Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 


I. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu la Constantinopol
(august – octombrie 1843)

6. NoutĂŢi de la Constantinopol cu data de 20 septembrie [1843]

Domnule Redactor!

Ştirile cele mai interesante ce am a vă împărtăşi sunt că M. Sa să străduieşte necontenit a săvârşi pricinile atingătoare de folosul ţării. Să întâmplă adesea că după ce lucrează în cabinet mai toată ziua, apoi noaptea până la 1 ceas după douăsprezece o petrece afară în conferenţe, mai ales după ce a început Ramazanul. Fără patimă, fără dorinţă, fără mulţumire întru ceia ce priveşte petrecerile personale şi plăcerile omului, M. Sa se stăpâneşte de un singur cuget, de o singură idee a binelui obştesc şi când vede că silinţele ce face dobândesc bună ispravă, atunci deodată zâmbetul şi bucuria se ivesc pe chipul I. S. Dea preaputernicul Dumnezeu ca atâtea ostenitoare gândiri, atâtea nepregetate osteneli să se încunune cu desăvârşită izbutire!

La 10 ale acestii luni, Ex. Sa dom. Alexandru Mavrocordat, ambasadorul Greciei pe lângă Înalta Poartă, a venit spre vizitaţie la I. Sa.

La 11, M. Sa, însoţit de toată suita, a mers de a ascultat sfânta slujbă a Înălţării Sfintei Cruci la biserica Maicii Domnului din mahalaua noastră, Ienichioi, unde se adunase mulţime de norod de toate treptele ca să privească frumoasa ţeremonie şi cinste ce s-a făcut M.S.

La 15, M. Sa, mergând la oraş ca să întâlnească pe d.d. miniştrii Înaltei Porţi, şi săvârşindu-şi trebuinţa noaptea foarte târziu, a fost poftit de a ospăta la Ex. Sa Rifat-Paşa, ministrul trebilor din afară, şi s-a întors la palatul de rezidenţă după miezul nopţii. Cu cest prilej, Excelenţia Sa Riza-Paşa, mareşalul gvardiei împărăteşti, a pus la dispoziţia M.S. un batalion de infanterie ca să manevreze după comanda strălucitorului oaspăţ. M. Sa a pus oştirea să facă felurite evoluţii şi, văzând înlesnirea cu care le săvârşea, a rămas cu deosebire mulţumit şi totdeodată coprins de mirare.

La 17, Excelenţia Sa Rifat-Paşa a venit la M. Sa, la 12 ceasuri şi jumătate din zi, şi după ce s-a priimit cu toată pompa cuvenită acestui bărbat cu adevărat nobil şi foarte delicat, apoi a tratat cu M. Sa în parte osebite pricini, şezând ca la două ceasuri.

La 18, I. Sa, coborându-să iarăşi la Constantinopol pentru osebite trebi, a vizitat, după dorinţa M.S. şi după poftirea ce i s-a făcut, tophanaua sau cazarma tunurilor, precum şi fabrica unde să toarnă. Toate zidirile ostăşeşti sunt foarte frumoase, tari, elegante şi ţinute cu cea mai [mare] regulă şi curăţenie. Disciplina să păzeşte cu mare străşnicie; privegherea este necurmată. Aşadar, M. Sa s-a mulţumit de toate obiectele ce a vizitat cu deosebită luare-aminte, iar mai ales de îndatoritoarea bunăvoinţă ce întâmpină din partea celor mari ai împărăţiei a-i arăta cu dragoste toate aşezămintele publice, a căror fiinţă, deşi numără puţini ani, sunt însă foarte interesante. Ba încă pot zice că puţine naţii europeneşti au cazarme atât de bune şi atât de mult îngrijite.

M. Sa se află cu ajutorul lui Dumnezeu în deplină sănătate şi nădăjduieşte a putea porni de aici pe la începutul viitoarei săptămâni.

S.M[arcovici]
“Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 77, marţi 28 septembrie,
p. 305-306.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU