Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 


I. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu la Constantinopol
(august – octombrie 1843)

4. Scrisoare de la Constantinopol din 5 septembrie [1843]

Constantinopol, 5 septembrie. La 30 august Măria Sa Prea-Înălţatul nostru Domn a avut cinstirea de a fi priimit în audienţă solenelă de către Mărirea Sa marele Sultan.1 La amiază, pornind Înălţimea Sa dela palatul de rezidenţă cu o parte a suitei, a mers la palatul de vară al M.S., aşezat pe ţărmul Bosforului în Asia. Mai întâi a fost întâmpinat într-un palat deosebit de către Excelenţia lor Riza-Paşa,2 mareşalul palatului şi al gvardiei împărăteşti, şi Rifat Paşa, ministrul trebilor din afară. După tratamentul de ţirimonie şi oarecare vorbire de etichetă, I.S., precedat de Ex.lor, a fost introdus la Mărirea Sa şi a rostit următoarea cuvântare: “Prea înalte, prea puternice şi prea mărinimoase Împărate!

Prin care cuvinte aş putea să arăt sentimentele ce stăpânesc inima mea, învrednicindu-mă a mă apropia de augustul tron al Măririi Voastre? Acest tron, prea mărinimoase Împărate, pe care străluceşte, ca zorile unei frumoase zile, tinereţea cea mai fragetă unită cu înţelepciunea cea mai desăvârşită, este de multe veacuri sprijinirea Patriei mele. Mărirea Voastră, moştenind toate înaltele virtuţi ale slăviţilor strămoşi, aţi luat totdeodată în moştenire şi generoasa părinteasca îngrijire pentru orice priveşte la fericirea noroadelor pe care providenţa le-a supus puternicului Mărirei Voastre schiptru, şi Rumânii au fost din cei dintâi a cerca în faptă mântuitoarele efecturi ale acei îngrijiri.

Binevoiţi, prea puternice Împărate, să iertaţi aceluia dintre Rumâni, pe care mai cu osebire l-aţi norocit cu bilşugoase faceri de bine, a depune la picioarele augustului Măririi Voastre tron smeritul prinos al celii mai adânci recunoştinţe, şi a îndrăzni să vă încredinţeze, precum şi simte în adâncul sufletului său, că între credincioşii Măririi Voastre supuşi, nu este vreunul care să fie mai jertfit sfintei Măririi Voastre persoane şi care să îndrepteze către Ziditorul a toate rugi mai fierbinţi pentru păstrarea prea preţioaselor zile şi pentru fericirea Împărăţiei Măririi Voastre”.

Îndată după rostirea acestui cuvânt de către I.S., dom. marele logofăt N.Aristarhi, fiind de mai nainte pregătit, l-a zis în limba turcească.

Mărirea Sa a răspuns: “că auzind încă de mai nainte de rarele calităţi şi talenturi ce împodobesc pe I.S. simte mare mulţumire de a-l vedea în capitala Împărăţiei şi de a cunoaşte în faptă că vestirea ce premersese despre darurile I.S. este întru toate adevărată, pentru care se bucură foarte, că având toată încredinţarea că I.Sa, după bunele însuşiri cu care este înzestrat, să va strădui în tot chipul a face fericiţi pe Rumâni ca unii ce sunt credincioşi supuşi ai Împărăţiei, îl va însoţi tot-dauna cu puternica Măririi Sale ocrotire”.

Apoi, după rugăciunea I.S., înfăţişându-să şi domnii boieri ce forma suita, Mărirea Sa a binevoit a le adresa cuvântul felicitându-i pentru prinţul dumnealor şi recomandându-le a fi supuşi poruncilor I. Sale, socotindu-le întocmai ca ale M.S., şi a îndeplini cu credinţă posturile ce li se va încredinţa. Ieşind d.d. boieri din sala tronului, M. Sa a mai vorbit cu I. Sa vre-o cinci minute. După ce s-a tras şi I. Sa, Excelenţia Sa Riza-Paşa a venit îndată de i-a zis că împăratul, rămâind întru toate mulţumit, a binevoit a-i da voie să poarte decoraţia cea mare, Nişan-Iftihar,3 cu turaua lucrată în diamanturi pe smalţ, şi că întrebuinţarea unui cal în capitala aceasta fiind neapărată, M. Sa îi hărăzeşte un armăsar împărătesc pentru mai înlesnitoare şi mai sigură preumblare pe la locurile ce va dori să vază.

La 3 ceasuri după amiază, I. Sa s-a întors la palatul de rezidenţă împreună cu suita, s-a îmbrăcat îndată în haine ţivile, a luat pe dom. Secretar al statului, pe d. marele postelnic Ioan Bibescu şi d.d. aghiotanţi, iarăşi în haine ţivile, şi au mers de au făcut vizite pe la d.d. ambasadori, care s-au socotit norociţi a-l priimi cu toată căzuta pompă.

La 2 ale curgătoarei luni, d.d. ambasadori ai puterilor streine,4 însoţiţi de cei mai însemnaţi amploiaţi ai ambasadelor, au venit de au făcut contra-vizită formală I.S., şi s-au priimit cu căzuta etichetă.

Tot într-acea zi, M.S. Împăratul a trimis Înălţimii sale un armăsar de călărie vânăt cu toată căpuirea lui. Harşaua este foarte elegantă şi bogată, scările de argint cu aur.

Domnul mieu! De la sosirea I.S. în Constantinopol, toţi miniştrii Înaltei Porţi, toate rigealurile şi toţi d.d. ambasadori i-au trimis felicitaţii pentru buna-venire. Înalta Poartă a dat îndată poruncă pela toate posturile ostăşeşti, ca oricând va trece I.Sa, să iasă caraulele şi să prezenteze armele. Rumânii, privind o asemenea deosebită cinstire făcută căpeteniei lor, după tot cuvântul urmează nu numai a se pătrunde de o bucurie negrăită, ci încă a să şi făli în sinele pentru cinstea ce să aduce oblăduitorului lor, căci această cinste se revarsă fireşte asupra neamului întreg şi prin urmare asupra fiecăruia rumân în parte.

I.S. se află în deplină sănătate, cu toate că este în vecinică mişcare, atât pentru vizitele cerute de etichetă şi de buna cuviinţă cât şi pentru trataţii asupra industriilor ţării; nu să bucură de nici o petrecere, ci toată vremea, chiar şi o mare parte din noapte, o întrebuinţează sau la lucru în cabinet sau la conferenţe privitoare la binele obştesc. Povara tronului este foarte grea şi cel ce voieşte a o purta, după vrednicie şi fără prihană, trebuie să se uite cu totul pe sine, şi să îngrijească numai de fericirea celorlalţi; numai atunci cugetul este slobod de orice mustrare, neamul îl binecuvântează din inimă, şi nemurirea este gata a-i deschide porţile veciei.

S.M[arcovici]
“Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 74, vineri 17 septembrie,
p. 293-294.

Note

1 Este vorba de sultanul Abdul-Medgid (1839-1861).
2 Hasan Riza-Paşa (1809-1877), mareşalul palatului după venirea la tron a lui Abdul-Medgid (1839).
3 Nişar Iftihar = Ordin Iftihar (= “Mândrie”), cunoscut ordin turcesc acordat mai multor membri din suita domnitorului, între care s-a numărat şi S. Marcovici, autorul relatărilor de călătorie.
4 Între ambasadorii puterilor străine numărându-se: cel francez, François Adolphe de Bourqueney (1841-1848), cel englez, Canning, cel rus, Titov.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU