Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

II. RelatĂri privind cĂlĂtoria domnitorului
Gh. Bibescu prin ŢarĂ
(august-septembrie 1844)

4. A patra scrisoare relatând partea finalĂ a cĂlĂtoriei
la locuri Şi monumente istorice (septembrie 1844)

La 1-i septembrie, M. Sa, intrând în Târgu-Jiului, locul naşterii M.S., a priimit în cort pe toţi boierii orăşani şi i-a poftit să-i arate trebuinţele cele mai neapărate, a cărora îndeplinire ar putea să aducă înflorire oraşului.

A doua-zi, îndeletnicindu-se cu căutarea numeroaselor jelbi până la 12, a mers în revizia canţelariilor publice, de care s-a mulţumit, şi a temniţii unde iarăşi a iertat pe arestanţii cei căzuţi în vini uşoare. La masă au fost poftiţi d. dregători şi boierii orăşani, şi s-a purtat toast în sănătatea M.S., care a răspuns: “Pentru fericirea şi înaintarea oraşului”.

La 6 ceasuri după amiază, pornind la moşia I.S., Stăneşti, ce să află în apropiere de oraş, la întoarcere fu întâmpinat de dame şi de toţi boierii în mijlocul frumosului pod după râul Jiului, ce curge falnic alături cu oraşul, şi introdus într-un pavilion elegant, gătit cu colore naţionale, pe apă. În dreptul acestui pavilion mai este clădit unul mai mare care slujaşte de loc de odihnă şi de petrecere orăşanilor ce merg la încântătoarea preumblare făcută între ramurile Jiului. Pavilionurile, aleea, podurile era iluminate cu îndestul gust prin strălucirea d. marelui clucer Coţofeanu1, cârmuitorul judeţului şi a d-lor boierilor orăşani. Zgomotul şiroaielor Jiului, luptându-să cu mulţimea pietroaselor stavili ce însuşi târaşte în mânia sa, sunetul muzicei naţionale, simpla eleganţă a damelor, dulcea şuierare a zefirului prin desele frunzi a bătrânilor stejari, umplea sufletul de negrăită desfătare.

La 10 ceasuri din noapte, M.S. s-a întors la lăcaş, trecând pe supt felurite arcuri de triumf cu transparente iluminate, a căutat jelbi până la 11, şi simţindu-să pătruns de osteneală s-a tras în cabinet. A treia zi, în 3 septembrie, a dat audienţă la cei ce au dorit să se înfăţişeze, a înălţat în ranguri pe cei ce s-au arătat cu slujbe plăcute, şi [la] 1 ceas după amiază-zi pornind, la 6 seara a sosit la mănăstirea Tismanii2.

Aci scena s-a schimbat deodată. Doi munţi de piatră acoperiţi de stejari, de fagi şi de castani stufoşi, şi despărţiţi de râuleţul numit Tismana, slujesc de intrare şi se prelungesc spre Carpaţi. După o călătorie de un ceas prin această vale neguroasă şi înfiorătoare, privirea se îngrozeşte de colosala înfăţişare a unei stânci de piatră asvârlită de o mână prea puternică în coasta unui munte de piatră, săpată pe dedesupt de mulţimi de peşteri fireşti, în felurite forme sălbatice, şi sfârşiată prin doi cataracţi care se prevălesc în şiroaie spumoase pe grupuri şi pe seturi de piatră. Deasupra aceştii stânci, la marginea despre apus, se înalţă un munte iarăşi de piatră ca de una sută stânjini, tăiat în linie perpendicolară şi vărsând din sânu-i acea apă care formează cataracţii. Aci, pe această întâia stâncă, este zidită mănăstirea Tismanii, ca o cetate fioroasă şi neapropiată.

Mari cu adevărat aţi fost, o, slăviţilor strămoşi, mari au fost cugetele voastre, măreţe au fost şi făpturile mâinilor voastre. Nimic nu a putut covârşi a voastră statornică voinţă şi râvnă. Greutăţile cele mai mari vi s-au părut stavili uşoare. O! ce nu face frumosul sentiment al slavei celii adevărate, sprijinit de o credinţă nefăţarnică în Dumnezeu!

M.S., cercetând cu de-a-măruntul această mănăstire, a dat porunci de a se preînoi cât mai îngrab, păstrându-să, pă cât va fi prin putinţă, caracterul ei cel vechi spre vecinica pomenire răposaţilor întru fericire întemeietori.

Mâind noaptea aci în mănăstire, împreună cu toată suita, M.S. a pornit a doua zi de dimineaţă, în 4 septembrie la 10 ceasuri, şi seara la 9 ceasuri a sosit la Turnul Severinului, însoţit de d. paharnicul Filişanu3, cârmuitorul judeţului, care l-a fost întâmpinat la hotar şi de mulţime de boieri judeţeni şi orăşani. Din pricina necurmatelor ploi ce au ţinut trei zile, M.S. abia a putut vizita tribunalul şi cârmuirea, a căutat toate jelbile şi a dat audienţe. Graţioasa sa, îndatoritoarea damă Filişancă, care s-a norocit a priimi în gazdă pe M.S., înfăţişându-i la scară o cunună de flori alese, n-a încetat de a se sili în tot chipul să mulţumească pe strălucitul oaspeţ şi numeroasa-i suită şi a tras întru adevăr iubirea şi dragostea tutulor.

La cinci septembrie, M.S., înălţând şi aci în ranguri pe cei ce le-au fost meritat prin slujbe plăcute, şi plecând la un ceas după amiază, a petrecut noaptea la derăpănata mănăstire Strehaia4; a doua zi, 6 septembrie, de dimineaţă, făcând şi aci punere la cale pentru reînnoirea ei, a plecat la 6 ceasuri, şi după o călătorie de trei ceasuri a sosit la hotarul judeţului Dolj.

La hotarul acestui judeţ, M.S. fu întâmpinat de d. marele postelnic Ioan Bibescu5, însoţit de cetele dorobănţeşti şi dus în triumf pompos până la marginea oraşului Craiovii, unde maghistratul6, împreună cu toţi dregătorii, cu toţi boierii şi cu toate breslele neguţătorilor, priimiră pe I.S. prin înfăţişare de pâine şi sare şi cu cele mai veselitoare şi necontenite strigări de ura, şi duseră pe strălucitul oaspeţ la paradă şi supt felurite arcuri de triumf la lăcaşul d-lui marelui postelnic, gătit cu cea mai mare eleganţă şi cu un gust rar. La scară fu întâmpinat de Excelenţia lor d.d. miniştri, de dumneaei marea postelniceasă Ana Bibeasca7, care înfăţişă I.S. o cunună de cele mai rari şi mai alese flori. Îndată după aceea, M.S. a priimit pe orăşani în corp, zicându-le că, având a petrece puţine minute între dumnealor, îi pofteşte să-i facă cunoscute trebuinţele oraşului spre a să chibzui cele de cuviinţă şi că aci socoteşte de prisos a revezui canţelariile publice, căci, cercetându-le în toamna trecută, a rămas foarte mulţumit de toate dregătoriile şi este încredinţat că trebile să caută cu aceeaşi râvnă şi silinţă.

A doua zi, în 8 septembrie, M.S. a mers în pompă la cea cu adevărat frumoasă biserică a Maicii Domnului, zidită prin străduirea epitropului şi vornicului Gheorghie Oteteleşanu8. După săvârşirea sfintei slujbe, M.S. întorcându-să acasă, a căutat jelbi, a dat audienţe şi apoi a mers de a vizitat şcoala, cazarma şi temniţa. La şase au fost poftiţi d.d. dregătorii şi fruntaşii oraşului şi după închinări pentru buna venire a M.S., strălucitul oaspeţ a mulţumit prin alt toast purtat pentru fericirea oraşului şi întru sănătatea orăşanilor.

Ca să facă mai plăcută petrecerea M.S. în Craiova, d. marele postelnic Bibescu a dat seara un bal la o grădină ce o are la marginea oraşului.

Aci tot condeiul rămâne înmărmurit şi numai prin via privire să poate înţelege frumuseţea şi farmecul ce au simţit cei poftiţi. Grădina, a căria întindere este foarte mare, era iluminată în toate părţile, încât se părea coprinsă de o văpaie. Toate aleele era ţărmuite de lumini foarte dese, având din distanţă în distanţă felurite arcuri de triumf şi embleme luminoase. Două pavilioane, din care unul clădit acum în formă poligonă chinezească, era mobilate foarte bogat şi cu un gust rar, şi iluminate cu astfel de întocmire, încât luminile, răsfrângându-să prin colosalele oglinzi ce împodobea păreţii, amăgea privirea. Adunarea cea mai numeroasă şi mai aleasă venise din vreme. M.S., plecând la 7 ceasuri de acasă, prin bubuirea focurilor de artifiţie ce se aşezase în curtea casei, a mers la grădină şi la intrare fu întâmpinat de toată adunarea în sunetul frumoasei muzici ostăşeşti şi a altor focuri de artifiţie.

Dar ceea ce a adus în uimire pe privitori este artifiţia ce s-a dat pe marginea heleşteului. Bombe, rachete, buchete înfocate răzbătea văzduhul; figuri înflăcărate, când cu ţifra M.S., când cu armele ţării, când supt alte embleme, insufla plăcere şi mirare. Deodată cerul s-a acoperit de un buchet foarte mare de focuri de toate feţele, şi din sânul lui să asvârlea stele luminoase care să cumpănea în văzduh, şi în coborârea lor să prefăcea în candelă. Acest bal a fost unul din cele mai frumoase ce s-au dat în ţara Rumânească. Dulcea lumină a lunii, preumblându-să falnică pe un cer senin, contribuia a înfrumuseţa petrecerea. D. marele postelnic Bibescu, împreună cu blajina şi cu atât mai nobila cocoană a dumisale, cu cât priimirea amândurora este foarte dulce şi îndatoritoare către toţi, privighia cu neadormire spre mulţumirea privitorilor. M.S., trăgându-să la 9 ceasuri, jocurile au urmat până la miezul nopţii.

Dar nu este dat omului să guste o bucurie neîmpărtăşită de mâhnire. D. vornicul Gheorghe Otetelişanu, răposând la 6 septembrie, s-a înmormântat la 8, cu toată cuvenita cinste. Moartea acestui bărbat drept şi nepărtinitor în datoriile sale cele publice, iubitor şi curat la inimă în relaţiile sale cele prieteneşti, ocrotitor şi reazăm al unei familii număroasă, precum şi al sărmanelui şi al celui năpăstuit, a adus jale în inimile orăşanilor, şi să poate socoti o pagubă mare pentru oraşul Craiovei.

La 9 septembrie, M.S. a căutat iarăşi jelbi, a iertat din cei osândiţi, a împărţit ajutoare pe la cei întru nevoi şi strâmtorare, a făcut vreo câteva înălţări în ranguri şi la 1 ceas după amiază, pornind spre Capitală, s-a întâmpinat de d.d. cârmuitori ai judeţelor Romanaţi, Olt, Vlaşca şi Ilfov9, şi după ce a petrecut noaptea la satul Ciolăneşti, a doua-zi a sosit în Capitală, la 3 ceasuri după amiază, în deplină sănătate.

[Nesemnat],
“Vestitorul românesc”, VIII, 1844, nr. 73, marţi 12 septembrie,
p. 287-288.

Note

1 Mare clucer Gheorghe Coţofeanu, cârmuitorul judeţului Gorj (Cf. “Almanahul Statului” pe anul 1844), din neamul boierilor Coţofeni, originari din localitatea Coţofeni, de lângă Craiova.
2 Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj, a fost întemeiată de călugărul Nicodim (1375-1378), reconstruită apoi de Radu cel Mare (1495-1508); a fost restaurată de Matei Basarab, iar apoi, în stil neogotic, în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu, după vizita la care ne referim (1844-1848).
3 Este vorba de paharnicul Dimitrie Filişanu, cârmuitorul judeţului Mehedinţi, din familia boierilor olteni stăpâni ai Filiaşilor.
4 Dama Filişanca: soţia paharnicului Dimitrie Filişanu.
5 Ioan Bibescu, mare postelnic, fratele mai mic al domnitorului, la această dată, cârmuitor al judeţului Dolj.
6 Preşedintele maghistratului Craiova era probabil marele clucer Dincă Zătreanu (Cf. “Almanahul Statului” pe 1844).
7 Postelniceasca Ana Bibeasca: soţia marelui postelnic I.Bibescu, născută Florescu.
8 Marele vornic Gheorghe Oteteleşeanu, fiul marelui clucer Barbu Otetelişanu, decedat în septembrie 1845, în răstimpul vizitei domnitorului Gheorghe Bibescu la Craiova.
9 Cârmuitorii judeţelor Romanaţi, Olt, Vlaşca şi Ilfov, în ordine: paharnic Iorgu Geanoglu, stolnic Ion Lahovari, paharnic Dimitrie Polizu, serdar Costache Lenş (Cf. “Almanahul Statului”, ţara Românească, 1844, p. 71-73).

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU