Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

II. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu prin ŢarĂ
(august-septembrie 1844)

3. A treia scrisoare relatând cĂlĂtoria prin ŢarĂ
(august-septembrie 1844)

M.S., pornind din Câmpu-lung la 28 ale acestii luni, la 7 ceasuri de dimineaţă, după o călătorie de trei ceasuri prin cele mai magice dealuri şi văi, ce ţărmuiesc râul Târgului şi râul Doamnei, fu priimit la hotarul judeţului Argeş de cârmuitor, însoţit de cetele dorobănţeşti, cu steagurile lor, de maghistrat, cu pâine şi sare, de toate celelalte dregătorii şi de fruntaşii oraşului Piteşti, împreună cu un mare număr de lăcuitori, şi dus în pompă la oraş.

Îndată după sosire, a făcut revizie deosebitelor canţelarii publice, de care a rămas mulţumit: a şcoalei1, unde a hărăzit daruri la fetiţele şi la băieţii care au răspuns mai bine la cercetarea ce li s-a făcut; la pansion, unde asemenea a făcut obişnuita generozitate, la spitalul întocmit pentru uşurarea pătimaşii omeniri şi la temniţă, unde a dat dovezi de părintească milostivire, iertând din vinovaţi. După aceea, a priimit în audienţă solenelă o diputaţie din fruntaşii oraşului şi pe d.d. dregători, apoi s-a îndeletnicit la căutarea jelbilor. La masă au fost poftiţi d.d. cârmuitorul, dregătorii, fruntaşii oraşului, d. profesor, şi s-au purtat deosebite toasturi. Seara tot oraşul a fost iluminat.

A doua-zi, M.S., plecând la 12 ceasuri, şi răzbătând cele mai plăcute privelişti, a sosit la 7 ceasuri seara la Olt.

La malul cel stâng al acestui râu se aşezase un cort frumos de verdeaţă iar pe malul cel drept se şiruiesc lângă apă trei cete de dorobanţi şi la spatele lor, mai sus, pe deluleţe, o mulţime de norod într-o lungime de 200 stânjini. De obişnuitul pod umblător se legase un alt podişor, aşternut cu postav roşu, învălit cu un pavelion iarăşi roşu, pe patru stâlpi, având la amândouă capetele lui îndoite arcuri de triumf, cu ghirlande, şi în mijloc un jăţ şi o masă pe care era aşezat un buchet de flori, foarte frumoase, înconjurat de o cunună. Îndată ce M.S., odihhninu-se vreo câteva minute, a intrat în pod, cetele dorobănţeşti au început a slobozi focuri, şase tunuri a bubui, artifiţia a răzbate văzduhul, norodul a striga ura şi iluminaţia a se aprinde ca prin farmec, de la marginea râului, pe câmp şi prin oraş, până la sfânta episcopie a Râmnicului.

Oltule! Martor a atâtor lupte sângeroase şi producător de eroi; potoleşte turbatele-ţi valuri şi priveşte-te lin şi cu mândrie prin însăltătoarea luncă ce se întinde cu nemărginire împrejuru-ţi. Vezi că porţi în sânu-ţi un fiu al tău, odor scump Românilor, şi plin de cugete înfocate pentru reînvierea şi adăogirea slavii strămoşeşti.

M.S., însoţit de această paradă, a mers la biserica sfintei episcopii unde a fost priimit de Prea-sfinţia sa părintele arhiereu Nifon Bozianu, vicarul sfintei Mitropolii, cu un cuvânt frumos.2 După ce s-a cântat Te-deum, I.S. s-a întors prin iluminatul oraş la lăcaşul ce s-a fost gătit.

A doua-zi, făcând revizie pe la toate canţilariile publice, la şcoala normală, la seminar şi la temniţă, a arătat şi cu acest prilej obişnuita-i generozitate, iertând vinovaţi şi hărăzind daruri. Îndată după aceea s-a dus la Ocnele Mari, a vizitat temniţa, cazarma, puţurile lucrătoare de sare şi, mulţumindu-să, a gratificat pe soldaţi şi pe lucrători şi a iertat din cei osândiţi. La întoarcere, M.S. fu întâmpinat de maghistratul oraşului Vel-ocnă cu pâine şi sare.

Sosind la Râmnic, s-a pus la masă unde au fost poftiţi fruntaşii oraşului, dregătorii şi d. profesorul şcoalei normale3. Făcându-se închinare în sănătatea strălucitului oaspeţ, M.S. a răspuns: “Pentru fericirea oraşului Râmnicul”. A priimit în audienţă pe cei ce au avut trebuinţă a-i mărturisi păsul şi a cere mângâiere, a făcut chibzuire asupra unor trebuinţe privitoare la dezvoltarea judeţului, a dat ajutor celor întrebuinţaţi, după cum a urmat şi în toate celelalte oraşe.

Şi a treia-zi, 31 august, pornind la 10 ceasuri, a sosit la 2 ceasuri după amiază la ctitoriceasca şi frumoasa mănăstire Dintrunlemn4. Aci fu priimit de soborul maicilor cu toată cuvenita cinste şi respect. Această mănăstire este zidită de răposatul Constantin-vodă Brâncoveanul Basarab, şi să ţine în cea mai bună orânduială şi curăţenie. Plecând la 2 ceasuri, a sosit la 4 ceasuri la mănăstirea Bistriţii5, a căria proastă stare cercetând-o cu de-amăruntul a şi dat porunci să se prenoiască începându-să lucrarea chiar la anul viitor.

Alăturea cu această mănăstire curge râul Bistriţa, ale căruia izvoare înfăţişază una din cele mai rari şi mai măreţe privelişti cu care să poate făli globul nostru. Două stânci de piatră de o înălţime colosală şi spăimântătoare se prelungesc într-o depărtare ca de un ceas, apropiate una de alta. Apa cea mai limpede şi cea mai rece izvoraşte de supt aceste stânci în şiroaie nenumărate şi spumoase şi şerpoind prin bolovani de piatră, sau şi de marmură, să unesc la gura stâncilor şi formează râul. Grozavele blocuri de piatră ce să par a fi atârnate de cer şi stau amerinţătoare deasupra corpului privitorului, o singurătate sălbatică, o lumină închisă şi urletul şiroaelor înfiorează sufletul, încât cel mai necredincios se simte cu desăvârşire smerit şi silit a striga: “Mare eşti Doamne; şi minunate sunt făpturile mâinilor Tale”. La mijlocul stâncii din stânga este o peşteră având într-însa şi o bisericuţă săpată în piatră iar pe la jumătatea stâncii din dreapta să află zidită pe o poiană frumoasă vechea mănăstire a Arnotii6, care păstrează cu un fel de evlavie mormântul lui Matei vodă Basarab, alcătuit de marmură italică săpată cu mare iscusinţă.

Pornind dela Bistriţa la 6 ceasuri seara, M.S. a sosit la 7 ceasuri la falnica mănăstire Horezu7. Acest lăcaş dumnezeesc este foarte măreţ şi întru adevăr vrednic de întemeietorul lui, Constantin Vodă Brâncoveanul. Cuvioşia sa, arhimandritul Hrisant, năstavnicul lui, mişcat de o adevărată cucernicie către cele sfinte, îngrijaşte cu neadormire nu numai a-l ţinea într-o stare prea plăcută şi pilduitoare şi a îndeplini orânduielile ctitoriceşti, ci încă a împodobi clădirile cele în fiinţă, şi a îmbogăţi mănăstirea cu zidiri elegante, aducătoare de venit şi îndestulătoare pentru călători.

Fie-vă ţărâna uşoară, o, voi suflete iubitoare de omenire, care aţi jertfit strădanii şi avere ca să înălţaţi lui Dumnezeu altare de închinăciune, şi sărmanilor lăcaşuri de scăpare!!! Facerea de bine apropie pe om de Dumnezeire. Pătimaşa omenire ale căreia chinuri s-au uşurat de aceia ce, ferindu-se de înfiorătoarele blesteme legate prin testamenturile voastre, au urmat întocmai după sfânta voastră voinţă, solesc şi acum, după trecerea atâtor veacuri, către Împăratul ceresc pentru iertarea păcatelor, şi veţi afla plata înmiită la scaunul dreptului Judecător, unde lacrăma văduvii şi ruga sărmanului să ascultă cu părintească duioşie.

La 1-i septembrie, M.S., pornind la amează dela Horez, a sosit la 2 ceasuri la mănăstirea Polovraci8, aşezată la poalele a doi munţi de piatră din care izvoraşte Olteţul, cu un vuet cu atât mai plăcut, cu cât poziţia acestor doi munţi este foarte priincioasă de a priimi, a răzbate prin stânci şi a reîmpinge sunetul, închipuind o armonie grozavă de răsunet. M.S. a vizitat cu osebită băgare de seamă toate curiozităţile şi după ce a făcut în mănăstire gustare, pregătită cu toată îmbelşugarea de părintele Hrisant Horezeanu, supt a căruia îngrijire să află şi acest lăcaş, a plecat şi însoţit de d. cârmuitor, de d.d. dregători şi de lăcuitorii oraşului, a intrat seara prin cea mai frumoasă iluminaţie în Târgu-Jiului, unde a tras la casele d. serdar Dincă Roşianu.
Târgu-Jiul,
1844, septembrie 2

S.M[arcovici]
“Vestitorul românesc”, VIII, 1844, nr. 71, sâmbătă

9 septembrie, p. 283-284.

Note

1 La Piteşti, “Almanahul Statului” pe anul 1844 înregistrează ca profesor al şcoalei normale pe pitarul Nicolae Simonide; cu prilejul vizitei domnitorului, se pare, părinţii elevilor l-au reclamat pe dascăl, deşi relatarea nu aminteşte de acest incident (Cf. G.D.Iscru, op.cit., p. 88-89).
2 Prezidentul maghistratului Ocnele Mari: probabil Nicolae Nisipeanu (Cf. “Almanahului Statului”)
3 În “Almanah” pe anul 1844 ca profesor la şcoala publică din Râmnicu-Vâlcea figurează pitarul Gheorghe Serghiad; după încheierea vizitei lui Bibescu au survenit din dispoziţiile lui Petrache Poenaru schimbările de dascăli la care se referă G.D.Iscru, op.cit, p. 88-89; în locul lui Gheorghe Serghiad la Râmnicu-Vâlcea vine C.Codreanu, iar Gheorghe Serghiad trece la Piteşti, Nicolae Simonide, cel “reclamat”, fiind avansat ca revizor şcolar.
4 Mănăstirea Dintrunlemn, din com. Frânceşti, judeţul Vâlcea, a fost ridicată de Matei Basarab în anii 1635-1636, pe locul unui vechi schit, din sec. XVII-XVIII datând remarcabilele sale picturi murale.
5 Mănăstirea Bistriţa, din judeţul Vâlcea, ctitorie a boierilor Craioveşti, înainte de 1491, apoi refăcută în 1519; apoi, din nou, în 1683, de marele spătar Constantin Brâncoveanu; în sfârşit, reconstruită în stil gotic sub domnitorul Gheorghe Bibescu, în 1846, după vizita la care ne referim; ulterior, în 1855, pictată de Gheorghe Tătărescu (Vezi V.Drăguţ, op.cit., p. 56).
6 Mănăstirea Arnota, judeţul Vâlcea, a fost construită de Matei Basarab pe locul unui vechi schit, cu picturi murale din sec. al XVIII-lea şi unde se află, în pronaos, mormântul lui Matei Basarab.
7 Mănăstirea Hurez, din judeţul Vâlcea, principala ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu, ansamblu arhitectonic de mare valoare, cu picturi din epocă.
8 Mănăstirea Polovraci, ridicată în faţa cheilor Olteţului la sfârşitul sec. al XV-lea; rezidită apoi, în 1647, de Danciu Pârâianu, cu picturi de la începutul secolului al XVII-lea realizate de meşteri de la mănăstirea Hurez (Ibidem, p. 239-240)

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU