ISTORIE ŞI IDEOLOGIE

coordonator: Manuela Dobre

Despre autor


DATE DE ISTORIE BIZANTINĂ ÎN CRONICA SCURTĂ

DIN CODEX BUCARESTIENSIS GRAECUS 239

Tudor TEOTEOI

În istoriografia bizantină, cronicile scurte reprezintă o apariţie relativ târzie. Foarte puţine dintre ele conţin referiri la perioada bizantină timpurie, iar cele care au asemenea referiri, ajung cu menţiunile de fapte până în veacurile al IX-lea şi al XI-lea.Cu alte cuvinte, niciuna din aceste cronici nu se opreşte la perioada bizantină timpurie şi nici n-a fost redactată în această perioadă. Drept urmare, cele mai vechi manuscrise în care se află cronici scurte sunt datate în veacul al X-lea.

Perioada în care s-a dezvoltat şi a înflorit acest gen istoriografic este însă cea bizantină târzie, în special aceea a dinastiei Paleologilor, iar unele cronici scurte au ajuns să nareze evenimente care s-au produs mult timp după 1453, prin menţionarea cuceririlor efectuate de turci asupra întregului teritoriu stăpânit cândva de bizantini. Peter Schreiner, învăţatul editor al cronicilor scurte bizantine, consideră că e de avut în vedere ca moment final al lor anul 15401, când ultimele resturi ale fostului Imperiu bizantin au fost cucerite de către turci: este vorba de oraşele Argos, Nauplion şi Monembasia, fiind deci exceptată Creta, cucerită de către turci de la veneţieni foarte târziu în secolul al XVII-lea (1669). Cu un veac înaintea Cretei fusese însă cucerit şi Ciprul de către turci, moment relatat în unele cronici scurte, care conţin altminteri şi date privitoare la istoria Cretei, dar fără a ajunge la cucerirea turcească a acesteia.

Cronica din care publicăm fragmentul de mai jos este o cronică locală moreotă, mai exact o variantă a celei editate de P. Schreiner sub numărul 33, preluând şi denumirea de Cronica moreotă din anul 1423, dată de către părintele R.-J. Loenertz, editorul ei anterior2. Ea are însă şi o continuare până în anul 1523, aşa cum o găsim şi în manuscrisul de la Bucureşti, din care extragem aici numai o primă parte (până la 29 mai 1453, când a şi luat sfârşit istoria bizantină propriu-zisă), însoţind acest text de traducerea lui românească, precum şi de bogate adnotări.

 

În anul 1967 apărea, sub o formă multigrafiată, în cadrul colecţiei “Miscellanea Byzantina Monacensia”, condusă de Hans-Georg Beck, lucrarea dedicată de P. Schreiner  acelei categorii de surse narative bizantine pe care istoriografia le-a denumit cronici scurte. La data respectivă, studiile lui P. Schreiner se bazau pe ediţiile anterioare ale acestei categorii de surse, în primul rând pe cea întocmită în anul 1932 de către învăţaţii greci Spyridon Lampros şi Konstantinos Amantos3.

Spirit multilateral, care “abia dacă a lăsat vreun domeniu al bizantinisticii necercetat”4, Sp. Lampros (1851–1919) a desfăşurat şi în această privinţă o operă de pionierat, pe care a pus-o în valoare ediţia întocmită de K. Amantos în 1932. Menţinerea numelui lui Sp. Lampros pe ediţia respectivă se explică prin aceea că textele incluse în ea fuseseră deja publicate mai înainte de către acesta, în cunoscutul său periodic “Neos Hellenomnemon” (1904–1927), care mai apăruse şi după moartea editorului său.

Lui Spyridon Lampros îi datorăm şi denumirea de “cronici scurte” (brachea chronika, în greceşte), care indică “o serie de notiţe istorice foarte lapidare (concise), având ca trăsătură specifică datarea (evenimentelor) după an, lună şi zi”. Această definiţie, dată de către cel mai bun cunoscător al acestui gen al literaturii istorice bizantine5, presupune două condiţii esenţiale, anume: a) singularitatea faptului istoric relatat şi b) datarea lui exactă, cu indicarea anului, ba chiar şi a lunii şi zilei producerii lui. A doua condiţie denotă faptul că listele de suverani (bizantini, otomani ori principi români ai evului mediu), de patriarhi şi prelaţi creştini ori de viziri otomani pot fi considerate ca aparţinând acestui gen istoriografic atunci şi numai atunci când sunt însoţite de indicarea unor date cât mai precise, sau atunci când conţin durata exactă a demnităţii deţinute, cu indicarea cel puţin a anilor de domnie, de deţinere a unei demnităţi sau de păstorire, în caz că e vorba de feţe bisericeşti. 

 În a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi prima parte a secolului următor, cronografele neogreceşti (al lui Dorothei sau, mai degrabă, Hierothei al Monembasiei, precum şi cel al lui Mathei Kigalas) au avut o influenţă semnificativă asupra scrisului istoric prin noul avânt dat acestui gen depăşit chiar şi pentru respectiva etapă de dezvoltare a istoriografiei. Cu toate acestea, năzuinţa de integrare a istoriei într-o viziune de ansamblu mai largă a dat o puternică lovitură cronicilor scurte, gen care înflorise în perioada de fărâmiţare a Imperiului bizantin, de afirmare a unor forme foarte diverse de state locale pe teritoriul ce aparţinuse odinioară acestui imperiu, ca şi de cucerire treptată a acestor state de către turcii otomani. Înflorirea genului istoriografic al cronicilor scurte, mai cu seamă al celor locale, în Bizanţul ultimelor două veacuri din existenţa sa, poate fi ilustrat printr-un singur exemplu: dacă din totalul de 113 cronici scurte, editate de P. Schreiner, le dăm la o parte pe cele izolate sau fragmentare, constatăm că din cele 80 cronici scurte complete ale ediţiei Schreiner, 13 sunt cronici ale Imperiului bizantin (Reichschroniken), 9 ale împăraţilor bizantini (Kaiserchroniken), 28 cronici ale cuceririi turceşti, cele mai numeroase, 30 la număr, fiind cronici locale (Lokalchroniken). Acestei ultime categorii îi aparţine şi cronica scurtă din care noi am extras prima parte, pe care o publicăm însoţită de traducerea românească şi de adnotările corespunzătoare. Ea reprezintă o variantă a celei de a doua din cele patru cronici locale moreote (Peloponnesische Chroniken), editate de P. Schreiner sub numerele 32–35.

 

Cronica scurtă din care reproducem fragmentul de mai jos, însoţit de traducere şi de adnotări, se află în manuscrisul grec nr. 239 al Bibliotecii Academiei Române, care în mod indubitabil datează din secolul al XVIII-lea, după cum îl plasează şi Catalogul lui C. Litzica6. Importantă este şi menţiunea provenienţei lui, din biblioteca episcopului cărturar al Râmnicului, Ghenadie Enăceanu (1886–1898).

Prezenţa acestei cronici în manuscrisul respectiv, de la fila 222r. până la fila 228v., constituie un indiciu pentru originea moreotă a manuscrisului, ca şi pentru apartenenţa lui la mediul elenic situat în provincia din partea de sud a Greciei continentale. Cercetările ulterioare vor fi poate mai în măsură să aducă precizări suplimentare în această direcţie, să desemneze eventual persoana sau familia care-l va fi adus la Nord de Dunăre, în perioada fanariotă. Legătura cu Sudul Greciei continentale, cu provincia în care Despotatul bizantin al Moreei fusese concurat de Principatul latin al Ahaiei, creat ca urmare a Cruciadei a patra, este evidenţiată de conţinutul cronicii, care priveşte evenimente petrecute în Peninsula moreotă. Ea este deci, aşa cum am mai arătat, o cronică locală moreotă sau peloponesiacă.

Raportând textul ei la cronicile scurte editate de P. Schreiner, se poate observa fără dificultate că este vorba de o variantă a Cronicii scurte numărul 33, pe care acelaşi învăţat o mai numeşte şi “Cronica anului 1423”, urmându-l în această privinţă pe primul ei editor, R.-J. Loenertz. Fiind a doua dintre cele patru cronici moreote ale ediţiei Schreiner, ea se apropie foarte mult, sub raportul evenimentelor narate, de cea anterioară ei, adică de numărul 32, numită  “Cronica de la Argos şi Nauplion”. 

Prima notiţă din textul reprodus mai jos, foarte apropiat de Cronica nr. 33, aşa cum am mai remarcat, priveşte însă promovarea scaunului eclesiastic de la Argos la rang de mitropolie, eveniment produs în vremea domniei împăratului Isaac al II-lea Angelos; această ştire nu apare în Cronica nr. 33, ci într-o variantă a cronicii anterioare (nr. 32), variantă prezentă doar în manuscrisul Suppl. gr. 1090 al Bibliotecii Naţionale din Paris, care este un miscelaneu teologic din secolul al XV-lea, aflat în posesiunea lui Ioannes Zygomalas la Nauplion7.

Dat fiind că în tradiţia manuscrisă a acestei cronici un loc de seamă revine filelor adăugite la Codex graecus 1775 al Bibliotecii Naţionale din Paris, manuscris datând din secolul al XIV-lea, iar filele ce i-au fost adăugite sunt mai târzii, de pe la 1500, când codicele respectiv se afla la Monembasia, faptul reprezintă o dovadă în plus a originii moreote nu numai a Cronicii nr. 33, ci şi a manuscrisului 239 de la Bucureşti, din care noi reproducem fragmentul de mai jos. Demnă de o menţiune aparte este şi prezenţa, în acelaşi manuscris de la Bucureşti, a scrierii “Vieţile filosofilor” a lui Diogenes Laertios, în traducerea neogreacă a lui Anastasios Gordios, cărturar din perioada stăpânirii otomane, originar din localitatea Agrapha, despre care se face pomenire chiar în fragmentul redat aici din cronica la care ne referim. Originea moreotă a acestui manuscris (codex graecus 239 de la Bucureşti), în care o găsim, devine astfel o certitudine.


Cronică scurtă

65978 de la facerea lumii, iar de la Christos 1189: Argosul a devenit mitropolie, Ioan era mitropolitul în scaunul al 88-lea, mai pe urmă a ajuns pe al 107-lea9 (scaun).

6695, iar de la Christos 118710: Saracinii au luat sfântul Mormânt al stăpânului (nostru) Christos.

6711, iar de la Christos 120311: Francii au luat Constantinopolul.

6768, iar de la Christos 126012: Domnul Andronic Paleologul a luat Constantinopolul de la franci.

6856, iar de la Christos 1348: s-a produs ciuma cea mare13.

6857, iar de la Christos 1349: a ajuns în Moreea despotul Cantacuzino14.

6880, iar de la Christos 1372: s-a produs a doua epidemie de ciumă15.

6882, iar de la Christos 1374: s-a produs a treia epidemie de ciumă16.

6888, iar de la Christos 1380: a fost Kyriopascha17; în acelaşi an a murit şi despotul Cantacuzino18.

6896, iar de la Christos 1388: s-a produs a patra epidemie de ciumă19, a sosit în Moreea despotul porfirogenet Paleologul20. A venit Evrenos-bei, la dorinţa despotului, şi a străbătut Moreea21.

6897, iar de la Christos 1389: stăpânirea veneţienilor a pus mâna pe Nauplion22.

6899, iar de la Christos 1391: s-a produs a cincea epidemie de ciumă23; în acelaşi an a venit Evrenos-bei în Lacedemonia, tot atunci <a venit» şi la Leontari24 şi s-a unit cu principele, după care mergând asupra Acovei, au pus mâna pe ea în duminica lăsatului de sec la brânză25. În acelaşi an a descins domnul Demetrios Rhaul cu oaste de la Leontari şi din albanezi, şi a pus mâna pe principe în luna iunie, data de 4, iar în luna decembrie (principele) a fost răscumpărat26.

6902, iar de la Christos 1394: despotul Moreei a ajuns la un acord cu stăpânirea veneţienilor, prin care despotul a cedat veneţienilor Argosul şi Thermison, iar veneţienii i-au dat despotului Megara şi fortăreaţa Mylopotamos27.

6905, iar de la Christos 1397: Iakub-paşa şi Timurtaş (Temürtaş) cu oştire turcească de 60.000 (de oameni), a venit la Argos la 2 ale lunii iunie, într-o zi de sâmbătă, şi l-au luat duminică la ora a doua; şi au robit populaţia, iar la 21 ale aceleiaşi luni au ajuns la Leontari şi s-au bătut cu război; în acelaşi timp s-a aflat Doukas Epikernos la Nauplion28.

6907, iar de la Christos 1399: a avut loc a şasea epidemie de ciumă29.

6912, iar de la Christos 1404: despotul porfirogenet a luat Corintul şi castellania lui, de la cavalerii din Rhodos, în luna iunie, 1430.

6915, iar de la Christos 1407: a murit despotul porfirogenet31.

6918, iar de la Christos 1410: a avut loc a şaptea epidemie de ciumă; în acelaşi an a murit Manuel “megas dux”32.

6923, iar de la Christos 1415, a venit domnul împărat Manuel Paleologul şi a zidit Hexamilionul în luna mai33, iar în luna martie 30, în ziua sâmbetei mari, a pus mâna pe arhonţii din Moreea34.

6926, iar de la Christos1418, s-a produs a opta epidemie de ciumă. În acelaşi an au venit navarrezii la Tabia35.

6926, iar de la Christos 1420, în ziua de miercuri, 17 decembrie: şi-a făcut apariţia o iarnă teribilă, mulţime de ploi, revărsări de ape şi de fulgere la Nauplion, încât s-a prăbuşit narthexul de la Sfântul Andrei şi s-au deschis uşile bisericii, s-au deschis morminte, a căzut clopotniţa, pe ziduri şi pe porţi au apărut semne ca de săbii36.

6929, iar de la Christos 1421, ianuarie 21, în zi de marţi: Secundo Nani, episcop al latinilor, a transferat cinstitele moaşte ale fericitului Petru, episcop de Nauplion, de la Argos în episcopia Nauplion. Cei care au fost de faţă spun că atunci când au deschis sfântul mormânt s-a produs un cutremur în partea locului şi a ieşit mulţime de mireasmă frumos mirositoare, care a umplut spaţiul şi aerul; iar mormântul <era» plin de lumină şi cinstitele moaşte aşezate cu prestanţă, moaşte pe care punând mâna mii de credincioşi, au avut loc foarte multe vindecări37.

6930, iar de la Christos 1422, în a doua zi a săptămânii luminate s-a produs marele cutremur şi îndată ciuma a început să vatăme Moreea pe alocuri38.

6931, iar de la Christos 1423, mai 22, a venit turcul Turac han-bei cu armată la Hexamilion, pe care l-a luat şi l-a distrus. Apoi a venit în Lacedemonia, după aceea la Leontari, apoi la Gardiki, după aceea la Tabia, unde i-a tăiat pe albanezi la 5 iunie39.

6938, iar de la Christos 1430: musulmanii au luat Thessalonicul40.

6939, iar de la Christos 1431: s-a produs a noua epidemie de ciumă41.

6947, iar de la Christos 1439: a avut loc aşa-zisul sinod de la Florenţa42.

6952, iar de la Christos 1443, decembrie 20, a venit de la Constantinopol kyr Constantin Paleologul, despot, şi a luat stăpânirea (despotatului) Moreei, iar fratele său kyr Theodor Porfirogenetul, despotul Moreei, a plecat spre Constantinopol pentru a deveni împărat, dar nu şi-a atins scopul, căci a domnit kyr Ioan, fratele său43.

6952, iar de la Christos 1444, în luna martie, kyr Constantin Paleologul, despotul Moreei, a construit Hexamilion; tot el a luat Theba, (cu) cele şapte porţi şi a întreprins un raid de pradă până la Libadeia, Zetounion şi până în ţinutul Agrapha44.

6955, iar de la Christos 1446: a venit la Corinth prea-sfinţitul mitropolit kyr Malachia, după adormirea prea-sfinţitului Marcu45.

6955, iar de la Christos 1446, la 3 decembrie, în zi de sâmbătă, a sosit cu oştire de 60.000 oameni, a venit turcul, emir Ahmet Murad, la Hexamilionul de la Corinth, iar în vinerea următoare, spre seară, a început războiul, şi o luptă puternică fiind angajată pe tot cursul nopţii, de dimineaţă zidul a fost abandonat de către trădători; şi romeii s-au întors spre fugă, iar turcii i-au atacat şi i-au urmărit, pe unii i-au ucis, pe alţii i-au luat prizonieri; şi au pus mâna pe mulţimi nenumărate de oameni, arme, animale şi bani. Apoi s-au îndreptat spre Basilika, ulterior spre Bostitza, pe care au incendiat-o şi au înrobit-o; la fel au procedat şi cu Patras, cu excepţia fortăreţei, precum şi cu tot ţinutul din jur. S-a produs multă înrobire deodată, şi astfel (Murad) a făcut calea întoarsă46.

6955, iar de la Christos 1451: s-a sfârşit emirul Murad, iar stăpânirea asupra turcilor a luat-o fiul său Celebi Mehmed, care preluând conducerea, a construit Neokastron şi a început să caute Constantinopolul; deci dizolvând el pacea, a adunat mulţime nesfârşită şi strângând oaste pe uscat şi pe mare, a asediat oraşul prin încercuire, a început să-l bată cu război, pregătind multe maşini şi instalând linia de bătaie formată din pedestraşi şi călăreţi, umplând marea de corăbii în regiunea portului, astfel că războiul s-a declanşat din ambele părţi. Şi a pus el mâna pe oraş în luna mai, 29, la ora a treia, în anul de la facerea lumii 6961, iar de la Christos 145347.1 P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, I (1. Teil: Einleitung und Texte), Viena, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975, p. 22.
2 R.-J. Loenertz, La chronique brève moréote de 1423, în “Mélanges E. Tisserant”, II (Studi e Testi 232), Città del Vaticano, 1964, pp. 403–409 (unde găsim ediţia cronicii până la notiţa 37; partea cuprinsă între anii 1423 – 1470 a fost editată pentru prima oară de P. Schreiner, op. cit., I, p. 250).
3 Sp. Lampros – K. Amantos, Brachea Chronika. Ekdidontai epimeleia Konstantinou I. Amantou, Athena, 1932.
4 “der kaum einen der byzantinischen Äcker unbestellt ließ” (H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München, C. H. Beck’sche Verlagsbuch-handlung, 1959, p. 22.
5 P. Schreiner, op. cit., I, p. 21; Idem, Studien zu den Brachea Chronika, München, Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität München (“Miscellanea Byzantina Monacensia”, Heft 6), 1967, p. 2.
6 C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, 1909, pp. 423–424, unde este descris manuscrisul nostru, sub numărul 687 (239).
7 P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken,  I, p. 226.
8 Cu câteva excepţii, în a doua parte a ei, cronica începe prin notarea anului bizantin de la facerea lumii (“anno mundi creationis” = AMC), urmat şi de indicarea corespondenţei acestuia cu “anno Domini”(AD), adică anul de la naşterea lui Christos. Fiind vorba de o cronică scurtă redactată în Pelopones, regiune despre care sunt înregistrate destul de multe detalii preţioase, şi în care prezenţa apuseană fusese foarte puternică după 1204, era firesc ca influenţele din acea parte a lumii să se facă simţite şi în indicarea anului de la naşterea lui Christos, conform cu sistemul apusean, în cronologia evenimentelor. Urmând ordinea cronologică, toate paragrafele cronicii încep – cu câteva excepţii, aşa cum arată mai sus – prin notarea AMC, urmată imediat de notarea AD.
9 Ştirea concordă cu altă cronică scurtă, care precizează că înălţarea Argosului la rang metropolitan s-a produs în al patrulea an de domnie al lui Isaac Angelos, sub patriarhatul lui Niketas Muntanes. Întrucât Isaac Angelos şi-a început domnia la 12 septembrie 1185, evenimentul a trebuit să se producă după această dată, adică trei ani mai târziu, deci după 12 septembrie 1188, dar înainte de abdicarea patriarhului Niketas al II-lea Muntanes (1186–1189), fapt produs în februarie 1189. Aceeaşi cronică scurtă (ed. P. Schreiner, Kleinchroniken, vol. I, Viena, 1975, cronica nr. 32/6, p. 229), text tradus şi Ibidem, vol. II, Viena, 1977, p. 179) adaugă că în vremea lui Andronic al II-lea, mitropolia de Argos a fost retrogradată pe locul 107, ulterior revenind pe locul 90. E de adăugat că ştirea conţine unele neconcordanţe, precizând că retrogradarea scaunului s-ar fi produs cu 163 de ani după avansarea lui, ceea ce dă anul 1352, când chiar şi Andronic al III-lea murise de 11 ani. Evident că este vorba de Notitia episcopatuum alcătuită în vremea domniei lui Andronic al II-lea, perioadă de tensiune maximă în raporturile Bizanţului cu lumea apuseană. Împrejurarea aceasta explică scăderea în importanţă a unui scaun eclesiastic aflat sub permanenta presiune a latinilor din Achaia.
10 După lupta de la Hittin, în zona lacului Tiberiada (4 iulie 1187), sultanul Saladin a intrat în Ierusalim la 2 octombrie, eveniment care a însemnat, fireşte, cucerirea şi a Sfântului Mormânt de către musulmani. Amintim că Ierusalimul mai fusese cucerit, de la bizantini, de către perşi în 614, de către arabi în 638. Din acel moment şi până la Cruciada I-a, oraşul s-a aflat sub stăpânirea arabă, cu menţiunea că în 1077 a fost luat de seldjukizi, de la care l-au luat cruciaţii în 1099 (G. Ostrogorsky, Histoire de l’Etat byzantin, traduction française par J. Gouillard, Paris, Payot, 1956, p.124, 132, 141, 321, 382, 385, 429 şi 542). Ţinând de istoria cruciadelor, evenimentul din anul 1187 se află relatat pe larg în R. Roehricht, Geschichte des Königreiches Jerusalem, Innsbruck, 1898, pp. 451–472, iar mai recent în J. Prawer, Histoire du Royaume latin de Jérusalem, vol. I, Paris, 1969, p. 641-680.
11 Cronica se referă aici doar la prima cucerire a oraşului Constantinopol de către cruciaţi (17 iulie 1203), urmată de reinstalarea pe tron a lui Alexios al IV-lea (19 iulie 1203), sau mai degrabă la cea de a doua, cu toate că anul 6711 nu înseamnă 1203, nu aprilie 1204, când a avut loc a doua cucerire, eveniment urmat de împărţirea Imperiului Bizantin. Relatarea acestor situaţii de Jean Lognon, L’Empire Latin de Constantinople et de la Principauté de Morée, Paris, Payot, 1949, pp. 21–48; Ch. M. Brand, Byzantium confronts the West. 1180–1204, Cambridge (Massachussets), 1968, pp. 255–269; N.Oikonomides, Partitio terrarum Imperii Romaniae, Rapport au XV-e Congrès International d’études byzantines, Athènes, 1976.
12 După cum cucerirea latină soldată cu instalarea unui Imperiu latin având drept capitală oraşul Constantinopol a avut loc în 1204, dar cronica de faţă înregistrază anul 1203, tot aşa şi recucerirea bizantină a oraşului Constantinopol, care a avut loc la 25 iulie 1261, apare în cronică cu un an mai devreme, în 1260. După cum a remarcat Schreiner, op. cit., vol. II, p. 201, n. 90, există şi alte texte care îl înlocuiesc pe Mihail Paleologul, mentorul acţiunii din 1261, prin fiul său Andronic al II-lea, mult mai agreat de tradiţia bizantină pentru fidelitatea sa faţă de ortodoxie.
13 Ciuma din anul 1348, din cauza căreia a murit şi un fiu al împăratului Ioan al VI-lea Cantacuzino, este descrisă pe larg de acesta în “Istoria” sa (ed. Bonn, vol. III, p. 49 şi urm.), ca şi de Nikephoros Gregoras (ed. Bonn, vol. II, pp. 797–798), care se opresc şi asupra căilor de propagare a ei în Bizanţ. Este vorba de faimoasa “ciumă neagră”, care a micşorat sensibil populaţia Europei apusene. În propagarea acestui flagel, un rol important l-au jucat rutele comerciale şi negustorii italieni, care din regiunile asiatice şi nord-pontice a ajuns în Bizanţ, iar de aici în Vestul Europei.
14 De fapt sosirea despotului Manuel, al doilea fiu al lui Ioan al VI-lea Cantacuzino, în Moreea, s-a produs la 25 octombrie 1349, în conformitate cu o variantă manuscrisă a cronicii scurte editate de Schreiner sub numărul 33. De la 1 septembrie, anul de la facerea lumii devenise atunci 6858, în loc de 6857, cum apare şi în manuscrisul nostru, ca de altfel şi în celelalte (cf. Schreiner, op. cit., II, p. 276).
15 Această epidemie nu figurează decât în textul nostru. Alte cronici scurte, chiar şi variante ale acesteia, nu o menţionează.
16 Epidemia apare şi într-o altă cronică scurtă (ed. Schreiner, op. cit., nr. 89, 3, cf. Ibidem, vol. II, p. 311).
17 “Kyrion Pascha” are loc uneori la câteva decenii, alteori la câteva sute de ani o dată, fiind acele Paşti care cad în aceeaşi zi cu Bunavestire. În anul 1380, Paştile au fost la 25 martie. O asemenea situaţie, atât de rară, e pomenită şi de letopiseţul lui Azarie, (ed. I. Bogdan, Letopiseţul lui Azarie, “Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice”, seria a II-a, XXXI, 1909, p. 85, unde e vorba de aceleaşi Kyriopascha, din 1380, preluat însă nu din cronici bizantine, ci din filiere sârbeşti – cronicile editate de Ljubomir Stojanovič, Stari srpski rodoslavi i letopisi, Belgrad, 1927, nr. 588, p. 214. Alte Kyriopascha au avut loc în 1459, menţionate şi acesta de Azarie (loc. cit., p. 87, la AMC 6967, anul luării de către turci a cetăţii Smederovo). Pomenirea unui eveniment de istorie sârbească drept însoţitor al acelor “Kyriopascha” indică, evident, aceeaşi sursă sârbească pentru cronica în limba slavă a lui Azarie. Este foarte interesant că şi cronicile scurte bizantine menţionează aceste “Kyrion Pascha” (cf. Schreiner, op. cit., II, p. 495).
18 Legarea lui “Kyriopascha” de moartea despotului Manuel Cantacuzino este un indiciu clar că aceasta din urmă s-a produs în 1380. Cronica editată de Schreiner la numărul 33 (Schreiner, op. cit, vol. I, 33/11, p. 243) conţine şi data exactă a morţii despotului: 10 aprilie 1380. La conducerea despotatului bizantin i-a urmat fratele său mai mare – Matei – mort în acelaşi an – 1383 – cu tatăl lor, fostul împărat Ioan al VI-lea Cantacuzino.
19 Ştirea acestei epidemii mai este confirmată de cronica 69 din ediţia Schreiner, vol. I, p. 619, ca şi de un document veneţian din 31 mai 1389 (H. Noiret, Documents inédits pour servir à l’histoire de la domination en Crète de 1380 a 1485, Paris, 1892, p. 27; Th. E. Detorakes, He panoles en Krete, în “Epistemonike Epeteris Philosophikes Scholes, Panepistemion Athenon”, seria a II-a, 21, Athena, 1970-1971, pp. 118–136, aici p. 121
20 Mai bine zis, despotul Theodor I Paleologul, fratele împăratului Manuel al II-lea Paleologul şi care a guvernat despotatul Moreei până la moartea sa, survenită în 1407, guvernare pe care o preluase în detrimentul Cantacuzinilor, s-a afirmat în perioada decembrie 1388– ianuarie 1389 ca un factor de putere în regiune. Probabil în înţelegere cu Nerio Acciaiuoli, el a ocupat atunci Argos şi Nauplion, fapt atestat de Senatul veneţian la 26 ianuarie 1389. Veneţia trebuia să intre în posesia celorlalte oraşe , care pentru bizantini formau o singură mitropolie, în conformitate cu înţelegerea survenită la 12 decembrie 1388 între Serenissima Republică şi Marie d’Enghien, moştenitoarea lor după moartea soţului ei, Pietro Cornaro, survenită la 6 august 1388, după o căsătorie de 11 ani (R. Cessi, Venezia e l’acquisto di Nauplia ed Argo, “Nuovo Archivio Veneto” 30, 1915, pp. 147–173; D. Zakythinos, Le despotat grec de Morée, I (Histoire politique), Paris, 1932, pp. 132–133; A. Luttrell, The latins of Argos and Nauplia, “Papers of British School of Rome”, 34, 1996, p. 42 şi urm.; P. Schreiner, op. cit., II, pp. 336–337.
21 Intervenţia otomană în acest moment arată, evident, că Theodor Paleologul se aliase cu turcii împotriva veneţienilor, ca de altfel şi socrul său, Nerio Acciaiuoli, cu a cărui fiică mai mare – Bartolomea – se căsătorise cel târziu în 1385. Populaţia grecească a celor două oraşe îi va fi fost, cu siguranţă, favorabilă lui Theodor. Succesul său se explică însă în primul rând prin alianţa cu turcii; după o inscripţie publicată de G. Millet în “Bulletin de Correspondance Hellénique”, XXXI, 1899, pp. 150–154, Theodor s-ar fi deplasat la sultanul Murad I în anul 1388 – în timp ce Veneţia trata cu Marie d’Enghien achiziţionarea celor două oraşe – recunoscând acestuia suzeranitatea, episod aflat la originea alianţei dintre despot şi turci. De partea cealaltă a baricadei s-au găsit atunci Veneţia şi cavalerii din Rhodos, care căutau să pună piciorul în Pelopones (detalii în R. J. Loenertz, L’avènement de Théodore Ier Paléologue despote en Morée en 1382, şi Idem, La politique turque du despote Théodore Ier Paléologue de 1382 a 1394, în “Revue des études byzantines” (atunci “Études byzantines”), I , Bucureşti, 1945, pp. 161–166 şi resp. pp. 167-172). O relatare confuză a evenimentelor se află şi la Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, în româneşte de V. Grecu (colecţia “Scriptores byzantini”, II), Bucureşti, 1958, pp. 73–74 (cartea II, 97–99). Din ea este de reţinut opoziţia ireductibilă a ierarhiei eclesiastice şi a ortodoxiei bizantine faţă de apuseni. Cea mai completă şi clară expunere a acestor situaţii se află în A. Bon, La Morée franque, Paris, 1969 (col. Bibliothéque des Écoles françaises d’ Athènes et de Rome”, fascicule CCXIII), pp. 261–265.
22 La 26 ianuarie şi la 18 februarie 1389, Veneţia îl insărcinase pe Perazzo Malipiero să trateze cu Theodor I Paleologul şi cu cuscrul acestuia Nerio Acciaiuoli recuperarea cetăţilor Argos şi Nauplion de către Serenissima Republică în conformitate cu acordul încheiat de aceasta cu Marie d’Enghien la 12 decembrie 1388. Malipiero reuşea doar retrocedarea cetăţii Nauplion de către veneţieni la 2 aprilie 1389, dată menţionată de cronica scurtă nr. 32/24 din ediţia Schreiner. Cedarea Argosului s-a făcut însă mult mai târziu, în 1394, despotul Theodor motivând veneţienilor că nu le putea preda oraşul întrucât îl ocupase cu asentimentul lui Murad, iar apoi Bayezid îl obligase pe despot să-i promită lui cedarea Argosului. Cetatea a fost cedată veneţienilor abia în 1394, când sultanul turc era angajat în lupta de la Dunăre, în Ţara Românească (despre motivaţiile lui Theodor în perioada 1389–1394, conform cărora nu putea ceda Argosul decât turcilor, a se vedea A. Bon, op. cit., p. 264, n. 1).
23 Numai în această cronică, variantă a celei editate de Schreiner sub nr. 33, se menţionează respectiva epidemie de ciumă (cf. Schreiner, op. cit. , I, p. 244 = nr. 33/15 şi II, p. 344).
24 Evenimentele s-au produs ceva mai târziu. În perioada dintre 1391–1393 despotul Theodor a reuşit să pună mâns şi pe Monembasia, unde puterea se afla în mâna potentatului local Paul Mamonas; conflictul dintre acesta şi Theodor, ca şi dintre ceilalţi stăpânitori creştini din regiune au favorizat amestecul turcilor, chemaţi în ajutor chiar de către rivalităţile dintre creştini. Profitând de ele, sultanul turc, devenit arbitru al situaţiei, convoca o “conferinţă” la Serrhes cu toţi responsabilii creştini din lumea grecească, (în iarna anului 1393 sau în primăvara lui 1394), în primul rând cu împăratul Manuel al II-lea şi cu fratele său Theodor, despotul Moreei, reclamat la sultan de către Mamonas pentru Monembasia. Faptul marca o schimbare totală de atitudine a lui Theodor Paleologul faţă de turci. Din aliaţi incomozi ai despotului, aceştia i-au devenit adversari. Această schimbare s-a produs şi în condiţiile rivalităţii dintre Theodor şi celălalt cumnat al său, Carlo Tocco, duce de Leucade, conte de Kephalonia şi Zakynthos, căsătorit (din 1388) cu Francesca, fiica mai mică a lui Nerio Acciaiuoli. Ambii cumnaţi doreau să pună mâna pe Corinth. De data aceasta, turcii apar în Peloponez de partea lui Carlo Tocco, conflictul între cei doi cumnaţi ascuţindu-se după moartea lui Nerio (25 septembrie 1394). În acest context, Evrenos-bei a pătruns până la Leontari, cetate aflată în centrul Moreei, care apare acum menţionată pentru prima oară cu ocazia acestor evenimente.
25 Această duminică a fost la 21 februarie 1395, castelul Acova fiind cucerit de otomani în alianţă cu Pierre de Saint-Supéran, căpitan al Companiei navarrezilor, care recursese şi el la alianţa cu turcii împotriva despotului Paleolog (A. Bon, op. cit., p. 255 şi urm.; P. Schreiner, op. cit., II, pp. 355–356).
26 În acest context, de o parte se aflau turcii şi navarrezii, iar de ceallaltă despotul Theodor Paleologul şi Demetrios Rhaoul, personaj care apare în textul nostru sub numele de Rhaul, ceea ce ne face să admitem că forma neogrecească Rhales ar putea deriva de la forma franceză Raoul. La 4 iunie 1395, Demetrios Rhaoul i-a învins pe navarrezi, având o oaste formată din albanezi şi adusă de la Leontari. În această luptă, învingătorul l-a luat ca prizonier pe Pierre de Saint-Supéran – el este “principele” din textul cronicii, adică principele latin al Achaiei; de fapt, documente veneţiene din 23 iulie 1395 şi 6 iulie 1396 îl numesc pe căpitanul navarrez “vicarius”, adică vicar al principatului latin (cf. A. Bon., op. cit., pp. 271–272; P. Schreiner, op. cit., pp. 355–356). Acte veneţiene confirmă eliberarea lui Saint-Supéran de către Theodor Paleologul în schimbul unei răscumpărări, pe care A. Bon., op. cit., p. 272, n. 3) o datează în cursul anului 1396.
27 Tratatul dintre despotul Theodor şi Veneţia a fost încheiat la 27 mai 1394, punând capăt stării de tensiune dintre dintre cele două părţi, stare menţinută prin deţinerea cetăţii Argos de către Theodor, cu acordul şi chiar amestecul turcesc. De data aceasta, raporturile lui Theodor cu turcii se răciseră substanţial, după ce acesta ocupase Monembasia şi după “conferinţa” de la Serrhes (ţinută în iarna lui 1394-1395 sau în primăvara lui 1395). Ca semn al împăcării, Theodor ceda Argosul Veneţiei, precum şi castelul Thermisi. În schimb Megara nu era cedată de veneţieni lui Theodor, ci socrului său Nerio. Mylopotamos nu apare în alte surse (o propunere de identificare la P. Schreiner, op. cit., n. 351, n. 21).
28 Episodul cuceririi Argosului de către turci mai este relatat în cinci cronici scurte (ed. Schreiner, op. cit., vol. I, cronicile nr. 32/30, 33/19, 35/15, 36/10 şi 12/2). Majoritatea lor se rezumă doar la menţionarea evenimentului, pe care numai primele două îl descriu mai amănunţit. Cea mai completă expunere este oferită de către textul nostru. Este vorba de 2 iunie 1397, nu 1399, cum admite A. Bon., op. cit., p. 272: “Au debut du 1399, 50.000 Turcs franchirent l’isthme dont les fortifications étaient inachevées; une partie sous Iaqub-pacha attaqua Argos qui fut prise le 2 ou le 3 juin; le reste sous Evrenos-bei marcha vers le sud, mais fut arręté devant Léontari”. Confirmarea exactă a anului 1397 este adusă de documentele veneţiene, care atestă că luarea Argosului de către turci era cunoscută de către autorităţile Serenissimei Republici la 5 iulie 1397 (F. Thiret, Régestes des délibérations du sénat de Venise concernant la Romanie, I–III, Paris 1958–1961, aici I, nr. 936, p. 219, apud Schreiner, ed. cit.,p. 361). Celălalt comandant otoman – Temürtaş – apare şi la Ducas, Istorie turco-bizantină (1314–1462), ediţie critică de Vasile Grecu, Bucureşti, 1958, p. 112/24 şi 212/31, ca mare dregător al lui Bayezid I şi susţinător al lui Mehmed I în războiul civil dintre fiii lui Bayezid I. Despre stăpânitorii thessalioţi cu numele Epikernaioi, care apar şi în alte surse, inclusiv ca întemeietori de mănăstiri, se poate consulta şi Laonic Chalcocondil, op. cit., (Supra, nr. 14), p. 57-57.
Evenimentele din notele următoare mai sunt relatate de către J. Longnon, op. cit., p. 347; datarea lor fiind însă făcută în iarna 1394–1395: “în timp ce unul din generalii lui Bayezid, Timurtaş, parcurgea Attica, un altul, Evrenos-beg, trecea cu armata istmul Korinthos şi făcea joncţiunea cu navarrezii; împreună cu aceştia, el a pus mâna pe Mategriffon (28 februarie 1395) şi a ajuns până la Leontari, situată la frontiera dintre Arcadia şi Laconia; apoi s-a retras cu Timurtaş, lasând regiunea pustiită”. Mategriffon fiind castelul Akova, faptul constituie o dovadă în plus că aici e vorba de evenimentele relatate în paragraful anterior.
29 Potentaţii locali Epikernos, stăpânitori ai oraşelor thessaliote Damakos (la Chalcocondil, loc. cit., p. 58, r. 4, apare sub forma Domochia) şi Pharsala, caracterizează lumea bizantină, în care oraşul se afla la cheremul aristocraţiei.
Epidemia mai e menţionată în cronica scurtă 89/5 din ed. Schreiner, I, p. 619 şi II, p. 361, fără precizarea că aceasta a fost a şasea. Altă deosebire, ciuma e datată în AMC 6906, deci între 1 septembrie 1397–31 august 1398, adică mai înainte cu un an decât în textul de faţă. Cronica noastră ne oferă prin urmare un catalog al epidemiilor de ciumă mult mai complet decât cea editată de Schreiner la numărul 89, pe care acelaşi autor o consideră “singurul exemplu, cunoscut până acum, al unui catalog al epidemiilor de ciumă în domeniul bizantin” (P. Schreiner, op. cit., I, p. 618). Epidemia este menţionată şi într-un document veneţian privitor la insula Creta, fapt care se confirmă pe deplin. Observăm că informaţiile din Romania veneţiană, transmise de mai multe cronici scurte, se apropie de cele referitoare la Pelopones, locul de naştere al cronicii de la Bucureşti. Faptul arată că regiunea respectivă constituie o veritabilă placă turnantă a Orientului latin în ultimul veac de existenţă a Bizanţului. În ce priveşte cronica nr. 89 din ediţia Schreiner, învăţatul german are toate motivele s-o considere originară din Creta. La argumentul adus de el în acest sens, anume menţiunea insulei într-un fragment, aducem o precizare suplimentară: fragmentul 6 al cronicii 89 arată că în anul 6907=1399, în luna mai, ziua de 9, “am început să construim biserica de la Baionea”. Ori Baionea (Baionaia) este locul din insula Creta unde Neilos Damilas a construit o mănăstire, dându-i şi regula de funcţionare (typikon) în anul 1417. Acest text ni s-a păstrat, fiind editat de către E. Legrand, Testament de Nil Damilas, “Revue des études grecques” IV, 1891 (cf. T. Teoteoi, Remarques sur le travail manuel à Byzance, în “Études byzantines et post-byzantines”, II, Bucureşti, 1979, p. 67). Dacă remarcăm faptul că fragmentul citat mai sus este redactat la persoana I plural, avem toate motivele să-l considerăm chiar pe Neilos Damilas sau o persoană din cercul său ca autor al cronicii scurte editate de Schreiner la numărul 89.
30 La moartea sa (25 septembrie 1394), Nerio Acciaiuoli lăsase oraşul Korinthos fiicei sale Francesca, pe care o căsătorise cu Carlo Tocco. Posesiunea era râvnită de Theodor I Paleologul, despotul moreot, celălalt ginere al său. Carlo Tocco i-a chemat pe turci în ajutor. Theodor Palelogul a suferit în acest context o grea înfrângere din partea lui Evrenos-beg, aliatul lui Tocco. Totuşi, Theodor a pus mâna pe Corint, dar şi-a dat seama că nu e măsură să apere posesiunile. Ca atare, a vândut Corinthul ioaniţilor în 1397 (cf. R.-J. Loenertz, Pour l’histoire du Péloponnèse au XIVe siècle, “Études byzantines”, I, Bucureşti, 1943, pp. 152-156 (=Idem, Byzantina et Franco-Graeca, Roma, 1970, pp. 227–265), aici pp. 186–196). În iunie 1403, Antonio, fiul lui Nerio Acciaiuoli, a încercat să redobândească oraşul, cu ajutor turcesc (el moştenise deja Theba şi Lebadeia, mai dorea Athena de la veneţieni, iar Megara de la cumnatul său Carlo Tocco). În intervalul 1395–1397, Theodor Paleologul încercase să vândă oraşul Veneţiei, care însă a refuzat oferta, acceptată de ioaniţi. După 1402, pericolul turc fiind îndepărtat, el a reuşit să reia Corinthul prin plata unei prime rate de bani către trimişii marelui maestru, la 14 iunie 1404. Informaţia din textul nostru e similară cronicii 33/23 din ediţia Schreiner.
31 Moartea lui Theodor I, despotul moreot (1383–1407), s-a produs foarte probabil în iunie (poate 24) 1407 (cf. Schreiner, op. cit., II, p. 387).
32 A şaptea epidemie de ciumă, din perioada septembrie 1409 – august 1410, a ucis un fiu al lui Manuel al II-lea Paleologul, pe nume Mihail, precum şi un fiu al lui Bayezid trecut la creştinism şi botezat Dimitrie (cf. Ducas, ed. cit., pp. 135–137; Sphrantes, Memorii, 1401–1477, ed. V. Grecu, Bucureşti, 1966, p. 5, r. 21). Epidemia a bântuit şi în Creta.
33 Perioada cea mai probabilă de construire a zidului zis Hexamilion de către Manuel II Paleologul este cuprinsă între 29 martie şi 2 mai 1415 (cf. Schreiner, op. cit., pp. 402–403).
34 Una din variantele cronicii nr. 33 din ediţia Schreiner dă data de 15 iulie, alta 30 martie, ca şi cronica noastră. Este mai acceptabilă cea de 15 iulie, deoarece în martie împăratul abia începuse fortificaţiile la Hexamilion. Alte surse întăresc această datare. Manuel a înăbuşit o rebeliune a arhonţilor bizantini, pe care, după Dukas şi Chalkokondyles, i-a luat cu sine la Constantinopol, atunci când s-a întors în capitală, în anul următor, 1416 (cf. Schreiner, op. cit.,, II, pp. 403–404).
35 Sphrantzes, op. cit., pp. 7–8, plasează începutul molimei în iarna 1415–1416. Din cauza ei a murit, în august 1417, Anna de Rusia, fiică a cneazului moscovit Vasile I, cu care Ioan al VIII-lea se căsătorise prin 1411. Cum epidemia izbucnise în regiunea Mării Negre, bântuise capitala bizantină în 1417, e posibil ca în Pelopones să fi ajuns abia în 1418.
Tavia (sau Tabia) era un mic orăşel în Arcadia. Detalii în privinţa evenimentelor, destul de încurcate, la P. Schreiner, op. cit., II, pp. 407–408 şi A. Bon, op. cit., p. 276 şi 280; Bon admite o luptă la Tavia (Davia) în acest moment, precum şi o alta, în 1423, când Turachan-bei, aliat al lui Carlo Tocco, din ordinul lui Murad al al II-lea, distrugea fortificaţiile Hexamilion, înaintând din nord spre sud, punând mâna pe Mistra, Leontari şi Gardiki, iar la Tabia erau învinşi şi ucişi un mare număr de albanezi, care în unele cronici scurte sunt confundaţi cu navarrezii. Ori după 1402 – anul morţii lui Pierre de Saint-Supéran – aceştia şi-au pierdut orice însemnătate pe plan politic.
36 Acest fenomen meteorologic, de proporţiile unei veritabile catastrofe naturale, se întâlneşte întru totul identic şi în alte două cronici scurte (cf. P. Schreiner, ed. cit., I, cronica nr. 32/35 şi 33/30 şi II, p., 409).
37 Cronica 32/1 din ediţia Schreiner reproduce chiar la începutul ei următoarea notiţă: “Cel dintâi (episcop de Argos şi Nauplion), Petru trăia în zilele drept-credinciosului Vasile Macedoneanul, la sfântul sinod ecumenic (zis) Protodeutera, în timpul patriarhatului lui kyr Photios, în anul 6365, cu 83 părinţi (participanţi), care (sinod) l-a hirotonisit ca preot pe Sfântul Theodosie cel Nou”. Sinodul Protodeutera nu a fost nicidecum ecumenic şi nu a avut loc în anul 6365 = 857, cum în mod greşit se menţionează în notiţa reprodusă mai sus, ci în anul 6369 = 861, când într-adevăr a avut loc acest sinod local, care nu are însă nici o legătură cu Petros de Argos, a cărui prezenţă este în schimb dovedită la un sinod din anul 920, care a elaborat un “Tomus unionis” (Tomos henoseos”), care marca sfârşitul certei tetragamiei în Bizanţ (V. Grumel, Les Régestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, vol. I (Les actes des patriarches), fasc. II (Les régestes de 715 a 1043), Chalkedon, 1936, nr. 669). Este al 43-lea dintre cele 71 sinoduri locale ale Bisericii bizantine, după lista alcătuită de H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München, 1959, p. 56). Documentul acestui sinod poartă data de 9 iulie 920, care arată că atunci s-a încheiat. El trebuie să fi fost deci convocat în prima parte a anului 920, de la începutul căruia trebuie să dateze o scrisoare prin care patriarhul Nicolae Mysticul îl invita pe Petru, episcop de Argos, la un sinod în capitală (Grumel, op. cit., I, II, 1936, nr. 666). Scrisoarea nu ni s-a păstrat şi nici în tradiţia hagiografică a lui Petru de Argos nu apare (vezi şi BHG, nr. 1504; L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, Bruxelles 1926, 235–236), dar este menţionată în Viaţa sfântului Theodosie cel Nou, datorată lui Nikolaos Malaxos (sec. al XVI-lea). Această Viaţă a apărut în acoluthia acestui sfânt, publicată în 1888, de unde a extras-o şi a reeditat-o K. Chr. Doukakes, Megas synaxaristes panton ton hagion, Athena, 1889–1896, aici luna august, 7, pp. 112–113; P. Schreiner, op. cit., II, p. 121, n. 55, mai citează o ediţie a Vieţii lui Theodosie cel Tânăr în Neon Eulogion, 1803, care i-a fost însă inaccesibilă. Este posibil ca Petru să fi fost primul episcop de Argos şi Nauplion, adică al celor două episcopate unite, demnitate în care va fi fost uns de către patriarhul Nikolaos Mystikos (901–907 şi 912–925), în vremea celei de a doua păstoriri a acestuia; o listă a episcopilor de Argos se află la Ch. Papaoikonomou, Ho poliouchos tou Argous Hagios Petros, Athena 1908, pp. 16–34. Viaţa lui Petru de la Argos a fost editată de către A. A. Vasiliev, Life of St. Peter of Argos, în “Traditio” V, 1947, p. 163-191. Informaţii utile se află la G. da Costa–Louillet, Saints de Grèce aux VIIIe, IXe et Xe siècles, “Byzantion” 31, 1961, pp. 316–325. Textul de mai sus are paralele remarcabile în creaţia literară a evului mediu românesc. Spre exemplu, “Viaţa Sfântului Nifon” relatează în mod surprinzător de apropiat minunile săvârşite de moaştele sfântului, la aducerea lor temporară în Ţara Românească: “Aşijdirea şi alte minuni multe şi arătări face Dumnezeu în toate zilele cu moaştele preacuviosului său; şi tot cine mergea la dânsul şi chiema numele sfinţiei sale într-ajutoriu, toată vindecarea şi sănătatea dobândea de la dânsul”. Înainte de acest moment, din sicriul lui Niphon ieşise un izvor de apă care a spălat trupul lui Radu cel Mare, voievodul ce-l alungase pe Niphon din Ţara Românească, motiv pentru care atunci când mai apoi i-au scos sicriul, trupul lui Radu Vodă se arătase “groaznic şi întunecat, plin de noroi şi de putoare”. După ce moaştele Sfântului Niphon au spălat trupul mort de câţiva ani al lui Radu, acesta s-a transformat, astfel că aceleaşi moaşte l-au arătat “luminat” (“Viaţa lui Nifon”, în Gh. Mihăilă şi Dan Zamfirescu, “Literatura română veche”, Bucureşti 1969, vol. I, p. 89 şi resp. 88).
38 Aceasta ar fi fost cea de-a noua epidemie de ciumă, care a durat până în anul următor, după cum reiese din cronica nr. 33/29 şi 33/36 din ediţia Schreiner, după care ravagiile ciumei ar fi fost mai mari în anul următor, când s-a produs şi măcelul albanezilor de la Tavia (cf. P. Schreiner, op. cit., II, p. 413).
39 Este vorba de expediţia lui Turakhan sau Turhan-beg, soldată cu trecerea Hexamilio-nului la 22 mai 1423, apoi prin Leontari şi Gardiki, spre a ajunge la masacrul asupra albanezilor de la Tabia (5 iunie 1423). Evenimentele mai sunt relatate, cu alte detalii, de către Sphrantzes, ed. cit., p.119, r. 19–30, şi, mai amănunţit, de către Chalcocondil, ed. cit., p. 270 şi urm. Relatarea mai recentă a evenimentelor la A. Bon, op. cit., p. 290. Se poate consulta şi Ch. Diehl, R. Guilland, L. Oeconomos, R. Grousset, L’Europe Orientale de 1081 à 1453 (= ”Histoire Géné-rale”, fondée par G. Glotz, tome IX, première partie, Paris, Presses Univ. de France, 1945, p. 356.
40 Aceasta a fost a doua cucerire, definitivă, a marelui oraş de către turci, după cea dintâi, survenită în 1387, dar anulată prin înfrângerea lui Bayezid de la Ankara (1402). Pentru cucerirea Thessalonicului din 1430, la sursele cunoscute mai de demult se poate adăuga acum opera istorico-politică a mitropolitului de atunci al oraşului, cunoscutul Simeon al Thessalonicului, editată de către D. Balfour, Politico-historical Works of Simeon, Archbishop of Thessalonica (1415/16–1437/38), Viena, 1975.
41 Având în vedere ordinea expunerii în textul nostru, precum şi numerotarea lor, aceasta ar fi trebuit să fie a zecea epidemie. Cronica noastră a fost influenţată aici de textul cronicii din ed. Schreiner, nr. 33/36, care consideră ciuma din 1422–1423 drept a noua, după care o menţionează imediat pe cea de a zecea, datând-o însă cu zece ani mai târziu, în AMC 6949, adică în perioada septembrie 1440 – august 1441 (ed. P. Schreiner, op. cit., I, p. 249).
42 Scepticismul şi ostilitatea faţă de acest sinod reies şi din alte cronici scurte, ca să nu mai vorbim de textele narative, inclusiv de istorisirea detaliată a lui de către Sylvestros Syropoulos (ed. V. Laurent, Les «Mémoires» de Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence, Paris, 1971).
43 Faptul ţine de episodul schimbului de apanaje dintre Theodor şi Constantin – fraţi ai lui Ioan al VIII-lea – a cărui sănătate nu era dintre cele mai bune, fiind totodată lipsit de urmaşi. În această situaţie, dorinţa fiecăruia dintre ei de a-i urma la tron era firească. Fiind mai în vârstă, despotul moreot Theodor, care urmase în acestă demnitate unchiului său Theodor I, se considera mai îndreptăţit la coroana imperială, cedând despotatul fratelui său Constantin – viitorul erou al zilei de 29 mai 1453. Acesta a sosit în Moreea în luna decembrie 1420, cronica de faţă dând ca dată 20 decembrie, în vreme ce altele indică 8 decembrie (cf. Schreiner, op. cit., p. 464). Theodor nu a avut însă parte de purpura imperială, fratele său fiind încă în viaţă, murind amândoi cinci ani mai târziu, în 1448. Foarte apropiat curţii imperiale şi mai ales lui Constantin, istoricul Sphrantzes relatează că urmând acordul încheiat anterior între fraţi, “stăpânul meu despotul (kyr Constantin) a pornit din Constantinopol cu o corabie şi a plecat în Moreea; şi tot cu aceeaşi corabie despotul Theodor a sosit cu bine la Constantinopol în luna decembrie din acelaşi an” (Sphrantzes, ed. cit., p. 67, r. 18–21). În această ordine a lucrurilor, este mai probabilă sosirea lui Constantin Paleologul în Moreea la 8 decembrie, pentru ca şi fratele său Theodor să fi avut timpul să ajungă la Constantinopol tot în luna decembrie a anului 1443.
44 Fragmentul este identic celui din cronica scurtă 33/49 a ediţiei P. Schreiner, op. cit., I, p. 465. Întrucât Principatul latin al Achaiei dispăruse în obscuritate cu mai bine de un deceniu în urmă, toată Moreea se afla acum în mâinile despotului bizantin, care se ocupa singur de apărarea întregului teritoriu. Garanţia cea mai sigură a acestui fapt o reprezenta refacerea zidului Hexamilion. Constantin, după cum se vede, nu s-a mulţumit cu atât, întreprinzând o campanie prin Grecia Centrală, până la Libadeia şi Zetounion, soldată cu luarea Thebei, despotul moreot ajungând chiar până la Agrapha, în Thessalia (alta decât omonima ei din Peloponez). Theba “cea cu şapte porţi” mai apare într-o cronică scurtă ce relatează cucerirea oraşului de către navarrezi, în martie 1379: la 6 martie, în prima indicţiune, la anul 6886, au pătruns în Theba cea cu şapte porţi navarrezii, numiţi şi “Compania blanca”, la ora 9 din noapte, într-o zi de vineri” (P. Schreiner, op. cit., I, p. 344 şi II, p. 319, cronica 47/1).
45 După sosirea despotului Theodor Paleologul la Constantinopol (decembrie 1443), Sphrantzes i-a predat Selymbria în martie 1444, misiune cu care fusese probabil lăsat de către stăpânul său, despotul Constantin, la plecarea spre Moreea. Încheindu-se cu bine operaţia schimbului de apanaje, Sphrantzes a plecat pe o corabie cretană până în Eubeea (Eurip), de unde a trecut în Grecia Centrală, călătorind apoi pe uscat până la Mistra, la Constantin, “deşi despotul chir Theodor îmi cerea mult şi mă îndemna să păstrez Selymbria şi să mă aflu printre cei dintâi supuşi ai lui” (Sphrantzes, op. cit., p. 67, r. 25–26). În drumul său din Grecia Centrală spre Mistra, Sphrantzes a găsit Hexamilionul “închis din primăvară cu zid de către stăpânul meu, despotul”, adică de către Constantin (Ibidem, p. 67, r. 28–29), pentru care a îndeplinit în continuare o serie de misiuni diplomatice importante, în contextul internaţional premergător luptei de la Varna (10 noiembrie 1444). În drum spre Constantinopol, “când am trecut prin Corint, la 30 august, ca să apuc la Eurip vasele de război, m-am nimerit la înmormântarea arhiereului de Corinth Marcu, om bun şi înţelept, care s-a născut la curtea noastră şi a fost crescut împreună cu noi”; persecutat de mama sa vitregă, viitorul arhiereu fugise de la tatăl său, intrând în mănăstirea Xanthopouloi din Constantinopol, realizând o strălucită carieră eclesiastică. Numai această cronică scurtă, în pasajul pe care-l întâlnim şi la cronica 33/66 din ediţia Schreiner, menţionează şi instalarea următorului mitropolit Malachia în intervalul cuprins între 1 septembrie 1446 şi 31 august 1447. De la 30 august 1444, ziua înmormântării lui Marcu, până la 1 septembrie 1446, au trecut cel puţin doi ani de zile, răstimp în care scaunul de Corinth a fost vacant. Faptul trebuie pus pe seama situaţiei politice tulburi.
46 Fragmentul este identic cu cel din cronica 33./50 a ediţiei Schreiner, op. cit., I, p. 252, cu toate că evenimentele sunt relatate în foarte multe cronici scurte, care prezintă mai multe variante. Sphrantzes, ed. cit., p. 70, r. 25–27, dă ca dată a sosirii sultanului Murad I la Hexamilion 27 noiembrie 1446. Cele mai multe cronici scurte, ca şi cea de faţă, se referă la data de 3 septembrie pentru sosirea sultanului şi a comandantului Turachan, sub Mahomed I paşă de Vidin, apoi guvernator turc în Thessalia. Fragmentul nostru comunică efectivul oastei turceşti de 60.000 de oameni, altele vorbesc de 50.000, oricum o cifră considerabilă. Având în vedere sursele, putem conchide că luptele au început imediat, turcii folosind şi arme de foc, după relatarea lui Chalcocondil, ed. cit., p. 204. Faza decisivă a fost angajată însă abia după o săptămână, vineri, 9 decembrie, zidul fiind cucerit de turci în dimineaţa zilei următoare, sâmbătă, la 10 decembrie 1446.
Ulterior, în drumul lor spre Patras, turcii au trecut prin fortificaţia Basilika (sau Basilikata, pe locul anticei Sicyone), apoi prin teritoriul fostei baronii de Vostitza (Bostetza, anticul Aigion, nume pe care l-a reluat în epoca contemporană,  ca şi alte toponime din Grecia), învecinată cu baronia de Kalavryta, ambele situate la răsărit de Patras ( A. Bon, op. cit., pp. 481–482 şi resp., pp. 463–466). Se pare că şi în cazul acestei expediţii otomanii fuseseră chemaţi de către Nerio II Acciaiuoli, ale cărui raporturi cu despotatul bizantin al Moreei erau tensionate.
47 Evenimentul este menţionat de aproape jumătate din cronicile scurte editate de Schreiner. Dintre cele peste 40 fragmente care îl relatează, cel din cronica noastră se apropie cel mai mult de cronica nr. 33, paragraful 50. În amănunţime, cucerirea Constantinopolului este descrisă de ultimii patru cronicari bizantini (Ducas, Sphrantzes, Chalcocondil şi Critobul). Cea mai cunoscută lucrare istoriografică pe această temă se datorează lui F. Babinger, Mehmed der Eroberer und seine Zeit. Weltenstürmer einer Zeitenwende, München, 1953. Cititorul român are la dispoziţie cartea lui S. Runciman, Căderea Constantinopolului, Bucureşti, 1975, tradusă, cu adnotări şi postfaţă, de către Alexandru Elian (ed. a II-a, Bucureşti, 1991).
Despre autor


© Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: 973-575-658-7
Comments to: Manuela DOBRE
Last update: Septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU