilor Minorităţilor Sexuale, 1998. Hărţuirea şi violenţa sexuală în public nu sunt prevăzute în legislaţie.

[4] Ştiam de existenţa acestui discurs începând din 1997 şi am început să iau notiţe cu fiecare ocazie în 2000: rar mi s-a întamplat ca vreo femeie cunoscută să nu aibă acelaşi discurs.

[5] Aici cu sensul de abordare nepotrivită – verbală sau fizică – din spaţiul public, cum ar fi mijloacele de transport sau strada. Mai mult despre hărţuirea sexuală vezi în Daskalova (337–369), Fuszara (259–285), Grünberg (307–336), Gall & Kligman.

[6] Sondajele includ Raportul Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România (Iulie, 2002), Grunberg L., op. cit. 2000, Olteanu Tatiana 1998 Studiu de Opinie privind violenţa asupra femeii în familie (www. Pitesti.ro/studiu_ro.html) accesare 5 august 2002.

[7] Cartierele rău-famate cel mai des evocate au fost, în ordinea frecvenţei: Ferentari, Rahova, Pantelimon şi Crângaşi. Afirmarea suburbiilor “noi” (din perioada comunistă după 1970) ca fiind periculoase, în opoziţie cu vechiul centru – cel “autentic” – al Bucureştilor este în consonanţă cu afirmarea discursivă post-comunistă a “oraşului nou” şi corupt, aparţinând erei Ceauşescu, şi a oraşului  înainte de Ceauşescu ca fiind cel adevărat. Vezi Buică 1995.

[8] De observat că afirmaţia cum că hărţuitorii ar fi “slabi” constituie o ruptură cu discursurile tradiţionale, în care se ascunde “slăbiciunea” ca fiind o trăsătură biologică.

[9] Pentru mai multe informaţii despre rromi şi despre Codul Penal, vezi Români Criss 2000 şi Open Society Insitute 2001, iar pentru detalii despre mecanismele poliţieneşti de a avea în atenţie comunitatea rromă, vezi Amza 1995.

 

  Pagina anterioară :: Pagina următoare :: Index :: Cuprins ::

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-870-9
Comments to: CIUPALA ALIN; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: August, 2004