Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 
Domnitorul Gheorghe Bibescu (1842-1848)

A. Privire asupra domniei

Alegerea lui Gh. Bibescu ca domn în decembrie 1842 de către Adunarea Obştească Extraordinară a ţării Româneşti în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Organic, aşa cum se ştie, a constituit prima şi ultima alegere de acest gen, după 1848, o dată cu reprimarea revoluţiei, prin intervenţia armatelor străine, sistemul propus de Regulamentele Organice fiind desfiinţat. Momentul alegerii, din data de 20 decembrie 1842/1 ianuarie 1843, a rămas, ca atare, unic în istoria Principatelor Române. Pentru prima dată domnul era ales de un organism care se voia cât de cât reprezentativ, iar competiţia dintre candidaţi anticipa un fenomen aparţinând viitorului; iniţial, numărul candidaţilor s-a ridicat la 50: unii dintre ei au fost eliminaţi ca neîndeplinind condiţiile legale stipulate de Regulamentul Organic, alţii s-au retras singuri, rămânând în cursă numai 21. Unii dintre candidaţi au fost eliminaţi la intervenţia consulului general rus, Daşcov, precum Ion Câmpineanu şi Iancu Văcărescu. Preferaţii Rusiei fiind cei doi fraţi, Gh.Bibscu şi Barbu Ştirbei, sorţii victoriei au căzut asupra primului dintre ei cu 131 din 179 de votanţi. 1

Născut în 1802, la Târgu-Jiu*, Gh.Bibescu era descendentul unei vechi familii boiereşti, fiul vornicului Dumitrache Bibescu; fratele său, Barbu, fusese botezat şi adoptat de un unchi din partea mamei, vornicul Barbu Ştirbei, de la care îşi primeşte noul nume. Sub raportul carierei publice, viitorul domn se afirmase în răstimpul administraţiei lui Kiseleff; mai întâi, în 1831, era ales deputat al judeţului Dolj în Adunarea Obştească Extraordinară a ţării Româneşti, urmând să ocupe apoi importante funcţii, până la aceea de secretar al statului. În mod deosebit s-a remarcat, în anii anteriori, ca şef al opoziţiei împotriva lui Al.Ghica. Făcuse studii de drept la Paris, alegerea sa stârnind unele speranţe, la început, în rândurile tineretului studios; cum ştia publicistul francez H. Desprez, cu prilejul acestei alegeri, fusese sprijinit în Adunarea Obştească Extraordinară nu numai de majoritatea marilor boieri conservatori, dar şi de “tinerii” deputaţi cu vederi liberale, aceştia, preferându-l, în lipsa altui candidat din rândul marilor boieri, după ce candidatul lor preferat, I.Câmpineanu, fusese şters de pe listă. 2

Ca şi sub domnia precedecesorului său, stabilitatea politică din ţară urma să depindă, în bună măsură, de raporturile sale, ca şef al puterii executive, cu forul legislativ, cu Adunarea Obştească. 3 Nu a procedat la schimbări o dată cu luarea puterii, păstrând vechiul guvern, compus din adversari ai lui Al.Ghica şi impus acestuia de opoziţia în fruntea căreia se aflase, aşa după cum vechea Adunare era constituită dintr-o majoritate de opozanţi ai fostului domn, cu care spera să colaboreze. Pentru detensionarea atmosferei politice, prima dintre măsurile luate de el - în februarie 1843 - a fost graţierea complotiştilor din 1840 (între care, tânărul Nicolae Bălcescu şi Dimitrie Filipescu, acesta din urmă, bolnav, urmând să moară peste câteva luni). Dar înţelegerea cu Adunarea Obştească a fost de scurtă durată, ea încetând o dată cu luarea în dezbatere a primelor proiecte de legi, cele privind atribuţiile instanţelor judecătoreşti şi administrarea zestrelor de către soţi în caz de divorţ (acesta din urmă interesându-l personal pe domn, care voia să se despartă de soţia sa, Zoe Brâncoveanu, bolnavă psihic, pentru a se căsători cu altă femeie).

Ruptura definitivă între cele două puteri ale statului, survine în sesiunea următoare a Adunării Obşteşti, în primăvara anului 1844, în legătură cu “afacerea Trandafiloff”. Este vorba de aprobarea dată de guvern (între timp, schimbat, în speranţa potolirii opoziţiei) solicitării inginerului rus Trandafiloff de a exploata minele din ţară, aprobare avizată şi de domn; or, deputaţii, luând în dezbatere această chestiune, critică atitudinea guvernului, contestând legalitatea concesiunii şi cerând revocarea ei (Conform contractului propus de inginerul rus şi aprobat de guvern, în cazul proprietarilor care nu se hotărau în curs de 18 luni să-şi exploateze singuri minele, exploatarea acestora era preluată obligatoriu de compania rusă, pentru un termen de 12 ani, proprietarul, ca şi statul român, urmând să primească o redeverenţă de 10% din beneficiu).

Or, poziţia adoptată de Adunare subsuma un protest faţă de ingerinţele puterii protectoare. Este semnificativ faptul că dezbaterile în această chestiune, de la începutul anului 1844, au stârnit un viu ecou în afara Adunării Obşteşti. N.Bălcescu, în câteva scrisori adresate lui I.Ghica, la Iaşi, relata, pe larg despre “furtunoasele şedinţe” ale Adunării, elogiind cuvântul deputatului maior C.N.Filipescu, care vorbise ca “un înger” împotriva concesiunii, subliniind că lumea luase “mult interes” despre această chestiune; tot el, la 8 martie 1844, îi scria prietenului de la Iaşi despre efectul electrizant produs în acel context de difuzarea poeziei lui Heliade, “Măceşul”, cu săgeţi critice la adresa inginerului rus (în câteva zile, în copii, aceasta ajungând la 30.000 de exemplare).4 Sub acest titlu, poezia făcea aluzie la trandafir, care, la rândul ei, trimitea la Trandafiloff (“trandafir cu of în coadă”). În consens cu protestul Adunării Obşteşti, poezia dădea expresie unei stări de spirit cu vii reverberaţii în planul mişcării de redeşteptare naţională:

“Măi măceşe, măi măceşe,
[…]
Dă-ne pace şi te cară,
Du-te dracului din ţară”.

Pus într-o situaţie delicată în raport cu autorităţile ruse, Gh.Bibescu nu a găsit decât o singură ieşire: dizolvarea Adunării Obşteşti, cu aprobarea celor două puteri, prin ofisul din 4 martie 1844, timp de peste doi ani urmând a conduce ţara fără Adunarea legislativă. Concesiunea în discuţie a rămas, bine înţeles, anulată. În acest interval de timp, martie 1844 – decembrie 1846, prin decrete-legi a adoptat cele mai multe dintre măsurile sale de politică internă: desfiinţarea judeţului Săcuieni, prin împărţirea acestuia între judeţul Prahova şi Buzău (1844); măsuri de organizare a poliţiei unor oraşe şi modernizarea regimului temniţelor; măsuri de înlăturare a unor abuzuri în domeniul administraţiei şi justiţiei; măsuri de amenajare a drumurilor; măsuri edilitare şi de înfrumuseţare a oraşului Bucureşti (amenajarea şoselei “Kiseleff”, începerea amenajării grădinii Cişmigiu); măsuri de înlăturare a unor abuzuri în domeniul relaţiilor agrare.5

Fără îndoială, domnul Gh.Bibescu, căruia i-a fost dat să conducă ţara în ajunul revoluţiei de la 1848, în ciuda conului de umbră aruncat de istorie asupra sa, în limita poziţiei pe care şi-o asuma în planul raporturilor cu puterea protectoare – şi care corespundea situaţiei statutului internaţional al ţării pe care o conducea –, în sfârşit, în ciuda atitudinii autoritare pe care a adoptat-o în planul politicii interne, a dovedit, pe acest plan din urmă, multă destoinicie şi competenţă. Nu i-au lipsit bunele intenţii, fiind pe cât de hotărât şi autoritar, pe atât de meticulos în adoptarea măsurilor administrative. Dorea să cunoască personal cum funcţionează instituţiile statului; în vara anului 1844, făcea o lungă călătorie prin ţară, vizitând locuri şi monumente istorice, dar efectuând şi un control al instituţiilor publice, în reşedinţe de judeţ şi alte localităţi. În scopul cunoaşterii situaţiei la faţa locului a făcut şi alte “vizite de lucru” (la Ploieşti, Brăila ş.a.).

La sfatul lui Kiseleff, la sfârşitul anului 1846, admite alegerile pentru constituirea unei noi Adunări Obşteşti, în care vor intra în majoritate partizanii săi. A mai adoptat în acest interval de sfârşit al domniei, de data aceasta prin colaborare cu Adunarea Obştească, câteva noi măsuri, unele destul de importante: desfiinţarea robiei ţiganilor aparţinând Bisericii şi aşezămintelor publice (februarie 1847); o lege a clerului, stabilind aprobarea anuală de către domn a bugetului Bisericii, cuprinzând şi o reglementare asupra funcţionării seminariilor; adoptarea unei legi judecătoreşti, îmbunătăţind activitatea instanţei supreme (desfiinţarea Curţii de revizie pentru judecarea pricinilor hotărâte de Înaltul Divan, acesta urmând a lua numele de Înaltă Curte); înfiinţarea Direcţiei lucrărilor publice în cadrul Ministerului de Interne; în sfârşit, o reformă a învăţământului (martie 1847), din păcate, compromiţând principiul învăţământului în limba naţională (impunerea limbii franceze ca limbă de predare, în clasele superioare ale Colegiului Sf. Sava).

Un aspect al domniei lui Gh. Bibescu l-a constituit amplificarea relaţiilor cu Moldova, momentul culminant al acestor relaţii constituindu-l desfiinţarea vămii dintre cele două Principate în anul 1847.6 Desfiinţarea vămii a venit pe fondul celor câteva întâlniri personale între cei doi, cu suitele lor, la Focşani, la Brăila sau la Bucureşti (întâlnirile de la Focşani, din 1845, devenite adevărate sărbători populare, erau prilejuite de cea de a doua căsătorie a lui Gh. Bibescu, cu Maria Văcărescu, nuni ai perechii domneşti muntene fiind Doamna şi Domnul Moldovei).

Merite importante revin domnului şi în planul relaţiilor externe ale ţării Româneşti. Trebuie subliniat că de la început comportamentul domnului în această direcţie avea o altă bază decât aceea a predecesorilor săi imediaţi sau chiar a contemporanului său moldovean: alegerea sa ca domn de către Adunarea Obştească Extraordinară conferea puterii sale un grad în plus de legitimitate şi credibilitate, care s-au observat de la începutul domniei, cu prilejul călătoriei sale în toamna anului 1843 la Constantinopol, pentru investitură. A fost primit aici de către sultan cu o ceremonie din care au lipsit gesturile umilitoare, obişnuite anterior în deplasări similare; s-a bucurat de o atenţie sporită din partea autorităţilor turceşti, ca şi din partea diplomaţilor occidentali acreditaţi în capitala otomană. A abordat cu acest prilej probleme importante ale ţării, cu unele rezerve, în mod satisfăcător (chestiunea vămilor, problema mănăstirilor închinate ş.a.). Cu prestigiul de care se bucura şi ţinuta sa demnă cu care înţelegea să se comporte, ca şef de stat, în vara anului 1846 el reuşea să impună guvernului francez rechemarea reprezentantului său de la Bucureşti, A. Billecocq (înlocuit cu Doré de Nion).

Păstrând strânse legături cu înalţi demnitari ruşi, dovedind prudenţă în sfera raporturilor cu Rusia şi Turcia, el a înţeles în acelaşi timp să valorifice, cât de cât, aura de prestigiu de care s-a bucurat, personal, pentru a încerca să rezolve, în interesul ţării, unele probleme majore, ca, de pildă, problema mănăstirilor închinate: succesiv, de-a lungul timpului, adresând Rusiei mai multe memorii asupra acestei chestiuni, în cele din urmă, în toamna anului 1847, în ajunul declanşării revoluţiei, ca rezultat al insistenţelor sale, Rusia acceptând ca mănăstirile închinate să plătească Principatelor, ca parte a veniturilor scoase din ţară, o sumă anuală de 1.500.000 lei, începând cu anul 1848, totodată, ca ele să accepte, începând din 1852, arendarea moşiilor sub controlul statului român (aranjament ulterior suspendat, o dată cu declanşarea revoluţiei). 7 Se poate spune că, în mai multe privinţe, el a anticipat comportarea plină de demnitate a domnitorului Al.I.Cuza, ca şef de stat, în raport cu Poarta, după cum a anticipat şi rezolvarea pe calea reformelor a unor importante probleme: secularizarea avelor mănăstireşti şi reglementarea raporturilor stat-biserică, pe linia reducerii responsabilităţilor în viaţa publică a celei din urmă ş.a.

Trebuie subliniat că pe plan intern Gh.Bibescu a trebuit să depăşească un moment stresant în viaţa lui personală care a stârnit împotrivirea Bisericii, în persoana mitropolitului Neofit, şi care putea să stârnească faţă de el antipatia publică, anume, divorţul de o soţie bolnavă, pentru a avea liberă calea unei noi pasiuni şi, respectiv, a unei noi căsătorii. Cu mitropolitul s-a confruntat deschis, fără menajamente, întorcând disputa în favoarea sa (respectiv a Statului în raport cu Biserica), cât priveşte antipatia publică, el a reuşit s-o disipeze, transformând momentul culminant al “crizei”, oficierea celei de-a doua căsătorii (nunta cu “Mariţica cea frumoasă”), într-un prilej de sărbători populare comune, între munteni şi moldoveni, Domnul şi Doamna Moldovei fiind nuni, iar Focşanii, cu cele două părţi ale sale, despărţite de Milcov, devenind, pentru câteva zile, un loc al “înfrăţirii” dintre cele două Principate şi locuitorii lor.

Aceste manifestări se conjugau cu o anumită impresie pe care Bibescu a ţinut s-o afişeze de la bun început, anume de a-şi înscrie comportamentul pe linia pe care i-o recomanda trecutul istoric şi, în primul rând, figura lui Mihai Viteazul; cu prilejul ceremoniei înscăunării, în februarie 1843, el îmbrăcase, simbolic, costumul lui Mihai Viteazul, iar cu prilejul amintitei călătorii prin ţară, din vara anului 1844, la mănăstirea Dealul, îngenunchea în faţa plăcii care ascundea capul eroului de la Călugăreni. Erau gesturi învăluite în aura romantismului, care puteau să transfigureze imaginaţia populară într-un deceniu de viguroasă afirmare a spiritului naţional, ele puteau să stârnească vii speranţe în rândurile tineretului intelectual cu vederi liberale, şi să nu ne mirăm că la 1848, după declanşarea evenimentelor în ţara Românească, principala premisă a succesului care s-a conturat în mintea liderilor a fost atragerea lui Bibescu şi plasarea lui în fruntea mişcării.

Nu i-a fost dat lui Gh.Bibescu să-şi ducă la bun sfârşit programul de guvernare, declanşarea revoluţiei întrerupându-i domnia, iar el, în ciuda speranţelor pe care le stârnise, neavând curajul de a adopta calea luptei revoluţionare, pentru realizarea aspiraţilor de emancipare politică şi socială presupunând că revoluţia nu ar fi izbucnit, cu siguranţă că el ar fi mers mai departe pe calea reformelor treptate, înfăptuite pas cu pas, cu moderaţie şi înţelepciune, în limita condiţiilor date.

Cum observăm, ca şi predecesorul său, Gh. Bibescu a trebuit să facă faţă unei serioase mişcări de opoziţie în sânul Adunării Obşteşti, având în bună măsură – ca mişcarea din 1837, condusă de Ion Câmpineanu – o motivaţie de interes naţional; spre deosebire de Al. Ghica, el a precedat cu mai multă energie, fără a tolera amplificarea mişcării de opoziţie, în curs de doi ani conducând ţara în mod autoritar, ca un despot luminat, fără concursul unui corp legislativ. Având o mai mare experienţă politică, el a reuşit să domine un timp tendinţele anarhice şi lăcomia de funcţii a marii boierimi, sugerând chiar – aşa cum am arătat – unele speranţe tineretului cu aspiraţii naţionaliste şi liberale.

În orice caz, spre deosebire de predecesorul său, nu va fi în situaţia de a reprima mişcări conspirative, precum cele conduse de Ion Câmpineanu şi Mitică Filipescu. În mod abil, cum am văzut, de la începutul domniei el ierta pe conspiratorii din 1840, după nici doi ani de închisoare. Dar spiritul revoluţionar nu murea odată cu sentinţa din februarie 1841 şi nici cu amnistia lui Bibescu peste doi ani. Chiar în toamna lui 1843, se înfiinţează societatea secretă “Frăţia” din iniţiativa lui Nicolae Bălcescu, în colaborare cu Ion Ghica şi maiorul Christian Tell; de la început însă, pe linia unei maxime prudenţe, recomandată de trista experienţă a mişcărilor anterioare, activitatea acestei societăţi se desfăşoară sub paravanul unei “Societăţi Literare” care funcţionează legal un timp, acceptată tacit de autorităţi, apoi, din februarie 1845, funcţionând pe bază de autorizaţie, sub titlul de “Asociaţia pentru înaintarea literaturii româneşti” sau pe scurt, “Asociaţia literară a României”, având ca preşedinte pe poetul Iancu Văcărescu. 8

Adoptând deviza “Dreptate-Frăţie” – deviză născută treptat în gândirea politică românească, începând din timpul revoluţiei din 1821 – societatea “Frăţia” a avut de la bun început nu numai o acoperire, ci şi o altă deschidere decât societăţile secrete anterioare. Sub paravanul unei activităţi literare legale, ea grupează în jurul său tineretul intelectual din ţara Românească, dar şi tineri patrioţi din Moldova şi Transilvania. În cadrul “Societăţii Literare”, de la început, pe lângă iniţiatori, au activat tineri ca Ion Voinescu II (în locuinţa căruia se întruneau săptămânal şedinţele literare), Cezar Boliac, Dimitrie Bolintineanu, dar şi ardelenii August Treboniu Laurian şi Nicolae Bălăşescu; prin Ion Ghica, stabilit un timp la Iaşi, se stabileau legături cu patrioţii moldoveni, iar la data constituirii legale a “Asociaţiei Literare”, în februarie 1845, se afla la Bucureşti Mihail Kogălniceanu, alături de acesta făcând parte din societate alţi cărturari moldoveni (Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi ş.a.), iar din Transilvania, pe lângă cei menţionaţi, George Bariţiu, Timotei Cipariu ş.a. Între membrii “Asociaţiei” – inclusiv ai “Frăţiei” – se număra şi un membru al Adunării Obşteşti, dizolvată în 1844, maiorul Costache N. Filipescu, pe care l-am amintit când ne-am referit la “afacerea Trandafiloff”. Din anii 1844-1845 se amplificau vizitele tinerilor patrioţi dintr-o ţară în alta (în mai 1845, avea loc întâlnirea de la Mânjina, în casa lui Costache Negri, cu participarea cărturarilor moldoveni, munteni şi ardeleni, iar în decembrie 1845, se constituia la Paris, ca filială a “Asociaţiei Literare” –şi, inclusiv, a “Frăţiei” – “Societatea studenţilor români”, având ca preşedinte pe Ion Ghica, secretar pe C.A.Rosetti şi, în calitate de casier, pe moldoveanul Scarlat Vârnav.

În sânul acesteia din urmă, departe de regimul opresiv din ţară impus de vigilenţa consulatului rus, urmau a se consolida legăturile dintre revoluţionarii români şi a se pregăti spiritele în vederea declanşării revoluţiei, atunci când avea să-i sosească ceasul.

În cadrul “Societăţii” din Paris, Nicolae Bălcescu avea să schiţeze, la 1 ianuarie 1847, programul de acţiune al tineretului revoluţionar, indicând ca deziderat suprem “unitatea naţională a românilor” şi subliniind necesitatea unităţii morale a naţiunii ca o condiţie prealabilă a unităţii politice statale. Totodată, cu acest prilej, el proceda la o critică vitriolantă la adresa regimului politic din Principate, vorbind de “cârmuiri asupritoare, corupte, ipocrite, trăind prin ilegalităţi, fără altă regulă decât interesul lor, fără altă mărginire decât voinţa lor”; în acelaşi timp condamna clasa politică conducătoare care reprezenta “puterea ţării”, şi a cărei comportare imorală şi lipsită de patriotism se răsfrângea asupra întregii societăţi. Pornind de la premisa că stăpânirile “sunt expresia societăţilor”, că “dacă o societate este rea şi cârmuirea trebuie să fie rea”, el face apel la regenerarea morală a societăţii, ca o condiţie esenţială a realizării aspiraţiilor de libertate şi unitate naţională. 9

Fără îndoială, critica lui N. Bălcescu, ca şi a altor fruntaşi ai tinerei generaţii, făcută regimurilor politice din ţară, în ajunul evenimentelor de la 1848, îmbrăcată în haina spiritului romantic al epocii, la modul general avea un mare grad de adevăr. La fel de adevărat era însă şi faptul că în timpul domniei lui Gh.Bibescu – mai mult decât în Moldova, sub domnia lui M.Sturdza -, în ciuda rigorilor cenzurii şi a supravegherii consulatului rus, au putut să apară o serie de publicaţii de sorginte naţională, precum, de pildă, “Magazin istoric pentru Dacia”, revistă istorică ce apare în 1845, sub redacţia lui N.Bălcescu şi Aug.Tr.Laurian; s-au putut desfăşura o serie de activităţi în spirit liberal, acestea fiind posibile şi având o anumită legătură cu manifestările formale de patriotism ale lui Gh.Bibescu, la care ne-am referit mai sus.

 

NOTE

1 Pentru viaţa şi domnia lui Gh.Bibescu, vezi, în primul rând, I.C.Filitti, Domniile române sub Regulamentele Organice. 1834-1848, Bucureşti, 1915; G.Bibescu, Domnia lui G.Bibescu. Corespondenţă şi acte, vol. I-II, Bucureşti, 1893-1896 (traducere din franceză de Bonifaciu Florescu).
2 H.F.Desprez, Moldo-Valahia şi mişcarea românească, extras din “Revue des Deux Mondes” din 1 ianuarie 1848, traducere de Ch.Fluture, Galaţi, 1934, p. 9.
3 Pentru evoluţia raporturilor domnitorului cu puterea legislativă, vezi, între altele, T.Drăganu, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în România până în 1916, Cluj, 1991, p. 71-80.
4 N.Bălcescu, Opere, IV. Corespondenţă, ediţie G.Zane, Bucureşti, 1964, p. 46-50 (scrisorile din 8 februarie şi 7 martie 1844); asupra acestui moment, de văzut, de asemenea, M.Anghelescu, Ion Heliade Rădulescu. O biografie a omului şi a operei, Bucureşti, 1986, p. 175-179.
5 Pentru aprecierea măsurlor de politică internă ale domnitorului, mai vezi: K.Hitchins, Românii, 1774-1866, Bucureşti, 1998, p. 212-213; Anastase Iordache, Principatele Române în epoca modernă, vol.II, Bucureşti, 1998, p. 161-195; Gh.Platon, Istoria modernă a României, Bucureşti, 1985, p. 86-87.
6 Adrian Macovei, Moldova şi ţara Românească de la unificarea economică la unirea politică din 1859, Iaşi, 1989.
7 M.Popescu-Spineni, Procesul mănăstirilor închinate, Bucureşti, 1936.
8 Pentru spiritul revoluţionar premergător revoluţiei de la 1848, vezi, cu deosebire, C. Bodea, Lupta românilor pentru unitatea naţională. 1834-1849, Bucureşti, 1967.
9 C.Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, vol.I, Bucureşti, 1982, p. 315-320.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU