ISTORIE ŞI IDEOLOGIE

coordonator: Manuela Dobre

Despre autor

 

BIZANŢUL LA DUNĂREA DE JOS ÎN SECOLUL AL VI-LEA

 

Alexandru BARNEA

 

1. Izvoare

Izvoare literare. Pentru această epocă, izvorul cel mai bogat şi mai important rămâne, desigur, Procopius din Caesarea, evident de interpretat şi chiar de re-interpretat încă multă vreme de aici înainte. Pentru comparaţie, confruntare şi adaos, vor trebui să rămână mereu în atenţie, între alte surse de natură apropiată, Agathias, Hierocles, Ioan Malalas, Theophanes Confessor, Menander Protector, Corpus Iuris Ciuilis, Notitiae Episcopatuum, Acta Sanctorum ş.a., nu puţine la număr, deseori cu informaţii precise şi extrem de importante. Printr-o anume restrângere de spaţiu, am numit de fapt, cu autorii şi textele de mai sus, în special sursele cuprinzând vremea considerată ca de excelenţă a secolului al VI-lea, anume aceea din anii domniei lui Iustinian şi din jurul acesteia. De la caz la caz, celelalte, fără condiţia exhaustivului, vor apărea în text sau în bibliografia finală a acestor rânduri cu aspect aniversar.

1.2. Izvoare epigrafice. Inscripţiile care s-au transmis din epoca numită au fost adunate în câteva corpora şi alte publicaţii, dintre care cele mai importante şi obligatorii unui asemenea studiu sunt IGLR, MPR şi SSIB.

1.3. Izvoare arheologice. După cca 125 de ani de cercetări (uneori chiar mai mult, dar, cu un caracter sistematic, de nu cu mult peste un secol), există o documentaţie foarte bogată, din care cea mai mare parte a fost publicată în lucrări specializate.

1.4. Izvoare numismatice şi sfragistice. Cataloage, studii de specialitate numeroase şi note deseori foarte precise adaugă, prin aceste domenii, un plus de informaţie inevitabil oricărei prezentări sau oricărui studiu din categoria de faţă.

2. O privire istorică abreviată

După o situaţie critică prelungită şi datorată confruntărilor interne şi externe la care în ultimă instanţă s-au adăugat invaziile hunice împreună cu urmările lor, a venit o vreme de refacere şi de stabilitate. Aceasta se întâmpla mai cu seamă şi mai evident cu domnia lui Anastasius (491–518), a cărui experienţă de funcţionar conştiincios al curţii bizantine a fost benefică în administrarea Imperiului. Pe plan financiar, Anastasius a perfecţionat sistemul monetar iniţiat de Constantin, încercând şi reuşind să dea monedei curente (follis-ul din bronz) o valoare stabilă, bazată pe aceea a aurului. Se stopau astfel fluctuaţiile anterioare şi se iniţia un model atât de viabil încât, cu unele modificări, el s-a transmis prin practica bizantină până către epoca modernă şi contemporană. Aceluiaşi Anastasius i se datorează reorganizarea sistemului de impozitare, unde măsura cu efectele cele mai importante a fost abolirea impozitului numit auri lustralis collatio (gr. chrysárgyron). Erau eliberate şi încurajate astfel ceea ce convenţional se numesc astăzi în istoriografie meşteşugurile şi comerţul, compensaţia financiară găsindu-se atunci în impunerea annona-ei în bani şi nu în natură (I. Malalas, 16, 394). Desigur, asemenea decizii îi împovărau cu deosebire pe agricultori, dar măsura efectului este mai curând indirect cunoscută. Ceea ce se constată însă mai clar, coroborând toate categoriile de surse notate mai sus, este un progres vizibil şi destul de rapid al vieţii urbane. Totodată există, desigur, inclusiv printr-o reprezentare cifrică, efectul benefic asupra veniturilor statului roman târziu de răsărit: se ştie că, în anul în care părăsea lumea celor vii, Anastasius lăsa tezaurului imperial circa 102 tone de aur (Procopius, Historia Arcana, 19, 7). Folosul pentru urmaşi a fost foarte curând vizibil, mai ales dacă se adaugă faptul că, tot atunci, armata a fost reorganizată şi s-au consolidat sistemele de apărare şi de comunicaţie de la limes până în interior, inclusiv în zona capitalei nou create de Constantin (I. Malalas, 16, 409, 46–49). De o parte şi de alta a Dunării de Jos, de la Ratiaria şi Abrittus până la Dinogetia şi Histria (cu date epigrafice incontestabile), şi acestea nu sunt decât câteva exemple, informaţia epigrafică şi arheologică adăugată surselor literare adună pentru acest timp o cifră remarcabilă de centre pentru întreaga zonă balcanică, unde se va fi intervenit cu diverse reparaţii şi zidiri de tot felul, de la incinte la construcţiile interioare. Iar la acestea, de la oraş la târg, burg sau castellum, există numeroase cazuri în care, chiar dacă nu toate la un loc, sunt atestate măcar una-două dintre aceste construcţii: ziduri de incintă, basilici creştine cu anexele corespunzătoare atunci când sunt mai clar identificate, ateliere, prăvălii (ultimele două de cele mai multe ori combinate), tot mai multe locuinţe în interiorul incintelor urbane sau ca şi urbane ş.a. Se remarcă totodată un fel de explozie demografică şi o prosperitate evidentă a mediului urban de multă vreme neîntâlnită în regiune, împreună cu un progres notabil al economiei monetare.

Pe de altă parte, violenţa unor atacuri barbare venite dinspre nordul Dunării de Jos, repetate la fiecare câţiva ani în timpul domniei lui Anastasius, a fost însoţită de măsuri defensive şi economice de felul celor notate mai sus. S-a adăugat însă, cu efecte pozitive pentru Imperiu, controlul atent al grupurilor de nou-veniţi, mai ales protobulgari, ca federaţi cu deosebire în dioceza Thraciei.

Acestor evenimente, repetate măcar în trei rânduri între anii 493 şi 502, li s-a adăugat ceva mai târziu răscoala lui Vitalian din anii 513–515. Motivul ei iniţial, de natură evident religioasă, avea să se estompeze prin antrenarea nemulţumirilor sociale, excesiv speculate de istoriografia marxistă şi a epigonilor acesteia de până foarte de curând. Originar din Zaldapa (adică din sudul provinciei Scythia Minor), acest şef vremelnic de revoltă a ştiut să folosească în favoarea sa atât prezenţa barbarilor aşa-numiţi “huni”, cât şi situaţia categoriilor sociale atunci defavorizate, cu deosebire pe aceea a agricultorilor

Cu Iustin I, motivaţia religioasă a revoltei susmenţionate dispărea şi, totodată, sursa iniţială a conflictului anterior. Iar dacă ascensiunea lui Vitalian a fost oprită prin asasinarea lui din anul 520, faptul se datora deja rivalităţilor de la curtea împăratului de atunci. Cu sau fără implicarea în acest asasinat a lui Iustinian, aşa cum a fost notată încă de Procopius (Historia Arcana, VI, 27), evenimetul i-a fost favorabil împăratului viitor. Până atunci însă, Iustin I a reuşit consolidarea puterii Imperiului. La Dunărea de Jos, reuşita i s-a datorat în mare măsură lui Germanus, nepotul său, în calitatea lui de atunci de comandant al trupelor din regiune (magister militum per Thracias). Acesta a rămas în istoria vremii ca unul dintre cei mai destoinici şi pricepuţi generali, între altele prin victoria împotriva anţilor (Procopius, De bellis, VII, 40, 5–6).

Au urmat, după acest început furtunos al domniei lui Iustin, câţiva ani de linişte relativă, fapt confirmat ici-colo şi pe cale arheologică. Tezaurul lăsat de Anastasius  Imperiului a fost utilizat parcimonios de Iustin I, regim care n-a mai continuat de la venirea pe tronul Imperiului a vărului lui Germanus, Iustinian.

Desigur, aşa cum deja s-a mai scris şi se ştie de la Procopius din Caesarea încoace, Iustinian a cheltuit imens din tezaurul adunat de Anastasius pentru întărirea prin zidiri a Imperiului. Nu întâmplător se numeşte “Despre zidiri” scrierea aceluiaşi Procopius dedicată epocii.  Iar cu termenul din urmă, tot nu întâmplător, apare în istoriografie segmentul temporal dintre 527 şi 565 cât a durat domnia împăratului, drept “epoca lui Iustinian”. Or, dată fiind situaţia din acea vreme, agravată de atacuri noi şi repetate, a limesului de la Dunărea de Jos, era de aşteptat reacţia întru continuarea consolidării acestui segment al frontierei romane. Aşadar, demersurilor clar documentate în regiune datorate lui Anastasius şi continuate se Iustin I, le-au urmat cele din timpul lui Iustinian, cu încă şi mai mari eforturi financiare şi cu efecte vizibile. Astfel de puneri în operă specifice au fost iniţial favorizate, măcar pentru anii 530–533, de eficienţa unui comandant de origine slavă, pe nume Chilbudios, pe atunci magister militum per Thracias. Destoinicia lui şi, poate, unele împrejurări favorabile, au adus pentru un scurt răstimp regiunii un oarecare interval de pace.

După uciderea lui Chilbudios într-o incursiune a acestuia petrecută dincolo de limes, n-au încetat să se repete atacuri şi invazii ale neamurilor de la nord de cursul inferior al Dunării. Cu Procopius (Despre războaie, VII, 14, 6) şi alte surse demne de crezare ale vremii sau ulterioare, informaţiile nu lipsesc în acest sens, aproape an de an. Iată câteva exemple: în anul 540, se înregistrează o invazie huno-bulgară cu distrugeri şi jafuri până în Macedonia şi Grecia continentală; prin anul 544, Iustinian încerca să stabilească nişte grupări de anţi la nord de delta Dunării, ca federaţi. Cam în aceeaşi vreme, grupări de anţi şi de sclavini erau semnalate ca fiind aşezate vremelnic la Adina şi Ulmetum; prin anii 550–551, sclavinii ajunşi la sud de Dunăre erau alungaţi îndărăt de oştile romane. Un ansamblu întreg de acţiuni militare şi diplomatice a încercat pe atunci şi doar în parte a reuşit să stăvilească presiunea barbară din ce în ce mai numeroasă. Capitol unde ar fi de notat între altele măcar câteva măsuri mai speciale. Aşadar, ar fi e enumerat aici: întărirea şi repararea fortificaţiilor de pe limes şi din interiorul provinciilor, refacerea unor capete de pod spre a se dubla sistemul defensiv (ca la Drobeta, Sucidava (Celeiu), Turris, Daphne, Barboşi-Dinogetia, Aliobrix ş.a.; asmuţirea unor grupări de barbari împotriva altora spre a li se slăbi forţa militară, exerciţiu uneori izbutit potrivit surselor; angajarea unor barbari în armata romană sau captarea lor în sistemul devenit deja tradiţional de federaţi, în interiorul sau exteriorul mediului provincial etc.

S-a observat dealtfel că descoperirile arheologice şi epigrafice confirmă şi completează lista deja cunoscută datorită surselor literare ale epocii şi cu deosebire lui Procopius prin De aedificiis, în aşa măsură încât afirmaţia istoricului antic târziu se arată pe drept intemeiată: “ vrând să facă din Istru cea mai puternică apărare a noastră şi a întregii Europe, împăratul a acoperit ţărmul fluviului cu întărituri dese, după cum vom arăta ceva mai încolo, şi a aşezat pretutindeni pe ţărm străji şi oşteni, pentru a opri cu străşnicie trecerea barbarilor din părţile acelea. [……] El făcu atât de dese întărituri în sate, încât fiecare ogor îşi are fortificaţia sa, ori se află în vecinătatea unui loc întărit” (Procopius, De aedificiis, IV, 33-35).

Într-adevăr, dezvoltarea urbană a vremii îşi regăsea pe atunci un apogeu, ca efect al celor mai sus notate, cu deosebire în timpul lui Iustinian. Atunci, în interiorul zidurilor de incintă din nou reparate şi greu de străpuns de asediatori, clădirile cele mai impozante care dominau aşezările urbane erau basilicile creştine deja monumentale în raport cu alte clădiri urbane. În aceeaşi măsură crescuse şi importanţa organizării ecleziastice în viaţa socială şi nu numai, dar acest aspect poate reprezenta un capitol aparte de studiu.

Era un moment culminant pentru evoluţia Imperiului, valabil inclusiv pentru aria sa balcanică, dar marcând totodată începutul unui declin tot mai evident. Condiţii interne şi externe favorizau pătrunderi noi şi din ce în ce mai greu de stăvilit, cu atât mai mult cu cât ele nu se petreceau doar dintr-o direcţie. Un şoc violent pentru regiune, deja notat de unele surse literare, a fost clar confirmat în Dobrogea printr-o serie de descoperiri arheologice din anii ‘60-90 ai secolului XX începând cu Dinogetia  şi datorate cercetărilor români. Este vorba despre invazia relatată de câţiva autori antici şi care a intervenit după câţiva ani de linişte şi prosperitate, anume aceea a kutrigurilor conduşi de Zabergan din primăvara anului 559. Devastând în calea lor tot ce întâlneau după ce au trecut Dunărea de Jos, abia după ce au ajuns sub zidurile Constantinopolei au putut fi respinşi graţie destoinicului general Belisarios. Informaţia arheologică acumulată după descoperirea stratului masiv de incendiu de la Dinogetia databil chiar în acel an, a înregistrat distrugeri contemporane la Histria, Sacidava, Tropaeum Traiani, Capidava, Halmyris ş.a. (ordinea este cea a descoperirilor). S-a petrecut atunci, potrivit observaţiilor arheologice, distrugerea cea mai amplă provocată aşezărilor urbane din regiune înaintea căderii limesului de la Dunărea de Jos. Iar dacă atunci, între cele cunoscute până acum, Dinogetia a avut cel mai mult de suferit, aceasta se datorează desigur faptului că era printre primele aşezări fortificate de pe limes pe care invadatorii le-au întâlnit şi care, prin poziţia şi rostul ei, va fi încercat să le reziste.

Ulterior, forţa kutrigurilor întorşi la nordul fluviului a fost practic anulată prin instigarea utigurilor împotriva lor, ambele neamuri înrudite nemaiprezentând un pericol. Aceasta a înlesnit însă creşterea puterii altor grupări învecinate, încă mai numeroase şi mai puternice. Între ele, avarii şi cele câteva grupări de neamuri slave, alternând cu sau fiind succedate de neamurile huno-bulgare, au reprezentat de aici înainte masa cea mai importantă de populaţii forţând aceleaşi porţi.

Sub această presiune şi cu intenţia clară a Imperiului de a folosi unele împotriva altora o parte dintre forţele numite mai sus, un tratat încheiat cu avarii şi plătit scump a funcţionat în ultimii cinci ani ai domniei lui Iustinian. Refuzul lui Iustin al II-lea (565–578) de a mai plăti avarilor tributul anual a readus atacurile acestora în actualitate. Pacea şi mai scumpă încheiată cu avarii de Tiberius al II-lea Constantin (578–582) îi angaja pe aceştia să apere de slavi limesul şi totodată aria balcanică a Imperiului. Pentru un timp, tratatul a fost respectat cu supravegherea şi sprijinul roman (mai ales naval fluvial, unde avarii nu aveau pricepere) , în special în marşul avarilor conduşi de Baian de la Apus la Răsărit. Numai că, după campania temporar favorabilă Imperiului în zonă, avarii au încălcat din nou înţelegerea şi au trecut încă o dată la sudul Dunării, într-un jaf prelungit după asediul din anul 579–580 al oraşului Sirmium. Situaţia a înlesnit prima pătrundere masivă a slavilor la sud de Dunăre, înainte ca aceştia să se aşeze definitiv de o parte şi de alta a munţilor Balcani, între Marea Neagră şi Marea Adriatică. S-au succedat tratate noi cu alte violări ale acestora, ultimele datorate ca de obicei lipsei de respect şi încredere pentru cuvântul scris a aceleiaşi părţi. Situaţii de cele mai multe ori inevitabile în istorie la întâlnirea între civilizaţii şi mentalităţi mult diferite şi greu de conciliat câtă vreme înţelegerea celuilalt nu funcţionează, în lipsa unei comunicări normale şi compatibile. Aşadar, aşa s-a întâmplat spre exemplu în anul 584, în timpul domniei lui Mauriciu Tiberiu (582–602), când tratatul încheiat mai înainte a fost violat de către barbari. Anii următori imediat, adică 586-587, sunt înregistraţi atât de sursele literare cât şi de cele arheologice pentru alte distrugeri ale oraşelor din Scythia, Moesia Secunda şi încă mai departe spre sud şi sud-vest. Tropaeum Traiani, Zaldapa, Durostorum, Marcianopolis ş.a. s-au aflat atunci printre aşezările încă urbane care au avut mult de suferit. Depopularea lor devenea de atunci înainte tot mai evidentă. Unele victorii militare ale romanilor pe câmpurile de luptă din regiune au fost mai curând vremelnice. Cu sau fără ele, barbarii veneau din nou, insistent şi în număr mare, greu de stăvilit, în dioceza Thraciei. Pentru o vreme, pacea persană din anul 591 a putut aduce o concentrare superioară de forţe în zona periclitată de avari şi de slavi, primii fiind opriţi la Dunăre printr-un tratat nou, încheiat în anul 600. Momentele tot mai grave externe şi interne binecunoscute care au urmat au dus la venirea pe tron a centurionului Phokas (602–610).

Istoriografia mai mult sau mai puţin contemporană notează  anul acestei schimbări, adică anul 602, drept acela al căderii limesului Dunării de Jos. Tot aici s-ar situa, în timpul aceluiaşi Phokas, limita cronologică dintre Imperiul roman târziu şi cel bizantin propriu-zis. Păstrând sau nu o anume aurea mediocritas, adică, potrivit marelui poet latin Horatius, “aurita cale de mijloc”, primul punct are suficiente motive să fie amendat. Astfel, o cronologie pe care am încercat-o şi apoi am reluat-o cu modificările cuvenite  în ultimele mai mult de două decenii, arată clar o abandonare diferenţiată în timp a centrelor fortificate de pe limesul jos-dunărean. Mai mult încă, există unele centre urbane de pe coasta de apus a Mării Negre şi chiar de la Dunăre al căror abandon (parţial şi temporar, cum s-a observat) datează abia din cursul secolului al VII-lea. Dintre exemplele mai clar documentate, Tomis şi Durostorum sunt în orice caz de menţionat.


3. În loc de concluzie

Istoria confruntărilor evocate mai sus şi încheiate cu stabilirea slavilor în Balcani potrivit coordonatelor geografice menţionate ceva mai înainte, cuprinde, inclusiv în încărcătura sa bibliografică, un episod mult comentat în istoriografia românească şi nu numai acolo. Se întâmpla acel episod prin anul 587, cuprins şi el în evocarea de mai sus a evenimentelor dramatice ale vremii. Evenimentul s-a petrecut undeva, la poalele Balcanilor, pare-se mai curând spre sud. Acolo, aproape de un loc numit “Muntele Chel” (termenul latinesc notat atunci era Calvomuntis), se va fi întâmplat incidentul relatat asemănător şi complementar de Theophylact Simocatta şi de Theophanes Confessor. Cu privire la acea întâmplare există deja o bibliografie extrem de bogată şi chiar contradictorie (n-ar fi decât două nume de amintit şi nu sunt singurele: I. Barnea şi P. Şt. Năsturel). Reiau pe scurt cele întâmplate atunci, potrivit celor două relatări. Aşadar, aflaţi sub iminenţa unei confruntări cu inamicul avar, oştenii romani s-au speriat şi au luat-o la fugă în direcţia opusă marşului iniţial când careva dintre ei a strigat: “torna, torna” sau chiar “torna, torna, frater”. Lăsându-i cititorului libertatea de a-şi construi propriul raţionament cu privire la acea situaţie, ar fi totuşi de adăugat câteva date. Mai întâi, limba comenzilor militare strigate pe atunci era încă limba latină, aşa cum evoluase ea la acea dată în general şi în regiune în special. Apoi, nu trebuie uitat faptul că, în acei ani, de preferinţă, recrutarea oştenilor se făcea printre localnici. Or, potrivit lui Theophanes (p. 257–258), limba îndemnului evocat ceva mai sus era cea “paternă”, adică locală, aşa cum în româneşte spunem “maternă”. De reamintit în acest context toponimul latin târziu “Calvomuntis” amintit ceva mai înainte  şi în preajma căruia se întâmpla degringolada acelei părţi a armatei romane.

Aşadar, cum notam ceva mai sus, cititorul are acum date suficiente spre a-şi formula, în cazul abia descris, nu doar părerea ci chiar concluzia proprie la obiect, cea mai apropiată de adevărul istoric. Drept pentru care, invitându-l să urmeze cât mai atent izvoarele, suntem convinşi că va fi tot mai aproape de acesta.


Bibliografie sumară

Al. Barnea, Une province chrétienne sous Justinien: la Scythie Mineure, în Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae, II, Citt; à del Vaticano / Split, 1998, p. 807–822.

Idem, Voies de communication au Bas-Danube aux IV-e-VI-e s., în Etudes byzantines et post-byzantines, p. 29–42.

I. Barnea, Les monuments paleochrétiens de Roumanie, Città del Vaticano, 1977, (= MPR).

V. Bezevliev, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, Berlin, 1964, (= SSID).

Fontes Historiae Daco-Romanae, II, Bucureşti, 1971, (= FHDR).

A.H.M. Jones, The Later Roman Empire, 284–602, I–III, Oxford, 1964.

Al. Madgearu, The Downfall of the Lower Danubian Late Roman Frontier, Revue Roumaine d’Histoire, XXXVI, !997, 3–4, p. 315–336.

G. Ostrogorsky, Histoire de l’Etat Byzantin, Paris, 1956.

Em. Popescu , Inscripţiile greceşti şi latine de pe teritoriul României din sec. IV–XIII, Bucureşti, 1976, (= IGLR).

E. Stein, Histoire du Bas-Empire, I-III, Bruges-Paris, 1949–1959.

Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucureşti, 1991.

V. Velkov, Cities in Thrace and Dacia in Late Antiquity , Amsterdam, 1977. R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria Dobrogei, II, Bucureşti, 1968. 

Despre autor


© Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: 973-575-658-7
Comments to: Manuela DOBRE
Last update: Septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU