Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

II. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu prin ŢarĂ
(august-septembrie 1844)

1. Scrisoare relatând începutul cĂlĂtoriei (august 1844)

La 22 ale curgătoarei luni, M. S. Prea-înălţatul nostru domn, pornind din Capitală la 3 ½ ceasuri după amiază ca să viziteze câteva oraşe din Prinţipat, a sosit seara la 10 ceasuri la Târgovişte, cu o ploaie foarte repede, care a zădărnicit silinţele dregătorilor şi ale orăşanilor pentru întâmpinarea strălucitului oaspeţ după toată cuviinţa. Casele d-lui paharnicului Constantin Văcărescu1, cârmuitor al judeţului, era pregătite cu îndestul gust pentru priimirea M.Sale; la scară fu priimit de toate dregătoriile oraşului, iar sus în capul scării de eleganta doamna Ilinca Văcăreasca2. A doua zi, M.S. a priimit dregătoriile şi când s-au înfăţişat maghistratul, cu pâine şi sare, rugându-să totdeodată I. Sale ca să se milostivească a lua în băgare de seamă nenorocita stare a oraşului, şi a revărsa asupră-i o rază de mângâiere spre dezvoltare şi înflorire, M.S. a răspuns:

“Preţuim foarte simţimentele ce ne înfăţişează orăşanii târgovişteni. Este firesc lucru ca ei să vază cu bucurie şi dragoste pe Prinţul şi oblăduitorul ţării, căci nu este loc aici care să nu aducă aminte că acest oraş a fost leagănul Domniei, şi strămoşii lor, totdeauna supuşi şi credincioşi, au fost cei dintâi a ei sprijinitori. Aceasta este îndestulă dovadă de mulţumire ce urmează a avea şi Noi, văzându-ne în mijlocul Dumneavoastră. Prinţul român viind în oraşul Târgovişte, să socoteşte ca un fiu care, după o îndelungată lipsă, s-ar întoarce în casa părintească”3.

A doua-zi, M.S. a revezuit cârmuirea, tribunalul şi maghistratul; s-au mulţumit, făcând însă uneori băgări de seamă cu străşnicie, iar alteori dând povăţuiri părinteşti pentru grăbirea pricinilor şi paza legiuirilor întocmite. Trecând la temniţă, a cercetat pe arestanţi şi a iertat pe doi, căzuţi în vini mai uşoare. În sfârşit, a mers de a vizitat cu smerenie şi cu inimă obidită măreaţa Mitropolie4, uriaşa culă şi biserica ce au mai rămas din vechea curte domnească5. Nu să putea sătura de a privi cu sufletească durere şi întru toate amărunturile lor aceste ruine, tristă şi năpăstuită rămăşiţă din monumentele slavei strămoşeşti, şi a poruncit a se drege şi a se preînnoi îndată aceste falnice zidiri ca să scape de ghearile vremii şi să slujască de pomenire mângâietoare pentru ţărâna vitejilor ce le-au întemeiat şi de îndemn puternic urmaşilor ca să-şi aducă aminte ceea ce au fost şi ceea ce pot fi de va domni la dânşii numai o credinţă curată către Dumnezeu, unirea şi mângâietoarea iubire a binelui obştesc.

Sculaţi-vă, umbre dragi, spuneţi strănepoţilor voştri că pe câtă vreme înfrăţirea a stăpânit inimile şi braţele voastre, v-aţi păstrat drepturile neclintite, aţi înfruntat armii numeroase, şi aţi purtat Vulturul ţării6 triumfător prin staturile acelora care, văzându-vă puţini la număr, vă socotea pradă uşoară. Supuşi iarăşi cum îndată ce zavistia v-a dizghinat, încât fiecare să mărginească Patria în sine, iar nu să se socotească pe sine rob al ei, pusteire a venit peste voi, şi de nu să ivea din vreme în vreme câte un erou izbăvitor, numele vostru s-ar fi şters din cartea neamurilor.

M.S., pornit din înfocată râvnă pentru restatornicirea monumentelor celor vechi, a fost făcut punere la cale de a preînnoi şi mănăstirea Dealului7. La 24 ale aceştia a pornit de la Târgovişte în toată pompa şi mergând la numita mănăstire, fu întâmpinat la uşa sfintei biserici de Prea-sfinţia Sa părintele arhiereu Acachie Laodichias. Şi după cântarea obişnuitului Te-Deum, M.S. s-a închinat la sfintele icoane şi, întorcându-să, a zărit smerita piatră ce acopere capul lui Mihai Vodă Viteazul, a încrucişat mâinile pe piept, a privit-o un minut cu întristare şi suspin, apoi, simţindu-să pătruns de un fior care este privilegiu dumnezeesc numai al sufletelor celor mari, a îngenuncheat cu ochii plini de lacrămi şi a sărutat-o oftând. Numeroşii privitori, ce sta împrejur, au rămas în uimire. Această şcenă, care de a patra oară se reproduce acum în istoria omenirei, dovedeşte nestinsul dor al unui suflet preursit de cel Prea-puternic pentru fapte mari.

O, ţărână sfântă!8 Odor prea scump românilor! Tu ai fost mai cu osebire podoaba şi fala României! Patria era acoperită de negura apăsării, fiinţa ei să amerinţa a fi prada pieirei, geniul tău cel înalt se deşteaptă, întinde crunta-i privire asupra suferinţelor fraţilor tăi, se îmbărbătează, îşi închipuieşte marea faptă a dezrobirei şi România, lepădându-şi văşmântul de fală, să vede deodată, prin ocrotirea puternicului tău braţ, nu numai mântuită de geamătul ce o sfâşia, ci încă înălţată în rândul staturilor celor mai înfricoşătoare. La glasul tău, tot românul s-a făcut erou. Numele tău insufla groaza pretutindinea. Răsăritul şi apusul s-au cutremurat de iscusinţa minţii tale, de nepilduita ta vitejie şi mărimea sufletului tău şi de colosalele tale întreprinderi. Ai zburat ca un fulger prin staturile ce voia să-ţi stăvilească măreaţa păşire şi trăznitul mâniei tale le-a zdrobit.

Umbră dragă! Solia ta a fost mare; dar răutatea şi pisma au curmat-o pe câmpiile Tordei prin vânzarea cea mai cumplită. Fie! Ai făcut îndestul pentru veşnica slavă a numelui tău şi prin urmare a României. Cu toate acestea, ai zăcut veacuri întregi uitat şi părăsit supt această smerită piatră. Saltă însă, ţărână sfântă, saltă, simţindu-te astăzi udată de duioasele lacrămi ale unui al tău urmaş, care, suindu-se pe strălucitu-ţi scaun, a venit să depuie asupra mormântului tău prinosul recunoştinţii şi al veneraţiei tale şi totdeodată să-ţi ceară inspiraţii mântuitoare.

Înalţă-te, o, umbră trufaşă! Întinde către dânsul braţele tale, priimeşte-l supt acoperământul tău, întăreşte-l în necazuri, însoţeşte-l în toate chibzuirile lui şi slujaşte-i de model şi povăţuitor la împlinirea grelelor datorii ce sunt puse asupră-i. Este vrednic a şedea pe scaunul ce tu ai slăvit. Are suflet mare, sentimente frumoase şi cugete înalte. Lui a fost păstrat să-ţi aşaze ţărâna într-un lăcaş, potrivit marelui tău nume, şi să dea cea dintâi pildă românilor a veni în toţi anii să-ţi împodobească mormântul cu cununi drept meritate, ca să-l ude cu lacrămi de recunoştinţă. Frumoasa povestire a izbânzilor tale este catehismul adevăratului român cetăţean. Fă ca şi dorul lui să se împlinească, şi atunci nepărtinitoarea istorie îl va aşeza alăturea cu tine, şi ca un odor deopotrivă scump îl va trece din generaţie în generaţie până la plinirea veacurilor.

Următoarea inscripţie ce s-a găsit pe [piatra] ce acopere capul lui Mihai Vodă Viteazul:

“Aici zace cinstitul şi răposatul cap creştinului Mihai, marele voevod, ce a fost Domn ţărei Româneşti şi Ardealului, şi al Moldavii. Cinstitul trup zace în câmpii Turdei, şi când l-au ucis nemţii a fost leatul 7.019, luna lui Octomvrie 8 zile. Această piatră o au pus jupan Radu Voevod şi jupâneasa Roxandra”.9

Mănăstirea Dealului,
1844, august 24,
S.M.

[P.S.] Tot astăzi M.S. a vizitat şi ctitoricescul schit al Viforâtei10, unde a fost priimit cu toată cuvenita pompă şi a rămas foarte mulţumit de buna orânduială ce să păzeşte într-însul. Mâine la 25 porneşte la Câmpu-lung.

În toată vremea petrecerii M.S. aici, oraşul Târgovişte a fost luminat foarte frumos şi bande de muzici naţionale desfăta pe numeroşii privitori orăşani, cum şi mulţumea streinilor ce au venit din învecinatele locuri.

D.d. cârmuitorul, mădularele judecătoriei, prezidentul maghistratului11, profesorul şcoalei normale, despre a căria stare M.S. a rămas foarte mulţumit, şi cei însemnaţi boieri ai oraşului fiind poftiţi la masa M.S., d. prezidentul judecătoriei a închinat pentru sănătatea şi buna venire a I.S., iar M.S. purtând toast a răspuns: “Pentru fericirea oraşului Târgovişte şi pentru sănătatea orăşanilor”.
Târgovişte,

S.M[arcovici]
“Vestitorul românesc”, VIII, 1844, nr. 68, marţi 29 august,
p. 269-270.

 

Note

1 Paharnic Constantin Văcărescu (1808-1887), cârmuitorul judeţului Dâmboviţa, viitor mare logofăt.
2 Ilinca Văcăreasca: soţia lui Constantin Văcărescu, fiica vornicului Lenş.
3 Târgovişte, “casă părintească”: aluzie la calitatea oraşului de reşedinţă a vechilor domni ai ţării Româneşti.
4 Biserica Mitropoliei din Târgovişte, construcţie monumentală ridicată de Matei Basarab, distrusă în secolul al XIX-lea (Vezi V. Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1976, p. 97).
5 Curtea domnească din Târgovişte, construcţie începută în timpul lui Mircea cel Bătrân, ulterior, completată sau reparată de alţi domnitori: P.Cercel, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu.
6 “Vulturul ţării” = stema ţării Româneşti, vulturul cu crucea în cioc.
7 Mănăstirea Dealul = construcţie ridicată în prima jumătate a sec. al XV-lea, în deceniile III-IV; reconstruită de Radu cel Mare în anii 1499-1501 şi terminată de Vlăduţ-Vodă (1510-1512); a fost zugrăvită de Neagoe Basarab, apoi reparată şi zugrăvită de Constantin Brâncoveanu; în sfârşit, refăcută de Gheorghe Bibescu, în atenţia căruia această mănăstire se afla cu prioritate.
8 Fragmentul de la această primă relatare, începând cu “O, ţărână sfântă!”…şi încheind cu “…plinirea veacurilor”, a fost publicat şi de G. Bariţiu în “Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, 1844, p. 319-320.
9 Inscripţia era publicată de către S. Marcovici şi separat, cu un scurt comentariu, în “Vestitorul românesc”, VIII, p.270, aceeaşi inscripţie urmând a fi publicată şi în Tezaur de monumente istorice, t.I, p.394-395.
10 Mănăstirea Viforâta, din judeţul Dâmboviţa, construită spre jumătatea sec. al XVI-lea (Vlad Înnecatul).
11 Prezidentul maghistratului Târgovişte: probabil pitarul Polizache Panaiot (Cf. “Almanahul Statului”, ţara Românească, pe anul 1844, lista magistraţilor, p.77-79).

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU