Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 


I. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu la Constantinopol
(august – octombrie 1843)

3. AltĂ scrisoare de la Constantinopol, cu data
de 20 august [1843]

Domnule Redactor!

Măria Sa, Prea-înălţatul nostru Prinţ şi Domn stăpânitor, binevoind a scoate o poruncă împărătească pentru vizitaţia celor mai însemnate monumente, astăzi toată suita Înălţimii Sale plecând în caice dela casa d-lui logofătului N. Aristarhi, care este aşezată pe încântătorul Bosfor, după un ceas şi jumătate de plutire a sosit la Constantinopol. Acolo, încălecând pe cai, am mers de am privit Sf.Sofia, care, prin îndrăzneaţa ei arhitectură, prin coloanele cele colosale de cea mai rară marmură, prin arcurile iarăşi de marmură, care se ridică în trei caturi, prin înălţimea boltelor care se pierd în văzduh, şi prin feluritele mozaicuri cu care tot mai sunt pe alocurea împodobiţi păreţii, insuflă mirarea şi trage respectul privitorului. La două colţuri ale bolţii cei mari să văd încă zugrăviţi doi îngeri cu câte şase aripi şi pe o marmură tot să mai cunosc trăsăturile adormirei Maicii Domnului, precum şi a altor sfinţi. A se descri cu de-a-măruntul, este foarte cu greu, de nu peste putinţă, căci fiecare parte, fiecare bucată cere deosebită descriere, închipuind o antichitate măreaţă şi rară. De aci am trecut la palatul unde să taie monedele şi care, clădindu-să acum, nu înfăţişază decât nişte maşine noi foarte frumoase aduse din Englitera.

Apoi am fost la armăria cea veche, unde însă sunt şi arme noi pentru trebuinţa oştirilor. Aci am văzut mulţime de antichităţi, precum uniforme sau îmbrăcăminte de fier ce să obicinuia în veacurile de mijloc, adecă cămăşi de fier, pavăze, coifuri, săbii şi puşti de o lungime foarte mare, încât se mira cineva ce mână poate să se fi slujit cu dânsele. Dar lucrul cel mai vrednic de însemnat este că până în ziua de astăzi se păstrează într-o cutie lungă ca de un stânjin, lată de patru palme, şi acoperită cu geamlâc, cele douăzeci şi patru chei ale porţilor Capitalii; deasupra lor sunt patru dulăpioare înguste ca de o palmă, în care să află închise, tot cu uşă cu geamuri, şase săbii a deosebiţilor sultani viteji după vremi. Să zice că între aceste săbii este şi a sultanului Mohamet al doilea care a luat Constantinopolul 1. Palatul aceştii armării a fost odinioară biserică a sfântului Ioan, al căruia mormânt stă în fiinţă. În urmă am trecut la geamia sultanului Baiazet2 în care sunt mormintele a vre-o câţiva sultani. Clădirea este îndestul de frumoasă. De aci, mergând la geamia sultanului Ahmet,3 am rămas în uimire, privighind eleganţa arhitecturii, patru coloane de marmură albă pe care sunt rezemate boltele geamiei şi care au grosime ca de trei stânjini, şi înălţimea ca de şase. Las a zice că curtea acestii geamii din faţă este înconjurată de un zid de marmură care pe din lăntru formează o galerie îndestul de mare, sprijinită de arcuri rezemate pe 24 de coloane groase şi nalte, de o marmură închisă, prea rară şi foarte scumpă. Tot în faţa acestii geamii este şi vestita piaţă a ipodromului, iar acum at-meidan. Într-această piaţă se văd doi obelischi foarte vechi, din care unul amerinţă dărăpănare. După aceea, am mers la chimitirion sau gropiştea de marmură clădită de sultan Mahmut4 pentru familia împărătească. Zidirea este foarte elegantă şi însoţită de o grădină minunată. Într-această gropişte, care este făcută în formă de templu d-asupra feţii pământului, sunt patru cosciuguri. Cel dintâi, mai mare decât toate, coprinde trupul lui sultan Mahmut. Cosciugul este îmbrăcat în catifea roşie cusută cu ghirlande şi felurite flori de sârmă de aur. La capul despre apus este aşezat pe dânsul fesul răposatului, cu surguciul prins de fes, cu o stea mare de aur lucrată numai în brilianturi, şi dela fes spre picioare coşciugul este acoperit cu şase şaluri prea frumoase şi încunjurat de o galerie lucrată cu chiparis şi sidefuri şi de şase sfeşnice foarte mari de argint. Cel de al doilea este al unei sultane şi celelalte două a doi fii ai sultanului. În sfârşit, am mers de am văzut noul palat al sultanului, zidire foarte întinsă, chiar în cetatea Bizanţului, cu trei caturi şi la [în] poziţie amăgitoare, căci are privire pe Bosfor, pe vestitul şi nemărginitul port a sânului Cheratic5 şi pe Marea de Marmara. Odăi multe, săli mari, zugrăvite cu privelişti, luate chiar după natura din Constantinopol şi din preajmă-i şi îmbrăcate cu stofe cusute cu catifele şi cu sârmă.

Tot astăzi, trecând prin mahalaua vestitului odinioară Fanar, am vizitat frumosul pod făcut pe vase aşezate pe sânul Cheratic. Lungimea lui este ca de patru sute stânjini şi la mijloc se descheie ca să treacă corăbiile cele mari, căci caicele cele mici trec pe dedesubt prin trei bolte, lăsate într-adins mai înalte. De aici trecând la Pera,6 am mers la gropelniţa Turcilor şi am văzut mulţime de morminte aşezate subt umbre tot de chiparişi frumoşi şi de platani stufoşi. Umbletul pe jos este foarte greu, căci suişurile şi coborâşurile sunt dese şi repezi.

Starea sănătăţii Măriei Sale şi a toatei suite este foarte îndestulătoare.

Mai adaog, domnul mieu, că la 21 ale aceştii luni, d-lui logofătul Aristarhi şi d-lui căpitanul Nicolae Bibescu7 au dus la M. Sa Sultanul din partea Prea-Înălţatului nostru Domn o carâtă foarte frumoasă cu şase armăsari negri înhămaţi. M. Sa Sultanul a chemat pe d-lui logofătul Aristarhi şi l-a întrebat de starea sănătăţii In. Sale, poruncindu-i să-i arate mulţumirea Mărirei sale. Aseară a trimis domnului căpitan Bibescu o tabacheră ovală de aur, lucrată pe deasupra cu diamanturi şi zece mii lei turceşti, bahasî pentru vizitiii şi soldaţii care au dus carâta.

S.M[arcovici]
“Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 71, marţi 7 septembrie,
p. 281-282.

Note

1 Sultanul Mehmed al II-lea Fatih (Cuceritorul); febr.1451-mai 1481, cuceritorul Constantinopolului în 1453, dată de la care şi celebrul monument de artă religioasă, Sfânta Sofia, - ridicat de bizantini în sec. Al VI-lea – va cunoaşte importante transformări
2 Sultanul Baiazid al II-lea (1481-1512), succesorul lui Mehmed al II-lea.
3 Sultanul Ahmed I (1602-1616), din ordinul căruia s-a construit faimoasa Moschee Albastră, unică în felul ei: din faianţă albastră, cu 6 minarete şi peste 200 de ferestre cu vitralii.
4 Sultanul Mahmud = Mahmud al II-lea (1808-1839)
5 “Sânul Cheratic” = Golful Cornul de Aur!
6 Pera= cartier al Constantinopolului, în care se afla cimitirul ortodox, unde îşi vor afla locul de veci, peste ani, pictorii I.Negulici şi B.Iscovescu.
7 Căpitanul Nicolae Bibescu (1810-1888), vărul domnitorului şi unul dintre aghiotanţii acestuia, viitor colonel (era fiul lui Ştefan Bibescu, la rândul său, frate cu marele vornic Dumitru Bibescu, tatăl domnitorului).

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU