Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

B. Sub aura romantismului; cĂlĂtoriile domnitorului Gheorghe Bibescu (în relatĂrile lui Simeon Marcovici)

Aşa cum am arătat, unul dintre cele mai importante evenimente de la începutul domniei lui Gh. Bibescu a fost călătoria sa la Constantinopol pentru investitură la sfârşitul verii anului 1843.

Fiind primul şi singurul domnitor ales de o Adunare Obştească Extraordinară, având prin aceasta o motivaţie în plus pentru un comportament demn în raporturile cu sultanul, domnitorul Gh. Bibescu a avut priceperea să transforme vizita sa la Constantinopol pentru investitură într-un eveniment de o însemnătate majoră, menit să marcheze consolidarea autonomiei ţării Româneşti în raport cu puterea suzerană. 1

În prealabil, în ajunul plecării la Constantinopol, domnitorul se deplasase la Brăila şi Galaţi, aici întâlnindu-se cu Mihail Sturdza, domnul Moldovei.2 La 24 iulie, fusese primit la Galaţi de domnul Moldovei “cu mare prietenie şi iubire”, nota entuziastă a întâlnirii fiind surprinsă de gazetele timpului, între altele, de “Albina românească” şi de “Curierul românesc”.3

În vederea călătoriei la Constantinopol se făcuseră pregătiri speciale:4 În suita domnitorului, alături de unii dintre cei mai înalţi dregători ai statului,5 se aflau mai mulţi tineri ofiţeri, în calitate de aghiotanţi ai domnului, medicul acestuia, dr. Formion, precum şi pictorul francez Doussault, aflat la Bucureşti la această dată6 de asemenea se număra între membrii acestei suite profesorul de retorică de la Colegiul Sf.Sava, Simeon Marcovici, căruia îi va reveni îndatorirea de a relata călătoria, etapă cu etapă, trimiţând notele sale la gazetele din ţară.

Traseul călătoriei era cel stabilit anterior din Bucureşti: domnul urma să se deplaseze la Giurgiu, unde rămânea o zi, apoi pe vapor până la Cernavodă, şi de aici, pe uscat, la Constanţa, de unde urma îmbarcarea spre Constantinopol. Durata călătoriei era calculată, cu aproximaţie, la 30-40 de zile, în realitate având să dureze ceva mai mult, programul întrevederilor din capitala otomană fiind mai amplu decât cel prevăzut iniţial.

În după amiaza zilei de 15 august, domnul părăseşte palatul, se urcă în “carâtă”, însoţit de marele ban Gheorghe Filipescu, care trebuia să-l conducă până la Giurgiu,7 călătoria începând în “vuetul strigărilor privitorilor ce venise să vază pe Măria Sa şi a soldaţilor de ura”. Ajuns la Giurgiu în cursul nopţii, după o călătorie de 12 ore, a doua zi, domnul vizitează garnizoana, temniţa şi carantina; se interesează de chestiuni administrative şi primeşte, între altele, o delegaţie a negustorilor brăileni, sosită aici în întâmpinarea sa, răspunzând favorabil la cererea ei de a se ridica un antrepozit la Brăila, care urma să aibă consecinţe pozitive, nu numai pentru acest oraş, ci “pentru toată ţara”.8

Cum anunţa “Vestitorul românesc”, încă de la 16 august, călătoria avea să fie relatată, din etapă în etapă, pe viu, de un corespondent special, Simeon Marcovici: “Domnii abonaţi – scria redactorul gazetei, Zaharia Carcalechi – să fie încredinţaţi că după un ales corespondent ce avem toate ţeremoniile de la Constantinopol le vom împărtăşi”.9

Prima relatare din Constantinopol este publicată în “Vestitorul românesc” în numărul său din 27 august, în ea autorul refăcând traseul călătoriei până la sosirea în capitala otomană, la 20 august, data acestei relatări. 10 Descrierea traseului prin ţară, de la Giurgiu, pe Dunăre, pe vasul “Argos”, până la Cernavodă, apoi pe uscat, cu trăsurile, până la Chiustende (Constanţa), iar de aici, pe vasul “Seri-Pervaz”, până la Constantinopol, este punctată de interesante amănunte de ordin istoric sau de unele observaţii de ordin economic. Dar mai ales este surprinsă, succint, în această primă relatare de la Constantinopol, “priveliştea amăgitoare” a Bosforului.

Frumoase descrieri de natură, dovedind înalta capacitate a lui Marcovici de mânuire a limbii, talentul său scriitoricesc, găsim şi în scrisorile următoare. Evident, în acelaşi timp, începând cu cea de a doua corespondenţă, autorul conferă un spaţiu larg amănuntelor privind activitatea domnitorului în capitala otomană, privind întâlnirile sale cu autorităţile turceşti sau cu diferiţi alţi demnitari sau diplomaţi străini acreditaţi în această capitală.

Dar în afara întâlnirilor protocolare sau a discuţiilor politice rămâne timp şi pentru vizitarea monumentelor de artă din Constantinopol. După ce domnul şi suita lui se instalaseră în casa logofătului Nicolae Aristarhi, agentul ţării Româneşti, o casă aşezată pe “încântătorul Bosfor”, de aici, unul dintre primele monumente vizitate a fost catedrala Sfânta Sofia, care stârneşte admiraţia vizitatorilor.11 Apoi, în Constantinopol, a fost vizitată monetăria, unde s-au văzut “nişte maşine noi foarte frumoase aduse din Englitera”, apoi arsenalul (“armăria cea veche”), unde se puteau vedea “mulţime de antichităţi, precum uniforme sau îmbrăcăminte de fier, paveze, coifuri, săbii şi puşci de o lungime foarte mare, încât se mira cineva ce mână poate să se fi slujit cu dânsele”.12 Tot aici, între piesele muzeului, vizitatorii puteau remarca cele 24 de chei ale porţilor vechii capitale otomane, precum şi săbiile mai multor sultani, între care una se credea a fi aparţinut lui Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului.

S-a trecut apoi la vizitarea geamiilor mai multor sultani, pe care Marcovici le descrie cu interes, autorul “rămânând în uimire”, mai ales, “privighind eleganţa arhitecturii”. O impresie deosebită face, de asemenea, vizita la “chimitirion sau gropiştea de marmură, clădită de sultan Mahmut pentru familia împărătească”, cu cele patru coşciuge, presărate cu ghirlande de aur şi pietre preţioase, cu alte obiecte de mare valoare. În sfârşit, este vizitat noul palat al sultanului, “zidire foarte întinsă chiar în cetatea Bizanţului”, aflat într-o “poziţie amăgitoare”, cu faţa spre Bosfor, clădire cuprinzând “odăi multe, săli mari zugrăvite cu privelişti luate chiar după natură din Constantinopol şi din preajmă-i şi îmbrăcate în stofe cusute în catifele şi cu sârmă”.13

Cum am anticipat, deosebit de interesante sunt detaliile autorului privind întâlnirile domnitorului cu autorităţile turceşti sau cu diferiţi demnitari străini, rezultând în cele din urmă din aceste detalii înalta consideraţie de care domnitorul român, împreună cu suita sa, s-au bucurat în capitala otomană. 14

La 30 august avea loc “audienţa solemnă” la sultan, în palatul de vară al acestuia, aşezat pe ţărmul asiatic al Bosforului. Scriitorul descrie cu detalii ceremonialul din această zi: la palat domnul este întâmpinat în prealabil de Riza-Paşa, mareşalul palatului şi gărzii împărăteşti şi de Rifat-Paşa, ministrul treburilor din afară, care, “după tratamentul de ţirimonie şi oare care vorbire de etichetă” îl introduc la sultan. Domnitorul adresează sultanului un scurt cuvânt, tradus în turceşte de agentul român, aflat de faţă, la care sultanul răspunde în aceeaşi manieră politicoasă, după care îi sunt prezentaţi sultanului membrii suitei, şi acestora din urmă monarhul turc adresându-le un cuvânt, “felicitându-i pentru prinţul dumnealor”. Cu acest prilej, sultanul conferă domnitorului român “decoraţia cea mare, Nişan-Iftihar, cu turaua lucrată în diamanturi pe smalţ” – decoraţie conferită apoi, în răstimpul şederii la Constantinopol şi altor membri ai suitei, între care Marcovici15 – şi îi dăruieşte, de asemenea, un armăsar împărătesc “pentru mai înlesnitoare şi mai sigură preumblare pe la locurile ce va dori să vază”.16

După acest moment de vârf, în după amiaza aceleiaşi zile, împreună cu suita, domnitorul merge în vizită “pe la d.d. ambasadori, care s-au socotit norociţi a-l primi cu toată căzuta pompă”; într-una din zilele următoare, la rândul lor, ambasadorii puterilor străine fac “contravizită formală Înălţimii sale”, fiind primiţi de domn, “cu căzuta etichetă”.

Pentru a trata spinoase probleme ale ţării, cum era aceea a taxelor de import-export sau aceea a mănăstirilor închinate,17 domnitorul are o serie de întâlniri cu miniştrii turci, cu Rifat-Paşa, ministrul de externe, cu Riza-Paşa şi cu alţii, autorul relatărilor – evident, având cunoştinţă şi de mersul tratativelor duse de domn – apreciind că Bibescu devenise “obiectul dragostei şi cinstirei tutulor celor mari ai împărăţiei”, că “din toate părţile i se fac cele mai prieteneşti întâmpinări”.18 La invitaţia sultanului, domnul participă la festivitatea de împărţire a diplomelor de la Facultatea de medicină a Academiei turceşti, vizitează turnătoria de tunuri, asistă la exerciţii militare, şederea sa prelungindu-se la Constantinopol până la începutul lunii octombrie.

La 4 octombrie domnul avea “înfăţişarea de plecare” înaintea sultanului, prilej cu care sunt schimbate noi amabilităţi. Sultanul dăruieşte domnului român un medalion, cu portretul său şi briliante, precum şi mai multe tunuri. A urmat apoi o vizită de despărţire la înalţii demnitari turci. În ajunul plecării, la 6 octombrie, i se trimeteau domnului decoraţiile persoanelor recomandate, numele lor urmând a fi ulterior date publicităţii. În aceeaşi zi, făcea vizitele de despărţire şi ambasadorilor străini din capitala otomană, iar a doua zi la 7 octombrie, pe acelaşi vapor, “Seri-Pervaz”, împreună cu suita, pornea din Constantinopol spre ţară, după o şedere de peste şase săptămâni în acest oraş. 19

La 8 octombrie, seara, domnul era din nou la Chiustende, de unde pleca pe 10 octombrie, cu celălalt vapor, “Argos”, petrecând o noapte pe Dunăre “între două ostroave”, mai jos de Silistra, o a doua, tot pe Dunăre, mai jos de Giurgiu, în acest oraş intrând la 12 octombrie. Relatarea privind ultima etapă, de întoarcere, a călătoriei, transmisă de la Giurgiu, dă informaţii asupra festivităţilor de primire organizate aici, vaporul “Argos” slobozind un tun pentru a vesti “apropierea, iar tunurile carantinei răspunzând printr-o detunare comună”. Domnul era întâmpinat aici, împreună cu suita sa, de episcopul Ilarion al Argeşului, de marele ban Gheorghe Filipescu, de alţi înalţi dregători ai statului, precum şi de ispravnicul judeţului. 20 La 15 octombrie, după o călătorie de exact două luni, suita domnească îşi face reintrarea în Bucureşti, festivităţile de primire desfăşurându-se la mănăstirea Văcăreşti. 21

În ceea ce-l priveşte pe Simeon Marcovici, autorul relatărilor de călătorie, este sigur că această călătorie i-a adus un plus de prestigiu în epocă, precum şi unele avantaje materiale; între altele, în decembrie 1843, pentru slujbele sale, “ca om de litere şi ca amploaiat”, domnitorul îi va acorda o substanţială gratificaţie.22


*


Dintre toate călătoriile prin ţară efectuate de Gh.Bibescu, cea mai importantă rămâne aceea desfăşurată în cursul anului 1844, în intervalul 22 august – 9 septembrie, pe care acelaşi scriitor, Simeon Marcovici, o relatează într-o serie de patru “scrisori” publicate în “Vestitorul românesc”, primele trei dintre ele semnate de autor cu iniţiale. Merită menţionat aici că înaintea desfăşurării acestei călătorii, în sezonul călduros al verii, domnul, împreună cu suita făcuse câteva deplasări mai restrânse.23 În prima jumătate a lunii august, între 10-13 august, cu puţin înaintea începerii călătoriei prin ţară, la care ne vom referi pe larg, împreună cu suita, domnul se deplasase la Ploieşti, această călătorie fiind relatată, cu interesante amănunte, de un membru al suitei, al cărui reportaj din “Vestitorul românesc” nu este semnat,24 dar care, după stil, aparţine, după opinia noastră, aceluiaşi Simeon Marcovici.

Pe lângă relatarea inspecţiilor obişnuite ale instituţiilor oraşului – “maghistratul”, spitalul, temniţa, şcoala normală şi pensionatul de fete – găsim în articolul publicat în “Vestitorul românesc” detalii interesante despre tradiţiile locului, festivităţile şi ceremonialul de ospeţie, precum şi unele referinţe despre scopul nemărturisit al vizitei: dorinţa domnului de a se asigura de loialitatea supuşilor săi, în raport cu unele suspiciuni existente.25 Itinerarul călătoriei prin ţară la locuri şi monumente istorice care începe la 20 august 1844, la care ne referim în continuare mai pe larg, fusese stabilit în prealabil.26 Accentul va cădea în cursul acestei călătorii nu atât pe festivităţile de întâmpinare şi pe obişnuitele inspectări ale instituţiilor publice din diferite localităţi,27 cât pe vizitarea monumentelor şi punctelor de interes istoric de pe traseu.

În conformitate cu programul stabilit iniţial, după plecarea din Bucureşti la 22 august, suita domnească se opreşte pentru două zile la Târgovişte unde sunt vizitate principalele monumente istorice ale oraşului, de unde se face deplasarea la mănăstirea Dealul şi la schitul Viforâta, din apropierea oraşului. Răscolitoare pentru cititorii gazetei “Vestitorul românesc” va fi fost reamintirea de către Marcovici a figurii lui Mihai Viteazul, făcută cu prilejul vizitei domnitorului la mănăstirea Dealul.28 De la Târgovişte, la 25 august, călătorii se îndreptau spre Câmpulung, însoţiţi pe această porţiune a drumului de “încântătoarea privelişte a dealurilor, a văilor şi a munţilor ce supt felurite forme, se dezvăluie din toate părţile”. Şi aici, în Câmpulung, în cursul celor trei zile de şedere, în atenţia vizitatorilor, pe lângă instituţiile publice, stau monumentele istorice, în primul rând vechea biserică din localitate, din perioada primilor domnitori.

De la Câmpulung, la 28 august, se trece mai departe, în judeţul Argeş, ajungându-se la Piteşti. De aici, a doua zi, se ajunge la Olt, “acest martor a atâtor lupte sângeroase şi producător de eroi”; râul este trecut cu podul plutitor, frumos amenajat de gazde, şi mai departe se ajunge la Râmnicu-Vâlcea. După o şedere de două zile în acest străvechi oraş, la 31 august suita domnească se deplasează la mănăstirea Dintrunlemn, “zidită de răposatul Constantin-Vodă Brâncoveanul Basarab”, iar de aici la mănăstirea Bistriţa. În continuare, pe lângă mănăstirea Arnota, pe un traseu cu încântătoare privelişti suita ajunge la “falnica mănăstire Horezu”. La 1 septembrie, de la Horezu, în două ceasuri, se ajunge la mănăstirea Polovraci, “aşezată la poalele a doi munţi de piatră din care izvorăşte Olteţul, cu un vuet cu atât mai plăcut, cu cât poziţia acestor doi munţi este foarte priincioasă de a primi, a răzbate prin stânci şi a reînpinge sunetul, închipuind o armonie grozavă de răsunet”. În aceeaşi zi, are loc intrarea în oraşul Târgu Jiu, “locul naşterii Măriei sale”, unde autorităţile locale, în ciuda dispoziţiilor formale ale domnitorului, făcuseră pregătiri serioase pentru întâmpinarea oaspeţilor; între altele, pe podul de peste Jiu, din apropierea oraşului, fusese ridicat un “pavilion elegant gătit cu colore naţionale, pe apă”, unde avea să fie introdus domnul, iar la intrarea în oraş fuseseră ridicate “arcuri de triumf cu transperante iluminate”. De aici, din Târgu-Jiu, la 3 septembrie, urmează deplasarea la mănăstirea Tismana, unde suita va înnopta.

În cursul zilei următoare se străbate traseul până la Turnu-Severin. La 5 septembrie, după ce inspectase instituţiile publice din acest oraş, în după amiaza acestei zile se face deplasarea la mănăstirea Strehaia, unde se petrece noaptea următoare. De aici, la 6 septembrie se porneşte spre Craiova, la hotarul judeţului Dolj, suita domnească fiind întâmpinată de marele postelnic Iancu Bibescu, fratele domnului, însoţit de “cetele dorobănţeşti”, care conduc pe călători “în triumf pompos” până în marginea oraşului, unde fusese organizată festivitatea întâmpinării oaspeţilor. La Craiova, domnul şi suita sa rămân câteva zile, în acest răstimp, între altele, oaspeţii participând, într-una din seri, la un fastuos bal organizat de Iancu Bibescu într-o grădină de la marginea oraşului, “eveniment” pe care scriitorul îl descrie cu măiestrie.

La 9 septembrie, la amiază, din reşedinţa banilor, suita domnească se îndreaptă spre Capitală – întâmpinată de cârmuitorii judeţelor Romanaţi, Olt, Vlaşca şi Ilfov, la hotarele acestora -, fără oprire însă, până în satul Ciolăneşti, unde se face înnoptarea, şi de unde a doua zi, la 10 septembrie, la 3 ceasuri după amiază, are loc reîntoarcerea în Bucureşti. Trebuie menţionat aici că aceste note de călătorie, mai mult decât alte scrieri ale lui S. Marcovici, pun în lumină calitatea acestuia de scriitor,29 pe care avea s-o remarce, peste timp, Mihail Eminescu.30 Totodată, aceste note de călătorie, relevă şi ipostaza cărturarului de gânditor social-politic.31 Să adăugăm aici că marele istoric şi critic literar, G. Călinescu, nesesizând semnificaţia reală a iniţialelor S.M. de la sfârşitul acestor relatări, publicate în “Vestitorul românesc”, din 1844, nr.68, 69, 71 şi 73, formula ipoteza că ele aparţin poetului Grigore Alexandrescu, şi el aflat, la un moment dat, în anturajul domnitorului Gh. Bibescu.32

Traseul călătoriei prin Muntenia şi Oltenia la locuri şi monumente istorice din toamna anului 1844, la care ne-am referit, a fost la un moment dat refăcut, în perioada imediat următoare, fără ca presa să dea acestei călătorii aceeaşi însemnătate. De pildă, este refăcut acest traseu în anul 1846, aproximativ în acelaşi interval, şi de această dată programul călătoriei fiind în prealabil pus la punct şi luându-se măsurile de rigoare de ordin administrativ pentru înlesnirea călătoriei.33 Aceeaşi gazetă, “Vestitorul românesc”, va relata în general rezumativ desfăşurarea călătoriei,34 mai pe larg oprindu-se asupra festivităţilor de primire la Craiova din 23 septembrie şi zilele următoare, transmiţând cuvântul de întâmpinare zis cu acest prilej, între alţii, de inspectorul şcoalelor craiovene, Ion Maiorescu,35 după cum va reproduce şi cuvântul fostului dascăl de filosofie de la Sf. Sava, arhimandritul Eufrosin Poteca, cu prilejul vizitării de către domn şi suita sa a mănăstirii Motru,36 aflată în apropiere.


*


O însemnătate deosebită în seria călătoriilor din anul 1844, cu vizibile efecte asupra spiritului public al vremii, a avut călătoria lui Gheorghe Bibescu, împreună cu suita sa, la Focşani, în vederea întâlnirii cu domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza. Din suită, alături de înalţii demnitari ai statului,37 făceau parte şi doi scriitori, Grigore Alexandrescu şi Simeon Marcovici, cel de al doilea urmând a fi, după cum vom arăta mai departe, autorul relatărilor trimise de la Focşani gazetei “Vestitorul românesc”.

Plecarea din Bucureşti are loc în ziua de 31 octombrie 1844,38 spre prânz, şi “după o norocită călătorie de 8 ceasuri, prin judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Buzău” seara se ajunge în oraşul Buzău. Aici, domnitorul, “trecând pe sub feluri de arcuri de triumf şi prin oraşul iluminat, a tras, împreună cu numeroasa suită, la falnica episcopie”, unde este întâmpinat de episcopul cărturar Chesarie, precum şi de “mulţime de norod”. A doua zi, la 1 noiembrie, domnitorul cercetează “aşezământurile şi dregătoriile publice” din acest oraş, începând cu seminarul episcopiei, înfiinţat în 1836, continuând cu şcoala, apoi cu “maghistratul”, “cârmuirea”, tribunalul şi spitalul. La 2 noiembrie, după ce domnul în cursul dimineţii “căutase” toate jelbile, are loc deplasarea prin judeţul Slam-Râmnic, cu o scurtă oprire în oraşul Râmnic, pentru ca în după-amiaza zilei de 2 noiembrie să aibă loc sosirea în oraşul Focşani, unde oaspeţii erau întâmpinaţi de un “norod numeros”, cu “veselitoare strigări de ura”.

Celălalt domnitor, Mihail Sturdza, al Moldovei, sosise cu trei ore mai devreme, în partea “moldovenească” a oraşului Focşani, de unde, la aflarea ştirii venirii lui Bibescu, trimite imediat în întâmpinarea acestuia pe beizadelele Dimitrie şi Grigorie, primul, şef al oştirii, al doilea, colonel şi aghiotant. Apoi, împreună cu suita sa, şi în compania beizadelelor, Gh. Bibescu se deplasează în cealaltă parte a oraşului pentru a vizita pe domnul Moldovei, evenimentul prilejuind în oraşul Focşani o intensă sărbătoare patriotică.39

După ce îşi prezintă, reciproc, membrii suitelor, cei doi domnitori se retrag în cabinet, în convorbiri de peste trei ceasuri. Ce au discutat cei doi, autorul relatărilor nu ne comunică, şi chiar dacă ar fi avut cunoştinţă de conţinutul discuţiilor nici n-ar fi putut s-o facă, într-un text destinat publicităţii. În ziua următoare, la 3 noiembrie, Bibescu vizitează “canţelariile publice şi şcoala” din oraş, apoi, la amiază, are loc o nouă întâlnire, de data aceasta la reşedinţa domnului muntean. Domnitorii, cu suitele lor, iau masa împreună, cu care prilej se ţin toasturi, însoţite de “sunetul frumoasei muzici naţionale şi strigările de ura ale celor ce au avut cinste a fi părtaşi la acea masă”. Apoi, după ospătare, cei doi se retrag din nou în cabinet, rămânând în convorbiri “până la 9 ceasuri din noapte”. A patra zi a şederii la Focşani, la 4 noiembrie, masa comună de prânz se ia la “reşedinţa domnului Moldovii, cu aceleaşi închinăciuni veselitoare”, în seara aceleaşi zile, după despărţire, domnul muntean, cu suita, luând drumul de întoarcere, noaptea următoare fiind petrecută la Buzău. De aici, la 5 noiembrie, se parcurge traseul de întoarcere spre Bucureşti, unde domnul şi suita sosesc în seara acestei zile.

Trebuie subliniat că întâlnirea de la Focşani din toamna anului 1844 dintre cei doi domni a avut un anumit ecou în presa vremii, reflectând, de fapt, efectele ei asupra spiritului public românesc, la o dată când ideea unirii celor două principate era în plin proces de maturizare. Întâlnirea de la Focşani era relatată şi de “Albina românească”, de la Iaşi, a lui Gh.Asachi, care semnala prezenţa în suita domnului muntean a celor doi “literatori însemnaţi”, S.Marcovici şi Gr.Alexandrescu, iar în suita domnului moldovean, prezenţa poetului Vasile Alecsandri40. Semnificative în mod deosebit pentru însemnătatea care se conferea evenimentului, în sensul coincidenţei lui cu aspiraţiile de unitate naţională ale românilor, erau comentariile apărute în principala publicaţie de peste Carpaţi, “Gazeta Transilvaniei”, condusă de George Bariţiu.41

De o atenţie deosebită se va bucura în presa vremii întâlnirea următoare dintre domnitorii ţării Româneşti şi Moldovei, din toamna anului 1845, prilejuită de căsătoria lui Gh.Bibescu cu “Mariţica cea frumoasă”, născută Văcărescu, ceremonia căsătoriei şi cele mai de seamă sărbători legate de ea desfăşurându-se în oraşul Focşani.42 ţinând seama de obiceiurile tradiţionale, de împrejurarea că Domnul şi Doamna Moldovei patronau evenimentul, alături de Bibescu, în calitate de nuni, de larga încurajare pe care autorităţile au dat-o în întreaga ţară ceremoniilor şi serbărilor în cinstea perechii domneşti,43 acest eveniment s-a aflat zile în şir în atenţia publică, în conştiinţa contemporanilor fiind corelat cu sentimentul încurajator al trainicelor legături stabilite între conducătorii celor două ţări române.

Principalele relatări despre serbările de la Focşani, precum şi despre noua întâlnire dintre cei doi domni, de asemenea, apar în “Vestitorul românesc”44, tot fără semnătură, şi ele aparţin, foarte probabil, după opinia noastră, aceluiaşi S. Marcovici, prezent şi de această dată în suita domnitorului muntean. Desigur, în această serie de note de călătorie, autorul insistă asupra unor amănunte legate de cadrul tradiţional al ceremoniei căsătoriei; el ne descrie, cu alte cuvinte, desfăşurarea unei nunţi domneşti cu mai bine de un secol şi jumătate în urmă, cu obiceiuri şi tradiţii specifice poporului român, asemenea descriere oferind etnologului din zilele noastre amănunte destul de interesante. Cununia celor doi, care trebuia să constituie momentul de vârf al serbărilor, era anunţată în dimineaţa zilei de 9 septembrie de “tunetul” a 21 de tunuri, în mod deosebit atmosfera de intensă sărbătoare a acestei zile fiind descrisă cu talent de autorul reportajului.

Cununia religioasă din ziua de 9 septembrie, ospăţul de prânz care i-a urmat, apoi petrecerea de seară la reşedinţa nunilor moldoveni, “o soaré strălucită cu cele mai frumoase focuri de artifiţie, pregătite cu mare iscusinţă”, toate acestea au fost completate a doua zi, la 10 septembrie, ultima zi a serbărilor, cu o “manevră cu focuri”, executată la marginea oraşului de tânăra oaste munteană, cu unităţi combinate de infanterie, cavalerie şi artilerie, în prezenţa celor doi domni, precum şi a unor ofiţeri străini, veniţi de la Brăila şi Galaţi.

Sentimentul de “dragoste şi înfrăţire” care domnise în aceste zile în oraşul de pe Milcov era atât de puternic încât, după autorul relatărilor, “pomenirea aceştii solenităţi se va păstra cu drag în toată întinderea generaţiilor rumâne”. Oricum, acestea, cum am menţionat, au avut un larg ecou în conştiinţa publică. Le-au relatat nu numai “Vestitorul românesc”, prin articolele trimise de corespondentul său, membru al suitei, ci şi alte periodice. “Curierul românesc” al lui Heliade, de asemenea, a publicat mai multe reportaje de la Focşani, autorul lor, nesemnat (poate Grigore Alexandrescu, mai degrabă decât Heliade!), încorporând în ele şi numeroase versuri de diferiţi poeţi ai timpului.45 Pe larg au fost relatate manifestările de solidaritate dintre moldoveni şi munteni de la Focşani de “Albina românească”, de la Iaşi,46 unele dintre reportaje având ca autor pe Vasile Alecsandri, membru al suitei domnitorului moldovean.

Pentru a patra oară, într-o succesiune anuală, se întâlnesc cei doi domnitori şi în primăvara anului 1846, când Mihail Sturdza vine la Bucureşti. Pe traseul spre capitala munteană, domnul Moldovei se opreşte la Buzău, înnoptând la episcopie – unde se oprea, de obicei, şi domnul muntean -, pregătiri deosebite de întâmpinare fiindu-i rezervate la Bucureşti. Relatarea publicată cu acest prilej, în aceeaşi gazetă, “Vestitorul românesc”, pune, de fapt accentul pe semnificaţia politică a noii întâlniri. “Din veacurile cele mai slăvite ale analelor Rumâniei – citim aici – nu s-au mai văzut domnii stăpânitori ai prinţipatelor Moldaviei şi ţării Rumâneşti adunaţi la un loc de singura sântă legătură a dragostii şi adevăratei frăţii”.47

Relatată şi de alte publicaţii, de “Curierul românesc”48 sau de “Albina românească”,49 vizita lui M.Sturdza la Bucureşti parcurge un moment de vârf cu prilejul asistenţei sale, în compania domnului muntean, la manevrele oştirii muntene desfăşurate pe câmpul Colentinei. Pentru semnificaţia care se dădea acestei noi întâlniri, cât şi manevrelor în sine, din nou merită remarcată atenţia acordată acestui eveniment de “Gazeta Transilvaniei”. Într-un interesant reportaj, sosit cu întârziere la redacţia acestei gazete – al cărui autor, după opinia noastră, nu este S.Marcovici – domnul muntean era elogiat fără rezerve, dar mai ales se pleda pentru dezvoltarea oştirii naţionale, pentru dezvoltarea în continuare a legăturilor dintre ţările române.

Relatările de călătorie, comentate aici şi pe care le publicăm în continuare, oferă credem, o serie de date noi asupra domniei şi personalităţii lui Gh.Bibescu, interesând cu deosebire pe specialişti; totodată, sperăm ca ele să ofere o lectură agreabilă, interesantă, pentru multe categorii de cititori.

 

NOTE

1 Asupra semnificaţiei acestui moment în contextul evoluţiei statutului politic internaţional al ţării Româneşti, vezi: Dan Berindei, Diplomaţia românească modernă, Bucureşti, 1995, p. 54-56; Anastasie Iordache, Apostol Stan, Apărarea autonomiei Principatelor Române. 1821-1859, Bucureşti, 1987, p. 83-84.
2 Pe larg vizita domnitorului ţării Româneşti la Brăila şi Galaţi şi întâlnirile sale cu domnitorul Moldovei au fost relatate în “Vestitorul românesc”, an VII, 1843, nr. 60 din 30 iulie, p. 237-260, la rubrica “Ştiri din Lăuntru”. După opinia noastră, S.Marcovici este autorul amplei relatări a acestei deplasări din ajunul călătoriei la Constantinopol; în acest sens, o comparaţie cu relatările din intervalul imediat următor, pe care autorul le semnează, ni se pare semnificativă.
3 Vezi nr. 62 din 16 august, din 1843, relatând, după “Albina românească”, deplasarea de la Brăila şi Galaţi, pe Dunăre, cu vaporul “Zrini”, iar apoi din nou la Brăila şi de aici la Bucureşti, unde Bibescu, la 30 iulie, reintra în “Belvederul” său. Merită subliniat faptul că această întâlnire între cei doi domnitori se înscria pe linia unei politici de strânse raporturi, afirmate cu hotărâre, de la bun început, în acest sens, Bibescu intrând în corespondenţă cu M.Sturdza, iar apoi iniţiind întrevederea susmenţionată de la Galaţi. Pe acelaşi domn al Moldovei, ulterior, după perfectarea vizitei, Bibescu avea să-l informeze asupra conţinutului convorbirilor din capitala otomană. Pentru corespondenţa dintre cei doi, la care ne referim, vezi Biblioteca Academiei Române, Serviciul Manuscrise, Arhiva Gh. Bibescu, pachet XIII, Varia I, copii după scrisori din aprilie; S.5 (1)/XCVIII ş.a.
4 Cu câteva zile înainte de începerea călătoriei la care ne referim aici, la 12 august 1844 st.v., printr-un opis domnesc erau distribuite înaltele îndatoriri de conducere a treburilor statului, în intervalul lipsei domnitorului, Sfatul Administrativ Extraordinar urmând a se întâlni de două ori pe săptămână pentru a dezbate şi a lua deciziile cele mai importante. Cf. Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (în continuare D.A.N.I.C.), fond Vornicia din Lăuntru, ds. 1389/1843, f.3.
5 Este vorba de marele logofăt Manuil Băleanu, secretar al statului, marele logofăt Alexandru Racoviţă, marele postelnic Iancu Bibescu şi alţii.
6 Cf.”Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr.65 din 16 august, p. 257-258.
7 În prealabil, în vederea pregătirilor de primire, aici se deplasase aghiotantul domnesc, colonelul Grammont. Cf. “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 65, p. 257.
8 Este de observat că domnul a discutat cu delegaţia brăileană şi asupra unei chestiuni care avea să constituie unul din subiectele de bază ale convorbirilor de la Constantinopol, după relatarea “Vestitorului românesc” din 12 august, în această privinţă el ţinând să precizeze: “Cât pentru ceea ce se atinge de vama ce se ia la producturile care ies din Valahia în Turcia, aceasta va fi cel mai întâi sfârşit al osârdiei noastre în călătoria ce facem la Constantinopol”. Cf. “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 67, p. 265.
9 “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr.65, p.268.
10 Vezi “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 68, din 27 august, p. 269-270.
11 Cf. “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr.71, din 7 septembrie, p. 281.
12 Ibidem.
13 Ibidem, p.282.
14 Unele fragmente din aceste relatări vizând mai ales atenţia de care s-a bucurat domnul român la Constantinopol au fost publicate de noi în revista “Magazin istoric”, an XXI, nr.4, aprilie 1987, p.38-41, sub titlul: 1843: Un domnitor român în vizită la Istanbul. 24 Decorarea acestuia de către sultan, cu Nişan-Iftihar, cel mai înalt ordin turcesc, “pentru slujbele săvârşite ca om de litere şi ca amploaiat” – decorare făcută la recomandarea lui Gh.Bibescu –, marca un moment semnificativ în ascensiunea publică a scriitorului, intrarea sa definitivă în anturajul domnitorului ţării Româneşti. Altfel, evenimentul decorării scriitorului de la Bucureşti nu scăpa atenţiei cunoscutei gazete “Propăşirea”, atunci apărută la Iaşi, sub conducerea lui M.Kogălniceanu (cf.I, 1844, p.20).
15 Cf. “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 74, p. 293-294. Să menţionăm aici că domnitorul român, la rândul său, de la sosirea la Constantinopol, trimisese sultanului “o carâtă foarte frumoasă cu 6 armăsari”, daruri aduse din ţară (cf. D.A.N.I.C., fond Vornicia dinlăuntru, dos.1389/1843, f. 9)
16 Vezi I.C.Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, Bucureşti, 1915, p. 333-334; 371-372.
17 Cf. “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 75, p.298. Referindu-se la toate aceste vizite, autorul relatărilor sublinia semnificaţia lor, între altele, atrăgând atenţia asupra amănuntului că de la sosirea domnitorului român în capitala otomană, “Înalta Poartă a dat îndată poruncă pe la toate posturile ostăşeşti, ca oricând va trece I.S. să iasă caraulele şi să prezenteze armele” (cf. “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 74, p. 294.)
18 “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr.83, din 19 octombrie, p. 329-330.
19 Rămânând aici patru zile, pe lângă alte activităţi, domnitorul, într-una din zile, primeşte pe trimisul paşei din Rusciuc şi apoi, împreună cu câţiva din înalţii săi dregători, se deplasează aici vizitând pe paşă, “puind cu acest prilej de orânduială şi osebite prigoniri de vecinătate”. Cf. “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 84, din 22 octombrie, p. 333-334.
20 Pentru pregătirile speciale prilejuite de acest eveniment, vezi şi o serie de materiale inedite. Cf. D.A.N.I.C., Vornicia din Lăuntru, dos. 1389/1843, f. 60-61, 64, 82 ş.a.
21 Cf. “Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr.103, din 31 decembrie, p. 409-410; de asemenea, “Albina românească”, XVI, 1844, p. 13. Cei 12.000 de lei primiţi cu acest prilej, cum s-a oservat, stârnea invidia lui Gr.Alexandrescu, şi el slujbaş al statului. Să adăugăm că relativ la aceeaşi dată, aşa cum am observat mai sus, domnul aproba achitarea, către acelaşi, a unor importante sume de bani reprezentând contravaloarea celor peste 1500 exemplare din Condica comercială tipărită în 1840 (cf. mai jos).
22 Vezi “Gazeta Transilvaniei” an. VII, 1844, nr. 59, p.234-235, la rubrica “ţara Românească”, sub data de 23 iulie şi cu menţiunea “de la marginile transilvano-române”, relatând o călătorie a domnitorului la Comarnic; autorul pare a fi român transilvănean (să ne gândim la I.Maiorescu?), căci, între altele, notează: “ca unii care nu eram pământeni, auziserăm şi citiserăm în puntul acesta multe; acum însă vine rândul la noi, ca să spunem tuturor celor carii n-au văzut, nici auzit, că la curtea Domnului ţărei Româneşti nu află decât românism şi încă românismul cel mai lămurit” (p. 234).
23 Cf. “Vestitorul românesc”, VIII, 1844, nr.64, din 15 august, p. 253-254.
24 Aici, la Ploieşti, în cursul vizitei la spitalul recent construit, cu dania marelui clucer Boldescu, domnul ţine să-i vadă pe cei trei ostaşi răniţi la Telega “cu prilejul luptei întâmplată între oştire cu arestanţii răzvrătiţi”.
25 Conform adresei din 20 august 1844 către cârmuirile judeţelor prin care avea să treacă suita domnească, plecarea din Bucureşti era fixată la 22 august şi reîntoarcerea la 13 septembrie. Cf. D.A.N.I.C., fond Ministerul de interne. Administrative, dos. 19/1844, f. l.
26 Printr-o adresă către Departamentul treburilor din Lăuntru, domnitorul făcea cunoscut că ocârmuirile judeţene trebuie să se abţină de la cheltuieli inutile în vederea festivităţilor de întâmpinare: “primirea cu dragoste şi cu bucurie din partea obştii este aceea care singură ne va putea mulţumi, iar din partea dregătoriilor locale mijlocul de a ne îndatora este îndeplinirea cu credinţă şi osârdie a îndatoririlor posturilor lor”. Cf. Ibidem, f.6, ofis domnesc adresat Departamentului din Lăuntru.
27 Cf. “Vestitorul românesc”, VIII, 1844, nr. 68, din 8 august, p. 269.
28 Mai pe larg, N.Isar, Simeon Marcovici, un scriitor mult preţuit de Eminescu, în “România literară”, nr. 33 din 13 august 1987.
29 Cf. M.Eminescu, Opere. IX. Publicistică, Bucureşti, 1980, p.401.
30 Pentru alte contribuţii privind viaţa şi opera lui S.Marcovici, vezi: N.Isar, Iluministul Simeon Marcovici – un remarcabil publicist şi gânditor social-politic, în “Revista de filosofie”, t.XXXV, nr. 5, 1988, p. 464-471; Idem, Iluministul Simeon Marcovici. Contribuţii documentare privind viaţa şi activitatea sa, în “Revista arhivelor”, nr. 2, 1991, p. 208-224; Idem, Moralistul Simeon Marcovici. De la “Cursul de retorică” la traducerile din literatura universală, în vol.omagial “Radu Manolescu”, Bucureşti, 1996, p.2 87-296; Idem, Un colaborator al “Curierului românesc”: Simeon Marcovici (Câteva date inedite), în “Hrisovul”, VI-VII, 2001, p. 129-132.
31 Cf. G.Călinescu, Grigore M.Alexandrescu, Bucureşti, 1962, p. 44-45.
32 Vezi D.A.N.I.C., fond Vornicia din Lăuntru, dos.693/1846, f.3. Călătoria începea de data aceasta la 3 septembrie şi se încheia la sfârşitul lunii. Mai vezi, Ibidem, f. 26; Ministerul de Interne, Administrative, f.22.
33 Cf. “Vestitorul românesc”, X, 1846, nr. 74, p. 293; nr. 75, p. 257; nr. 76, p. 301; nr. 78, p. 309-313.
34 Cf. “Vestitorul românesc”, VIII, 1846, nr. 78, p. 313.
35 “Vestitorul românesc”, VIII, 1846, nr. 81, p. 320-321.
36 Din suita domnitorului, pe lângă înalţii demnitari ai statului, făcea parte marele ban Gheorghe Filipescu, “întâiul boier al ţării”, marele logofăt al dreptăţii şi secretar al statului, Manuil Băleanu, marele logofăt Al.Vilara şi alţii.
37 Vezi, pentru unele măsuri administrative de pregătire a deplasării, D.A.N.I.C., Ministerul de Interne. Administrative, dosar 19/1844, f.10.
38 “Vestitorul românesc”, VIII, 1844, nr. 87 din 7 noiembrie, p. 346.
39 Cf. “Albina românească”, XVI, 1844, nr. 90, din 12 noiembrie, p. 370.
40 Cf. “Gazeta Transilvaniei”, VII, 1844, p. 351; 366; 371-372; 379.
41 Hotărârea căsătoriei era comunicată la 22 august Vorniciei din Lăuntru printr-un ofis domnesc; se explica apoi printr-o altă adresă a aceleiaşi Vornicii motivele care impuneau ca ceremonia căsătoriei să se desfăşoare la Focşani iar nu la Bucureşti şi se stabilea programul desfăşurării ei, la 9 septembrie, în oraşul de pe Milcov. Cf. D.A.N.I.C., Vornicia din Lăuntru, dos. 917/1845, f.3.
42 Cf. D.A.N.I.C., Vornicia din Lăuntru, dos. 1029/1845, f. 59: Jurnalul Sfatului Administrativ Extraordinar din 23 august prin care se lua notă că pentru desfăşurarea călătoriei erau necesare, pe lângă caii poştelor, încă 500 de cai, cu căruţaşii lor, în acest sens urmând a se face cârmuirilor judeţene comunicările de rigoare.
43 Cf. “Vestitorul românesc”, IX, 1845, 25 septembrie, p. 283-286.
44 “Curierul românesc”, XVII, 1845, p. 255-257; 259-262 [greşit 272], 275, 280, 281 bis – 282 bis.
45 Cf. “Albina românească”, XVII, 1845, p. 289-291, 293, 302, 305, 306, 309.
46 “Vestitorul românesc”, X, 1846, nr. 31, din 23 aprilie, p.121.
47 “Curierul românesc”, XVIII, 1846, nr.33, p. 133-135; nr. 34, p.129; nr. 35, p. 1.
48 “Albina românească”, XVIII, 1846, p. 133-134.

49 “Gazeta Transilvaniei”, an IX, 1846, nr. 43, din 27 mai, p. 169-170. Referitor la explicaţia publicării tardive a acestui articol, de la Bucureşti, datat 22 aprilie, într-o notă a redacţiei se făcea menţiunea: “Întârziat, nu pricepem cum!” Cert este că o relaţie detaliată a manevrelor de la Bucureşti este reprodusă cu întârzierea corespunzătoare de “Vestitorul românesc” de la Bucureşti după această relatare din “Gazeta Transilvaniei”.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU