ISTORIE ŞI IDEOLOGIE

coordonator: Manuela Dobre

Despre autor

 

PROFESORUL STELIAN BREZEANU LA 60 DE ANIPe Stelian Brezeanu îl cunosc de aproape patru decenii, fie din căminul studenţesc pe atunci abia dat în folosinţă şi existent până astăzi între clădirea Rectoratului Universităţii şi aceea a Operei Române, fie de pe culoarele Facultăţii de Istorie, care-şi avea atunci sălile de curs în aceeaşi clădire centrală a Universităţii, dar la etajele III si IV, cu ferestrele spre strada Edgar Quinet.

Aflat cu un an înaintea mea la Facultate, Stelian Brezeanu a fost coleg cu o întreagă pleiadă de viitori istorici, ca Ion Bulei, Horia Matei, Stelian Neagoe, Ioan Opriş, Grigore Popescu (Arbore), Constantin Rezachevici, Alexandra (Kasargian) şi Simion ªtefan, şir din care nu-i putem omite pe regretaţii Adolf Armbruster şi Stan Valeriu.

Formaţia sa ştiinţifică s-a definit, aşadar, într-o atmosfera de competiţie pozitivă, stimulatoare, sub îndrumarea unor maeştri de seamă, din rândul cărora menţionez doar numele lui Mihai Berza şi Andrei Otetea, legate strâns de progresul studiilor de medievistică, direcţie în care avea să-şi îndrepte şi Stelian Brezeanu preocupările sale esenţiale, la încheierea studiilor universitare (1965) fiind oprit ca asistent în cadrul catedrei de istorie medie universală şi bizantinologie a Facultăţii de Istorie. Sub îndrumarea lui Mihai Berza, în anul 1976 şi-a sustinut teza de doctorat cu titlul “Politica internă a statului de la Niceea”.

Simtindu-mă atras de acelaşi domeniu al istoriei medievale, cu Stelian Brezeanu am stabilit cu uşurinţă şi de la început un mediu de comunicare firesc şi adecvat, fapt care încă din anii studenţiei mi-a conturat opinia – confirmată pe deplin de-a lungul anilor – că în el puteai afla un interlocutor avizat, iar aceasta nu numai în domeniul strictei specialităţi, unde se baza pe serioase lecturi şi pe o temeinică pregătire profesională, ci şi în probleme de ordin mai general, ajungând până la cele de natură politică, care pe atunci, ca şi mai târziu, erau deosebit de delicaţe în România de dinaintea anului 1990. ªi în aceasta privinţă am apreciat la Stelian Brezeanu orizontul larg, seriozitatea şi curajul cu care, în discuţii particulare, îşi exprimă opinii proprii, situate adeseori departe, ba chiar în opozitie cu cele oficiale, modul principial şi consecvenţa cu care le apăra. Manifesta acelaşi curaj – bazat pe convingeri ferme, temeinic argumentate – în domeniile atât de diverse ale diciplinelor istorice, care depăşeau adeseori cadrul strictei specialităţi, interlocutorul dându-şi repede seama de valoarea sa intelectuală, ca şi de capacitatea de a exprima opinii proprii, chiar dacă acestea nu erau totdeauna comode pentru toată lumea, cea a istoricilor fiind vizată, fireşte, în primul rând.

Revenind la domeniul strict al specializării sale, dificil şi aflat la îndemâna unui numar mai restrâns de istorici, care confera oricărui slujitor al lui Klio măsura capacităţilor sale profesionale, pastrez şi acum o frumoasă şi vie amintire a orelor de limbă greacă pe care în colectiv restrâns, adică împreuna cu Gheorghe Zbuchea şi sub conducerea regretatului Eugen Stănescu, le desfăşuram în spatiosul sediu de atunci al Institutului de Studii Sud-Est Europene, sediu care din 1982 a intrat în componenta Ambasadei Italiei la Bucureşti. În cadrul acestor ore, care se desfasurau de regula în fiecare zi de marţi, după-amiaza, de la orele 1400O pâna către orele 1900, iar uneori chiar şi mai târziu, am parcurs o serie de texte istorice bizantine, ca Nikephor Bryennios sau Ioan Kinnamos. Strâns şi permanent împletită cu cea didactică, activitatea ştiinţifică a lui Stelian Brezeanu s-a desfăşurat pe premisele serioase oferite de accesul sau direct la surse, acces garantat de stapânirea limbii izvoarelor si a limbilor de circulatie. O încununare a eforturilor sale de autodepăşire a fost reprezentată de stagiul de documentare şi perfecţionare profesională de care a beneficiat timp de un an de zile (1972–1973) în Germania, ca bursier al prestigiosului Institut für Osteuropäische Geschichte din cadrul Universităţii din Mainz, perioada continuata prin alte trei luni petrecute la Universitatea Sorbonne şi la Institutul Francez de Studii Bizantine din Paris. Aceste stagii, ca şi preocupările sale constante de pâna acum s-au concretizat într-o suita de studii axate pe ideea imperială în evul mediu european, cu avatarurile ei din Bizanţ, ca şi din Occident, tematica aşezată la baza unor abordări la fel de serioase privind istoria românească în evul mediu, mai cu seamă în perioada, atât de dificilă şi de sensibilă pentru noi, a “mileniului întunecat”. Aceste preocupări au fost încununate prin Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie istorică, carte publicată în colaborare cu Ligia Bârzu la Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991, iar mai recent prin Romanitatea orientală în evul mediu. De la cetătenii romani la naţiunea medievală, culegere de 17 studii aparută la Editura ALL (Bucureşti, 1999). Nu putem lăsa deoparte alte preocupări de seamă ale sale, care se referă la istoria romanităţii sud-dunărene în evul mediu, ca şi la ansamblul romanităţii orientale. În acest sens, Stelian Brezeanu a îngrijit prima ediţie românească a lucrării lui Gheorghe I. Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român, aparută la Bucureşti, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică (1988), care a fost reeditată recent. Încărcate de semnificaţii interesante sunt şi preocupările sale din ultima vreme, axate pe aspecte de toponimie istorică.

Originar din pitoreasca regiune situată pe versantul sudic al Carpaţilor Meridionali, care se întinde la nord de frumoasa staţiune Pucioasa, unde inima românească a batut fara întrerupere, prea des confruntata cu vitregia vremurilor, Stelian Brezeanu a moştenit ceva din asprimea, constanţa, stăruinţa şi dârzenia oamenilor de la munte. Nu mai puţin interesantă şi soldată cu rezultate pozitive este şi activitatea didactică a profesorului Stelian Brezeanu, exigent în aprecierea cunoştinţelor însuşite de studenţi pe băncile facultăţii şi în raporturile sale cu studenţii, ca şi cu restul corpului profesoral. Severitatea pe care o manifesta uneori este însă în avantajul studenţilor şi al pregătirii lor, căci se bazează pe criterii precise, corecte şi principiale. După 1989, în calitate de conferenţiar şi apoi de profesor, de Prodecan al Facultăţii de Istorie pâna în anul 1996, de ªef al Catedrei de Istorie Universală începând din 1996, Stelian Brezeanu a căutat să-ţi adapteze permanent discursul istoric la realităţile actuale, la resorturile intrinsece ale disciplinei, la caracterul ei deschis către permanenta reînnoire a metodelor şi a viziunii prin care sunt abordate fenomenele istorice, fără a depăţi, însă, măsura cuvenită, păstrând o atitudine prudentă şi rezervată în faţa feluritelor mode care sunt vehiculate şi în domeniul scrisului istoric, în zilele noastre poate într-o măsură mai mare ca în trecut. Se poate spune că a rămas fidel unor principii ce l-au călăuzit încă din tinereţe şi l-au inspirat în activitatea sa ştiinţifică, pe drumul presărat cu obstacole, niciodată neted, al scrisului istoric autentic, caracterizat prin năzuinţa continuă către adevăr şi prin problematizare, situat deci la antipodul construcţiilor liniare ori al triumfalismului facil. În spiritul tradiţiilor autentice durate de-a lungul timpului de marii dascăli ai Facultăţii de Istorie din Bucureşti, tineretul studios poate reţine de la Stelian Brezeanu că, departe de a fi o înşirare de fapte ori evenimente datorate hazardului, istoria reprezintă un proces neîntrerupt de recitire a izvoarelor, de reinterpretare a faptelor şi proceselor ei, de ordonare şi problematizare a lor. Fiecare epocă şi fiecare generaţie dă răspunsurile ei problematicii pe care şi-o fixează, răspunsuri care pot fi diferite de la o generaţie la alta, uneori chiar şi de la o etapă la alta din activitatea aceluiasi istoric, desi ele se referă la acelaşi fapt, moment ori proces istoric. Cred că ceea ce se potriveşte cel mai bine bogatei sale experienţe didactice este dorinţa ca studenţii săi să se deprindă a sesiza cu propriul lor cuget adevărurile istoriei, să nu se mulţumească a reproduce mecanic afirmaţii şi cugetări preluate de la alte autorităţi în materie, chiar şi atunci când aceste autorităţi sunt dintre cele mai venerabile în ochii lor. Cu alte cuvinte, să se conformeze dictonului lăsat de Horaţiu, de a nu jura niciodată pe zisele maeştrilor non iurare in verba magistri), ci de a ajunge la adevăruri prin propria raţiune, iar atunci când adevărurile astfel dobândite sunt identice cu acelea ale maeştrilor, ele devin cu atât mai preţioase, întrucât se văd confirmate prin mijloace şi căi diferite de abordare.

Dorind ca valabilitatea dictonului de mai sus, pe care Stelian Brezeanu îl serveşte cu multă dăruire de mai mult de trei decenii, să dea rezultatele cuvenite în inimile tineretului studios, aducem profesorului sărbătorit în acest context urările de sănătate şi de noi împliniri ştiinţifice şi didactice, la care adăugăm expresiile de preţuire colegială şi de aleasa consideraţie.

Χρόνια πολλά!

Tudor Teoteoi

 

Despre autor


© Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: 973-575-658-7
Comments to: Manuela DOBRE
Last update: Septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU