Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

III. Alte relatĂri de cĂlĂtorie (atribuite,
cu probabilitate, lui Simeon Marcovici)

1. Relatare a cĂlĂtoriei – Şi a întâlnirilor cu domnitorul Moldovei, M. Sturdza – în BrĂila Şi GalaŢi (iulie 1843)

Brăila. Joi în 22 ale aceştia, la 10 ½ ceasuri înainte de amiaz, a sosit într-acest oraş dom. polcovnicul viconte de Gramont,1 aghiotantul M. Sale, aducând vestea că în 23 ale aceştia va porni din Capitală M. Sa Prea-luminatul nostru Prinţ şi Domn stăpânitor a vedea oraşul Brăila. Îndată ce s-a auzit această veste, toţi lăcuitorii s-au umplut de bucurie şi tot corpul comerţial să întrecea care de care să facă mai frumoase şi mai pompoase gătiri de întâmpinare, încât în puţine ceasuri s-au văzut arcuri triumfale şi felurimi de transparente. Dom. polcovnic Iacompson,2 cârmuitorul judeţului, îndată a făcut orânduială a se găti lăcuinţe atât pentru M.Sa cât şi pentru domnul Daşcov,3 general-consul al împărăţiei Rosiei în prinţipaturi. Casele dom. marelui sărdar Sterie Şişanopolu, unde a tras M. Sa, era cu adevărat gătite cu toate câte să cuvin spre lăcuinţa unui Prinţ domnitor, iar pentru lăcuinţa dom. marelui logofăt Emanoil Băleanu, secretarul statului, s-a gătit casa d. Baldoridi, cum şi pentru dom. polcovnicul viconte de Gramont, dom. maior Bălăceanu4 şi pentru dom. parucicul Ioan Florescu5 deosebite case cu toate trebuincioasele. Dom. marele clucer Dimitrie Topliceanu6, ce să află aici, îndată a vestit d.d. căpitani ai corăbiilor streine ce era acolo venirea M. Sale. Deodată s-au văzut bandierele fâlfâind pe catargurile corăbiilor şi înfăţişând o privelişte felurită şi foarte frumoasă.

Sâmbătă dimineaţă, dom. parucic Bonteş, cu 40 de soldaţi şi şase unter-ofiţeri de cavalerie, a mers afară la monument, a înfăţişat M.S. ordinariţa de cavalerie, pe dom. praporcicul Ştefanopolu, şi a însoţit pe Măria Sa în oraş când a sosit la bariera Brăilii, fu întâmpinat de dom. Ilie Vrăbiescu, prezidentul maghistratului7, cu toţi mădularii, care au prezentat M. Sale pâine şi sare, însoţite de următoarele cuvinte: “Maghistratul, Prea-înălţate Doamne, supuind la picioarele M.V. semnul îmbilşugării acestui oraş, mărturiseşte bucuria de care este entuziast norodul a vedea în mijlocul lor pe părintele neamului, căruia prin noi, glasul său, îi urează să trăiască mulţi ani fericiţi”. M. Sa le-au mulţumit şi, înconjurat de norod numeros, care făcea să răsune aerul de strigări de ura, a intrat în oraş şi a mers drept la biserica Sf. Arhanghel Mihail8, unde a fost întâmpinat de tot clerul îmbrăcat în odăjdii şi unde îndată a început a se cânta Te-deum de mulţumire pentru sănătatea M. Sale. Biserica şi uliţele era pline de lăcuitori. La casa marelui sărdar Şişanopolu era caraula de cinste cu muzica polcului; d. polcovnic Garbaţchi9, îndată ce a sosit M. Sa, i-a dat raport şi M.Sa i-a mulţumit. La uşa casii s-a întâmpinat de dom. polcovnic Iacompson şi de d. marele sărdar Şişanopolu cu o deputaţie de neguţători. Tot sâmbătă la 6 ceasuri, seara, M. Sa a mers la cazarma oştirii de a cercetat încăperile soldaţilor de infanterie şi cavalerie, a cercetat hârtiile canţelariei şi aflându-le în cea mai bună orânduială a mulţumit dom. polcovnic Garbaţchi; de acolo, M. Sa a mers la căpitănia portului şi, când s-a apropiat de port, dom.marele clucer Dimitrie Topliceanu, viţ-inspector al carantinelor, a poruncit de s-au salutat cu 21 de tunuri. Seara au fost tot oraşul şi toate corăbiile streine prea frumos iluminate.

Duminică dimineaţa, la 9 ceasuri, M. Sa, cu toată suita, a mers la biserica Sf.Arhanghel Mihail de a ascultat Sf.liturghie. După săvârşirea sf. slujbi, d. pitarul Ioan Penescu10, profesorul şcoalei normale dintr-acest oraş a rostit cuvântul ce cu numărul viitor să va publica. M. Sa, întorcându-să dela biserică, a priimit pe d.d. consuli şi viţe-consuli ai puterilor streine11 precum şi pe toate autorităţile locale; pe urmă, intrând în cabinet, mai întâi a cercetat planul oraşului înfăţişat de către inginer. După aceea, ieşind din salon, după ce a priimit raporturile celorlalte autorităţi, îndreptându-se către maghistrat, a zis: “Oraşul, domnilor, are trebuinţă încă de multă înfrumuseţare, sunt multe locuri neclădite, şi fiindcă am şi eu de acestea voi începe însumi să dau pildă”. Pe urmă, înfăţişându-se corpul comerţial, i-a zis: “Să-mi însemnaţi, domnilor, trebuinţele comerţului, şi măcar că fondurile cu care s-ar putea ajuta, sunt puţine; dar voi stărui, pe cât va sta în putinţă, a se face aceea ce i-ar da o influenţă şi o renumire vrednică de acest port, atât de important ţării”.

Apoi, d. Ioan Penescu, profesorul şcoalei, înfăţişându-se cu ceilalţi profesori şi dând raport M.Sale de starea şcolii, M.Sa s-a îndreptat către dânsul şi i-a zis: “Îţi mulţumesc, domnule, pentru cuvântarea ce mi-ai făcut-o astăzi în biserică şi îmi pare bine că ţi-ai întemeiat-o pe nădejdile viitorului; glasul meu, însă, ce zici dumneata în cuvânt, nu este glasul mântuirei; ci doresc a fi glasul dragostii şi al bucuriei”. După aceea, d. Ioan Penescu, recomandând pe ceilalţi domni profesori, a ajuns la un şcolar “a căruia silinţă la învăţătură, memorie şi geniu merită a fi recomandate generozităţii M. Voastre”. El, după ce a săvârşit cursul limbei italiene, a alcătuit o carte intitulată: Învăţătorul limbei italiene12, “şi astăzi a venit să o dediceze M.V. ca un rezultat al învăţăturii sale”. M. Sa a a cerut să-i citească dedicaţia şi după ce a citit-o, i-a zis: “Adevărat ştiinţele sunt o mare podoabă a unui tânăr; îmi pare bine că te sileşti a le dobândi; aibi dar de acum înainte tot aceeaşi silinţă, adăugând însă pe lângă învăţătură şi buna purtare, ce este mult mai folositoare”. Apoi, îndreptându-se către d. Penescu l-a întrebat de are copii şcolari du prin sate, la care i-a răspuns că sunt câţiva ce-i pregăteşte pentru învăţători. La aceasta, M. Sa a zis: “Voi, domnule, ca copiii de fieşcare treaptă să se aplece la meseria sa, fiind că ar fi o mare rătăcire dacă ţăranilor li s-ar insufla idei nepotrivite cu meseria lor şi le-ar ridica gustul plugului. Aşa, domnule, siliţi-vă, ca să creşteţi copii cu prinţipuri morale, ca să avem o generaţie bună fiindcă fără ajutorul dumneavoastră eu nu poci face nimic”.

La un ceas după amiaz, M.Sa, dinpreună cu d. consilier Daşcov, d. marele logofăt şi secretar al statului, M. Băleanu, dom. polcovnic Banov, nacialnicul ştabului, dom. polcovnic viconte de Gramont, d. maior Bălăceanu şi d. parucicul Ioan Florescu, s-a coborât la vapor, unde dom. Delegraţie făcuse în marginea portului o punte prea frumos împodobită cu covoare, până la vapor. Îndată după sosirea M. Sale la vapor, a început vuetul tunurilor de la port, de la corăbiile streine şi de la vapor şi în vuetul acestor detunări, îmbarcându-să M. Sa, cu toată suita, a şi pornit la Galaţi.

Pe malul Dunării, la Galaţi, se afla caraula de cinste de infanterie, un pluton de jandarmi ai oraşului şi o mică baterie, din care 3 tunuri saluta necontenit sosirea M. Sale. Îndată ce vaporul a tras la mal, Ex.Sa şeful miliţiei Moldaviei, d. N.Mavrocordat13, împreună cu d. aga I.Ghica14, cârmuitorul oraşului Galaţi, au venit să răportuiască M. Sale. După aceasta, M.S., cu chipul cel mai ostăşăsc şi bine înţeles a cercetat pe soldaţi şi a priimit ordinariţa. La lăcuinţă, M. Sa a fost priimit la intrare de M. Sa Prinţul Sturza15, însoţit de câţiva din boierii M. Sale şi de ştabul domnesc. Amândoi prinţii s-a îmbrăţişat şi s-a sărutat. Într-acel minut, bucuria, ce toţi simţea, era nespusă nu mai era Moldoveni şi Munteni, ci numai Rumâni care îşi făgăduia unire. După aceea, s-au pus la masă şi M. Sa Prinţul Moldaviei a închinat pentru sănătatea M.S.Prinţului nostru, zicând că felicitează ţara Românească pentru alegerea unui Prinţ împodobit cu calităţile I.V.; asemenea a închinat şi M. Sa pentru sănătatea M. Sale Prinţului Moldaviei.

Sunt veacuri de când nu s-a văzut o asemenea întâlnire de dragoste şi de adevărată prietenie între Domnii acestor două Prinţipaturi, fireşte înfrăţite din chiar începutul lor şi supuse la aceeaşi soartă. Nişte interesuri în parte şi nişte consideraţii de egoism, sprijinite pe fatala ştiinţă a diplomaţiei, adecă a meşteşugitei făţării, dezghinaseră în curgere de multe veacuri România şi Moldavia, aceste două surori preursite a trăi în veci nedespărţire. Sincera şi cea cu inima curată îmbrăţişare a strălucitelor două persoane a restrâns (întărit – n.n.) legăturile mântuitoarei Uniri şi a făcut să curgă lacrimi de bucurie din ochii tutulor Rumânilor.

La 6 ½ după amiaz, Măria Sa, coborându-să din locuinţă la port a vizitat o corabie mică de război, stătătoare în port, unde era toţi marinarii îmbrăcaţi în uniformă, cu căpitanul lor, şi îndată ce a intrat M. Sa în corabie au început iarăşi vuetul tunurilor şi aridicarea bandierelor. După aceea, ieşind din corabie, a intrat în vapor şi, cu salutaţii de mai multe tunuri şi ura, a pornit la Brăila. Pe linia Dunării sta soldaţi şiruiţi şi da semnele de cinste. La 7 ½ ceasuri, seara, s-au aprins felinarele în vapor şi s-a aridicat în vârful catargului; apropiindu-să acest vapor de portul Brăilii, îndată ce s-au zărit de căpitanii corăbiilor streine, au început toate a se ilumina şi a slobozi neîncetat tunuri, atât vaporul cât şi portul. Măria Sa, câtă vreme a şezut în Brăila a lucrat necontenit jelbile şi orice alte hârtii i s-au înfăţişat.

Tot într-această zi, duminecă, la 10 ceasuri seara, a mers M. Sa la teatru, unde s-a dat o reprezentaţie în limba italiană, urmată de un imn melodios privitor pe seama M. Sale. Luni, la 10 ceasuri, M. Sa a cercetat ocârmuirea şi poliţia, apoi tribunalurile şi canţelariile şi a rămas prea mulţumit de buna orânduială în care le-au aflat; pe urmă a vizitat spitalul, unde a mângâiat pe fiecare bolnav, apoi, întorcându-să acasă, iar s-a apucat de cercetarea hârtiilor.

Pe urmă s-a trimis la podul Siretului, unde este graniţa Moldaviei, d. parucic Bonte şi ordinariţa, cu 40 de călăreţi şi 6 iuncări, a întâmpina pe M. Sa Prinţul Moldaviei şi a-l urma până în oraşul Brăila. La sosirea M.S. Prinţului Sturza, la bariera oraşului fu întâmpinat de d. polcovnic Iacompson, ocârmuitorul judeţului, la lăcuinţa M. Sale Prinţului nostru, unde sta oştirea în paradă cu muzică d. polcovnic Garbaţchi i-a dat raport, iar la uşa sălii fu întâmpinat de M. Sa Prealuminatul nostru prinţ şi, intrând în cabinet, au vorbit mai bine de două ceasuri şi apoi s-au pus la masă, unde muzica ştabului cânta necontenit, şi ca şi la Galaţi au închinat unul altuia. După masă au mai vorbitără, până când, viind echipajul M. Sale Prinţului Moldaviei a porni, tocmai când era gata a se pune în echipaj, să înştiinţă dela Vădeni (graniţa Moldaviei) că apa Siretului, viind mare, a rupt podul. M.Sa Prinţul Moldaviei hotărî a merge cu caicul pe Dunăre. Spre acest sfârşit s-a trimis poruncă a să face gătire; dom. marele clucer Dimitrie Topliceanu îndată a poruncit a se găti două bărci împodobite cu covoare şi cu tendă, una cu 12 lopeţi şi alta cu 10, şi aşa coborându-să M. Sa Prinţul Moldaviei la port, însoţit de M. Sa Prinţul nostru. Acolo, îmbrăţişându-se, s-au sărutat frăţeşte; apoi, M. Sa, prinţul Moldaviei, s-a pus în barca cu 12 lopeţi şi, petrecut de dom. parucic Dimitrescu, ordinariţ rumân, a pornit către Galaţi, în cântecile muzicei ştabului, în vuetul tunurilor corăbiilor, aflătoare în port, şi în strigătele de bucurie ale norodului de ura. M. Sa, Prinţul nostru, întorcându-să acasă, iar s-a apucat de lucru.

Marţi, la 10 ceasuri înainte de amiaz, a mers M. Sa la carantină, unde, în poartă a fost întâmpinat de d. viţ-inspector al carantinelor clucer Dimitrie Topliceanu; şi, după ce a raportuit, apoi, a prezentat M.S. pe d.d. amploaiaţi ai carantinei. După aceea, în vuetul tunurilor a mers înlăuntrul carantinei, întâi la încăperile pasajerilor, unde se afla 24 suflete, însă :10 greci, 5 italieni, 1 rus, 2 rumâni şi 1 ebreu, pe carii cercetându-i M. Sa de se află mulţumiţi atât pentru cele trebuincioase spre hrană, cât şi de purtarea slujbaşilor, toţi, într-o glăsuire, au răspuns că sunt foarte şi întru toate odihniţi. După aceasta a mers M. Sa la toate afumătoriile, la magaziile de depus şi la cele de aerisirea mărfurilor, [la] grădinele pasajerilor, marchitănia şi locul de unde se împarte hrana la pasajeri, şi pe toate le-au aflat în cea mai bună şi plăcută orânduială. Apoi a mers la canţelaria carantinei, a găsit-o în cea mai plăcută regulă.

Apoi, d. Topliceanu a arătat M. Sale că în port să află 37 corăbii (bez, caice, feluci şi ghimii) supt bandierile acestea, şi anume: 8 ruseşti, 4 austriaceşti, 1 britanică, 6 turceşti şi 18 elineşti; şi a mai arătat că la vorbitoriile cele mari de importaţie şi exportaţie, de la martie şi până acum s-au exportat 73.513 chile grâu, 34.721 chile porumb, 34.032 chile orz, 545 chile mei; şi obiecte, în felurime, adecă: seu, ceriviş, unt, caşcaval şi altele, cca. 317.088. Iar corăbiile ce au intrat într-acest an în port sunt: 67 ruseşti, 43 austriaceşti, 100 turceşti, 4 britaniceşti, 48 sardine, 1 prusiană, 16 ionice, 1 zveţiană, 4 neapolitane, 7 rumâneşti, 3 moldoveneşti, 3 samiotice şi 214 elineşti; dintr-acestea au venit încărcate 75, adecă: 46 cu lămâi, 4 cu portocale, 22 cu balote [de] pânză, stămburi, bumbacuri, pachete şi altele, 3 cu 3.500 pietre de Italia de pardosit şi monument; iar celelalte 436 au venit descărcate şi s-au încărcat cu arătatele producte, numai 54 s-au întors deşarte, şi 37 să află astăzi în port.

După săvârşirea tutulor acestora, M.Sa a mulţumit d. Topliceanu, d. director, d. doctor şi tutulor celorlalţi amploaiaţi pentru multa îngrijire, buna purtare şi vrednica de laudă săvârşirea slujbei d-lor. De aci, M.Sa, ieşind iarăşi însoţit de vuetul tunurilor, a mers la temniţă şi au cercetat arestanţii, pe unii i-a dojenit pentru faptele lor criminale, iar pe alţii i-a iertat, povăţuindu-i a se face oameni buni. După care, întorcându-să M. Sa acasă, a dat la mai mulţi audienţe şi a cercetat mai multe hârtii ale tribunalurilor. Tot într-această zi, seara, corpul comerţial a dat un bal strălucit în cinstea M. Sale, în grădina împărătească, despre care bal să va publica mai pe larg prin viitorul număr.

Miercuri a mers M. Sa la monumentul din foburgul Brăilei16 şi l-a vizitat, făcând orânduială a să mai înfrumuseţa.

Bucureşti. Joi la 1 ceas după amiaz a pornit din Capitală la Urziceni d. Constantin Lenj17, cârmuitorul judeţului Ilfov, spre a întâmpina pe M.Sa Prinţul. Tot într-această zi, seara, la 12 ceasuri, a sosit M.Sa în Capitală întru deplină sănătate. La bariera Capitalei, fu întâmpinat de dumnealui marele logofăt Ioan Manu18, şeful poliţiei, iar la palat fu întâmpinat de d.d. miniştrii M.Sale şi de tot ştabul oştirii.

“Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 60, 30 iulie, p. 237-260,
Ştiri din lăuntru

 


Note

1 Viconte de Grammont, unul dintre aghiotanţii domnitorului Gheorghe Bibescu, cu gradul de polcovnic (Cf. “Almanahul Statului”, ţara Românească, 1844).
2 Polcovnic Iacomson: polcovnic Arnold Iacobson, ocârmuitorul judeţului Brăila.
3 Iacob Andreevici Daşcov, consulul general rus în Principate (1840-1847).
4 Maior Constantin Bălăceanu: al treilea fiu al marelui ban Constantin Bălăceanu; unul dintre aghiotanţii domnitorului Gheorghe Bibescu; frate cu Ştefan şi Ion Bălăceanu.
5 Parucic Ioan Florescu, unul din cei zece băieţi ai marelui vornic Iordache Florescu; unul dintre aghiotanţii domnitorului (în anul următor figurează în “Almanah”, în această calitate, cu gradul de căpitan).
6 Mare clucer Dimitrie Topliceanu, boier cu moşii la Râmnicu-Sărat.
7 Ilie Vrăbiescu, prezidentul maghistratului Brăila (în anul următor “Almanahul” înregistrează în acest post pe Dimitrie Diamandidis).
8 Biserica Sfântul Mihail din Brăila: este vorba probabil de biserica Sfinţii Arhangheli; biserică veche, reclădită în anii 1833-1836 prin silinţa paharnicului Iancu Slătineanu (Cf. N. Stoicescu, op.cit., p. 92).
9 Polcovnic Garbaţki – exact, Anton Gorbaţki (în “Almanahul Statului” pe 1844, este înregistrat şi cu acest grad, în calitate de comandant al polcului I, Infanterie, al Oştirii naţionale.).
10 Pitar I.Penescu, profesorul şcoalei normale din Brăila (Vezi şi G.D.Iscru, op.cit., p. 113-114; , p. 186).
11 Precizăm aici numele reprezentanţilor “Consulaturilor străine” înregistrate în “Almanahul Statului”, pe anul următor, 1844, cum am precizat mai sus, o asemenea listă nefigurând în “Almanahul” pe 1843; şi anume: Austria – Casimir de Timoni; Rusia – I.A. Daşcov; Franţa – Ad. Billecocq; Anglia – Robert “Colcum” (=Colquhoun); Prusia – baron Constantin Sachelarie; Grecia – Constantin I de Rizo; Belgia – Biscop. Dintre aceştia, consulul englez, Robert Colquhoun (1804-1870), a avut, din câte cunoaştem, cea mai îndelungată misiune la Bucueşti (1834-1859), el stabilind multiple şi apropiate legături cu patrioţii români, inclusiv cu revoluţionarii de la 1848 (“Cun-cun al nostru”).
12 Nu ne este la îndemână identificarea elevului dotat, autor la vârsta adolescenţei al unei asemenea lucrări, rămasă probabil în manuscris, dar este sigur că iniţierea în cunoaşterea limbii italiene era facilitată la Brăila şi de apariţia aici a unei gazete comerciale şi în limba italiană: “Mercur, jurnal comerţial al portului Brăila”, apărut în dec.1839, anii 1840-1841 şi în limba italiană (Cf.C.C.Giurescu, Istoricul Oraşului Brăila, Bucureşti, 1968, p. 179).
13 Nicolae Mavrocordat, şeful miliţiei Moldovei, fiul lui Alexandru Mavrocordat Hatmanul, căsătorit cu principesa Ecaterina Ghica (Cf. I.G.Lecca, op.cit.)
14 Aga Iancu Ghica, cârmuitorul oraşului Galaţi, din ramura Ghiculeştilor moldoveni.
15 Mihail Sturdza (1795-1885), domnitorul Moldovei din perioada 1834-1849
16 “foburgul Brăilei” – fortificaţiile vechii raiale turceşti.
17 Serdar Costache Lenş, cârmuitorul judeţului Ilfov
18 Marele logofăt Ioan Manu, şeful poliţiei Bucureşti.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU