ISTORIE ŞI IDEOLOGIE

coordonator: Manuela Dobre

Despre autor

 

RELAŢIILE DINTRE BISERICĂ ŞI AUTORITATEA POLITICĂ ÎN LUMEA POST-ROMANĂ DIN OCCIDENT

 

Ecaterina LUNG

 

Premisa de la care pornim este că, în timpul statelor succesoare ale Imperiului Roman, în domeniul relaţiilor între biserică şi puterea politică, se menţine situaţia moştenită din epoca de dinainte. Pentru a analiza felul în care au evoluat raporturile dintre aceste două structuri esenţiale de putere din perioada ce o anunţă pe cea medievală, este deci necesar să facem cîteva precizări referitoare la situaţia anterioară.

Din secolul al IV-lea, o dată cu transformarea creştinismului în religie oficială a Imperiului roman, biserica creştină a devenit o instituţie a statului. Toate structurile ei s-au creat în cadrul structurilor statului roman şi luînd ca model instituţiile acestuia. Astfel, dioceza, circumscripţia religioasă de bază a bisericii creştine timpurii, a preluat delimitarea circumscripţiei civile, care fusese creată de Diocleţian. Episcopul îşi stabileşte sediul şi centrul puterii în civitas, structură administrativă romană, şi preia frecvent atribuţiile funcţio-narilor imperiali. În primul rînd el se afirmă ca defensor civitatis1, care în timpul Imperiului tîrziu era funcţionarul responsabil cu apărarea cetăţenilor în faţa abuzurilor reprezentanţilor împăratului. Aceste motive permit asimilarea cu funcţionarii propriu-zişi şi numirea sa de către împărat2, deşi tradiţia bisericii primitive era ca episcopul să fie ales a clero et populo, de către clerul şi populaţia comunităţii. Intervenţia împăratului este considerată însă normală, pentru că astfel erau asigurate o serie de avantaje bisericii, şi în primul rînd buna colaborare cu autoritatea laică.

Vechea religie romană era strîns legată de destinele statului, şi de aceea în fruntea ei se afla un magistrat, pontifex maximus. Din vremea Principatului, această magistratură este deţinută de împărat, şi acceptarea creştinismului nu aduce iniţial nici o modificare esenţială. În virtutea tradiţiei, nu se considera necesar ca responsabilitatea pentru starea bisericii sau pentru puritatea credinţei să aparţină unei persoane cu competenţe religioase, ci supremei autorităţi politice, reprezentată de împărat.

Constantin, care stabileşte modelul urmat de relaţiile stat-biserică pînă în secolul al XI-lea, convoacă sinoade şi le stabileşte ordinea de zi, participă la dezbateri şi impune hotărîrile pe care episcopii trebuie să le adopte. Acest lucru se întîmplă la Arles, în 314, cînd, deranjat de disputele din nordul Africii, convoacă un sinod la care sînt condamnaţi adepţii schismei donatiste3. Mult mai cunoscut este cazul sinodului de la Niceea, convocat de împărat, cu ordine de zi impusă de acesta, şi adoptînd hotărîri în conformitate cu poziţia imperială. Bineînţeles, nu trebuie să considerăm nici că autoritatea suveranilor se impune întotdeauna de o manieră discreţionară, ei întîmpinînd rezistenţă atunci cînd opiniile erau bine conturate sau cînd existau majorităţi capabile să încline balanţa în favoarea lor4.

De asemenea, Constantin oferă modelul şi în ceea ce priveşte numirea de către împărat a episcopilor, care sînt consideraţi funcţionari publici şi recunoscuţi ca atare la faţa locului. Bineînţeles, relaţia dintre suveran şi şefii comunităţilor locale nu se supune unei scheme rigide, aplicabilă în toate situaţiile. Există şi cazuri în care episcopii se împotrivesc monarhului pe care îl consideră nedrept, şi dacă au o suficientă autoritate morală pot avea chiar cîştig de cauză. Cea mai spectaculoasă confruntare de acest gen este cea dintre împăratul Teodosie, care îi masacrase pe locuitorii nesupuşi ai Thessalonicului şi episcopul Ambrozie al Milanului, care l-a determinat în cele din urmă pe împărat să facă penitenţă pentru fapta sa.

De cele mai multe ori însă episcopii se conformează fără probleme sistemului numirii lor de către împărat, pentru că, în fond, cariera bisericească reprezenta un cursus honorum la fel de interesant precum cel laic, dacă nu chiar mai interesant, în condiţiile evoluţiilor din secolele IV–V. Nu trebuie să uităm că extracţia socială a episcopilor este în această perioadă una aristocratică, din secolul IV elitele Imperiului, ele însele înnoite în urma crizei şi restaurării, acceptînd cu entuziasm noua religie a statului. De altfel, "conversiunea" la o carieră eclesiastică nu însemna nici pe departe o ieşire totală din lume. Putem să ne referim la cazul foarte cunoscut al lui Augustin, care rămîne pînă la moarte profund implicat în problemele comunităţii sale, nu în pofida faptului că e episcop, ci tocmai datorită calităţii sale de episcop. Formaţia intelectuală a acestei aristocraţii este identică, fie că e vorba de ocupanţii unor funcţii laice, fie de cei dedicaţi bisericii. De regulă, accesul la funcţia episcopală se face la o vîrstă matură, cînd persoana respectivă şi-a demonstrat deja calităţile de administrator în vreo funcţie laică. Îmbrăţişarea funcţiei episcopale nu înseamnă în acest caz decît trecerea de la un stil de viaţă publică la altul5.

Această situaţie de subordonare a bisericii în faţa autorităţii politice de care a fost susţinută se menţine şi după dispariţia împăratului din Occident, la anul 476. Şefii barbari se comportă precum reprezentanţi ai împăratului de la Constantinopol, şi însuşi titlul de rege pe care îl poartă pare să fi avut o semnificaţie administrativă în Imperiul tîrziu6, care începe, dincolo de ideea universală de la baza sa, să fie receptat ca o federaţie de regate7. Episcopatele continuă să funcţioneze în acelaşi cadru, şi multe dintre ele îşi păstrează graniţele pe parcursul întregului ev mediu, perpetuînd astfel de o manieră mascată limitele vechilor dioceze romane. Bineînţeles, există şi episcopate nou create, mai ales în teritoriile cucerite pe seama popoarelor păgîne, dar însăşi în ideea de cucerire este implicată acţiunea autorităţii laice, singura în stare să ofere condiţiile în care noile episcopate să poată funcţiona.

Suveranul continuă să se considere responsabil de starea bisericii, cu diferenţa că acum el nu mai este împăratul, ci regele barbar. Modelul constantinian este adoptat de toţi suveranii barbari care înţeleg importanţa colaborării cu biserica şi reprezentanţii acesteia, la care pot găsi sprijin în faţa unei aristocraţii nu întotdeauna foarte supuse. Cazul cel mai bine cunoscut este al regelui franc Clovis (481–511), care se pare că adoptase componente ale funcţiei imperiale de advocatus ecclesiae, apărător al bisericii, chiar înainte de creştinarea sa. Mărturie în acest sens stau reverenţa cu care se comporta faţă de episcopi în general şi de Sfînta Genoveva, protectoare a Parisului, în special. De asemenea, scrisoarea Sfîntului Avitus arată un rege capabil să înţeleagă încă din faza sa păgînă argumentaţia teologică şi să se arate sensibil la nevoile clerului8. În sfîrşit, episodul foarte cunoscut al potirului de la Soissons ne prezintă un rege, care, deşi întunecat încă de erorile păgînismului, protejează atît cît poate bunurile bisericii, tentaţie de înţeles pentru oastea sa dornică de pradă bogată9. Pe de altă parte, creştinarea sa este realizată programatic după modelul celei a lui Constantin, sau cel puţin aşa ne este prezentată de Grigore din Tours, care a scris la un secol de la evenimente. În conformitate cu această interpretare, Clovis s-ar fi creştinat înaintea unei importante bătălii împotriva alamanilor, văzuţi nu atît ca barbari duşmani ai francilor, cît ca păgîni duşmani ai credinţei. Momentul este descris ca o punere în scenă foarte semnificativă, demnă de prestigiul unui rege învingător al duşmanilor săi pămînteşti, şi care acum trebuia să învingă în lupta cu păcatul: "Locurile publice sînt acoperite cu tapiserii colorate, bisericile sînt împodobite cu draperii albe. Se pregăteşte baptisteriul; se răspîndesc acolo esenţe care parfumează; se aprind lumînări frumos mirositoare care scînteiază. Tot edificiul baptisteriului este impregnat de o mireasmă divină şi Dumnezeu îi umple pe cei care sînt acolo de asemenea har, că ei se cred ajunşi în mijlocul parfumurilor paradisului. Regele este primul care cere să fie botezat de către pontif. El înaintează, nou Constantin, către bazin, pentru a se vindeca de o veche lepră şi pentru a spăla cu o apă proaspătă vechile urme dezgustătoare. Atunci cînd el se prezintă pentru a fi botezat, sfîntul lui Dumnezeu îl interpelează cu o voce elocventă în aceşti termeni: Fii smerit, sicambre; leapădă-ţi colierele magice; adoră ceea ce pînă acum ai ars, arde ceea ce pînă acum ai adorat!".10 Botezul său îl lecuieşte deci pe rege de lepra spirituală11, aşa cum pe Constantin, spunea tradiţia, l-ar fi lecuit de boala ca atare. Trimiterea este evidentă atunci cînd Clovis este chiar numit novus Constantinus. Pe de altă parte, domnia sa este structurată asemeni celei a primului împărat creştin, împărţindu-se egal între o perioadă situată înainte de momentul crucial al botezului, care anunţă însă evenimentul, şi una care îi urmează şi care este marcată de victorii menite să consfinţească forţa religiei celei adevărate12. În sfîrşit, regele creştin se foloseşte de vechea prerogativă imperială de a convoca adunări ale înalţilor prelaţi, şi ordonă ţinerea în 511 a Conciliului de la Orleans, stabilind ce urma să se discute cu acea ocazie.

La fel se comportă după convertirea în ritul niceean regii vizigoţi ai Spaniei, care merg chiar mai departe într-un anumit sens, colaborînd cu conciliile de la Toledo care constituie chiar o instituţie originală a regatului iberic, prin rolul politic pe care acestea şi-l asumă. Cînd puterea reală trece în regatul franc în mîinile majordomilor, aceştia aplică în relaţiile cu biserica acelaşi model. Carloman şi Pepin cel Scund, majordomi după moartea tatălui lor Carol Martel, convoacă încă din primii ani ai puterii lor, sub influenţa Sfîntului Bonifaciu, conciliile din anii 742–748, menite să reformeze biserica francă intrată de mult într-o accentuată decădere13

Regii barbari continuă să numească episcopii, sau să intervină prin influenţa lor ori a familiei lor în alegerea acestora. Chiar Grigore din Tours, pentru a rămîne la cazul franc, pare să-şi fi datorat ascensiunea în scaunul episcopal protecţiei reginei Brunhilda, soţia lui Sigibert, nepot al lui Clovis. Dacă numirea în funcţie de către rege este acceptată ca firească, nu la fel se întîmplă atunci cînd regele vrea să înlăture din scaun un episcop. Pentru aceasta are nevoie de hotărîrea unui conciliu, pe care o poate obţine exercitînd presiuni asupra episcopilor, dar sînt şi cazuri în care întîmpină opoziţie. Grigore din Tours face un titlu personal de glorie din împotrivirea sa în faţa regelui Chilperic (561–584), dornic să-i convingă pe episcopi să-l depună pe Pretextatus14. Importanţa alegerii unei persoane potrivite pentru înalta funcţie eclesiastică se explică şi prin rolul politic pe care îl joacă uneori episcopii chiar la curtea regelui. De exemplu, în Spania vizigotă, episcopii sînt şi consilieri ai regelui, mai ales după convertirea la dreapta credinţă a lui Reccared (589).

Mult mai frecvent episcopii se conformează vechiului statut de defensores civitatis, intervenind pe lîngă regi pentru a obţine scutirea de impozite a comunităţilor pe care le păstoresc. Ne putem chiar întreba dacă acest tip de acţiuni, justificate prin caritatea creştină, nu au contribuit , evident alături şi de alţi factori, la dispariţia sistemului roman de impozite şi implicit a ideii de folos public.

Această treptată erodare a noţiunii de utilitate publică interpretată în manieră romană justifică şi preluarea unor prerogative de tip public înainte vreme asociate statului sau comunităţilor de cetăţeni ce funcţionau în interiorul acestuia. Astfel, sectorul învăţămîntului este preluat în grijă de episcopi într-o măsură din ce în ce mai mare, pe măsura dispariţiei şcolilor publice. Într-un spaţiu despre care avem mai multe date, Galia francă, acestea dispar probabil pe la sfîrşitul secolului al VI-lea, chiar dacă unele comportamente culturale de tip roman se mai păstrează o vreme. De exemplu, aristocraţia galo-romană, inclusiv episcopii, mai schimbă scrisori în stil elevat, cultivînd amicitia, vechea valoare romană15. În Italia, datorită papalităţii, şi în Spania unde la începutul secolului al VII-lea acţiunea lui Isidor din Sevilla amorsa o "renaştere" a ştiinţei antice, dispariţia şcolilor publice are probabil loc mai tîrziu. Peste tot însă iniţiativa este preluată de biserică, şi în secolele de tranziţie de la antichitate la evul mediu, episcopii îşi găsesc încă timp să fie şi oameni de cultură, să studieze şi să creeze ei înşişi. Vestita scrisoare a papei Grigore cel Mare către episcopul Desiderius reproşează acestuia tocmai prea insistenta aplecare către studiile clasice "pentru că în aceeaşi gură proslăvirea lui Christos nu poate să se amestece cu proslăvirea lui Jupiter"16, ilustrînd dorinţa de a impune un program cultural orientat spre alte valori. Ar fi însă nedrept ca pe baza doar a acestui text să facem din papa Grigore un adversar al culturii, în condiţiile în care el însuşi îşi asumă sarcina de a creea opere care, folosind abilităţile date de educaţia de factură clasică, să ilustreze priorităţile creştinismului.

Un alt sector în care statul roman sau comunităţile locale se implicau şi care rămîne acum în grija exclusivă a structurilor eclesiastice este cel caritativ. În Imperiul Roman, redistribuirea unei părţi a bogăţiilor rezultate din cuceriri către populaţie se făcea prin sistemul panem et circenses, iar ajutorarea celor mai puţin înzestraţi din punct de vedere economic se realiza prin intermediul patronajului17. Societatea păgînă nu recunoştea însă în ansamblul ei valoarea oricărei persoane umane, astfel că milostenia pentru năpăstuiţii soartei este un domeniu în care biserica îşi poate manifesta originalitatea. Milostenia căpătase dimensiunile unui serviciu public, beneficiind şi de generozitatea imperială, ca în cazul acţiunilor sfîntului Vasile cel Mare, care din 372 dădea modelul de urmat, construind în Caesareea Cappadociei un ansamblu care cuprindea biserică, mănăstire, ospiciu şi spital18. Mai ales decăderea oraşelor de tip antic a făcut ca biserica să fie singura în stare să se mai ocupe de asistenţa bolnavilor şi săracilor, spitalele şi azilurile devenind pentru multe secole de acum înainte anexe ale bisericilor şi mănăstirilor.

De asemenea, în lipsa unei implicări a statului, episcopii îşi asumă, asemenea papei Grigore cel Mare la Roma, sarcina organizării lucrărilor publice19. Intervenţia lor în lucrările edilitare, ca şi reorientarea evergetismului suveranilor spre construcţia de biserici contribuie în mare măsură la noul aspect al oraşelor de la sfîrşitul antichităţii şi de la începutul evului mediu, marcate în primul rînd prin prezenţa edificiilor religioase. Episcopul Alexandru din Tebessa afirma într-o inscripţie tocmai acest rol jucat în remodelarea aspectului oraşului nu de către puterea laică, ci de suprema autoritate religioasă locală: "Aici, unde vedeţi zidurile cu acoperişuri strălucitoare, aici, unde lucesc bolţile înalte şi unde se află altarele sfinte: toate acestea nu sînt opera nici unui nobil, ci se înalţă etern spre slava episcopului Alexandru"20.

Se poate spune astfel că la capătul unei evoluţii de cîteva secole, s-a produs o redistribuire a puterilor într-un ansamblu în care biserica şi statul făceau casă bună21.

Sugeram deja mai sus că şi alţi membri ai familiei suveranului, şi în primul rînd reginele, se implică pe plan religios. În tradiţia deschisă de Sfînta Elena, reginele desfăşoară o susţinută activitate în sprijinul şi în cadrul bisericii, văzînd în aceasta una din puţinele posibilităţi de a juca un rol vizibil în societate. Clotilda, soţia lui Clovis, Bertha, soţia regelui Ethelberth din Kent, Teodolinda, soţia regilor longobarzi Authari şi Agilulf, au în comun persua-siunea pe care au exercitat-o pe lîngă soţii lor în vederea creştinării (sau a adoptării dreptei credinţe) şi întemeierea unor mănăstiri. Rolul lor se dovedeşte astfel a fi fost unul politic, în măsura în care alegerea religiei de către şeful statului are un caracter politic. Putem vorbi de o conotaţie politică şi în cazul mănăstirilor, întemeiate de aceste regine sau folosite de ele ca loc de retragere în timpul văduviei, întrucît, în condiţiile în care există o recrutare aristocratică a membrilor clerului regular, iar cei ce intrau în mănăstiri nu se rupeau cu totul de lumea exterioară, aceste aşezăminte religioase reprezintă relee de mani-festare a influenţei politice a familiei domnitoare22

Ca dovadă a bunelor relaţii între biserică şi stat, în timpul regatelor succesoare, trecerea unei persoane de la calitatea civilă la cea religioasă este considerată uşoară, normală, dar posibilă doar în acest sens. Funcţionari regali cu poziţii importante, consilieri ai regilor, pot deveni episcopi după ce au parcurs o carieră civilă strălucită. Exemple foarte grăitoare sînt în acest sens Eligius (Sfîntul Eloi), orfevrier şi monetar al regelui Dagobert I al Franciei (629?–639), devenit episcop de Noyon-Tournay, şi Audoenus (Sfîntul Ouen), referendar23 în timpul aceluiaşi rege, ajuns episcop de Rouen. În aceste cazuri, se poate emite ipoteza că opţiunea pentru continuarea carierei în domeniul eclesiastic a fost făcută atunci cînd cursus honorum civil era blocat, pentru că majordom, treapta ultimă la care putea aspira o persoană din afara familiei regale, era deja altcineva24. În cazul fraţilor Leandru şi Isidor, care ocupă succesiv scaunul episcopal al Sevillei, ne putem întreba dacă opţiunea lor pentru o carieră eclesiastică nu a fost determinată de lipsa unui debuşeu civil satisfăcător. Ei proveneau dintr-o familie de notabili locali de la Cartagena, care îndepliniseră o serie de funcţii în oraşul natal, dar în urma recuceririi părţii sud-estice a Spaniei de către bizantini, Severianus, tatăl celor doi, s-a retras cu întreaga familie în nord. Pierzîndu-şi în acest fel relaţiile şi influenţa datorate inserţiei lor sociale locale, dar păstrînd prestigiul legat de calitatea aristocratică a familiei, aceştia s-au reorientat spre cea mai promiţătoare carieră ce le stătea la dispoziţie, şi care era atunci cea eclesiastică.

Cu această ocazie ne putem reaminti un alt aspect al apropierii funcţiei episcopale de una laică, şi anume transmiterea ei ereditară. În Imperiul tîrziu, o dată cu pierderea de substanţă a autorităţii imperiale, funcţiile tind să se transmită ereditar, şi cele mai evidente situaţii sînt ale funcţiilor militare. (De exemplu, Egidius, conducătorul ultimei autonomii romane în Galia cucerită de barbari este succesorul tatălui său Syagrius, general în slujba Imperiului). Din punctul de vedere al succesiunii în funcţia episcopală, nu pare nimic scandalos ca ea să fie transmisă tot în familie, asemenea celor laice. Am citat mai sus cazul lui Isidor, care îi urmează în scaunul episcopal fratelui său Leandru; Grigore din Tours face parte dintr-o familie de episcopi, şi a fost de la început educat pentru a succeda unchilor săi.

În condiţiile în care episcopatul este asimilat unei cariere publice cu o preponderentă conotaţie religioasă, nu este nimic scandalos în apelul pe care statul îl face la biserică atunci cînd are nevoie de ajutor. Episcopii sînt buni gospodari, mai ales cînd urcă în scaun datorită talentelor de administratori dovedite în viaţa laică, astfel că suveranii pot face apel la ei pentru a obţine fonduri. Chiar apelul la pămînturile bisericii, pe care majordomul Carol Martel îl face în numele regelui merovingian, se înscrie în aceeaşi logică a sistemului în care biserica este considerată o instituţie a statului. Confruntat cu grave probleme militare, între care atacurile arabilor stabiliţi în Spania sînt foarte semnificative, Carol Martel are nevoie de pămînturi pentru a asigura fidelitatea şi forţa militară a aristocraţiei, care, în condiţiile restrîngerii circulaţiei monetare, este legată de regalitate prin donaţii funciare. Cum forţa ultimilor regi merovingieni se diminuase, între altele şi datorită epuizării domeniului funciar, majordomul consideră natural, şi nimeni nu protestează, să folosească pămînturile bisericii pentru înzestrarea vasalilor. Ia naştere astfel sistemul precaria verbo regis, prin care vasalul este plasat într-o dublă subordonare: faţă de instituţia ecleziastică de la care, în urma ordinului regelui, a primit o bucată de pămînt, şi faţă de suveranul care în virtutea acestui fapt e îndreptăţit să-l convoace la oaste atunci cînd e nevoie.

De asemenea, episcopii pot dispune de trupe cu care să intervină personal în sprijinul suveranului angajat în luptă. Bineînţeles, în caz de conflict armat nu funcţia militară îi conferă episcopului esenţialul puterii sale, ci eventual capacitatea sa de intercesiune care poate opri duşmanii. În perioada migraţiilor, episcopul s-a afirmat ca şef al comunităţii urbane ameninţată de asedii sau de alte confruntări militare. Marile miracole înfăptuite de episcopi sînt cele prin care zidurile rezistă în faţa asediatorilor25, sau prin care este obţinut in extremis sprijinul militar al legiunilor. Cel mai cunoscut caz este cel al episcopului Anianus din Orleans, care, prin rugăciunile sale, obţine sosirea la timp a armatei lui Aetius, determinînd îndepărtarea lui Attila.

 Cum în general migraţiile s-au caracterizat prin raiduri de mică amploare, situaţia în care se găsesc comunităţile urbane este cea a unui război al nervilor, în care rezistenţa este posibilă doar atunci cînd există un şef care să o organizeze. Aristocraţia laică ori se retrăsese de mult pe domeniile sale de la ţară, ori era gata oricînd să se disperseze, astfel că episcopul şi biserica locală, în lipsa autorităţii de stat, joacă rolul de fixatori ai populaţiei urbane26. Reprezentanţii bisericii negociază cu barbarii, şi cu cît sfinţenia lor este mai mare, cu atît respectul de care se bucură e mai mare, chiar din partea păgînilor, ca în cazul Sfîntului Severinus din Noricum (+482). Ei pot prelua chiar apărarea militară propriu-zisă, precum Sfîntul Germanus din Auxerre, care tot în secolul al V-lea, trecînd în Britania, îi organiza pe britoni şi obţinea astfel victoria împotriva invadatorilor barbari27. O dată cu stabilizarea situaţiei prin organizarea regatelor succesoare, această funcţie militară a oamenilor bisericii se diminuează, dar episcopii beneficiază în continuare de prestigiul şi puterea acumulate în condiţiile lipsei autorităţii centrale.

Raporturile dintre instituţia ecleziastică şi instituţiile care exercită puterea politică pot fi puse în lumină şi din perspectiva gestionării creştinismului, care din secolul al IV-lea este religie de stat. O dată creştinat, Imperiul se considera investit cu misiunea de a răspîndi pretutindeni creştinismul, devenit acum valoarea centrală a romanităţii. Mai ales stoicismul afirmase cu putere valoarea romanităţii ca ideal universal de civilizaţie, iar creştinismul nu vine decît să adauge dimensiunea religioasă. Eusebiu din Caesareea, întemeietorul ideologiei imperiale a Imperiului creştinat, susţinea necesitatea suprapunerii între graniţele creştinătăţii şi cele ale Universului. Cu alte cuvinte, Imperiul căpăta conştiinţa misionară, iar expansiunea era nu doar justificată, ci chiar necesară, în numele răspîndirii pretutindeni a Cuvîntului lui Dumnezeu.

Această concepţie teoretică intră însă în contradicţie cu realităţile unui Imperiu a cărui expansiune nu numai că s-a oprit, dar care se confruntă cu aşezarea barbarilor chiar pe teritoriile sale. Dezorientării romanilor siliţi să se confrunte cu această contradicţie în viaţa de zi cu zi îi răspunde Augustin, care, în Cetatea lui Dumnezeu, pune accent pe aspectele spirituale şi religioase ale existenţei, diminuînd importanţa şi semnificaţia catastrofelor militare şi politice. În acest fel se putea justifica indirect şi existenţa regatelor barbare succesoare, care se înscriu într-o ordine terestră voită de Divinitate, şi care nu impietează asupra valorii adevăratei Cetăţi a lui Dumnezeu.

Ideea existenţei unei misiuni creştine este preluată însă şi de neamurile barbare în urma creştinării. Fiecare popor germanic creator de stat sfîrşeşte prin a se considera un nou "popor ales", investit cu misiunea de a răspîndi pretutindeni adevărata credinţă. Accentul pus pe această misiune se întîlneşte mai ales în regatele care au acceptat ortodoxia niceeană, şi care au manifestat şi un potenţial de expansiune militară. Este cazul unora din regatele anglo-saxone în diferite momente ale existenţei lor (Northumbria sau Wessexul) şi mai ales al francilor, în ultima perioadă a dinastiei merovingiene şi la începuturile celei carolingiene. Prin cuceririle lor teritoriale, francii depăşesc destul de repede fostele hotare ale Imperiului roman, extinzîndu-se astfel şi dincolo de limitele creştinătăţii. Este vorba în primă instanţă de teritoriile de la nord de Galia şi de la est de Rin, iar în vremea carolingienilor de cuceririle din spaţiul saxon sau avar. În acest fel se punea problema administrării noilor cuceriri, dar şi a creştinării acestora. Cum suveranul e responsabil pentru religie, el supervizează creştinarea în noile teritorii, organizînd noi episcopate şi implicîndu-se în problema botezului. În epocă, botezul reprezenta condiţia integrării în societate, astfel că refuzul lui semnifica nu doar o ofensă adusă lui Dumnezeu, ci şi o jignire a suveranului. Ca să înţelegem mai bine logica unei asemenea abordări, trebuie să ne reamintim că într-o perioadă în care biserica îşi creează ea însăşi cu lentoare propria identitate în cadrul confruntării între erezie şi ceea ce este considerat adevăr al credinţei, ortodoxia este definită adesea de către suveran. Sub directa lui supraveghere sau sub influenţa lui se definesc modalităţile în care un bun creştin trebuie să creadă, să facă sau să nu facă anumite gesturi. Botezul devine în mod evident garanţia dreptei credinţe şi a conformismului social şi politic. Intrarea în structurile statului se realizează deci prin intermediul unei instituţii a acestuia, care este biserica. De aceea, botezul, care din punct de vedere teologic trebuia să reprezinte un act individual şi liber consimţit al celui ce doreşte să intre în comunitatea creştină, poate fi impus cu forţa de către stat.

În dezbaterile de idei care aveau loc la curţile regilor barbari, se punea evident şi problema dacă în cazul botezului este necesară şi convingerea celui ce era integrat astfel în comunitate. Se întîlnesc aici două optici diferite, reflectînd în mare poziţia statului sau pe cea a reprezentanţilor luminaţi ai bisericii. Suveranii şi cei din jurul lor consideră adesea că mai important este aspectul formal, deci mai întîi trebuie operat botezul, căci astfel se asigura integrarea socială şi politică a persoanei respective. Oamenii bisericii au afirmat de cele mai multe ori că mai întîi trebuie explicată credinţa, căci botezul este un act în primul rînd spiritual.

În funcţie de opţiunea pentru una sau alta din aceste concepţii asupra botezului s-au conturat mai multe tipuri de misiune creştină. Există misiuni care fac apel la gest semnificativ şi exemplu, altele care apelează la predică şi persuasiune, şi altele care folosesc forţa.

În primul caz, misionarul face un gest spectaculos, prin care demonstrează că are puteri miraculoase şi benefice, mai mari decît ale divinităţilor locale păgîne. Aplicînd modelul lui Iisus, misonarul poate vindeca bolnavii sau chiar resuscita morţii, demonstrîndu-şi astfel harul. O altă direcţie poate fi distrugerea templelor păgîne, şi cazul poate cel mai cunoscut este cel al Sfîntului Martin din Tours (335–397). Acesta acţionează ca exorcist, gonind demonii din trupuri, dar îi alungă în acelaşi timp şi din templele rurale ale Galiei, pe care le distruge. În acest fel se punea în scenă expulzarea victorioasă a demonilor, care constituia atunci povestirea de bază pentru propagarea credinţei28. Gestul semnificativ al misionarului poate viza şi distrugerea altor tipuri de idoli, precum arborii sacri ce făceau obiectul cultului la vechii germani. În acest sens, foarte sugestiv este episodul doborîrii de către Sfîntul Bonifaciu (675–754), apostolul Germaniei, a stejarului de la Geismar. Împreună cu convertiţii pe care reuşise să-i convingă, sfîntul se hotărăşte să taie un stejar ce reprezenta probabil un pol de raliere a păgînismului în faţa ofensivei creştine. Este ajutat în acţiunea sa de miraculosul creştin, care face să cadă fără efort copacul, astfel că păgînii iniţial agresivi se smeresc în faţa acestei demonstraţii de forţă supranaturală şi acceptă convertirea29.

Gestul spectaculos apare cel mai adesea în contexte în care nu este implicată o putere politică semnificativă, pentru că puterile deosebite ale omului sfînt par tocmai să suplinească lipsa sprijinului din partea autorităţii laice.

De fapt, cea mai importantă şi eficientă cale de convertire a păgînilor este predica şi explicaţia, care presupune susţinerea de către un suveran a misionarului. Cînd protecţia regală lipseşte, soarta celor plecaţi să ducă barbarilor păgîni cuvîntul lui Dumnezeu poate fi pecetluită încă de la început. Beda Venerabilul vorbeşte de fraţii Hewald, care au încercat la sfîrşitul secolului al VII-lea să-i creştineze pe saxonii de pe continent, dar care, în lipsa unui sprijin politic, au fost martirizaţi rapid30. Este evident că un misionar, pentru a avea succes, are nevoie de timp şi ocazii pentru a vorbi oamenilor, ceea ce se poate realiza prin susţinerea logistică din partea suveranului. Bonifaciu, de care am vorbit anterior, beneficiase, în tentativa sa de a-i converti pe saxoni, de ajutorul majordomilor franci Carol Martel şi Pepin (viitorul rege). Conştient de rolul acestora, îşi exprima întreaga recunoştinţă faţă de protectorii săi, într-una din scrisorile sale (nr. 55): "Fără ajutorul principelui francilor, nu pot să conduc poporul, nici să-i apăr pe preoţi şi pe clerici, pe călugări şi pe servitoarele lui Dumnezeu şi nu pot interzice riturile păgîne şi ceremoniile sacrilege în Germania fără învoirea lui şi fără să mă sprijin pe teama pe care o inspiră."31 Bineînţeles, sprijinul autorităţii politice, deşi important, nu este totuşi decisiv. Contează în primul rînd capacitatea misionarului de a-i convinge pe cei cărora li se adresează, şi pentru aceasta este nevoie să vorbească într-o limbă pe care aceştia să o înţeleagă. Misunea trebuie deci bine pregătită, este nevoie de învăţarea respectivei limbi sau de folosirea translatorilor, aşa cum a făcut Augustin, care, pornit să-i evanghelizeze pe anglo-saxoni, a luat translatori de la franci32. De asemenea, un rol esenţial îl pot avea noii convertiţi din rîndurile populaţiilor care sînt ţinta predicii. Dintre aceştia, unii achiziţionează un bagaj teologic, util în propria lor acţiune, în centrele eclesiastice din episcopatele create în pămînturile cucerite. Cu rol de releu de retransmisie a noii credinţe, în 751 era întemeiată de Bonifaciu Fulda, pe principalul drum preistoric ce traversa Germania de la vest la est. Cîteva decenii mai înainte fusese întemeiat aşezămîntul de la Echternach, lîngă Treves, de asemenea pe un drum antic ducînd spre Utrecht. Echternach se dovedea un centru activ de creştinare, succesul fiind garantat de adeziunea aristocraţiei locale la noua credinţă. Pentru membrii acesteia, Wilibrord, întemeietorul aşezămîntului şi misionarul ce activa în zonă, era în primul rînd favoritul majordomului Pepin, seniorul lor. Creştinîndu-se, făcînd danii bisericii, ei îşi asigarau în acelaşi timp mîntuirea şi se şi integrau într-o structură de putere ce depindea de franci.

Forţa este cea mai simplă dar şi cea mai puţin eficientă cale în care se pot realiza noi convertiri. Mai mulţi regi vizigoţi, dintre care îi amintim doar pe Sisebut, în secolul al VII-lea, sau regele franc Chilperic (secolul al VI-lea), au încercat să-i oblige pe evreii de sub stăpînirea lor să se boteze. Oamenii bisericii de regulă reacţionează negativ faţă de aceste iniţiative regale, şi atitudinile unor episcopi precum Isidor din Sevilla sau Grigore din Tours stau mărturie în această privinţă33. Cazul deja clasic de creştinare forţată este cel al saxonilor supuşi de Carol cel Mare. Puşi să aleagă între botez şi sabie, mulţi au ales moartea, iar cei care s-au botezat ca să-şi scape viaţa nu erau inspiraţi în nici un caz de o adevărată credinţă. Colaboratorii lui Carol i-au atras atenţia asupra superficialităţii convertirii realizată în asemenea condiţii şi au susţinut că e nevoie mai întîi de dobîndirea convingerii interioare de către viitorii noi creştini, şi doar apoi de administrarea botezului. Alcuin din York, într-o scrisoare adresată lui Arno de Salzburg, spunea că "nefericiţii saxoni au pierdut atît de ades graţia botezului deoarece nu aveau în inimi o credinţă puternică. Căci într-adevăr credinţa este o problemă de voinţă şi nu de constrîngere. Cum să obligi un om să creadă în ceea ce nu crede? Îl poţi obliga să primească botezul, dar nu să creadă."34 De altfel, că adversarii botezului forţat aveau dreptate este dovedit şi de sîngeroasa legislaţie religioasă pe care o impune Carol în teritoriile saxonilor, şi care arată măsura în care practicile păgîne erau păstrate şi după creştinare.

În general, în practica de zi cu zi a realizării de noi convertiri la creştinism, cele trei tipuri de acţiune se combină în proporţii diferite, în funcţie de personalitatea misionarilor şi de contextul în care aceştia se găsesc. Se mai adaugă uneori şi un al patrulea mijloc, recomandat chiar de papa Grigore cel Mare, şi care constă în înlocuirea zeităţilor şi cutumelor păgîne cu alte valori şi obiceiuri. Beda Venerabilul a consemnat scrisoarea trimisă de papa Grigore misionarilor care încercau să-i convertească pe anglo-saxonii din Britania, în care se indică o serie de măsuri deja aplicate în mod tacit, încă de la începuturile creştinismului, de către oamenii bisericii. Papa recomandă misionarilor săi să distrugă doar idolii păgîni, nu şi templele în care se găseau aceştia, pe care să le transforme, după ce le purifică şi le sfinţesc, în biserici. De asemenea, sacrificiile de animale în cinstea zeilor să nu fie suprimate, ci transformate în mese cu caracter religios, legate de sărbătorile creştine. Scopul acestor recomandări era să faciliteze creştinarea nu prin măsuri brutale, ci printr-o recuperare conştientă a unor realităţi anterioare, prea adînc înrădăcinate în memoria colectivă pentru a fi cu uşurinţă dizlocate. Păstrîndu-se o parte a vechilor construcţii sau rituri, dar schimbîndu-se explicaţia şi valorizarea acestora, este facilitată apropierea noului convertit de o religie ce nu-i mai apare atît de străină. În Insulele britanice, o astfel de atitudine putea să se adapteze mai bine şi realităţilor politice, în care regii sînt obligaţi să menajeze susceptibilităţile religioase ale supuşilor lor, fără să încerce o convertire impusă de sus, chiar în condiţiile în care ei adoptau creştinismul şi sprijineau extinderea lui.

Spuneam că aceste idei nu sînt noi, încă din primele secole creştine constatîndu-se creştinarea marilor sărbători păgîne, dintre care merită amintite Dies Solis, de pe 25 decembrie, transformată în ziua Naşterii Domnului (Crăciun) sau Kalendele lui Ianuarie (1 ianuarie), devenite Sfîntul Vasile sau, mai tîrziu, Anul Nou.

Un alt aspect al raporturilor dintre biserică şi puterea politică este cel juridic. Pe de o parte, se poate vorbi de influenţa moderatoare a creştinismului în unele probleme legiferate de împăraţi, şi ar merita citate măsurile în favoarea sclavilor sau cele vizînd umanizarea condiţiilor din închisori35. Pe de altă parte, legislaţia referitoare la biserică emană tot de la suveran, ca şi cea civilă, tocmai pentru că este vorba de o instituţie a statului. Problemele bisericeşti sînt reglementate în Codex Theodosianus, din 438, care oferă modelul abordării şi pentru principii barbari. De exemplu, dreptul bisericii de a oferi azil celor urmăriţi de justiţie avea nevoie de intervenţia suveranului şi de confirmarea acestuia, aşa cum se întîmplă cu decretele Conciliului de la Orleans (511), în stabilirea cărora Clovis a avut un rol primordial.

Forţa modelului constantinian se dovedeşte deci şi pe această cale, a raporturilor biserică-autoritate politică, a fi fost deosebit de mare în statele succesoare Imperiului Roman. Ideea imperială supravieţuise de fapt într-o măsură sau alta în fiecare dintre aceste state, tocmai datorită preluării ei de către biserică. În virtutea acestui fapt, de-abia cu cîteva secole mai tîrziu, biserica va încerca emanciparea de sub tutela statului care i-a marcat începuturile existenţei.

1 R. Folz, A. Guillou, L. Musset, D. Sourdel, De l'Antiquité au monde médiéval, 2e éd., Paris, 1990, p. 24.
2 P. J. Geary, Le monde mérovingien. Naissance de la France, trad. fr. J. Carlier et J. Detienne, Paris, 1989, p. 49.
3 Donatismul apăruse după marea persecuţie a lui Diocleţian, şi susţinea că preoţii şi mai ales episcopii care au abjurat din pricina persecuţiilor sînt nedemni de vocaţia lor, şi că tainele săvîrşite de aceştia nu au valoare; v. H.-I. Marrou, Biserica în Antichitatea tîrzie, Bucureşti, 1999, p. 35.
4 H. - I. Marrou,  op. cit., p. 33.
5 P. Brown, L'essor du christianisme occidental, Paris, 1997, p. 66.
6 M. Reydellet, La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire ˆ Isidore de Seville, Rome, 1981, p. 23.
7 Analiza acestei evoluţii în S. Brezeanu, Ideea de Imperiu în Occident în lumina cercetărilor din ultimele decenii, "Revista de istorie", t. 31, nr. 2, 1978, pp. 273–298.
8 W. M. Daly, Clovis: how barbaric, how pagan?, "Speculum", t. 69, 1994, p. 619–664.
9 Grigore din Tours, Historiarum libri decem, ?, în Opera, ed. W. Arndt şi Br. Krusch, MGH, SRM, 1, 1885, II, 27.
10 Ibidem, II, 31.
11 Ibidem.
12 Pentru "aranjarea" cronologiei de către episcopul de Tours, a se vedea C. Carozzi, Le Clovis de Grégoire de Tours, "Le Moyen Age", XCVIII, 2, 1992, pp. 169–185.
13 Jacques Paul, Biserica şi cultura în Occident, Bucureşti, 1996, p. 77.
14 Acesta, fără voia regelui, o căsătorise pe Brunhilda, rămasă văduvă, cu Merovech, fiul din prima căsătorie al lui Chilperic, ceea ce putea crea probleme de succesiune; amănunte despre conflict în Grigore din Tours, op. cit., V, XVIII.
15 Ian N. Wood, Administration, law and culture in Merovingian Gaul, în Rosamond McKitterick (ed), "The uses of Literacy in Early Medieval Europe", 1992, pp. 67–71.
16 F. Căzan, Culegere de texte privind trecerea de la Antichitate la Evul Mediu, Bucureşti, 1980, p. 149.
17 Henri-Irénée Marrou, Biserica în antichitatea tîrzie, Bucureşti, 1999, p. 125.
18 Ibidem.
19 H.-I. Marrou, op. cit., p. 260.
20 E. Diehl, Inscriptiones latinae christianae veteres , vol. I–II, Weidmann, Zürich, 1925, 1961, 1825, 1–4, apud P. Brown, Cultul sfinţilor, Timişoara, 1995, p. 50.
21 P. Brown, L'Essor du christianisme occidental, p. 54.
22 Ian N. Wood, The Merovingian Kingdoms, London, New York, 1994, pp. 184–185.
23 Funcţie moştenită de la Imperiul roman; responsabilul cu politica externă a regatului.
24 Alain Dierkens, Histoire du Moyen Age. Notes de cours, Bruxelles, 1995,
25 P. Brown, L'Essor du christianisme occidental, p. 81.
26 Ibidem, p. 82.
27 Beda Venerabilis, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum; ed. B. Colgrave şi R.A.B. Minors (text latin şi traducere engleză), Oxford, 1969, I, XXII.
28 P. Brown, L'essor…, p. 61.
29 Vita Sancti Bonifacii, în M. E. Wiesner, J. R. Ruff, W. B. Whealer (eds), Discovering the Western Past. A Look at the Evidence, v. I, Princeton, 1989, pp. 85–86.
30 Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis anglorum, V, 10.
31 Van Der Essen, Le siècle des saints, pp. 51–52, apud L. Genicot, P. Houssiau, Le Moyen Age, Bruxelles, 1970 (6e éd.), p. 62. (traducerea noastră).
32 Beda Venerabilis, Historia Ecclesiastica…, I, XXII.
33 Isidorus Hispalensis, Historia  Gothorum Wandalorum Sueborum, ed. Th. Mommsen, MGH. AA, XI, 61; Grigore din Tours, op. cit., VI, 17.
34 L. Halphen, Etudes critiques sur l'histoire de Charlemagne, p. 172, n. 2, apud L. Genicot, P. Houssiau, Le Moyen Age, Bruxelles, 1970 (6e éd.), p. 64. (traducerea noastră).
35 H.-I. Marrou, op. cit., p. 119.
Despre autor


© Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: 973-575-658-7
Comments to: Manuela DOBRE
Last update: Septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU