Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 


I. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu la Constantinopol
(august – octombrie 1843)

5. NoutĂŢi de la Constantinopol, primite prin urmĂtoarea descriere sub data de 12 septembrie [1843]

Domnule Redactor!

La 4 ale acestii lunii, spre 5, noaptea, începând un vânt foarte tare dela apus, a turburat Marea de Marmara atât de mult şi a ridicat valuri atât de mari, încât a pricinuit primejdii însemnate. Unsprezece corăbii mari s-au scufundat în portul Constantinopolului; multe altele s-au vătămat, vase mici au pierit în număr mare, care încă nu să cunoaşte; să zice că peste 300 oameni s-au înecat. Lovirea corăbiilor între dânsele, zdrobirea lor de ţărmuri, ţipetele celor în lupta morţii sau compremetaţi, înfiora auzul şi umilea inima cea mai crudă. Multe case după ţărmuri s-au bântuit, sau de iuţeala vântului sau de izbirea corăbiilor. Paguba nu să poate încă preţui. Pe Marea Neagră s-au văzut sfărmături de corăbii. Dumnezeu ştie câte case neguţătoreşti s-au dărăpănat şi câte familii jălesc pierderea reazămului lor sau mângâierea bătrâneţelor! Stăpânirea a poruncit îndată să se dea orice ajutor şi acum au început a scoate corăbiile cele mari, ale căror papafingo (vârful catargului), fiind deasupra mării, arată locul unde se află.

La 8, tot ale curgătoarei luni, Măria Sa, Prea-luminatul nostru Prinţ, după poftirea ce i s-a făcut din partea Măririi Sale Sultanului, a fost de s-a aflat faţă în Academia Turcească la împărţirea diplomelor pe la şcolarii de medicină, care, săvârşind cursul acestii ştiinţe, şi dând examene bune, au luat doctoratul. Diplomile se da de însuşi Mărirea Sa; încurajare vrednică de toată lauda şi de un monarh care doreşte a străbate cu slavă cariera de înaintare şi de îmbunătăţire ce i s-a deschis cu multă trudă şi primejdie de către Mărirea Sa răposatul sultan Mahmut, reformatorul împărăţiei.1

La 9 ale aceleiaşi luni, I. Sa a fost la sfânta biserică a Patriarhiei. Preasfinţitul Patriarh al Constantinopolului, îmbrăcat în odăjdii şi însoţit de doisprezece arhierei, de trei preoţi, ţinând fiecare câte o evanghelie şi o cruce, şi de patru diaconi, a întâmpinat pe Înălţimea Sa în advonul bisericii şi l-a dus înlăuntru în armonia cântării truparului Maicii Domnului (“Cuvine-să cu adevărat”); biserica era luminată şi împodobită foarte frumos. Norodul se îmbulzea din toate părţile ca să vază această umilitoare privelişte. După ce I. Sa s-a închinat la sfintele icoane, s-a suit în strană. Asemenea a urmat şi Preasfinţitul Patriarh cu arhiereii. Apoi s-a săvârşit o slujbă potrivită cu împrejurarea, s-a făcut rugăciuni pentru sănătatea, îndelunga viaţă, întemeierea şi fericirea I. S. pe tronul ţării Rumâneşti. După săvârşirea slujbei, I.S. a mers de a făcut vizită formală Preasfinţitului Patriarh, unde s-a priimit cu cea mai mare pompă. De acolo s-a dus să vază Vlah-Sarai,2 sau palatul prinţilor rumâni, unde este şi o biserică cam dărăpănată. I.S. a făgăduit că va îngriji a să înlesni mijloace pentru a ei reparaţie. În sfârşit, I. Sa a vizitat şi pe Prea-fericitul Patriarh al Ierusalimului, care, după ce i-a rostit cele mai fragede urări şi blagoslovenii, a pus după capul I.S. o cruce de sfânt lemn, foarte preţioasă pentru darul ce-i este însuşit prin caznele Mântuitorului. După aceea, schimbând uniforma prin haine ţivile, I.S. a fost de s-a întâlnit cu vre-o câteva persoane pentru interesuri ale ţării şi seara a mers de a cinat la Excelenţia Sa Rifat-Paşa, ministrul pricinilor din afară, după invitaţia ce cu cinci zile mai nainte să făcuse prin bilet. Ospăţul a fost din cele mai de frunte. D.d. miniştri şi alte însemnate rigealuri şi sfetnici ai împărăţiei să afla de faţă. S-au închinat feluri de toasturi în sănătatea M.S. Împăratului, a I.S. şi a mai multor paşi din cei mai de căpetenie. Petrecerea a fost foarte desfătătoare, fiind însufleţită necontenit de vorbirile cele priicinoase şi pline de duh ale I. Sale. La 12 ceasuri din noapte I. Sa s-a întors la palatul de rezidenţă. A doua zi, după ce s-a îndeletnicit la lucru până la amează, apoi la 3 ceasuri după amează a priimit ofiţiala vizită a Excelenţii Sale dom.Canning, ambasadorul Marii Britanii la In.Poartă.3

Vremea acum s-a îndreptat cu totul, avem călduri de vară, vântul abia adie, plutirea iarăşi şi-a luat zborul, şi dulceaţa climei se simte mai cu prisos, cu toate că viaţa este monotonă.

I. Sa se află în deplină sănătate cu toate că prin nepregetata strădanie a ajuns a fi deznădăjduirea celor mai osârdnici lucrători. Astăzi a lucrat zece ceasuri în cabinet cu necontenire. Dea Domnul ca şi sănătatea I. Sale să o ţie întru întregime şi atâtea ostenitoare lucrări să le încunune cu dorita ispravă. Plecarea va fi pe la sfârşitul lunii.

S.M[arcovici]
“Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 75, marţi 25 septembrie, p. 297-298.

Note

1 Pentru Mahmud “reformatorul”, vezi nota 15.
2 Vlah-Sarai = palatul destinat domnilor români.
3 Canning, sir Stratford, viconte de Redclife (1786-1880); diplomat englez, ambasador vreme îndelungată la Constantinopol (1825-1828; 1831-1832; 1841-1858).

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU