ISTORIE ŞI IDEOLOGIE

coordonator: Manuela Dobre

Despre autor

DESPRE PROBLEMA BASARABEANĂ ÎN POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI
ÎN ANII 1912–1916


Gheorghe ZBUCHEA


La sfârşitul primului război mondial, în spaţiul european, s-a creat o nouă realitate politico-statală, consfinţită între altele şi în frontierele rezultate atât ca urmare a înfrângerii puterilor centrale, cât şi ca urmare a transpunerii în realitate statală a unora din principiile autodeterminării popoarelor şi a aspiraţiilor lor pentru unitate naţională. Noi realităţi politico-statale au apărut pe harta Europei în ultimele luni ale primei conflagraţii mondiale. In acele vremuri, din Scandinavia şi până înspre ţinuturile mediteraneene îşi înscriau prezenţa nu mai puţin de 10 state, unele reconstituite, între care şi România, altele cu totul noi. Ele au fost în cea mai mare măsură rezultat al acţiunilor diverselor popoare, de transpunere în practică a principiului naţionalităţilor şi a dreptului de autodeterminare a popoarelor. Existenţa lor distinctă pe harta politică a Europei a fost mai apoi recunoscută şi consfinţită prin sistemul tratatelor de pace, negociate şi semnate în urma unor laborioase tratative, desfăşurate pe malurile Senei1. Ulterior aceste realităţi naţional-statale, în diverse forme, au constituit nu numai obiect al contestărilor diverselor cercuri politice, de regulă aparţinând unor state revizioniste, ci şi al unor interpretări istoriografice diferite, nu o dată divergente, aparţinând atât cercetătorilor din zona central-sud-est europeana, cât şi celor din afara acesteia. În acest context s-au înscris şi se înscriu dezbaterile, politice mai întâi, istoriografice mai apoi, în legătură cu problema conaţionalilor de peste Prut, respectiv în legătură cu opţiunea societăţii româneşti şi a cercurilor lor conducătoare privind soarta Basarabiei la începutul secolului XX.

Într-unul dintre articolele tratatului de la Versailles (art. 231) Germania şi implicit partizanii ei au fost expres şi global condamnaţi ca autori şi vinovaţi ai dezastrului mondial, fiind astfel blamaţi toţi cei care într-un fel sau altul, atunci sau mai târziu, au susţinut, global sau parţial, poziţii şi atitudini ale puterilor centrale. Această atitudine, de atunci şi până astăzi, a influenţat opinia publică mai întâi şi apoi judecăţile de apreciere şi deci axiologice. Atât în planul politicului, cât şi în planul istoriografiei, a fost şi din păcate mai este aplicată încă în cazul românesc, aşa numitului curent al germanofililor, care s-a manifestat în societatea românească cu precădere în anii neutralităţii de după atentatul de la Sarajevo, o judecată negativă în esenţă. Astfel acestor aşa numiţi germanofili li se atribuie de regulă idei şi sentimente ce nu ar fi corespuns unui imperativ naţional, cel al creerii statului naţional. Multă vreme adepţii curentului germanofil au fost consideraţi mai mult sau mai puţin trădători, inconştienţi sau manipulaţi în cel mai bun caz. O asemenea judecată de valoare a fost influenţată şi de faptul că unii dintre ei, în diverse forme, au colaborat aproape 2 ani, în 1916–1918, cu ocupanţii aparţinând puterilor centrale. Ei se împotriviseră în anii anteriori, 1914–1916, intrării României în război alături de Antantă, militând fie pentru păstrarea până la capăt a neutralităţii, fie pentru intrarea în râzboi alături de puterile centrale. Părea atunci că desfăşurarea evenimentelor, respectiv crearea României Mari în cursul anului 1918, infirma întrutotul argumentele justificative ale poziţiilor lor şi justifica total poziţia celor care se pronunţaseră consecvent pentru antrenarea regatului României în război alături de Antantă, pe direcţia atât de bine ilustrată de un cântec la modă atunci: “Batalioane române treceţi Carpaţii”. 

Într-adevăr armata română a trecut atunci Carpaţii, a trebuit apoi să se retragă în condiţii deosebite în aşa numitul ‘triunghi al morţi’, urmând apoi cunoscutele evoluţii ale istoriei naţionale din anii 1916–1918, care în final s-au soldat cu crearea României Mari, respectiv unirea Basarabiei, Bucovinei şi Ardealului cu Regatul României, acte plebiscitare recunoscute prin tratatele de pace de la Paris, redactate şi semnate în timpul conferinţei ce a încheiat prima conflagraţie mondială. De fapt atunci a început şi o anume prezentare manipulatoare şi justificativă în legătură cu opţiunile României până în 1916, respectiv în legătură cu justeţea opţiunilor celor care au făcut parte atunci din majoritatea cercurilor politice româneşti.

Tot în acelaşi context a început şi o altă realitate existentă în prezentarea evenimentelor şi concepţiilor politico-naţionale ce precedaseră antrenarea României Mici în primul război mondial. Astfel nu se amintea deloc faptul că în publicaţiile apărute în România mică sau în Ardealul anilor 1914–1916 se evoca situaţia românismului de la răsărit de Prut şi deci viitoarea soartă a Basarabiei în contextul adoptării unor decizii politice. După război multă vreme nu s-a pomenit nimic de miza basarabeană într-o eventuală antrenare a României în război2. Într-un anume fel, într-o primă fază, poziţia istoriografiei româneşti legată de opţiunile României a fost sintetizată de către Constantin Kiriţescu în monumentala sa lucrare Istoria războiului pentru întregirea României. 1916–1919, apărută între 1923 şi 1989 în mai multe ediţii şi mai multe volume în limbile română şi franceză. Acesta, de exemplu, într-un subparagraf special intitulat “românii refuză ispita germană” vorbeşte doar despre anumite promisiuni legate de o relativă îmbunătăţire a situaţiei naţionale a românilor din Balcani şi de eventuale garanţii privind un ipotetic atac al Bulgariei ce ar fi urmărit recuperarea spaţiului dobrogean, parţial sau în totalitate3.

În 1923 apăreau în ediţia română amintirile politicianului Take Ionescu, ce jucase un rol cu totul deosebit în istoria românilor din anii precedenţi. Acesta relata atunci că în drumul său de la Londra la Bucureşti, în ajunul cunoscutului consiliu de coroană de la castelul Peleş din 3 august 1914, făcuse o scurtă escală la Viena. Atunci şi acolo un reprezentant al contelui Bertchold a oferit “nu numai întreaga Basarabie, perdută la 1812, dar şi Odessa…”4

Spre sfârşitul deceniului 3 Constantin Diamany îşi redacta, neterminând însă, lucrarea Marele război văzut de pe frontul oriental. Autorul, un strălucit diplomat şi om de cultură, fusese foarte apropiat de Ionel Brătianu şi a desfăşurat activitate ca ministru al României în capitala ţarilor şi, mai apoi, pe malurile Senei, în timpul conferinţei de pace şi după aceea. In această lucrare exista un capitol special intitulat sugestiv “Cum s-a negociat harta României Mari”. Inainte de a preciza anumite puncte de vedere ale autorului, s-ar cuveni adăugate unele evenimente prealabile. În 1914, în toamnă, în numele lui Ionel Brătianu, C.Diamandy negociase la Petersburg în legătură cu recunoaşterea drepturilor României asupra confraţilor din Dubla Monarhie pe baza principiului etnic. Unul dintre demnitarii ruşi l-a întrebat atunci pe ministrul României dacă principiul etnic nu va fi invocat de statul român şi în legătură cu Basarabia. Practic C.Diamandy a respins o asemenea posibilitate, deci implicit revendicări în legătură cu Basarabia5.

Aproximativ în aceiaşi perioadă redacta memoriile sale şi A. Mossolov, ultimul ministru plenipotentiar al Rusiei ţariste în România în anii 1916–1917. Vorbind despre tratativele ce au precedat intrarea României în război, el invocă tot felul de aspecte precum situaţia românismului transilvănean, “cartea bulgară” etc., fără a pomeni nimic în legătură cu Basarabia, ceea ce sugerează faptul că, cu certitudine, în perioada anilor 1914–1916 oficialii români nu ridicaseră în nici un fel problema românismului transprutean6. Si totuşi, după cât se pare, problema a fost şi atunci gândită câteodată în termeni mai apropiaţi de realitate. Nu ne referim aici în mod special la faptul că în 1930, în marele scandal politic prilejuit de “ieşirea” lui Constantin Stere din conducerea partidului naţional ţărănesc, problema Basarabiei ocupase un loc esenţial şi Constantin Stere declarase şi susţinuse pe bună dreptate că România nu procedase corect nici în timpul războiului, nici după război, în legătură cu fraţii de peste Prut7. Constantin Diamandy încheia atunci subcapitolul susmenţionat în care făcea anumite consideraţii reale doar parţial reluate în istoriografie după aceea. Astfel el arăta că timp de peste trei decenii întreaga pregătire a armatei române, pe toate planurile a fost făcută pentru un eventual război prilejuit de o invazie rusească. Exemplifica aceasta, între altele, cu linia de fortificaţii Nămoloasa-Galaţi, fortificaţiile din jurul Bucureştiului, lipsa unui armament necesar luptelor din munţi etc.8 În acest context Constantin Diamandy făcea apoi o anume apreciere pe care ulterior nici el nici alţii nu au mai reluat-o niciodată în acest mod: “Noi am fost în război într-o situaţie specială. În fond noi am avut două Alsacii, una era Transilvania, alta Basarabia (s.n. – 47). Un lucru era cert, România nu putea rămâne neutră într-un conflict în care se discută şi se rezolvă chestiunea de naţionalitate care fusese pusă de ţările Antantei…, că în acea constelaţiune se găseau ţări ca Franţa şi Italia, care aveau revendicări naţionale”.9 Justificarea pe aceiaşi linie a dreptăţii şi legitimităţii intrării României în război în 1916 este prezentă şi în ultimele lucrări ale istoricilor români şi străini10 .

E de remarcat din acest punct de vedere, că în ultima vreme, în legătură cu intrarea României în primul război mondial s-a produs o anumită schimbare, insuficientă totuşi în opinia noastră pentru că ea rămâne la jumătate de drum, deci falsificatoare în fond. Astfel se consideră că atunci ar fi fost o înfruntare între adepţi ai unei existenţe asigurate a statului român şi adepţi ai întregirii naţionale: “S-au înfruntat atunci partizanii securităţii naţionale (P. P. Carp, C. Stere etc.) şi cei ai unităţii naţionale (Ion I. C. Brătianu, Take Ionescu, Nicolae Filpescu, N. I orga etc.) Evident şi unii şi alţii voiau securitatea ţării şi nimeni nu respingea idealul unităţii; era prin urmare vorba de prioritatea acordată securităţii sau unităţii naţionale”.11 Constatăm şi aici ignorarea mizei românismului basarabean în numele unei securităţi naţionale care în condiţiile de atunci era practic iluzorie. Desigur că, în acest context, analiza evoluţiei raporturilor dintre români şi statul lor naţional, pe de o parte, şi marele imperiu de la răsărit, pe de altă parte, avea ca punct central de referinţă şi soarta teritoriului dintre Prut şi nistru în care românii dintotdeauna au reprezentat majoritatea populaţiei12.

Aşa cum se ştie, în 15/28 august 1916 România Mică a intrat în război alături de Antantă, cu care semnase un acord cu puţine zile mai înainte. Respectivul acord fusese negociat vreme îndelungată, cu deosebită stăruinţă, înverşunare chiar, de către şeful guvernului de atunci, Ionel Brătianu, mai ales la Petersburg, capitala imperiului ţarist, ce avea să dispară nu peste multă vreme. Respectivul tratat prevedea unirea cu regatul României a ţinuturilor româneşti stăpânite de către imperiul Habsburgic, respectiv Transilvania, Bucovina, Banatul, ceea ce de altfel s-a şi întâmplat în toamna anului 1918, când Austro-Ungaria a încetat de a mai fiinţa ca realitate statală în spaţiul european. A urmat apoi cunoscuta desfăşurare a evenimentelor, respectiv dezastrul de pe frontul românesc din toamna-iarna anului 1916 şi ocuparea de către puterile centrale a două treimi din teritoriul României, existenţa statală restrânsă fiind salvată în ultimă instanţă prin combinarea acţiunilor a doi factori: unul intern, respectiv cel românesc (rezistenţa încununată prin luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz) şi altul extern, în legătură cu evoluţiile generale politice şi militare ale primei conflagraţii mondiale.

În acest context, într-un spaţiu imens, la răsărit de hotarele României, până la oceanul Pacific, s-au petrecut o serie de evenimente de însemnătate mondială, ce au influenţat în mod direct şi situaţia românilor. La începutul anului 1917 a avut loc o revoluţie cu caracter burghezo-democratic, ce părea a inaugura şi pentru Rusia antrenarea într-un proces de democratizare amplă, pe multiple planuri. Atunci, pe teritoriul Rusiei imperiale, diverselor popoare ce alcătuiau un mozaic etnic li s-au promis diverse libertăţi, de la starea indivi-dului până la situaţia naţională. Diversele popoare, în primul rând cele europene, din Finlanda până în Moldova transpruteană (Basarabia), au profitat de o situaţie începută în primăvara anului 1917 şi intrată într-o nouă fază o dată cu lovitura de stat bolşevică când V. I. Lenin, dictatorul de la Petrograd, pro-clama dreptul de autodeterminare al popoarelor până la despărţirea de Rusia.

Toţi românii, din întregul spaţiu etnic al neamului lor, într-un fel sau altul, speraseră şi militaseră pentru desăvârşirea unităţii naţionale. Împrejurările istorice au făcut ca să nu se realizeze imediat idealul eliberării românilor din Dubla Monarhie. Atunci, în acest context românii transpruteni au fost primii dintre cei aflaţi în provinciile subjugate, care au declarat şi au şi înfăptuit unirea lor cu Regatul prin cunoscutul act dela Chişinău din 27 martie / 9 aprilie 191813. Ulterior, în contextul prăbuşirii monarhiei bicefale prin acte plebiscitare succesive la Chişinău şi la Alba Iulia au fost adoptate hotărâri de unire ale Bucovinei şi Transilvaniei cu Românie, încheindu-se procesul de creare al statului naţional unitar prin “unirea cea mare”.

Conducătorii politici ai regatului român, care antrenaseră România în primul război mondial, în primul rând Ionel Brătianu şi apropiaţii săi, au fost astfel în fapt beneficiari ai unei realităţi istorice pe care nu o doriseră, în modalitatea în care ea a adevenit o realitate europeană la sfârşitul anului 1918. Într-un fel sau altul ei acţionaseră, cel puţin în perioada neutralităţii, pentru eliberarea şi deci unirea cu românii aflaţi sub controlul direct al Budapestei, respectiv al Vienei. Atunci practic ei nu luaseră în consideraţie în mod serios şi responsabil soarta imediată a românilor pe care împărăţia moscovită îi anexase în 1812.

Aşa cum s-a făcut atunci, intrarea României în război în 1916 însemna realmente sacrificarea sau în cel mai bun caz amânarea pe o perioadă nedeterminată, oricum lungă, a eliberării Basarabiei. In primăvara anului 1918 românismul de peste Prut a exprimat la Chişinău dorinţa sa de unire cu România, ceea ce a şi devenit o realitate într-un context internaţional extrem de favorabil, ce a conferit o şansă cu totul deosebită. După terminarea războiului această întregire şi înspre răsărit a spaţiului statal românesc, în cadrul noii realităţi politice europene, a fost considerată firească, ceea ce a împiedecat de fapt analizarea corectă şi profundă a împrejurărilor din perioada dinainte şi de început a războiului. De fapt în mai multe rânduri, în gândirea şi acţiunea societăţii româneşti, dar mai ales a guvernanţilor ei, a acţionat ceea ce am putea denumi sindromul Ardealului.

În contextul “crizei orientale”, între anii 1875–1878, România principelui Carol şi-a dobândit neatârnarea, independenţa absolută şi totodată şi-a întregit teritoriul prin cuprinderea în hotarele sale a teritoriului dobrogean, dintre Dunăre şi Marea Neagră, veche vatră de formare şi de vieţuire a neamului românesc. Tot atunci, într-un context istoric complex, România a fost silită să cedeze Rusiei imperiale partea de sud a Basarabiei14. În acei ani, ca de altfel şi destulă vreme după aceea, în societatea românească, în rândurile opiniei publice şi mai ales în rândurile conducătorilor politici, a existat o preocupare dublă, izvorâtă atât din teama de tendinţele expansioniste ale Rusiei, cât şi din sentimentele de identitate şi deci de grijă pentru soarta fraţilor de peste Prut15. Astfel România, pentru a-şi asigura securitatea la frontiera sa răsăriteană şi pentru a-şi consolida tânăra independenţă abia dobândită, a semnat tratatul secret de aderare la puterile centrale, reînnoit în mai multe rânduri, după 1883, ceea ce demonstra în egală măsură reala consecvenţă şi îngrijorare în legătură cu ceea ce se petrecea mai aproape sau mai departe, dincolo de Prut.

Cercetări recente vin să demonstreze consistenţa unor afirmaţii mai vechi legate de regele Carol I. O vreme Carol I a vrut ca următorul obiectiv al politicii sale externe, pusă în slujba idealului unităţii naţionale, să fie dobândirea Basarabiei, respectiv integrarea acesteia între frontierele naţionale. În mai multe rânduri regele Carol I a arătat că Basarabia era un ţel primordial al strategiei româneşti. Astfel de declaraţii, evident confidenţiale, se întind pe parcursul a peste 2 decenii, până la evenimentele legate de revoluţia rusă din 1905–1907. Atunci de exemplu, din iniţiativa şi in jurul regelui Carol I, în cel mai adânc secret, s-a constituit sub egida monarhului un comitet care trebuia să se ocupe de diverse acţiuni în Basarabia, urmărind în final o detaşare a acesteia de imperiul ţarilor şi o aducere a ei sub autoritatea statală a celor din Bucureşti. Tot atunci C. Stere a plecat cu un mandat pentru astfel de acţiuni la Chişinău16. Semnificativ din acest punct de vedere este un raport din 4 octombrie 1906 al şefului legaţiei Germaniei la Bucureşti către prinţul cancelar von Bulow: “Ca urmare a evenimentelor din Rusia, au reînviat visurile, niciodată uitate, ale românilor privind reunificarea provinciei basarabene cu regatul român. Bogata fantezie românească scontează chiar pe completa destrămare a imperiului rus, ceea ce le va aduce românilor Basarabia în braţe”.17

Starea de spirit, atât a opiniei publice cât şi a guvernanţilor, a început să se modifice treptat în funcţie şi de situaţia din Transilvania şi mai ales de propaganda ardelenilor, cu precădere după acţiunea memorandistă şi ecoul ei european, când în fapt s-a produs o inversare de obiective în mişcarea naţionala. Astfel tot mai mult la începutul secolului XX, problema situaţiei, respectiv a eliberării, românilor din spaţiul intracarpatic a trecut pe prim plan, generalizându-se aproape, în timp ce problematica românismului basarabean intra într-un tot mai pronunţat con de umbră, dacă nu de ignorare completă. Situaţia de altfel avea să se repete şi mai târziu. In timpul conferintei de pace de la Paris din anii 1919–1920, principala bătălie s-a dat pentru obţinerea recunoaşterii actului de la 1 decembrie 1918 şi a frontierelor apusene ale statului şi nu pentru situaţia şi regimul teritoriului românesc dintre Prut şi Nistru. La fel, în întreaga perioada interbelică, atât în plan intern cât mai ales în plan internaţional, a fost denunţat în diverse forme revizionismul maghiar, fiind adeseori neglijate pretenţiile revizioniste niciodată negate ale Moscovei, care folosea din plin în afirmarea şi atingerea scopurilor sale şi un instrument nou, Cominternul cu ideologia sa specifică.

Am mai putea adăuga şi realităţile legate de anul 1940, când România pierdea aproape acelaşi număr de români şi de kilometri pătraţi de teritoriu, atât spre răsărit în favoarea Rusiei sovietice, cât şi spre apus, în favoarea Ungariei horthiste. Decenii în şir dictatul dela Viena, legat de vremelnica ciuntire a spaţiului ardelean, a fost incontestabil mult mai popularizat decât cele întâmplate cu Basarabia la sfârşitul lui iunie 1940, inclusiv în ceea ce priveşte rezistenţa de opus invadatorilor. Astfel nu o dată, în fel şi chip, a fost justificată cedarea fără luptă a Basarabiei, nu acelaşi criteriu aplicându-se în cazul Ardealului de Nord. Astfel de realităţi şi de abordări istoriografice impun în opinia noastră o serie de nuanţări, discuţii, modificări etc.

La începutul secolului XX, în mod curent în societatea românescă, se vorbea despre cazurile distincte, oarecum complementare, ale românilor din patru zone disticte: Transilvania, Bucovina, Basarabia şi Balcani (Turcia europeană, Macedonia). In anul 1883, după câştigarea independenţei de stat dar şi a tensionării deosebite a raporturilor cu Rusia, România semnase tratatul de alianţă cu puterile centrale care i-a asigurat aproximativ 3 decenii securitatea frontierelor şi posibilităţi de dezvoltare, înflorire chiar, pe toate planurile. Atunci cvasitotalitatea factorilor politici din România, înţelegând de altfel în mod just caracteristicile fundamentale ale aşa numitei “probleme orientale”, aflate atunci în faza ei finală, au apreciat cu clarviziune şi corectitudine că tendinţele expansioniste ale Rusiei spre strâmptori şi bazinul Mediteranei constituiau o primejdie redutabilă şi continuă pentru micul grup de latinofoni aflaţi într-o mare de slavi. La inceputul secolului XX, în condiţiile unor modificări ale raporturilor internaţionale datorate cristalizării Antantei, unii oameni politici români au început să îşi modifice concepţiile lor politice în sensul unei reorientări a politicii externe printr-o treptată, dar necesară în opinia lor, glisare spre blocul franco-anglo-rus.

Evoluţia lui Take Ionescu din acest punct de vedere a fost probabil cazul cel mai ilustrativ. In cartea (de fapt o culegere de cuvântări şi articole) consacrată politicii externe a României în 1891 el arăta că principala primejdie pentru România venea dinspre Rusia şi că obiectivul naţional ce trebuie urmărit în primul rând era peste Prut. El declara atunci: “din Transilvania ne vin numai gemetele fraţilor noştri, din Basarabia nu se mai aude nimic. Durerile mute sunt cele mai profunde. Iată care ar fi iredenta statului român… Totul ne dovedeşte până la evidenţă că dincolo de Prut trebuie să ne întoarcem ochii… Ce a făcut Rusia din Basarabia? Ea nu a economisit nici un mijloc de a o desnaţionaliza cu deosebită repeziciune…”18 După un sfert de veac în celebrul său discurs despre politica instintului naţional, rostit de la tribuna parlamentului, în octombrie 1915, acelaşi Take Ionescu nu mai pomenea nimic despre românii de peste Prut, asigura despre intenţiile paşnice şi prieteneşti ale Rusiei şi făcea o înfocată pledoarie pentru acţiunea imediată în Ardeal19.

Constatăm astfel treptat în societatea românească următoarea evoluţie: accentul a început să fie pus din ce în ce mai mult, apoi aproape exclusiv, pe situaţia românilor ardeleni, în legătură cu politica de maghiarizare antiromânească promovată de autorităţile budapestane. Această realitate a apărut mai cu seamă în activitatea Ligii culturale, care peste 2 decenii a fost axată aproape exclusiv pe problemele transilvănene20. Astfel de exemplu ani în şir, în cele mai diverse feluri, în ţară şi în străinătate s-a vorbit despre situaţia şi mai ales unele momente din istoria transilvănenilor, precum Memorandumul şi procesul acestuia, reorganizarea PNR şi noul activism de după 1905, noul val al maghiarizării după 1908 etc. In paralel, în anumite momente, de exemplu în anul 1905, cu ocazia dobândirii de drepturi naţionale sau în anii 1912–1913 cu ocazia războaielor balcanice s-a scris, s-au făcut întruniri, s-a discutat amplu la guvernul şi la parlamentul României despre situaţia şi perspectivele românilor din Peninsula Balcanică21. De asemenea erau frecvent prezente în presă sau cu diverse prilejuri problemele românilor din Bucovina, a celor ce trăiau de la Putna la Cernăuţi şi mai departe. In schimb s-a vorbit mult mai puţin, cu mari intermitenţe, despre cele ce se întâmplau spre răsărit, dincolo de Nistru. O exemplificare din acest punct de vedere ni se pare sugestivă.

Timp de luni de zile, din toamna anului 1912 până în primăvara anului următor, s-au desfăşurat peste 120 de reuniuni publice ale Ligii culturale în legătură cu problema Dobrogei de Sud, conexată cu cea a românilor din Peninsula Balcanică22. Aceleaşi realităţi erau prezente în dezbaterile parlamentului, în presa de toate nuanţele politice, în activitatea de peste hotare a diplomaţiei româneşti. O astfel de realitate contrasta clar cu atitudinea faţă de cazul românilor aflaţi sub stăpânirea ţarului Nicolae II. În anul 1912 ţarul organizase mari festivităţi în capitala sa dar şi la Chişinău cu ocazia a ceea ce a prezentat a fi centenarul “eliberării” Basarabiei. După cum se ştie, românii din Basarabia atunci s-au putut manifesta prea puţin în acţiuni antiţariste. Normal ar fi fost ca, în schimb, la Bucureşti şi în ţară să se desfăşoare, în cele mai diverse forme, acţiuni antiţariste. Ele au fost însă şi puţine şi de scurtă durată. La 16 mai unele ziare (nu toate) au apărut cu chenar negru şi cu articole care evocau împrejurările răpirii Basarabiei, precum şi situaţia românismului transprutean. Au fost şi câteva întruniri ale Ligii culturale pe aceiaşi direcţie.
S-au manifestat atunci, între alţii, A. D. Xenopol, A. C. Cuza şi mai cu seamă Nicolae Iorga, care a alcătuit cu acea ocazie mai multe cărţi şi articole despre Basarabia şi locuitorii ei.23

Evident că au folosit din plin ocazia un număr de basarabeni refugiaţi în România pentru a denunţa primejdia expansionismului rus, precum şi necesitatea eliberării fraţilor de peste Prut. Intre aceştia s-a ilustrat în mod deosebit, printr-o serie de scrieri care-şi aşteaptă încă publicarea, Constantin Stere, devenit atunci rector al Universităţii din Iaşi şi deputat în parlamentul României. Deosebit de importantă a fost suita de analize publicată în Viaţa românească, una dintre puţinele reviste româneşti care menţiona în mod frecvent stările de dincolo de Prut. De o însemnătate deosebită este amplul său studiu intitulat “Perspectivele războiului austro-rus şi România”, publicat în numerele 11–12 din 1912 (pp. 265–280). El alcătuia de fapt continuarea celui apărut în numerele 7–8, intitulat “Războiul din balcani şi România” (pp. 378–387) şi se încheia cu cel intitulat “Rezultatele tratatului de la Bucureşti”, numerele 7–9 din 1913 (pp. 184–194). In toate acestea C. Stere pleda, aşa cum a făcut-o şi mai târziu, pentru menţinerea alianşei cu puterile centrale, care în viziunea sa constituia în egală măsură garanţia securităţii României şi premisă pentru o viitoare eliberare a Basarabiei. Toate acestea au stat statornic în gândul şi în scrisul lui C. Stere. La cumpăna anilor 1912–1913 C. Stere vedea astfel opţiunile statului român în legătură cu previzibilul conflict din imediata apropiere a graniţelor sale, ce putea (aşa cum s-a şi întâmplat după cca. 20 de luni) să degenereze într-un conflict european şi implicit mondial: “În pură teorie, România ar putea lua 3 atitudini deosebite: în primul rând s-ar putea susţine că statul român ar trebui să păstreze cea mai strictă neutralitate. Dar uşor se poate vedea că această politică ne-ar duce numai la înjosire şi la robie… Rămân deci numai celelalte două: alăturarea la Rusia sau la monarhia habsburgică… Se poate vedea cu uşurinţă că triumful Rusiei, fie şi aliata noastră, ar avea urmări mai fatale pentru viitorul statului şi al neamului nostru decât chiar o înfrângere alături de Austria. In adevăr triumful Rusiei ar însemna în primul rând pentru ea de a-şi întinde stăpânirea până la Dardanele… Ajungând prin sforţări uriaşe în contact direct cu slavii de sud, faţă de români ea nu va putea să aibă decât o singură politica: politica de desnaţionalizare şi de anihilare. Sunt silit să insist puţin asupra acestor consideraţii. După un mileniu de dominaţiune ungurească românii din Ardeal au putut să-şi păstreze individualitatea etnică şi pot duce lupta cu toată nădejdea de biruinţă. Dar ce vor reprezenta cele 7, 8 sau 10 milioane de români în mijlocul unei mase străine, în acel caz, de aproape 200 milioane”.24 Concluziona atunci: “Interesul nostru ne îndeamnă să ne alăturăm la puterile centrale… Susţin neclintit necesitatea imperioasă pentru statul şi neamul nostru de a urma această directivă de gravitaţiune spre puterile Europei centrale”

Astfel de idei au fost ulterior reluate şi afirmate răspicat şi în discursul privind politica externă a României rostit în parlament în decembrie 1915, precum şi cu alte ocazii25. De la tribuna înaltului for legislativ al ţării, C. Stere afirma între altele: “Pentru fiecare naţiune nu poate fi altă directivă în politica internaţională decât interesul ei… De aici rezultă că în acţiunea noastră internaţioală trebuie înainte de toate să asigurăm statului român posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea iar pe de altă parte să afirmăm integralitatea idealului nostru naţional… Dacă sunt în unanim în ceea ce priveşte revendicările naţionale, modalităţile de realizare pot ridica fără îndoială probleme…” In final Constantin Stere afirma în legătură cu intenţiile exprimate atunci de a lupta alături de Antantă: “Victoria rusească pe care o doriţi, fie chiar alături de noi şi mai cu seamă alături de noi, nu va însemna numai imposibilitatea materială pentru veci de a mai revendica Basarabia dar înseamnă şi consacrarea, sancţiunea morală din parte-ne a păcatului rusesc din 1812 şi 1878. Aceasta este realitatea faptelor. Politica pe care dvs. o sprijiniţi duce la ştirbirea idealului naţional, la renunţare. Atunci am dreptul să vorbesc cum vorbesc. Eu singur împotriva tuturor, fiindca domnilor, d-voastra nu puteţi, nu aveţi dreptul să dispuneţi de sufletele româneşti. Nimeni nu are acest drept, nici măcar generaţia actuală întreagă, fiindcă naţiunea este o fiinţă vie care trăieşte prin veacuri, noi suntem numai verigi trecătoare în şirul nesfârşit de generaţii, şi nu numai că nu aveţi dreptul să renunţaţi la mormintele strămoşilor care zac peste Prut, dar nu aveţi dreptul să renunţaţi şi pentru generaţiunile care vor veni la viaţa românească din ţinuturile de acolo… Sancţionaţi pentru totdeauna un act de dureroasă şi strigătoare nedreptate faţă de noi… Când în urma războiului trecut, pentru Basarabia de sud, ni s-a propus o schimbare de teritorii – teritoriul vast al Cadrilaterului… – oferta aceasta n-au primit-o nici Mihail Kogălniceanu nici Brătianu… N-au primit-o pentru că nu au vrut să dea asentimentul nostru, sancţiunea noastră la un act de spoliaţiune, la răpirea pământului strămoşesc… Eu până în ultima clipă nădăjduiesc că voi vedea eu, că vor vedea copii noştri, România mare, întreagă, neştirbită, liberă, pornind, după cuvântul poetului: “De la Nistru până la Tisa”…”26

Aceiaşi poziţie au exprimat-o atunci şi alţii dintre românii basarabeni, care reuşiseră să se refugieze în ţară27. In sfârşit lui Constantin Stere i s-au adăugat şi alte cunoscute figuri publice, precum Tudor Arghezi care semna frecvent tablete politice în diverse ziare, sau Cristian Racovski care în epocă era atunci adevăratul conducător al partidului social-democrat. În acele momente Rusia urmărea mai multe obiective. Continua pe de o parte politica de după anexarea Bosniei-Herţegovinei de infiltrare în spaţiul balcanic, aflându-se între altele la baza formării aşa numitei Antante Balcanice din 1912. Pe de altă parte, un obiectiv politic major al Rusiei atunci, l-a costituit acţiunea vizând dezmembrarea imperiului Habsburgic. Politicienii de la Petersburg vroiau înlocuirea unei Austro-Ungarii mari de cca. 60 milioane locuitori cu un număr de state mai mici, eventual chiar prietene. O astfel de politică a fost sesizată la Bucureşti încă din 191328 dar ea nu a fost la momentul oportun speculată de guvernul român.

În vara anului 1913 gesturile de bunăvoinţă ale Rusiei faţă de România începeau să se înmulţească, între altele şi datorită faptului că conducătorii de atunci ai Bulgariei au optat clar spre Viena şi Berlin, pierdere pe care Petersburgul vroia să o compenseze parţial cu Bucureştiul. Astfel Rusia a acordat regelui Carol gradul de feldmareşal, a readus în actualitate în diverse forme colaborarea militară din 1877–1878. Prinţii moştenitori ai României au făcut mai multe vizite în spaţiul rusesc, unde li s-a făcut o primire deosebită şi în cursul cărora s-a discutat între altele şi perspectiva unei înrudiri ale celor două familii prin căsătoria prinţului Carol cu una dintre arhiducese.

Într-o scrisoare din noiembrie 1913 a lui Sazonov, ministrul de externe, către ţarul Nicolae II se cere făurirea unor condiţii care să uşureze apropierea româno-rusă. Aşa s-a ajuns la întocmirea unui ucaz ce prevedea acordarea pentru românii din Basarabia a unui număr de şcoli româneşti, precum şi dreptul de a întrebuinţa limba română în slujbele bisericii ortodoxe29 Este adevărat că intenţiile ţarului nu s-au materializat, dar în perspectivă istorică ne apare cel puţin straniu că ulterior Ionel Brătianu şi oamenii săi nu au insistat cât de cât pe această direcţie. In paginile ziarului Lumina, în 1917, D. D. Pătrăşcanu observa pe buna dreptate: “Nu voi uita niciodată un amănunt din timpul tratativelor fostului guvern cu Rusia. Săptămâni întregi s-a vorbit despre drepturile sârbilor din Torontal. Despre şcoală, despre biserică, despre fiinţa lor naţională, de toate se îngrija dl. Brătianu în ce priveşte pe sârbii din Torontal. Nici un cuvânt însă despre drepturile românilor din Basarabia, ale căror gemete nu aveau nici puterea să mai ajungă până la noi, ci doar se trata cu Rusia”.30 În vara anului 1914, cu puţine săptămâni înainte de isbucnirea războiului, a avut loc vizita familiei imperiale la Constanţa, precum şi a lui Sazonov, care timp de mai multe zile a purtat o serie de discuţii cu factorii politici româneşti şi în primul rând cu Ionel Brătianu. Demnitarul a dobândit atunci convingerea clară că România în conflictul care se anunţa nu va merge în nici un caz cu puterile centrale împotriva Rusiei31. Ulterior această convingere a lui Sazonov a avut un rol negativ în tratative. De fapt atunci Brătianu a urmărit două obiective: pe de o parte garantarea integrităţii şi a siguranţei statului român, obiectiv pe care în fond îl urmăreau şi adversarii săi politici, care făceau parte din aşa numitul curent al germanofililor. Deosebirea faţă de aceştia a fost următoarea: Brătianu s-a “bătut” cu înverşunare pentru teritoriile habsburgice: Transilvania dar mai cu seama Bucovina si Banatul. Pentru acestea el a sacrificat intrutotul problemele Basarabiei, deşi a considerat că această provincie, pentru românism, reprezenta o plagă vie, aşa cum a declarat în mai multe rânduri32.

La începutul lunii august 1914 Rusia a propus României oficial Transilvania în schimbul neutralităţii. Constantin Diamandi, cel care era foarte apropiat de Brătianu, care a negociat 2 ani cu Rusia si care a păstrat multe documente secrete, nota că la 5 august 1914, venind de la Bucureşti, s-a gândit ca România să ceară, în schimbul neutralităţii sale, retrocedarea părţii din Basarabia răpită în 1878. Credea că Rusia, având mare nevoie de România, ar fi fost dispusă să meargă pe această linie. Exact aceiaşi problemă este menţionată şi în memoriile lui Alexandru Marghiloman din 12 august 1914. Acesta nota că Diamandi i-ar fi declarat: “Intrucât neutralitatea noastră făcea aşa mari servicii Rusiei, aceasta ar putea face în schimb sacrificiul de a ne restitui ceea ce ne-a fost răpit contra oricărei echităţi, în 1878, prin violarea cuvântului dat”.33 Ulterior Diamandi a evocat în mai multe rânduri această problemă a retrocedării unei părţi a Basarabiei. El spunea că nu s-au păstrat documente oficiale pentru că această problemă a discutat-o personal cu Brătianu34. Este adevărat că ulterior nu există (nu au fost identificate) documente din care să se vadă în vreun fel poziţia guvernului român, nu doar faţă de problema teritorială a Basarabiei în întregul ei sau parţial, dar nici în ceea ce priveşte eventuale cereri sau chiar tatonări ale guvernului român în legătură cu minime drepturi educaţionale şi bisericeşti ale românilor basarabeni, după modelul situaţiei din spaţiul transilvănean sau din cel balcanic.

Totuşi acelaşi Diamandi caută să găsească explicaţii justificative pentru această situaţie şi astfel să-l inocenteze pe Ionel Brătianu. Nota el undeva: “Venind în ţară mi-am dat seama că marele curent al opiniei publice române, într-o manieră foarte aparentă, s-a manifestat ostil cooperării cu puterile centrale. Această opinie publică nu mai lăsa loc calculelor diplomatice şi cartea neutralităţii noastre, prea repede aruncată în jocul rusesc, făcea Rusia mai puţin accesibilă propunerilor relative la Basarabia, pe care guvernul român le-ar fi putut face în schimbul acestei neutralităţi… Intensitatea mişcării opiniei publice româneşti a fost cauza că etapa în care ar fi fost posibil să se negocieze neutralitatea românească contra unor avantaje precise acordate de Rusia a trecut deja încă din primele vremuri ale ostilităţilor”35. În altă parte se mai arată că Rusia a promovat o politică de şantaj. Oricum ceea ce ştim este că, în tot cursul războiului, autorităţile româneşti au negociat pentru Bucovina întreagă (promisă de Rusia încă la 23 septembrie 1914). Stirile ne arată că în toamna anului 1916, cu ocazia deplasării lui Brătianu la Petersburg ar fi fost evocată problema Basarabiei în contextul doar al asigurării integrităţii României36.

Aceleaşi arhive ne aduc însă şi alte mărturii despre problema românilor basarabeni în anii 1914–1916. Franţa a urmărit îndeaproape evoluţia României. La Paris se pare că se cunoştea că problema Basarabiei era speculată intens de puterile centrale. Se ştie acum că încă la începutul lui august 1914, împăratul Wilhelm II a scris regelui Carol I asigurându-l de sprijin imediat pentru ocuparea Basarabiei şi chiar, în perspectivă, sprijin pentru ameliorarea situaţiei românilor din Transilvania. Nu s-a păstrat răspunsul regelui Carol I, care nu comentează acest aspect nici în paginile jurnalului pe care l-a ţinut în acele zile dramatice. În schimb, ministrul Franţei la Bucureşti, prin telegrama numărul 83 din 26 august,37 propunea preşedintelui republicii franceze, R. Poincarré, o soluţie sui-generis: Rusia să cedeze României o parte din Basarabia şi astfel opinia publică să impună regelui renunţarea la politica lui germanofilă.

Problema Basarabiei a mai preocupat în continuare cancelariile marilor puteri. Intr-o discuţie din 1916, diplomatul şi omul politic T. Tittoni a evocat greşelile făcute de Antantă înlegătură cu România. El arăta că: “în iarna anului 1915 am sugerat Rusiei să cedeze României partea muntoasă a Basarabiei. Aceasta nu însemna numai repararea unei nedreptăţi ci şi un act politic. Ce însemna pentru Rusia pierderea unui milion de locuitori ale căror priviri sunt fără încetare îndreptate spre Bucureşti, dacă ea păstra prin Reni accesul la Dunăre. Ea îşi apropia astfel o ţară a cărei prietenie îi este de preţ. Ca urmare a acestei cedări, România ar fi declarat război imperiilor centrale în acelaşi timp cu Italia, adică în momentul în care cooperarea sa ar fi fost eficace. În acea perioadă Serbia nu era încă învinsă şi Antanta, graţie alianţei române, ar fi fost în măsură să-şi încercuiască adversarii…”38

Diplomaţia Rusiei ţariste a urmărit cu deosebită atenţie politica României înainte şi în timpul neutralităţii româneşti. Documentele secrete păstrate în arhivele ţariste şi publicate de guvernul bolşevic după prăbuşirea ţarismului arată că Petersburgul era îngrijorat de faptul că încă în 1914 Austria promisese României “intreaga Basarabie împreună cu Odessa” în schimbul intrării în război alături de puterile centrale39. In aceleaşi arhive se consemna o depeşă a ambasadorului rus de la Paris din toamna anului 1915, conform căreia cercurile influente din capitala Franţei declarau că, pentru atragerea României, Rusia trebuia să sacrifice o parte din Basarabia. De altfel, la trei săptămâni după aceea Germania şi Austria promiteau României un împrumut deosebit de avantajos, preucm şi întreaga Basarabie.

E semnificativă şi următoarea situaţie. La fel ca în toate capitalele euorpene, şi militarii români au întocmit tot felul de proiecte şi planuri de operaţii ale marelui stat major român. În general au fost luate multă vreme în consideraţie ipotetice acţiuni, fie spre răsărit peste Prut fie spre sud, peste Dunăre. Practic până în vara anului 1914 nu a fost luată în consideraţie ipoteza B, adică o acţiune militară peste zona montană a Carpaţilor40.

Mai amintim faptul că, conform unei ştiri greu controlabile, în timpul marilor insuccese ale armatei ruse din 1915, a fost propus un ingenios plan: să se anunţe oficial căsătoria prinţului moştenitor Carol, cu marea ducesă, ce urma să primească drept zestre partea de sud a Basarabiei, care astfel devenea românească printr-un rescript imperial. Acolo urmau să rămână în acelaşi timp şi divizii ruse, determinându-se astfel automat intrarea în război a României, dar şi o întregire teritorială a acesteia dincolo de Prut. Informaţia ca atare merită a fi controlată în arhivele militare ruse, ea putând confirma încă o dată ceea ce de altfel ştim pre bine, anume conştiinţa ruşilor că Basarabia era românească şi că aspiraţia la unire, totală sau parţiala, era atunci o realitate. De altfel, aceasta apărea clar şi într-o serie de scrieri ale unor autori deja citaţi, precum D. D. Pătrăşcanu (acesta vorbea chiar de o nouă vânzare a Basarabiei în 1916)41, Constantin Stere42, Radu Rosetti43, Tudor Arghezi44, la care se adăugau şi basarabenii refugiaţi la Iaşi, în numele cărora Alexandru Nour alcătuia memoriul “români în Rusia. Basarabia”, care se încheia cu o călduroasă pledoarie: “Viitorul plin de şanse pentru Basarabia rezidă numai în ruperea ei de Rusia şi în alipirea ei la întreaga românime”.45

Incontestabil că în primele decenii ale secolului XX românii s-au aflat în momente de răscruce ale secularei lor evoluţii ca popor. Vitregiile istoriei îi împărţiseră pe românii din diferitele provincii istorice între mai multe stăpâniri. Procesul emancipării şi strângerii lor laolaltă a fost dificil şi de durată. Au existat situaţii diferite, cu o dinamică proprie, faţă de care s-a reacţionat prin diferite opţiuni şi politici corespunzătoare acestora. După unirea principatelor şi dobândirea independenţei absolute în raport cu muribundul imperiu otoman, cercurile responsabile din cea mai mare parte a ţinuturilor româneşti s-au orientat mai cu seamă spre spaţiul românesc cuprins între hotarele Dublei Monarhii. Eliberarea românilor de acolo a devenit obiectiv proclamat al intrării României în prima conflagraţie mondială, ceea ce în condiţiile de atunci însemna, în opinia noastră, într-un anume fel, o renunţare la înfăptuirea idealului naţional peste Prut. Desfăşurările imprevizibile ale istoriei ruseşti în lunile februarie-octombrie 1917, au generat o criză în existenţa statală a colosului de la răsărit, ceea ce a făcut ca primul act al unirii celei mari să se petreacă în răsărit. Se cuvine aşadar nu numai a omagia gândurile şi faptele celor ce au făcut atunci istoria României Mari, ci şi a analiza, cu luciditate şi responsabilitate, modul în care au apreciat tactic şi strategic realităţile istorice ale vremurilor în care au trăit pentru că şi din acest punct de vedere cunoaşterea trecutului poate servi la asoptarea unor soluţii corecte în viitorul ce ne stă în faţă.

 


1 Despre împrejurările de atunci rămân valabile, în opinia noastră, consideraţiile sintetice din C. Rotoran, I. Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, România şi conferinţa de pace de la Paris. 1918-1920. Trimful principiului naţionalităţilor, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983; V. Dobri-nescu, România şi sistemul tratatelor de pace de la Paris (1919–1923), Iaşi, 1993.
2 Despre contextul general al opţiunilor României în realităţile de atunci ale spaţiului în care se afla vezi Gh. Zbuchea, “Policy and diplomacy in the european south-east in the years 1914–1915”, în Geopolitics and History at the Crossroad between Millenia, Bucureşti, 2000, p. 111 sq.
3 C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României. 1916–1918, vol. I, Bucureşti, 1989, p. 160 sq.
4 T. ionescu, Amintiri, Bucureşti, 1923, p. 133.
5 A. Iordache, Reorientarea politică a României şi neutralitatea armată. 1914–1916, Bucureşti, 1998, p. 127; de altfel această realitate a neinvocării drepturilor etnice şi a existenţei românilor în Rusia de către C. Diamandy o remarcă şi K. Hitchins, România 1866–1947, Bucureşti, 1994, p. 278, care reţine doar faptul că o cauză a neînţelegerilor dintre România şi Rusia ar fi constituit-o doar împrejurările legate de partea finală a crizei orientale din anii 1875–1878.
6 A. A. Mossolov, Misiunea mea în România. Curtea imperială a Rusiei şi curtea regală a României în timpul războiului (memorii), Bucureşti, 1997, p. 38 sq.
7 C. Stere, Documentîri şi lămuriri politice. Preludii: Partidul naţional ţărănesc şi cazul Stere, Bucureşti, 1930 passim.
8 C. Diamandy, Cum s-a negociat harta României Mari, în România în timpul primului război mondial. Mărturii documentare, vol. I, 1914–1916, Bucureşti, 1996, pp. 172–173.
9 Ibidem, p.173.
1 Vezi A. Iordache, Reorientarea…, pp. 119–199; acelaşi, Ion I. C. Brătianu, Bucureşti, 1994, p. 234 sq; G. Torrey, în S. Fischer Galaţi, D. Giurescu, I.-A. Pop, O istorie a românilor. Studii critice, Cluj Napoca, 1998, p.219 sq; M. Bărbulescu ş.a., Istoria României, Bucureşti, 1998, pp. 415–416 etc.
11 F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, 1997, p. 273.
12 Problemele bibliografice legate de această temă sunt complexe. Pemtru unele aspecte enumerăm doar câteva titluri unde poate fi găsită şi o bibliografie complementară: A. D. Xenopol, Războaiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra ţărilor române, Bucureşti, 1997; I. D. Filitti, Adevărul istoric şi judecată serioasă în aprecierea politicei externe a României, Bucureşti, 1916; Aspects des relations russo-roumaines. Retrospectives et orientations, Paris, 1967; N. Farca, Russland und die Donaufuerstentuermer. 1826–1856, Muenchen, 1992 (cu o bibliografie cvasicompletă asupra problemei); G. Ciorănescu, Bessarabia. Disputed Land between East and West, Bucureşti, 1993; I. Ionescu, Politica Rusiei în bazinul Mării Negre. 1878–1916, Bucureşti, 1998. Vezi şi alte lucrări menţionate mai jos, semnate de R. Rosetti, A. Boldur, Z. Ornea, I. Bulei, I. M. Oprea, T. Pavel; H. Hofbauer, V. Roman, Bucovina, Basarabia, Moldova (o ţară uitată între Europa de Vest, Rusia şi Turcia), Bucureşti, 1995.
13 Despre împrejurările generale vezi I. Scurtu (coord.), Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, Bucureşti, 1998, p. 80 sq.; A. V. Boldur, Imperialismul sovietic şi România, Bucureşti, 2000, p. 59 sq. 
14 G. I. Brătianu, Le probleme des frontieres russo-roumaenes pendant la guerre de 1877–1878 et au congres de Berlin, Bucureşti, 1928.
15 Vezi mai nou despre aceasta, cu bibliografie, A. Ruzé, La Moldova entre la Roumanie et la Russie. De Pierre le Grand a Boris Eltsine, Paris-Moreal, 1997, p. 93 sq, 171 sq.
16 Vezi extrem de sugestivul capitol “Chestiunea basarabeană în relaţiile Triplei Alianţe cu Rusia (1883–1905)”, în T.Pavel, Intre Berlin şi Sankt Petersburg. I. Românii în relaţiile germano-ruse din secolul al XIX , Cluj, 2000; p. 258 sq, 345 sq; Z. Ornea, Viaţa lui C. Stere, vol. I, Bucureşti, 1989, p. 342 sq unde sunt de corectat de altfel o serie de afirmaţii în sensul că misiunea de atunci a lui Constatnin Stere, cel mai de seamă reprezentant al intelectualităţii basarabene în România, avea girul cel mai înalt, respectiv cel al regelui şi al adevăraţilor responsabili din cele două partide guvernamentale, G. C. Cantacuzino şi I. I. C. Brătianu.
17 T. Pavel, Op.cit., p. 351.
18 Take Ionescu, La politique etrangere de la Rumanie, Bucureşti, 1893, p. 12–13, 29
19 Take Ionescu, Pentru România Mare, în S. Neagoe (ed.), Marea Unire a românilor în izvoare narative, Bucureşti, 1984, p. 379 sq.
20 V. Netea, C. G. Marinescu, “Liga culturala” şi unirea Transilvaniei cu România, Iaşi, 1978, pp. 43–233; C. G. Marinescu, Epopeea marii uniri, Galaţi, 1993, pp. 159–206; etc
21 G. Zbuchea, România şi războaiele balcanice. 1912–1913. Pagini de istorie sud-est europeană, Bucureşti, 1999, p. 94 sq.
22 Ibidem, p. 121 sq.
23 Strânse ulterior în N. Iorga, Neamul românesc din Basarabia, vol. I–II, Bucureşti, 1995, 1997; Nicolae Iorga călătorise cu greu dincolo de Prut, în 1905, când în suita cărţilor sale despre românii de pretutindeni, publicase cartea Neamul românesc în Basarabia. În 1912 el fusese cel care încercase pentru prima dată o sinteză de istorie a ţinuturilor româneşti de peste Prut : Basarabia noastră. Scrisă după 100 de ani de la răpirea ei de către ruşi. Merită a fi menţionate primele rânduri ale acestei lucrări: “Deschidem această carte, menită să arate viaţa curat românească a Basarabiei timp de atâtea veacuri până în anul nenorocit al răpirii, 1812, de care ne amintim astăzi cu durere adâncă, dar nu fără speranţe, la 100 de ani după această pierdere naţională, prin afirmare a unui fapt, pe care împotriva mărturiilor istorice, nici un interes politic, nici o patimă antiromânească şi nici o slugarnică linguşire faţa de stăpânii de astăzi nu-l poate răsturna: că viaţa istorică a aşa numitei Basarabii începe cu domnia Moldovei…” Tot atunci, într-o şedinţă a Academiei Române, N. Iorga prezenta comunicarea intitulată Însemnătatea ţinuturilor de peste Prut. Vezi şi I. M. Oprea, România şi imperiul rus, vol. I, 1900–1924, Bucureşti, 1998, pp. 38–40; V. Netea, C. G. Marinescu, op. cit., p. 231; I. Scurtu ş.a., Istoria Basarabiei…, p. 73.
24 C. Stere, Perspectivele războiului austro-rus şi România, în Viaţa românească, an.VII (1912), nr. 11–12, p. 275 sq.
25 Vezi C. Stere, Singur împotriva tuturor, Chişinău, 1997, p. 13 sq etc.
26 Ibidem, pp. 23–42.
27 De exemplu T. Pavel, Între Rusia ţarilor şi Germania wilhelmiană, Cluj, 1996, p. 29 sq etc.
28 T. Arghezi, Scrieri, vol. 39, Bucureşti 1994, p. 283.
29 După R. Meitani, Istoria politică a raporturilor dintre state de la 1856–1930, Bucureşti, 1943, p.171.
30 D. D. Pătrăşcanu, Vinovaţii. 1916–1918, Bucureşti, 1918, p. 109.
31 E. Diaconescu, România şi marile puteri după congresul de la Berlin până în 1914, Iaşi, 1937, pp. 53 sq.
32 A.I.C., fond Diamandi, dosar 106, f. 78.
33 Idem, dosar 104, f. 28, 29.
34 Idem, vol. 10, f. 29.
35 Ibidem, f. 31
36 Idem, dosar 111, f.1-2.
37 România în timpul primului război mondial. Mărturii documentare, vol. I, Bucureşti, 1996, p. 305.
38 1918 la români. documente externe, vol. 2, Bucureşti, 1983, p. 867.
39 Cf. A. Boldur, Istoria Basarabiei (ed. V. Frunză), Bucureşti, 1992, p. 512. Vezi şi păre-rile lui W. H. Reed: “Basarabia”, în Basarabia română. Antologie. (ed. F. Rotaru), Bucureşti, 1996, p. 171.
40 A. Oşca, D. Preda, E. Ardeleanu, Proiecte şi planuri de operaţiuni ale Marelui stat major (până în anul 1916), Bucureşti, 1992, passim. 
41 D. D. Pătrăşcanu, Vinovaţii. 1916–1918, Bucureşti, 1918, p. 55, 102 etc.
42 Vezi de exemplu ciclul de articole publicate în ziarul România din care menţionăm titlul semnificativ al celui din 28 ctombrie 1917: “Dreptul Basarabiei asupra României”, în C. Stere, op.cit., pp. 83-85.
43 Acţiunea politicii ruseşti în ţările române povestită de organele oficiale franceze, Bucureşti, 1914 (vezi şi editia a 2-a, Bucureşti, 2000)
44 Op.cit., p. 283 sq, ciclul de articole: “Cu Austria sau cu Rusia”, etc.
45 T. Pavel, op.cit., p. 171. Despre unele împrejurări generale ale perioadei vezi şi I. Ionescu, Politica Rusiei în bazinul Mării Negre, 1878–1916, Bucureşti, 1998, p. 113 sq; Aspects des relations russo-roumaines. Retrospectives et orientations, Paris, 1967, p. 29; G. Ciorănescu, Bessarabia, Disputed Land Between East and West, Bucureşti, 1993, p. 84 sq.
Despre autor


© Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: 973-575-658-7
Comments to: Manuela DOBRE
Last update: Septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU