Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 


I. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu la Constantinopol
(august – octombrie 1843)

2. Scrisoare de la Constantinopol cu data de 25 august [1843]

Domnule Redactor al Vestitorului Rumânesc!

Orice ar putea să-şi închipuiască imaginaţia cea mai înfocată, este puţin pe lângă frumuseţile cu care natura a împodobit Bosforul. Cele mai amăgitoare descrieri ale poeţilor rămân neînsemnate privind cineva şirul dealurilor care, pe de o parte, în Asia, iar pe de alta, în Europa, formează ţărmurile acestui canal. Grădini frumoase şi felurite, chiparişi falnici însoţiţi de tot felul de pomi roditori, chioşchiuri presărate cu îndestul gust pe vârfurile şi coastele dealurilor, palaturi pe toată linia amândorura ţărmurilor şi o mulţime de corăbii şi de caice foarte elegante, care să suie şi să coboară neîncetat, înfăţişază priveliştea cea mai plăcută într-o întindere de cinci ceasuri. Clima este foarte dulce, aerul curat, cerul senin, sau, şi de să turbură, deschide însă în grabă umedu-i râu, varsă îmbilşugarea, răcoreşte ţărmurile, şi steaua zilei să arată mai măreaţă! Dar luna, această planetă născocitoare a cugetărilor celor înalte, depozitară a suspinurilor arzătoare şi martor neprimejdios al desfătărilor celor mai încântătoare, argintuind mlădiosul cristal al nestatornicului element, răsfrânge blajinele-i raze şi robeşte sufletul. Cel ce pentru întâia oară vede această minune a naturei socoteşte a fi în raiul pământesc. Când marea este liniştită, noaptea, iubitorii de petreceri şi inimile cele atinse de săgeata vicleanului prunc să dau cu totul în voia plăcerilor. Unda abia murmură supt uşurea tragere a lopeţilor; zburătoarele caice despică pe nesimţite lina faţă a apei; deodată, un glas magic în felul său începe a suspina dorul cel învăpăiază amândouă ţărmurile răsună, înmulţesc şi răsfrâng acelaşi suspin. Alt glas iarăşi răspunde din depărtare; auzul să turbură inima să coprinde de un dulce fior; zorile să ivesc; trupul cade în amorţire şi mângâitorul somn îl stăpâneşte ca prin odihnă să-i dea iarăşi înapoi slăbitele-i puteri. După deşteptare, socoteşte cineva că a visat aievea sau că a fost transportat în grădinile Armidei, ori în ostrovul zeiţei Calipso.

Dela sosirea noastră aici, Măria Sa Prea-Înălţatul nostru Domn s-a îndeletnicit la lucru, a priimit şi a făcut vizite.

August 21. Înalta Poartă, luând de ştire de sosirea Măriei Sale, i-a trimis un caic împărătesc cu 10 lopeţi şi doi cavazi pentru trebuinţa preumblării. Excelenţa Sa Safvet Efendi, întâiul dragoman, a felicitat pe M. Sa din partea Ex. Sale Reiz-Efendi1 pentru buna venire; asemenea s-a urmat atât din partea Înălţimii Sale marelui Vizir şi a marelui Vistier al împărăţiei, cât şi a Prea-sfinţitului Patriarh al Constantinopolului, Ghermano,2 şi a altor însemnate persoane.

August 22. M. Sa a mers spre vizitaţie în parte la Excelenţa Sa Reiz-Efendi şi la Excelenţa Sa dom.Titov,3, solul împărăţiei Rosiei.

August 24. M. Sa, plecând de acasă cu toată suita, a mers în paradă la Înalta Poartă spre ofiţiala vizitaţie a Excelenţii Sale Rifat-Paşa,4 ministrul pricinilor din afară, la Înălţimea Sa Rauf Paşa, mare vizir, la Excelenţia lor Nafâs-Paşa, prezidentul Înaltului Sfat al Împărăţiei, Muhib-Efendi, sfetnic de stat şi locţiitor de ministru al trebilor din lăuntru, şi Safeti-Paşa,5 ministrul finanţii. În toate părţile a fost preîntâmpinat şi priimit cu toată cuvenita cinste, pompă şi dragoste. La întoarcere M. Sa a făcut vizită şi Excelenţii sale Reşid-Paşa,6 fostul Reiz-Efendi.

August 25. La 9 ceasuri de dimineaţă au venit 10 arhierei, mădulari ai Sinodului, şi la zece ceasuri venind şi Prea-Sfinţitul Patriarh, au fost priimit la capul scării de jos de d.d. aghiotanţi, la capul cel de sus de dom. marele postelnic7 şi ceilalţi boieri şi, la intrarea salonului, întâmpinat de M. Sa. Tratamentul a fost acesta. Mai întâi au pus câte o bohcea de şal numai pe poalele M. Sale şi a Prea-Sfinţitului Patriarh; apoi au dat dulceaţă deodată M. Sale şi Prea-Sfinţitului Patriarh, după care au trecut la ceilalţi arhierei. În sfârşit, după cafea, au adus două căţui cu odagaci şi două stropelniţe de argint cu apă de trandafir; cu una a afumat pe M. Sa şi i-a turnat de s-a udat pe mâini, iar cu cealaltă au făcut aceeaşi ţeremonie Prea-Sfinţitului Patriarh. După aceea, îndată au ridicat pohcelele de şal, s-au tras cei zece arhierei, şi M. Sa a rămas singur în salon cu Prea-Sfinţitul Patriarh. La 11 ceasuri şi jumătate înainte de amiază, Excelenţa sa dom. Titov a făcut vizită M.S.

Trebuie să cunoaşteţi, domnul mieu, că albia Mării Negre fiind mică pe lângă celelalte mări şi evaporaţia ce să face prin căldura soarelui nefiind îndestulă ca să consomeze apa ce să varsă într-însa prin râuri, surfaţa acestii ape să înalţă mai presus de nivelaţia Mării Albe, şi prisosul apei să varsă neîncetat din Marea Neagră în cea Albă. Un privilegiu hărăzit de Ziditor numai Capitalei împărăţiei otomane este de a vedea două intrări şi totdeodată două ieşiri cu totul frumoase şi una împotriva alteia. De bate vântul dela răsărit, unele corăbii intră după Marea Neagră şi altele ies prin Bosfor. Această mişcare este neîncetată. Numărul corăbiilor este aşa de însemnat, încât să pare a se vedea marea apropiată de clădiri colosale, dar mişcătoare. Ieri, la 24 ale aceştii luni, ridicându-să un vânt dela apus, numai în vre-o opt ceasuri au ieşit prin Bosfor peste 200 corăbii, şi cu toate acestea o asemenea deşertare nu s-a simţit în port pe lângă câtăţimea corăbiilor celor poposite şi a celor intrate prin Dardanele, ale cărora catarguri se aseamănă cu copacii unei păduri dese în mijlocul iernii. Aci este obşteasca cheie a comerţului pământului şi monopolul plutirii; aci toate naţiile trebuie să vie neapărat ca să aducă cu umilinţă şi mirare prinosul industriei şi al măestriilor.

Acestea sunt impresiile şi noutăţile ce am a vă împărtăşi până acum, adăogând că Măria Sa, împreună cu toată suita, să află în deplină sănătate.

S.M[arcovici]
“Vestitorul Românesc”, VII, 1843, nr. 70, vineri 3 septembrie,
p. 277-278.

Note

1 Reis-Efendi, mare vizir = Mehmed-Emin Rauz Paşa (aug.1842-sept.1846, al patrulea vizirat al său).
2 Ghermanos IV, patriarhul Constantinopolului (1841-1845; 1852-1853).
3 Vladimir Pavlovici Titov, ambasadorul Rusiei la Constantinopol de la această dată.
4 Raafat-Paşa, ministrul de externe turc de la această dată.
5 Saffeti-Paşa, cunoscut om politic turc, ministru de finanţe în mai multe rânduri.
6 Reşid Mehmed-paşa, fost mare vizir (1829-1833).
7 Ioan Bibescu, mare postelnic, fratele mai mic al domnitorului Gheorghe Bibescu, căsătorit cu Ana Florescu.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU