ISTORIE ŞI IDEOLOGIE

coordonator: Manuela Dobre

Despre autor

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

A PROFESORULUI STELIAN BREZEANU

 

1970

Preocupări în bizantinistica românească în ultimul sfert de secol “A.U.B.”, 19, 1970, nr. 1, pp. 17–26

1971

Nicolae Iorga – istoric al Bizanţului ,coord. Eugen Stănescu, Bucureşti, 1971 (colaborare)

1972

Din nou asupra începuturilor instituţiei de despot, “A.U.B.”, 21, 1972, nr. 1, pp. 21–32

1973

În jurul interpretării unor inscripţii cappadociene din secolul al XIII-lea, “Studii Teologice”, 1973, pp. 250–254Asupra începuturilor pătrunderii monedei niceene la Dunărea de Jos, “Studii”, 26, 1973, nr. 4, pp. 699–714

1974

Le premier traité économique entre Venise et Nicée, “R.E.S.E.E.”, 1974, nr. 1, pp. 143–146

Notice sur les rapports de Frédéric II Hohenstaufen avec Jean III Vatatzès, “R.E.S.E.E.”, 1974, nr. 4, pp. 580–585

1975

Politica internă în Imperiul de Niceea (Rezumatul tezei de doctorat), Bucureşti, 1975, p. 22

«Translatio imperii» und das Lateinische Kaiserreich von Konstantinopel, “R.R.H.”, 14, 1975, nr. 4, pp. 607–617

1976

L’apparition de la monnaie d’or des Républiques italiennes et la situation de l’hypérpère nicéen, in vol. Actes du XIVeme Congrès International des Etudes Byzantines, sept. 1971, Bucarest, vol. III, Bucureşti, 1976, pp. 179–185

Byzantinische Wirtschaftskontakte an der Unteren Donau in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (1204–1261), “Dacoromania”, 3, 1975–1976, pp. 9–16

De la populaţia romanizată la vlahii balcanici, “Revista de istorie”, 29, 1976, nr. 2, pp. 211–222 (apărut şi în versiune greacă în “Bibliografia balcanică”)

1977

Oraşul medieval. Crestomaţie de texte, Bucureşti, 1977 (coautor)

Al XV-lea Congres Internaţional de studii bizantine, “Revista de istorie”, 30, 1977, nr. 3, pp. 461–473

1978

La fonction de l’idée d’«imperium unicum» chez les Byzantins de la première moitié du XIIIe siècle, “R.E.S.E.E.”, 16, 1978, nr. 1, pp. 57–64

Ideea de imperiu în Occidentul medieval în lumina cercetărilor din ultimele decenii, “Revista de istorie”, 31, 1978, nr. 2, pp. 270–298

Das Zweikaiserproblem in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderst (1204–1261), “R.R.H.”, 17, 1978, nr. 2, pp. 249–267

Bizantinistul Nicolae Bănescu (100 de ani de la naştere), “Revista de istorie”, 31, 1978, nr. 12, pp. 2221–2233

1979

La politique économique des Lascarides à la lumière de relations vénéto – nicéenes, “Etudes byzantines et postbyzantines”, I, 1979, pp. 39–54

1980

Istoria medievală universală, Bucureşti, 1980 (coautor)

«Imperator Bulgariae et Vlachiae». În jurul genezei şi semnificaţiei termenului «Vlachia» din titulatura lui Iontaa Asan, “Revista de istorie”, 33, 1980, nr. 4, pp. 651–674

Comentarii pe marginea lucrării lui André Du Nay, “The Early History of the Romanian Language”, “Revista de istorie”, 33, 1980, nr. 10, pp. 1987–2001

1981

O istorie a Imperiului bizantin, Bucureşti, 1981, 289

“Romani” şi “Blachi” la Anonymus. Istorie şi ideologie politică, “Revista de istorie”, 34, 1981, nr. 7, pp. 1313–1340

”Blachi” and “Getae” on the Lower Danube in the Early Thirteenth Century, “R.E.S.E.E.”, 19, 1981, nr. 3, pp. 595 – 604

Byzantinischen Studien in Rumänien, “R.E.S.E.E.”, 19, 1981, nr. 2, pp. 289–299 (in colaborare cu Tudor Teoteoi)

Grecs et Thraco-Romains au Bas-Danube sous le règne du tsar Boris – Michel, “R.E.S.E.E.”, 19, 1981, nr. 4, pp. 643–651

Imperiul bizantin sub dinastia macedoneană, “S.A.I.”, 43–44, 1981, pp. 39–47

Rapports entre l’Est et l’Ouest. Intervention, in vol. “Actes du XVe Congrès International des Sciences Historiques”, IV, Moyen Age, IV 1, Bucarest, 1982, pp. 618–620

Les Roumains et «le silence des sources» dans l’«obscur millénaire», “R.R.H.”, 21, 1982, nr. 3–4, pp. 387–403

“Romani” et “Blachi” chez Anonymus. Histoire et idéologie politique, “Roumanie. Pages d’histoire”, VII, 1982, nr. 1, pp. 20–54

Social et mental dans l’Empire de Nicée. En marge d’une remarque de Georgios Akropolitès, “A.U.B”, Istorie, 31, 1982, pp. 28–32

1984

La continuité daco-roumaine. Science et politique, Bucureşti, 1984, 139 p. (versiuni şi în limbile engleză şi rusă)

Bizanţul şi statele balcanice în perioada 1261–1453, “S.A.I”, 49–50, 1984, pp. 94–103

«La Bulgarie d’au – delà de l’Ister» à la lumière des sources écrites, “Etudes balkaniques”, 1984, nr. 4, pp. 121–135

Les «Daces» de Suidas. Une reintérprétation, “R.E.S.E.E.”, 22, 1984, nr. 2, pp. 113–122

1985

The Romanians and the «Silence of Sources» on the Dark Millenium, “Roumanie. Pages d’Histoire”, 10, 1985, nr. 4, pp. 21–41

1986

«Romains» et les «Barbares» dans les Balkans au VIIe siècle à la lumière des «Miracles de saint Démétrius». Comment on peut devenir l’«autre», “R.E.S.E.E.”, 24, 1986, nr. 2, pp. 127–131

1987

Răscoala şi statul Asăneştilor, Bucureşti, 1987 (colaborare)

Les «Vlaques» dans les sources byzantines concernant les début de l’Etat des Asenides. Terminologie éthnique et idéologie politique, I–II, “R.E.S.E.E.”, 25, 1987, nr. 3, pp. 202–215; nr. 4, pp. 315–327

Relaţii Occident, Bizanţ şi lumea islamică în secolele XI–XII. Cruciadele, “Revista de istorie”, 40, 1987, nr. 9, pp. 906–920

1988

G. I. Bratianu, Une énigme et un miracle: le peuple roumain, (Prefată, studiu, note şi ediţie îngrijită), Bucureşti, 1988 (şi versiune în limba română)

1989

La «terra» dans les Balkans au XIIIe siècle. Une institution latine échouée,“R.E.S.E.E.”, 27, 1989, nr. 1–2, pp. 3–9

Great Historians from Antiquity to today, 2 vol., coord. L. Boia, New York, London, 1989–1991 (colaborare)

1990

Temps social – temps individuel dans la vision médiévale roumaine, “Nouvelles Études d’Histoire”, VIII, 1990, pp. 21–28.

«Domn a toată ţara Românească». Originea şi semnificaţia unei formule medievale de cancelarie, “Revista Istorică”, I, 1990, nr. 1–2, pp. 151–164

O instituţie latină în Balcani la începutul secolului al XIII-lea, “A.U.B”, Istorie, 39, 1990, pp. 51–57

1991

Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie istorică (în colaborare cu Ligia Bârzu), Bucureşti, 1991 (Premiul Academiei Române)

Ideea imperială bizantină şi universul politic medieval european, “S.A.I”, 1991, pp. 7–13

«Mésiens» chez Nicétas Choniates. Terminologie archaïsante et réalité éthnique mèdiévale, “Etudes byzantines et post-byzantines”, II, 1991, pp. 105–114

1993

Istoria Evului Mediu (coord. R. Manolescu), vol. I, 1, Bucureşti, 1993 (colaborare)

Istoria Bizanţului şi a Europei medievale sud-estice, Bucureşti, 1993.

1994

Model european şi realitate locală în întemeierile statale medievale româneşti. Un caz: «terra Bazarab», “Revista istorică”, 1994, nr. 3–4, pp. 211–232

1996

“Romani” and “Blachi” with “Anonymous”, “Transilvanian Review”, V, 1996, nr. 2, pp. 15–43

Tradiţie şi memorie istorică în Evul Mediu românesc, în vol. In Honorem Radu Manolescu, Bucureşti, 1996, pp. 15–24

In Honorem Radu Manolescu, volum coordonat împreună cu prof.dr. Zoe Petre, Bucureşti, 1996

Romanians in the Millenium of the Greats Migrations, Bucharest, 1996

1997

Românii de la sud de Dunăre. Documente, Bucureşti, 1997 (coordonator)

Jiu – Gelou. Istorie şi lingvistică, în vol. “Timpul istoriei. I. Memorie şi patrimoniu”, Bucureşti, 1997, pp. 237–244

1998

Romania. Historical Perspective, New York, 1998 (colaborare)

O istorie a românilor, Cluj Napoca, 1998

1999

Romanitatea orientală în evul mediu. De la cetăţenii romani la naţiunea medievală, Bucureşti, 1999

2000

Palaiovlachoi – Stari Vlah. Medieval Balkan History and Toponymy, în “Annuario. Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Venezia”, II, 2000, pp. 41–50

Gh. I. Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român, Bucureşti, 2000, o nouă ediţie critică îngrijită, cu studiu introductiv şi note aduse la zi

A Byzantine Model for Political and State Structure in Southeastern Europe between the Thirteenth and the Fifteenth Centuries, în vol. Politics and Culture in Southeastern Europe, ed. Razvan Theodorescu, L. C. Barrows, Bucarest, 2001, pp. 65–96

History and Imperial Propaganda in Rome during the 4th Century a.Chr. A Case Study: the Abandonement of Dacia, în “Annuario. Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Venezia”, III, 2001, p. 319–332

Une relation contradictoire: le droit byzentin et la coutume dans les Principautés Roumaines, în vol. Pré-Actes. III. Communication libres, XXe Congrès International des études bzyantines, Paris, 2001, p. 79 (Résumée)


Alte materiale şi recenzii au fost publicate în numeroase periodice, dintre care amintim “Revue des Etudes du sud-est éuropéen”, “Revista de istorie”, “Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Istorie” s.a.

 

Despre autor


© Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: 973-575-658-7
Comments to: Manuela DOBRE
Last update: Septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU