Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 


I. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu la Constantinopol
(august – octombrie 1843)

8. NouĂtĂŢi de la Constantinopol cu data de 1 octombrie [1843]

Domnule Redactor!

Grăbesc a vesti dumitale că plecarea de aici s-a hotărât la 7 ale curgătoarei luni şi au început a se face gătirile trebuincioase. Dea Prea-puternicul Dumnezeu ca vremea să fie priincioasă spre a putea răzbate nestatornicul element cu norocire!

O furtună grozavă a domnit peste Marea Neagră de alaltăieri până astăzi de dimineaţă. Am arătat Domniei tale că aici toată preumblarea se face pe apă, fiindcă comunicaţiile pe uscat sunt neîndemânatice, zăbavnice, şi prin urmare împiedecătoare. Cu toată acea vreme furioasă, M. Sa, dorind a săvârşi cât mai în grabă pricinile ce tratează, mai ales că timpul este înaintat, a pornit alaltăseară în caicul împărătesc, cu zece vâslaşi, şi despicând spumoasele valuri, cu măreaţă despreţuire a primejdiei, a avut conferinţă până la un ceas după miezul nopţii, când atunci s-a întors la palatul de rezidenţă în toată puterea furtunii şi având a se lupta cu înverşunatul crivăţ, cu valuri colosale şi cu curgerea Bosforului, toate împotrivitoare. Aseară iarăşi a plecat într-acelaşi caic pe un timp foarte viscolos şi după săvârşirea trebuinţei l-am priimit la miezul nopţii vesel şi plin de acea frumoasă şi elocventă vorbire cu care Ziditorul l-a înzestrat mai cu osebire. Dorinţa de a ferici marea familie a Rumânilor ce i s-au încredinţat de cereasca Pronie şi de glasul obştii, este singura cugetare ce-l stăpâneşte. Despreţuire a primejdiilor, nepreţuire a vieţii, jertfire de osteneli trudoase, privegheri necurmate, odihnă turburată de griji obositoare, toate acestea se privesc de M. Sa cu nebăgare de seamă şi ca o urmare firească a înaltei sale sarcini.

Este frumos lucru şi de fală pentru Rumâni, domnul mieu, a vedea pe stăpânitorul lor lepădându-să de sine însuşi, îmbrăţişând cu mulţumire numai datoriile omului public, întrupându-să cu neamul şi triumfând prin înţelepciune, virtute bărbătească şi strădanie nepregetată împotriva tutulor stavililor. Aşa să meritează, domnul mieu, singurul mângâitor titlu pentru un stăpânitor, de părinte al Patriei. Măririle şi pompele izvodite de ambiţie sau de linguşire sunt numai o nălucire efemeră, care trece ca o şcenă de teatru. Iar binele ce să face unui neam să încuibează în recunoscătoarele inimi ale fericiţilor supuşi, să face proprietate preţioasă a familiilor, să strămută ca un odor scump din generaţie în generaţie, şi trece, în sfârşit, în analele omenirii, care păstrează cu drag numele făcătorilor ei de bine. Sufletul mieu presimte că această epocă va fi slăvită pentru Rumâni şi istoria Patriei o va povesti cu fală spre vecinică pomenire şi laudă a căpeteniei lor şi a naţiei dintr-al căria sân a ieşit.

La 28 ale încetatii luni, Preasfinţitul Patriarh al Constantinopolului a venit spre vizitare la M. Sa şi a convorbit vreo două ceasuri.

Tot într-acea zi a venit spre înfăţişare şi Excelenţia Sa dom. Iacovachi Rizu, fostul ministru al trebilor streine din Grecia.

Starea Sănătăţii M. Sale şi a toatei suite este foarte îndestulătoare.

[Nesemnat],
“Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 80, vineri 8 octombrie,
p. 317-318.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU