Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

III. Alte relatĂri de cĂlĂtorie (atribuite,
cu probabilitate, lui Simeon Marcovici)

3. Relatarea cĂlĂtoriilor Şi întâlnirilor de la FocŞani
dintre domnitorii Gh. Bibescu Şi M. Sturdza (1844)

M.S., Prea-înălţatul nostru Domn, pornind din Capitală la 31 ale încetatei luni octomvrie, la 11 ceasuri şi jumătate înainte de amiază, însoţit de persoanele însemnate în numărul 85 al acestii foi, după o norocită călătorie de 8 ceasuri prin judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Buzău, unde a fost întâmpinat de d.d. cârmuitori cu cetele dorobănţeşti, a sosit la 8 ceasuri seara la Buzău, şi trecând pe sub feluri de arcuri de triumf şi prin oraşul iluminat, a tras împreună cu numeroasa suită la falnica episcopie1, unde fu priimit cu cea mai mare paradă de Prea-sfinţia sa părintele episcopul Chesarie2 şi dus în sfânta biserică, unde se adunase mulţime de norod. De odată începu armonica cântare a slavoslovii, după a căria săvârşire M.S. s-a suit în casele episcopeşti, zidire nouă şi foarte elegantă, pentru că nu s-a putut încă găti cu desăvârşire frumoasă zidire ce Prea-sfinţia sa a pus toată silinţa a o face din temelie pentru priimirea strălucitului oaspeţ.

A doua zi de dimineaţă, zi întâi noiemvrie, Prea-sfinţia sa, săvârşind însuşi în palatul ocupat de M.S. sfânta slujbă a sfinţirei apei, a botezat pe M.S. şi pe toţi cei aflători de faţă. După aceea, M.S., dorind a cerceta aşezământurile şi dregătoriile publice, a vizitat mai întâi seminariul sfintei episcopii3 întru toate amănunturile lui. Această zidire făcută la anul 1836 înfăţişează priveliştea unui palat; învăţăturile să urmează cu chipul cel mai regulat, având de temei religia şi moralul cel mai straşnic, pentru a cărora pază Prea-sfinţia sa priveghează cu neadormire, dând însuşi pilda şi cu cuvântul şi cu fapta, care această din urmă este învăţătorul cel mai puternic. Aci un tânăr seminarist a rostit înaintea M.S. următorul cuvânt. Să însemnează cu deosebită mulţumire că acest aşezământ scoate pe tot anul şcolari, pe care Prea-sfinţia sa îngrijeşte a-i hirotonisi şi a-i împărţi prin satele lor ca să propoveduiască cuvântul lui Dumnezeu cu ştiinţă şi cu oare care vrednicie după cum este dat înaltei chemări a preoţiei. Apoi, a vizitat palatul cel nou, sfânta biserică şi paraclisul care, prin a lor pilduitoare podoabă şi frumuseţe, închipuiesc întru adevăr lăcaşul dumnezeirei şi insuflă smerenie şi umilire a sufletului. M.S., privind toate acestea cu cea mai mare plăcere, a arătat I.S. desăvârşită mulţumire Prea-sfinţiei sale, care, păstorind turma sa cu râvnă, întemeind şi îmbunătăţind lăcaşurile ce i s-au încredinţat prin Înalta stăpânire de răposaţii întru fericire ctitori, şi silindu-să a-şi aduna comori în cer, iar nu pre pământ, face cinste neamului, precum este şi cinstit de dânsul.

După aceea, M.S. a vizitat: 1-i, şcoala, unde, luând în băgare de seamă puţina vreme de când s-a deschis iarăşi acest aşezământ şi strâmtorarea încăperii, a rămas mulţumit hărăzind daruri la două tinere fetiţe ce au înfăţişat coroane; 2-lea, maghistratul; 3-lea, tribunalul, pentru a căruia bună orânduială a rămas mulţumit, poruncind însă a se căuta pricini mai multe; 4-lea, cârmuirea, de care s-a mulţumit; şi 5-lea, spitalul, pe care găsindu-l în bună stare, deşi mijloacele sunt foarte mărginite, a mulţumit d. doctor Auerbach4. În 4 ceasuri după amiază, puindu-să la masă, unde au fost poftiţi d. cârmuitorul maghistratului5, M.S. a închinat întru sănătatea Prea-sfinţiei sale, şi îndată după aceia Prea-sfinţia sa a purtat toast întru sănătatea şi pentru norocita venire a I.S. Seara, M.S. a primit vizita damelor celor mai însemnate ale oraşului.

A treia-zi, 2 noiemvrie, M.S., căutând toate jelbile şi priimind în audienţă pe cei ce au fost dorit să se înfăţişeze înaintea I.S., a plecat la 11 ceasuri înainte de amiază. La capul judeţului Slam-Râmnic, M.S. a fost întâmpinat de d. cârmuitorul judeţului cu cetele dorobănţeşti, s-a oprit în oraşul Râmnicul ca să priimească închinăciunile orăşanilor prin mădularele Comisiei care a înfăţişat I.S. pâine şi sare, şi la 4 ceasuri după amiază a sosit la Focşani. Aci, un norod numeros aştepta pe părintele său ca să-l priimească cu braţele deschise şi cu cele mai veselitoare strigări de ura. M.S., însoţit de două plotoane de cavalerie şi de toţi orăşanii, a trecut prin alee de brazi şi a tras la mănăstirea Sfântului Ioan6, gătită cu îndestul gust şi eleganţă de Prea-sfinţia sa părintele arhiereu Timotee Grozdoe care s-a străduit în tot chipul ca să preînoiască acest sfânt lăcaş.

Cum s-a coborât M.S., maghistratul oraşului a înfăţişat pâine şi sare.

M.S., Prinţul stăpânitor al Moldaviei, care sosise cu trei ceasuri mai nainte în ceialaltă parte a oraşului Focşani, aflând venirea Prea-înălţatului nostru Domn, a trimis îndată pe luminăţiile lor beizadelele Dimitrie7, mare hatman, şef al oştirei, şi Grigorie8, colonel şi aghiotant, să feliciteze pe M.S. Aceşti doi tineri care ş-au săvârşit educaţia în ţările cele mai luminate ale Europii9, au corespuns cu dorinţa strălucitului lor părinte. Vorba le este dulce, ideile sănătoase şi purtarea blajină şi totodată plină de vrednicie.

Cum a ospătat M.S., s-a dus împreună cu toată suita să facă vizită I.S. Prinţului Sturza. Priimirea a fost din cele mai frumoase; la hotar, d. spătarul G. Pruncul a dat M.S. raport de starea judeţului. Amândouă părţile ale oraşului era luminate; uliţele, împodobite cu brazi şi transparente. Românii şi moldovenii, uitând osebitoarele numiri ce întâmplarea, sau reaua voinţă, au pus între dânşii, şi plini de bucurie pentru o asemenea norocită întâlnire, coprinseseră drumurile şi se felicita unii pe alţii pentru dragostea şi mântuitoarea unire ce domneşte între căpeteniile lor. Cum a trecut M.S. hotarul, tunurile au început a bubui până când s-a coborât M.S. la lăcaşul strălucitului priimitor. Aci toţi cei ce au avut norocire de a fi de faţă, a trebuit să se umilească până la lacrămi, privind dulcea şi nefăţarnica îmbrăţişare a doi prinţi români care, preţuind nobila sarcină ce este pusă asupră-le, precum şi desăvârşita asemănare a soartei şi a intereselor acestor două prinţipaturi, au gonit zavistia, care în toate vremile şi la toate neamurile a fost producătoare de nenorociri şi pustiire şi s-au îmbrăcat cu frumosul sentiment al bunei înţelegeri şi al înfrăţirei. După ce străluciţii oaspeţi ş-au înfăţişat persoanele ce alcătuia suita fiecăruia, s-au tras în cabinet, unde au rămas peste trei ceasuri. M.S. are duh pătrunzător, învăţătură întinsă şi vorbă rară, dar apăsată şi aleasă. Căutătura-i este plină de vioiciune şi priivirea prea blajină şi îndatoritoare.

Săvârşindu-să conferenţa luminaţilor Prinţi la 11 ceasuri din noapte, Prea-înălţatul nostru Domn s-a întors la lăcaşul M.S. iarăşi în sunetul tunurilor.

A patra-zi, 3 noiemvrie, M.S. a vizitat canţelariile publice şi şcoala, unde a hărăzit daruri pe la băieţii şi fetiţele ce au meritat asemenea cinste.

La două ceasuri după amiază, M.S. a priimit pe I.S. Prinţul Moldaviei care, însoţit de luminăţia lor beizadelele şi de toată ceialaltă suită a I.S., a fost întâmpinat la hotarul nostru de d. cârmuitor al judeţului, clucerul Fâlcoianu, de d. colonelul Garbaţchi10, care amândoi au înfăţişat raport, de d.d. aghiotanţi maior Constantin Bălăceanu şi căpitan I.Florescu, de un ploton de cavalerie şi de o mulţime de norod. La 3 ceasuri, străluciţii oaspeţi s-au pus la masă şi s-au purtat toasturi, făcându-să începere de către Prea-înălţatul nostru Domn, la care au răspuns sunetul frumoasei muzici naţionale şi strigările de ura ale celor ce au avut cinste a fi părtaşi la acea masă. După ospătare, prinţii amândoi s-au tras iarăşi în deosebit cabinet unde au şezut până la 9 ceasuri din noapte, când atunci I.S. Prinţul Moldoviei s-a întors la lăcaşul I.S. cu aceeaşi paradă cu care s-a şi priimit.

A patra-zi, 4 noiemvrie, M.S. a cercetat toate jelbile, a dat audienţe, şi la 2 ceasuri după amează s-a dus împreună cu suita să prânzească la I. Sa Prinţul Sturdza. Făcându-se şi aci închinările cele mai veselitoare, Prea-Înălţatul nostru Domn s-a întors la lăcaşul M.S. şi plecând la 6 ceasuri seara, a sosit la miezul nopţii la Buzău.

Petrecând noaptea în sfânta episcopie, a doua zi de dimineaţă, 5 noiemvrie, M.S. a fost la biserică de a ascultat sfânta liturghie.

M.S., mulţumind iarăşi Prea-sfinţiei sale părintelui episcop, a plecat la 11 ceasuri şi jumătate, şi la 6 ceasuri după amiază s-a întors în Capitală în deplină sănătate şi după o călătorie foarte norocită.

“Vestitorul românesc”, VIII, 1844, nr. 87, 7 noiembrie,
p. 345-346 (la rubrica “Ştiri ofiţiale”).

Note

1 A doua episcopie din ţara Românească, după cea de la Râmnic, înfiinţată la începutul sec. al XVI-lea.
2 Episcopul Chesarie al Buzăului (1825-1846).
3 Seminarul de la Buzău, inaugurat în august 1836, sub conducerea cărturarului ardelean Gavril Munteanu şi sub îngrijirea episcopului Chesarie; aflat până în 1860 sub administraţia episcopiei Buzăului.
4 Dr.Iosif Auerbach, cu studii la Paris, medic al judeţului Buzău (1843-1848) Cf. V.Gomoiu, op.cit., p.27
5 “Cârmuitorul maghistratului”, adică prezidentul maghistratului din Focşani, care era, probabil, pitar Sterie Economu (Cf. “Almanahul Statului” pe 1844).
6 Mănăstirea Sfântul Ioan din Focşani, ridicată după jumătatea sec. al XVII-lea, în anii 1663-1664, în timpul lui Grigorie Ghica; fost metoh al mănăstirii Sfânta Anastasia din Tesalonic, “înfrumuseţată” la 1840 de episcopul Timotei din Tesalonic (Cf. N.Stoicescu, op.cit., p.312).
7 Dimitrie Sturdza, fiul cel mare al domnitorului Moldovei.
8 Grigorie Sturdza (1821-1901), al doilea fiu al domnitorului Moldovei.
9 Cum este ştiut, în vara anului 1835, împreună cu Mihail Kogălniceanu, cei doi s-au deplasat pentru studii la Luneville, în Franţa, dar numai după un an ei au fost mutaţi la Berlin, pentru a-şi continua studiile, domnitorul Moldovei considerând că în acest fel tinerii vor fi feriţi de contaminarea cu ideile radicale din Paris, unde, după proiectul iniţial, ei ar fi urmat să se deplaseze.
10 Vezi mai sus, nota 9, Călătorie Brăila-Galaţi.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU