Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 


I. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu la Constantinopol
(august – octombrie 1843)

7. NoutĂŢi dela Constantinopol cu data de 27 septembrie [1843]

Domnule Redactor!

Măria sa Prea-luminatul nostru Prinţ stăpânitor urmează a fi obiectul dragostii şi al cinstirei tutulor celor mari ai împărăţiei. Din toate părţile i se fac cele mai prieteneşti întâmpinări; puternica M. Sale elocvenţă, rara statornicie de caracter şi o purtare plină de vrednicie, şi totdeodată potrivită cu poziţia fiecăruia, au tras asupră-i o iubire entuziastă din partea celor ce s-au aflat şi sunt în relaţii cu M. Sa.

La 22 ale aceştia a fost de a vizitat cu luare aminte turnătoria de tunuri. Spre mai multă desluşire şi plăcere a M.S., directorul acestii fabrici însemnate, care este un tânăr înzestrat cu toată ceruta ştiinţă în felul acesta, căci a făcut învăţături speţiale în Englitera, în Franţa şi în alte locuri minunate, a pus de a turnat, în vederea M. Sale, vreo câteva tunuri cu o iscusinţă vrednică de mirare.

La 23, fostul Preaosfinţitul Patriarh al Constantinopolului,1 Constantin, a venit de a făcut vizită M. Sale. Acest bărbat vrednic de respect, foarte luminat, şi împodobit cu toate virtuţile evanghe-liceşti, a vorbit cu M. Sa vreo jumătate de ceas. Să zice că a purtat cârma arhipăstoriei cu destulă iscusinţă şi vrednicie.

Tot într-această zi, dom. marele logofăt Nicolae Aristarhi, baş-capuchehaia al Prinţipatului ţării Româneşti lângă Înalta Poartă, s-a reînfiinţat, prin binevoitoare mijlocire, în postul de logofăt mare al Patriarhiei.

Ieri a venit spre înfăţişare, la M. Sa, părintele arhimandrit Iconomu. La singura rostire a acestui nume, scump muzelor şi omenirii, toţi au săltat, l-au întâmpinat cu respect şi l-au introdus la M. Sa. Priimirea a fost foarte frumoasă şi precum să cuvine a o face lumina către lumină, sau două suflete care, cunoscându-să mai nainte de a să vedea şi dorind a-şi împărtăşi ideile, se simt norocite a să afla împreună. Căutăturile cele pătrunzătoare ce aţintea cu nerăbdare unul asupra altuia, exprima reciproca plăcere şi mirare. Aci pompele şi osebirile întocmite de zădărnicia omului a trebuit să se uite deocamdată înaintea drepturilor cuvântului şi să lase slobodă dezvoltarea cultivatei înţelegeri care cu adevărat aseamănă pe om cu Dumnezeirea.

Acest bărbat plin de cărunteţe şi cu atât mai vrednic de respect, cu cât însemnatele sale talente sunt însoţite de o purtare blajină şi de o pilduitoare smerenie, a figurat şi încă figurează ca patriot neinteresat, ca profesor de frunte, ca literator mare şi ca predicator iscusit.

Poftit fiind a prânzi la palat, după masă s-a făcut vorba despre fericirea naţiilor care acum încep a să lumina, despre sistematica întocmire şi dezvoltare a învăţăturilor, despre formarea limbilor şi filiaţia lor. Ticnita, dar puternica şi înduplecătoarea elocvenţă a acestui literator poliglot şi filosof, ideile cele sănătoase, exprimate cu toată podoaba armoniei limbii elineşti, au amăgit duhurile ascultătorilor care s-au socotit norociţi de a-l cunoaşte în persoană.

Starea sănătăţii M. Sale este foarte îndestulătoare.

Să nădăjduieşte a porni de aici pe la 7 ale viitorului octomvrie şi a sosi la Giurgiu între 11 şi 12 ale aceştii luni.

S.M[arcovici]
“Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 79, marţi 5 octombrie, p. 314.

Note

1 Ultimii doi patriarhi cu acest nume: Constantie I (1830-1834), Constantie II (1834-1835).

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU