Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 


I. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu la Constantinopol
(august – octombrie 1843)


1. RelaŢie a cĂlĂtoriei MĂriei sale Prea-luminatului nostru Domn de la BucureŞti la Constantinopol [Prima scrisoare, august 1843]:


La 15 august 1843, Prea-înălţatul nostru Domn, pornind din Bucureşti la 4 ½ ceasuri după amiază, a sosit la Giurgiu la miezul nopţii şi a fost priimit cu toată cuvenita cinste şi paradă de către dregătoriile politiceşti şi ostăşeşti.

A doua zi, 16 august, aceste dregătorii s-au înfăţişat spre închinăciune, precum şi clasa neguţătorilor. Maghistratul1 a adus prinos M.S. pâine şi sare, împreună cu mai jos însemnatul raport. După amiaz, Măria Sa a vizitat cazarma, biserica sfântului Nicolae2, temniţa, carantina, unde a fost priimit în sunetul tunurilor, şi spitalul ostăşesc, şi rămâind mulţumit, a binevoit a arăta îndată M. Sa satisfacţie pentru buna stare întru care le-a găsit, făcând însă observaţii asupra trebuinţelor ce sunt a să mai săvârşi.

Marţi, 17 august, M. Sa a lucrat singur până la amiaz; apoi a căutat toate jelbile şi osebite pricini judecătoreşti. După aceea, s-a ocupat iarăşi de lucru până la 5 ceasuri, când atunci s-a pus la masă, unde s-a închinat deosebite toasturi în sănătatea M. Sale, însoţite de bubuitul tunurilor. După masă M. Sa s-a îndeletnicit iarăşi la lucru până la 10 ceasuri seara. În toată curgerea acestor puţine ceasuri a petrecerii M. Sale la Giurgiu, se vedea pe chipul tutulor orăşanilor un contrast însemnător, adecă bucuria pentru norocirea de a vedea pe M. Sa în sânul lor, şi totdeodată întristarea pentru despărţire.

La 11 ceasuri seara, M. Sa, pornind de acasă cu toată suita, s-a coborât, iarăşi în sunetul tunurilor, la schelă, şi priimind cu mulţumire şi obidă părintească urările de bună călătorie şi de fericită întoarcere de la persoanele şi norodul ce să adunase acolo, a intrat în vaporul “Argos”, care l-a salutat cu 21 tunuri. Petrecând noaptea într-acest vas, la 3 ceasuri de dimineaţă slobozirea a trei tunuri a vestit plecarea vaporului.

La 18 august, pe la 8 ceasuri de dimineaţă, am trecut între Olteniţa şi Turtucaia, şi la 10 ceasuri am ajuns între Silistra şi Călăraşi. La Silistra, oprindu-să vaporul vreo 10 minute, şi-a urmat iarăşi călătoria şi la 2 ¼ ceasuri după amiaz am sosit la Cernavodă, sat turcesc de vreo patruzeci de case, unde am petrecut noaptea în vapor. A doua zi, 19 august, la 7 ceasuri de dimineaţă, am apucat drumul pe uscat către Chiustende.3 Să face băgare de seamă că, un ceas departe de satul Cernavodă spre Chiustende, să văd în dreapta, pe coasta unei culmi de dealuri, rămăşiţele unei tării de pământ făcută de Traian, al căruia nume şi poartă până în ziua de astăzi supt numire de “Zidul lui Traian”. Aceste rămăşiţe se întind până la Marea Neagră într-o depărtare de 5 ceasuri cale, mergând în treapătul calului. Să dă cu socoteală că Traian le-a făcut ca să asigureze coprinderile sale împotriva năvălirilor barbarilor şi ca să-şi statornicească un punct de plecare sigur spre a putea coprinde toată Mezia (Moesia). Tot aici să dezvăluie în privirea călătorului acele frumoase, bilşugoase şi nemărginite câmpii ale Dobrogii, care odinioară era îndestul de bine lăcuite şi cultivate, iar acum, din pricina feluritelor grele împrejurări ce le-au bântuit, au ajuns pustii şi insuflă jalea, fiind presărate numai de morminte şi de ruini de sate; dar pământul să arată cu totul fecior, ca cum ar fi ieşit acum din mâna Ziditorului. La poalele dealurilor pe care se află tăriile Traiane, mai sus pomenite, sunt vreo 15 sate lăcuite numai de tătari. Ele să stăpânesc de o căpetenie moştenitoare ieşită din vechea spiţă a Hanilor. Această căpetenie are singură dreptul de a-i judeca şi de a ţine între dânşii buna orânduială. Dajdia lor către Înalta Poartă să mărgineşte numai în darea a câte un ostaş călăreţ de fiecare sat. Cum să preface soarta naţiilor! Tătarii, care în curgere de multe veacuri, au fost biciul şi spaima a unei părţi foarte însemnate a Asiei şi a Europei, au ajuns a fi pribegi şi a-şi pierde chiar numele naţionalităţii lor.

La 3 ceasuri supă amiaz am sosit la Chiustende, care a fost cetate zidită, după cum se zice, de împăratul Constantin, supt numire de Constanţa. Acum închipuieşte un sat turcesc ca de 60 case, în stare cam proastă, dar cu poziţie minunată, fiindcă predomneşte Marea Neagră. De aici vederea nu mai are înainte-i alt obiect, decât cerul şi necredinciosul element întru a căruia desăvârşită voinţă capriţioasă este viaţa omului fără deosebire. La 6 ¼ ceasuri după amiaz am pornit la Constantinopol cu frumosul şi elegantul vapor “Seri-Pervaz” (“Cară-ne repede”), care are putere de 160 cai. La 20 august, la 2 ceasuri după amiaz, am sosit toţi în deplină sănătate şi cu timpul cel mai încântător la gura Bosforului, sau canalul Mării Negre, şi după un ceas de plutire în canalul acesta am debarcat la casele d. marelui logofăt Nicolae Aristarhi, aghentul ţării Rumâneşti lângă Înalta Poartă.4 Privelişte amăgitoare! Desăvârşirea Zidirii! Călătorul să pătrunde de un fior fermecător, văzând Europa stând falnică împreună cu noua ei civilizaţie în dreptul învechitei sale maice Asii şi Marea Albă dându-şi mâna cu cea Neagră.

S.M[arcovici]
“Vestitorul românesc”, VII, an 1843, nr. 68, vineri 27 august,
p. 269-270.

 

Note

1 Prezidentul maghistratului din Giurgiu = Efstatie Ioan (cf. precizării din textul relatării călătoriei, ceva mai departe).
2 Biserica Sfântul Nicolae din Giurgiu, ridicată în anii 1830-1832, pe locul unei foste geamii, prin osârdia serdarului Gr.Obedeanu (cf. N.Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, vol.I, ţara Românească, Mitropolia Olteniei, 1970, p.338).
3 Chiustenge sau Chiustende = Constanţa
4 Nicolae Aristarchi, mare logofăt, vechi agent al ţării Româneşti la Poartă, personaj cu întinse relaţii în lumea constantinopolitană.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU