Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 


I. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu la Constantinopol
(august – octombrie 1843)

9. Scrisoare de la Giurgiu relatând sfârŞitul vizitei
la Constantinopol [octombrie 1843].


Domnule Redactor!

Giurgiu, 13 octomvrie. La 2 ale curgătoarei luni, d. marele postelnic Ioan Bibescu, plecând seara, pe o vreme furtunasă, dela Constantinopol, împreună cu d. Maier, vestitul pianist,1 ca să vie la Ienichioi, şi ajungând la un punt foarte greu de trecut, numit “Curgerea Dracului”, s-a rupt deodată frânghia edecului, furia valurilor a luat luntrea cu oaspeţi, pieirea era sigură dar din rară norocire, vâslaşul, ce rămăsese în caic, izbutind să apropie un cap al luntrei de mal, d. Postelnicul şi d. Maier au sărit dintr-însa, s-au agăţat de pietrele şoselii şi abia cu multă osteneală şi primejdie au putut să iasă la uscat.

La 4 seara, Măria Sa a avut cea din urmă înfăţişare de plecare înaintea Mărirei Sale Sultanului. Excelenţia lor Riza-Paşa, mareşalul oştirilor şi a palatului, şi Rifat-Paşa, ministrul trebilor din afară, l-au întâmpinat cu mare cinste şi pompă, şi l-au introdus la Mărirea Sa. Cum s-a apropiat Înălţimea Sa de augustul tron, Mărirea Sa i-a zis: “Ai dobândit toată dragostea mea, cunosc talentele, calităţile şi curăţenia inimii tale şi socotesc de prisos a-ţi recomanda interesurile ţării”. După aceea, luând din mâinile Ex. Sale Riza-Paşa portretul Mărirei sale, împodobit cu brilianturi şi atârnat de un lanţ asemenea cu brilianturi, adăogă: “Vei purta acest portret la toate zilele cele însemnate, căci voiesc ca naţia rumânească să cunoască cât te iubesc şi te cinstesc”. Înălţimea Sa, răspunzând că “chipul Mărirei Sale era tipărit în fundul inimii Înălţimii Sale şi că portretul cu care binevoia să-l cinstească va fi ca un farmec mântuitor pe care îl va chema întru ajutor la împrejurările cele grele”, Mărirea sa urmă a zice: “Ai dreptate să gândeşti într-acest chip; cere ajutorul mieu, şi nu-ţi va lipsi. Ca să-ţi dau o mai mare dovadă de încrederea ce am în persoana ta, iată că fac pentru tine ceea ce încă n-am făcut pentru nimeni: îţi dăruiesc tunuri, şi acest dar, care este cu totul personal pe seama ta, îl fac din singura mea voinţă şi din pornirea inimii mele. Am dat porunci să-ţi înlesnească toate trebile şi, de mai ai trebuinţă de ceva, arată-mi fără sfială”. Înălţimea Sa s-a plecat spre semn de recunoştinţă. După săvârşirea aceştii ţerimonii, I. Sa a mers de a făcut vizite pe la d.d. miniştri şi cei mari ai Împărăţiei.

La 6 Mărirea Sa a trimis decoraţiile persoanelor pe care Înălţimea Sa a binevoit a le recomanda, şi ale cărora nume se vor publica deosebit.

Tot într-această zi, Înălţimea Sa a făcut vizitele de plecare pe la d.d. ambasadori, care s-au grăbit a le întoarce cu cele mai frumoase expresii de recunoştinţă.

La 7, I. Sa, îndeletnicindu-să la lucru până la 3 ceasuri după amiaz, a pornit din Constantinopol cu vaporul “Seri-Pervaz”, la 4 ceasuri după-amiază, şi a doua zi seara a sosit la Chiustende la 8 ceasuri. La 10 octomvrie, plecând de la Chiustende, a rămas în noaptea dintâi pe Dunăre între două ostroave vre-o patru ceasuri, din josul Silistrii, şi în cea de al doilea, cu trei ceasuri, din josul Giurgiului, şi a treia zi, la 12 octomvrie, a sosit la Giurgiu la 10 ceasuri de dimineaţă.

Rumânie! Iată-ţi mirele: a înfruntat primejdii; a vărsat sudoare şi osteneli; nici-o jertfă n-a fost mai presus de dorinţa de a te ferici. Acum vine împovărat de cinstiri şi de daruri preţioase; priimeşte-l cu dragoste; arată-i supunere nefăţarnică uneşte-ţi fiii împrejurul strălucitorului scaun, şi conlucrează din inimă la îndeplinirea frumoaselor lui cugetări, ca să se poată săvârşi marea faptă a mântuirei tale!

[Nesemnat],
“Vestitorul românesc”, VII, 1843, nr. 83, marţi 19 octombrie,
p. 329-330.

Note

1 Leopold Mayer, fratele doctorului Johann Mayer, protomedic în ţara Românească.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU