Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

III. Alte relatĂri de cĂlĂtorie (atribuite,
cu probabilitate, lui Simeon Marcovici)

4. Relatarea noilor cĂlĂtorii Şi întâlniri de la FocŞani, prilejuite de ceremonia cĂsĂtoriei domnitorului Gh.Bibescu (septembrie 1845)

Focşani, 6 septemvrie. Măria Sa Prea-înaltul nostru Domn, pornind din Capitală alaltăieri la un ceas după amiază, a sosit seara la 9 ceasuri la Buzău şi a tras la falnica episcopie, unde petrecând noaptea în frumosul palat ce s-a zidit din nou şi s-a gătit cu cea mai deosebită eleganţă de Prea-sfinţia sa părintele episcopul Chesarie, a doua-zi a vizitat şoseaua ce a început a se clădi, şi plecând la două ceasuri după amiază, a ajuns seara la Focşani, împreună cu Prea-sfinţia sa părintele episcopul Buzău, cu Ex. sa d. marele ban şi întâiul boier Gheorghe Filipescu1, cu Ex. sa marele logofăt Manuil Băleanu, secretar al statului, cu Ex. sa d. marele logofăt A. Villara, ministrul dreptăţii. În toată această călătorie, M.S. a fost întâmpinat la hotarele judeţelor de cârmuitorii cu supt-cârmuitorii respectivi şi cu dorobanţii lor, şi la intrarea în oraşe, de către dregătoriile ţivile şi ostăşeşti. Odihnindu-să M.S. o noapte în casele d. serdarului C. Robescu, a doua zi, 6 septemvrie, a trecut la mănăstirea Sf.Ioan, care se află adusă în cea mai plăcută stare.

La 5 septemvrie, seara, M.S., luând pe Ex.lor d.d. miniştri şi ceilalţi boieri, s-a dus să facă vizită Măriei Sale Prea-Înălţatului Domn al Moldaviei. Aci se vedea o aşa scenă cu atât mai frumoasă, cu cât este mai mântuitoare pentru neamuri în toate vremile şi în toate împrejurările. Doi stăpânitori tinzându-şi mâna pe hotar cu dragoste nefăţarnică, împărtăşindu-şi sentimentele cu inima curată, vorbind fără cuget ascuns asupra trebuinţelor reciproce ale staturilor supuse oblăduirei lor, arătând fiecare ceia ce a făcut şi doreşte să mai facă pentru binele obştii; din cealaltă parte, boieri şi ostaşi îmbrăţişându-să cu mulţumire şi îndeletnicindu-să la vorbiri privitoare la fericirea Patriei. Această adunare, plăcută şi lui Dumnezeu şi oamenilor pentru norocitele rezultaturi ce va produce, s-a prelungit până la miezul nopţii cu reciprocă plăcere.

La 6 septemvrie, M. Sa Domnul Moldavii a venit împreună cu numeroasa-i suită de a întors vizita strălucitului nostru mire. Aci iarăşi a domnit o conversaţie plină de interes şi atât mai atrăgătoare, cu cât era mai depărtată de orice etichetă covârşitoare, care face pe omul cel mai înţelept a juca rola de statuie, şi de acele complimente obicinuite şi fără înţeles prin care să pierde o vreme preţioasă în linguşiri nevrednice de orice bărbat cu caracter. O asemenea purtare a stăpânitorilor şi a boierilor între dânşii a avut o mare influenţă asupra orăşanilor munteni şi moldoveni, căci, lepădând aceste numiri dezghinătoare, s-au cunoscut toţi izvorâţi din aceeaşi spiţă, s-au înfrăţit, şi au sfărâmat stavilile puse de ambiţie şi hrănite de zavistie. Împărtăşirea acestor sentimente de dragoste şi de prietenie, unindu-se cu negrăita bucurie de care era cuprinsă toată suflarea pentru rarul prilej al cununiei unui domn rumân de către alt domn iarăşi rumân, într-un oraş aşezat pe hotarele a două staturi rumâne, înalţă foarte sărbarea ce se apropie, şi care va face epocă în istoria amândorura Prinţipatelor.

Brăila, 6 septemvrie. Sosirea Măriei sale Doamnei2 în portul nostru, astăzi la 5 ceasuri după amiază, a fost un prilej de bucurie şi de entuziasm, cu atât mai mare şi mai desfătător, cu cât şi împrejurarea aceasta este cu totul nouă pentru lăcuitorii Prinţipatului, prin urmare şi pentru ai Brăilii. Priimirea Măriei sale s-a urmat cu cea mai vie mişcare din partea autorităţilor şi a cetăţenilor care sălta de mulţumire, văzându-să norociţi a fi din cei dintâi să înfăţişeze Măriei sale prinosul dragostii şi al respectului lor. Streinii se întrecea cu deosebită râvnă a-şi arăta şi înşile bucuria de care era pătrunşi la această împrejurare.

De la lăcaşul M.S. până la port uliţele era împodobite cu feluri de arcuri de triumf şi de embleme. Dregătoriile şi toată oştirea era aşezate pe malurile Dunării. Toţi orăşanii şi o mulţime nenumărată de privitori, ce se adunaseră din cele mai depărate judeţe, se îmbulziseră pe frumosul chei şi pe toată întinderea malurilor în susul şi în josul carantinii. Corăbiile aflate în port, şiruindu-se cu chipul cel mai pitoresc, înălţaseră toate bandierele care se legăna de un zefir mângâios. Cum s-a văzut vaporul ce purta pe Înalta Logodnică, şi care, mândrindu-să de cinstea de a aduce Rumâniei un odor atât de scump, îşi aşezase bandierile în formă de cunună şi despica cu fală linele unde ale măreţului râu, au început deodată a izbucni tunurile după dealul cazarmii, de la toate corăbiile, din vapor şi de la flotilia noastră ce se pusese în mijlocul Dunării, şi această bubuire necurmată, unită cu sunetul a două bande ostăşeşti naţionale, închipuia o privelişte din cele mai încântătoare, mai ales când Măria Sa, din vapor, însoţită de d.d. marele logofăt Ioan Bibescu, cu cucoana dumisale, de d. polcovnicul Banov3, de d. maiorul Tell4 şi de d. maiorul N. Bibescu, să văzu deodată felicitată cu cele mai veselitoare strigări de ura ce răsuna din toate părţile. Atunci, întâmpinându-să M.S. de către boierii şi cocoanele trimise spre acest sfârşit, de două-spre-zece tinere fecioare, care a înfăţişat Măriei Sale ghirlade şi bucheturi de flori, precum şi de toate autorităţile ţivile şi ostăşeşti, fu dusă în triumf prin trâmbe de privitori la lăcaşul ce i se pregătise, unde d. prezidentul maghistratului a rostit în numele tuturor cetăţenilor următorul cuvânt:

“Aceasta este întâia pildă întru care un oraş al prinţipatului se învredniceşte a priimi pe Înalta Logodnică a Oblăduitorului şi această norocire a fost păstrată celui dintâi port al ţării. Pre cât împrejurarea este extraordinară în analele Rumâniei, cu atât şi desfătarea sufletelor noastre covârşeşte orice expresie. Depuind înaintea Măriei Voastre, cu cea mai desăvârşită supunere, în numele orăşanilor brăileni, urările cele mai fierbinţi pentru fericirea căsătoriei la care cereasca pronie a binevoit a Vă chema, rugăm pe Împăratul-a-toate ca blagoslovindu-o cu puternica-i dreaptă, să verse asupra Înălţimilor Voastre toate bunătăţile ce întru a sa milostivire păstrează aleşilor săi, să îndestuleze toate dorinţele ce unirea a două inimi iubitoare de omenire pot avea pentru binele obştii şi să Vă prelungească preţioasele zile până la cele mai adânci bătrâneţe.

Binevoiţi, Prea-înaltă Doamnă, a priimi cu blândeţe aceste sentimente ce aducem Măriei Voastre cu atât mai mare bucurie, cu cât socotim norocita venire a Înălţimii Voastre în oraşul nostru ca o prevestire a unui viitor şi mai fericit”.

Măria Sa, mulţumind cu frăgezime orăşanilor, precum şi deputaţiei comerţiale, care a fost rostit un alt cuvânt din partea corpului comerţial, pentru umilitoarele sentimente ce i-a înfăţişat, le-a zis că va păstra cu drag suvenirul frumoasei priimiri ce i s-a făcut în acest port şi că, dorind a lui înaintare, nu va înceta a ruga pe cel Atotputernic ca să verse îmbilşugarea asupra ţării spre înflorirea comerţului şi norocirea lăcuitorilor brăileni.

Seara, tot oraşul a fost iluminat cu chipul cel mai elegant şi cu tot felul de transparente. Norodul, desfătat de amăgitoarea privelişte a zilei din port, de frumuseţea unei luni pline, de muzica polcului şi de cete de lăutari, a petrecut până la 3 ceasuri după miezul nopţii.

A doua-zi, Măria Sa a plecat, la 11 ceasuri de dimineaţă, ca să meargă la Focşani, însoţită de boieri şi de cocoanele mai sus arătate, de d-lui cârmuitorul judeţului şi de supt-cârmuitorii cu dorobanţii lor.

Focşani, 10 septemvrie, seara. Sunt în viaţa omului nişte împrejurări rare şi extraordinare, a cărora noutate şi farmec îi turbură fiinţa şi-l aduc la uimire, încât neputând da lui-şi socoteală de ceea ce vede, rămâne într-un extaz neîncetat şi nu mai este destoinic a exprima şi altora ceea ce simte. Aceasta este starea lăcuitorilor focşăneni şi a mulţimei privitorilor ce din toate părţile s-au adunat aci cu prilejul nunţii M. Sale.

La 6 ale acestii luni, Măria Sa Doamna, întâmpinându-să la capul judeţului de către d. cârmuitorul cu toţi supt-cârmuitorii şi dorobanţii, fu adusă până la bariera oraşului. De aci fu priimită de către d. polcovnicul Odobescu5, îndeplinitor datoriilor de spătar, de

d. polcovnicul Banov, nacealnic al ştabului, de d. polcovnicul Garbaţki, de d.d. maiorii şi aghiotanţii C. Bălăceanu, N. Bibescu şi I. Florescu6, călări, şi de un escadron de cavalerie cu ordinariţii, şi trecând prin două şire de soldaţi pedestraşi, aşezaţi pe marginile uliţii, fu însoţită de bubuitul tunurilor şi de sunetul clopotelor până la lăcaşul Măriei Sale, în mijlocul unei populaţii numeroase, ce se îmbulzise pe uliţe şi pe la ferestrele caselor. Cum intră M.S. în curte, deodată a început a cânta frumoasa bandă a ştabului şi soldaţii împreună cu norodul a striga ura. La capul scării de jos, M.S. fu întâmpinată de Excelenţia lor d.d. miniştri, de toţi boierii nuntaşi, în uniformă, şi de şase fetiţe cu ghirlande şi bucheturi de flori; iar la capul scării de sus, de cocoanele cele mai însemnate ale boierilor orăşani. M.Sa, Prea-înălţatul Domn al Moldaviei, aflând sosirea Înaltei Logodnice, a trimis pe luminăţia sa beizadea Dimitrie Sturza, şeful oştirei, să o feliciteze de buna venire, şi puţin după aceia au venit spre vizitaţie şi Excelenţia lor d.d. miniştrii oblăduirii Moldaviei.

A doua-zi, Înalta Logodnică, luând pe dumneaei marea vornicească Luxandra Văcăreasca7, muma Măriei sale, şi pe d-lor marea logofeteasă Elena Herasca8, Zinca Floreasca9 şi Anica Bibeasca10, au mers de au făcut vizită Măriei sale Doamnei Moldaviei, unde a petrecut până la 11 ceasuri din noapte, împreună şi cu Prea-înălţatul nostru Domn.

În seara de 7 spre 8, fiind ajunul naşterii Maicii Domnului, şi prin urmare a numelui Măriei Sale, s-a făcut la miezul nopţii sub ferestrele Măriei Sale o serenadă foarte plăcută de muzica ştabului, cârmuită şi sprijinită de încântătorul arcuş al d. Vist11 şi de cea mai aleasă ceată din lăutarii Capitalei.

În ziua de sâmbătă, fiind prăznuirea numelui Înaltei Logodnice, strălucitul Mire a venit împreună cu Excelenţia lor d.d. miniştri şi boieri, în uniformă, şi cu tot ştabul Măriei Sale, de a făcut vizită, şi la 6 ceasuri după amiază dumneaei marea logofeteasă Anica Bibeasca a adus în carâta domnească, însoţită de escadronul de cavalerie, de d.d. aghiotanţi şi ordinariţi, odoarele cele mai frumoase, cele mai scumpe şi cu adevărat domneşti. Tot în seara aceasta, la 9 ceasuri, a venit spre a vizita pe Înalta Logodnică Înălţimile Lor Domnul şi Doamna Moldaviei, împreună cu două dame de cinste, cu Excelenţia lor d.d. miniştri şi cu tot ştabul domnesc. Petrecerea a fost din cele mai desfătătoare; căci d. Vist, cântând împreună cu banda ostăşească bucăţile cele mai frumoase din operele clasice, a desfătat prin rara sa iscusinţă pe toţi ascultătorii.

Duminică, la 7 ceasuri de dimineaţă, sunetul a douăzeci şi unu de tunuri a vestit orăşanilor dorita zi a cununiei Înălţimilor Lor. O mişcare necontenită şi un neastâmpăr frământa inimile tutulor. Oraşul era împodobit cu brazi, cu mulţime de transparente potrivite împrejurării, şi cu tot felul de maşine de luminaţie. La hotarul Prinţipatelor, care trece prin mijlocul Focşanilor, Măria Sa Domnul Moldaviei a pus de a făcut un arc de triumf cu două inscripţii compuse de d. aga Asachi12, care, deşi a socotit de cuviinţă să-şi dea demisia de poet ca să împace vrajba ce s-ar fi putut naşte între tinerii noştri poeţi, cu toate că este veteranul poeziei rumâne, se vede însă că nu a pierdut favorul muzelor.

Piaţa cea din naintea mănăstirei Sf.Ioan să transformase într-un cuadrat regulat încunjurat de brazi având d-asupra lor stiguleţe cu alb şi albastru, pântre dânşii semicercuri de iluminaţie, în mijlocul laturii din dreptul mănăstirii un arc de triumf cu feluri de embleme, şi împotriva lui la poarta mănăstirei alt arc cu marca mirilor purtând coroană şi împrejurată de ghirlande. La trei laturi ale acestui cuadrat, se şiruiseră soldaţii pedestraşi şi la cea de al treilea, cavaleria. La un ceas după amiază, M.S. Prea înălţatul nostru Domn s-a coborât cu toată suita în biserică, unde fu întâmpinat de Prea-sfinţia sa părintele episcopul Buzău, cu sfânta evanghelie şi cu crucea, şi dus în armonia cântărilor la cuvenitul lor. Înălţimile Lor, Nunul şi Nuna, au venit în sunetul tunurilor în carâta domnească de paradă, înconjuraţi de ştabul amândurora oblăduirilor şi de un escadron de cavalerie, şi coborându-se din trăsură, în mijlocul strigărilor de ura, fură întâmpinaţi cu acelaşi chip de Prea-sfinţia sa, precum şi de M. Sa cu miniştrii. După aceea, carâta, cu asemenea pompă, a adus Înalta, frumoasa şi falnica mireasă, care, de la lăcaşul Măriei Sale, până la biserică, a fost necontenit însoţită de bubuitul tunurilor şi de cele mai entuziaste strigări de ura. Măreaţa-i pâşire, o podoabă nobilă şi bogată, un chip vioi, o căutătură atrăgătoare însufla în inimile tutulor dragostea şi respectul. Priimindu-să şi Măria Sa la uşa bisericii cu aceleaşi umilitoare cântări ale maicii noastre biserici, precum şi de amândoi Domnii, înconjuraţi de suitele lor, fu condusă de Măria Sa Nunul înaintea mesii aşezată în mijlocul bisericii, în dreptul sfântului altar. Începând sfânta slujbă a Dumnezeeştii Taine, cum veni cântarea cea veselitoare de “Isaia dânţuieşte”, fu însoţită de 101 sloboziri de tunuri şi de neîncetate strigări de ura. Săvârşindu-să slujba, Înaltul Nun luă pe Măria Sa Doamna noastră, şi Înaltul Mire pe Înalta Nună, şi să suiră în apartamentele mănăstirei, unde se urmară felicitaţiile cele mai veselitoare. După aceea, puindu-să la masă amândouă strălucitele familii, cu numeroasele suite, purtară toasturi întru sănătatea şi fericirea Înalţilor Nuni şi Miri, şi toată oştirea cea din cuadrat, precum şi artileria, urară cu sloboziri de focuri şi tunuri în curgere de jumătate de ceas a acestor toasturi de desăvârşită îndeplinire.

La 7 ceasuri, Prea-înălţatul Domn al Moldaviei, întorcându-să la lăcaşul Măriei Sale, la 9 ceasuri, Înaltul Mire, luând pe Măria Sa Doamna, s-au dus împreună cu toată suita să petreacă seara la Înaltul Nun, unde s-a dat o soaré strălucită, cu cele mai frumoase focuri de artifiţie, pregătite cu mare iscusinţă.

Astăzi, la 12 ceasuri, s-a făcut manevră cu focuri pe un câmp frumos din marginea oraşului de oştirile noastre de infanterie şi de cavalerie, cu artilerie, în fiinţa amândurora Domnilor şi a unei numeroase populaţii. Râvna de a contribui spre înfrumuseţarea aceştii solenităţi a făcut pe ostaşii rumâni a săvârşi evoluţiile cele mai grele, cu cea mai mare scumpătate şi mai presus de orice nădejde, încât nu numai Prea-Înălţaţii Domni şi toţi privitorii s-au mulţumit cu desăvârşire, dar şi ofiţerii streini, ce s-au aflat faţă, veniţi de la Galaţi şi Brăila, au fost siliţi să mărturisească a lor mirare.

La 5 ceasuri după amiază s-a dat de Măria Sa, Domnul Moldaviei, un prânz strălucit pentru Înalţii Miri şi suită, unde s-au închinat feluri de toasturi în sunetul tunurilor şi a muzicii.

Pe lângă toate aceste sărbări veselitoare, s-a mai adăogat un prilej de bucurie cu sosirea cea fără veste din Constantinopol a d. marelui logofăt Nicolae Aristarhi, care a venit din partea Mărirei Sale Sultanului să feliciteze pe Înalţii Miri şi să le aducă daruri împărăteşti, drept semn a dragostii Mărirei Sale către Înălţimile Lor, precum şi decoraţii spre a se împărţi la această solemnitate după chibzuirea Măriei Sale.

Necontenitele iluminaţii ce s-au urmat de la venirea Măriei Lor, Prea-înalţilor Domni, până în seara aceasta, feluritele scene ce se varia pe toată ziua, măreaţa paradă a cununiei, încântătoarea privelişte a manevrei, bucuria, dragostea şi înfrăţirea ce predomneşte în toate părţile, au umplut de desfătare inimile tutulor, încât pomenirea acestei solemnităţi se va păstra cu drag în toată întinderea generaţiilor rumâne.

“Vestitorul românesc”, IX, 1845, miercuri 12 septembrie,
p. 283-286 (la rubrica “Ştiri ofiţiale”).

Note

1 Marele ban şi întâiul boier”, Gheorghe Filipescu, figurează în “Almanahul Statului” pe 1844 în calitatea de prezident al Sfatului Administrativ; pe anul 1842 figurează în această calitate marele ban Grigore Băleanu.
2 “Doamna” sau “Înalta Logodnă”: Maria Bibescu (“Mariţica cea frumoasă”, cum o numesc unele mărturii), născută Văcărescu, sora poetului Iancu Văcărescu; căsătorită prima dată cu spătarul Costache Ghica, a doua oară cu Gheorghe Bibescu.
3 Polcovnicul Banov, cf. mai departe, “nacealnic al ştabului”.
4 Maiorul Christian Tell (1807-1884), viitorul fruntaş revoluţionar, devenit general la 1848.
5 Polcovnic I.Odobescu (1793-1857), la această dată “îndeplinitor datoriilor de spătar”, cunoscut viitor contrarevoluţionar de la 1848.
6 Cei trei aghiotanţi ai lui Gheorghe Bibescu cu grad de maior; pentru ceilalţi aghiotanţi, mai vârstnici, vezi mai sus, nota 3, Călătorie Ploieşti.
7 Marea vorniceasă Luxandra Văcărescu, “mama Măriei Sale”, Gheorghe Bibescu.
8 Marea logofeteasă Elena Herasca (=Herescu), soţia marelui logofăt C.Herescu, fost ministru al Visteriei.
9 Zinca Florescu, născută Faca, soţia lui Manolache Florescu, marele vornic (1790-1858).
10 Anica Bibeasca (=Bibescu), născută Florescu, soţia marelui logofăt Ioan Bibescu.
11 Wist: Ludowik Wiest, celebru violonist şi compozitor, născut la Viena în 1819, decedat la Bucureşti în 1899; venit la Bucureşti în 1834, în serviciul lui Alexandru Ghica; naturalizat în 1863, apoi, din 1866, profesor de vioară la Conservatorul din Bucureşti.
12 Aga Asachi: Gheorghe Asachi (1788-1869), cunoscutul scriitor şi cărturar moldovean, participant la ceremoniile de la Focşani prilejuite de căsătoria lui Gheorghe Bibescu.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU