Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

3. Un veritabil moralist, autorul “Datoriilor omului creŞtin”

Între scrierile lui Simeon Marcovici, o notă aparte, prin conţinutul ei, o constituie lucrarea intitulată Datoriile omului creştin, publicată în anul 1839. În dedicaţia către domnitorul Alexandru Ghica găsim reconfirmat crezul iluminist al scriitorului: “Nu poate fi privelişte mai nobilă, mai frumoasă şi mai măreaţă pentru oricare fiinţă cuvântătoare, decât a vedea puterea aşezată pe tron alăturea cu înţeleapta filosofie, care, prin răsfrângerea sa asupra paşnicilor supuşi, revarsă fericirea, desputernicează năravurile cele rele, insuflă lucrarea virtuţii şi iubirea de dreptate […]1. Şi tot aici, avizând asupra conţinutului militant-patriotic al textului lucrării, aşa cum s-a remarcat mai demult2, cărturarul român face apologia ţăranului luminat, salutând hotărârea aceluiaşi domnitor de înfiinţare a şcolilor săteşti, şcoli menite să lumineze pe “tot românul”3.

Cartea dascălului de retorică de la Sf. Sava este plină de îndemnuri la viaţă creştină, dar şi la un comportament civic corespunzător cerinţelor mişcării de redeşteptare naţională. Pornind de la învăţăturile Bibliei, el explică, pe înţelesul cititorului de rând, în ce constau datoriile omului creştin şi, bineînţeles, explicaţiile se dovedesc convingătoare.

După dedicaţie urmează un Cuvânt înainte al cunoscutului episcop de Argeş, Ilarion, care citise în prealabil lucrarea, îi recunoaşte utilitatea şi o recomandă cititorilor. Tot în prefaţă, în continuare, la p. XVII-XX, S. Marcovici inserează o Precuvântare către cititori, anticipând asupra ideilor de bază ale textului, şi pe care o semnează “Traducătorul”. Sub această denumire, cu modestie, el voia să sublinieze calitatea lui de comentator al textelor biblice, aşezate ca “motto” în fruntea fiecărui capitol şi traduse de el, probabil, după o ediţie străină a Bibliei. Aici, în Precuvântare, referindu-se la sursele de inspiraţie ale cărţii, el precizează: “S-au luat de temei învăţăturile Testamentului vechi şi nou, fiindcă nu poate fi filosofie mai înaltă şi mai luminoasă decât povăţuirile acestor sfinte scrieri ,care, în curgere de atâtea veacuri, au rămas nebănuite şi au supus întunericul neştiinţei şi al păgânătăţii, triumfând asupra gravelor şi a cumplitelor războaie ce s-au pornit asupră-le”. În orice caz, amplele comentarii ale cărturarului pe marginea citatelor din Biblie alcătuiesc materia de bază a cărţii, subliniază nota ei de originalitate, precum şi meritele autorului, al cărui nume, de altfel, în această calitate, figurează pe coperta principală.

3.1. Caracterul efemer al existenŢei umane Şi rostul credinŢei

Primul capitol din cele 33 ale lucrării lui Simeon Marcovici se constituie într-un amplu comentariu privind semnificaţia Anului Nou din punct de vedere religios.

Timpul stă sub semnul voinţei Celui de sus; astăzi eşti, mâine nu eşti. Fiecare zi trăită este un dar de la Dumnezeu. Te bucuri că ai apucat Anul Nou, dar nu ştii dacă nu va fi şi ultimul al vieţii tale.

Pentru omul creştin, sărbătorirea Anului Nou este prilej de speranţă şi de încredere în Cel de sus; de speranţă, dar nu de griji nefolositoare, de proiecte zadarnice, în contul unui timp care nu ne aparţine. În raport cu caracterul efemer al timpului, tot ce putem să facem, ce este normal să facem, este să credem în Dumnezeu, să aşteptăm hotărârea Lui, bună sau rea, pentru viaţa noastră trecătoare. Aşadar, “nu năjdui cu prisos în viitorime” este sfatul moralistului; să nu ne amăgim cu “nădejdi plăcute”, cu dorinţe care urmează “a să împlini neapărat”, căci, totuşi, neîmplinindu-se, ele ne aduc mâhniri profunde, care tulbură liniştea noastră în loc să ne aducă binele aşteptat, ele ne aduc tot răul; mai mult decât atât, nu numai că ne aduc tulburări inutile, dar tocmai prin acestea din urmă ele ne fac vulnerabili, ne fac incapabili de a întâmpina “cu bărbăţie” întâmplările neplăcute, nenorocirile ce se pot abate asupra noastră.

O comportare virtuoasă, făcând numai bine în jurul tău, nu numai că atrage mulţumirea oamenilor, dar înainte de toate, această conştiinţă a unei comportări virtuoase, aduce mulţumirea de sine şi liniştea sufletească, ceea ce se constituie în veritabila şi singura bucurie a omului pe pământ. “Fericirea cea mai statornică, de care omul se poate bucura pe acest pământ se mărgineşte întru a fi el însuşi mulţumit de sieşi şi de lucrarea sa, a trăi în pace cu cugetul său, şi a dobândi cinstirea şi prieteşugul oamenilor celor de ispravă”4.

În faţa nenorocirilor, a pierderii celor dragi, a întâmplărilor nefericite, omul nu trebuie să se lase pradă deznădejdii sau disperării, căci lui îi rămâne credinţa, conştiinţa efemerităţii vieţii pământeşti şi nădejdea în viaţa viitoare. Nu numai că în faţa nenorocirii, omul nu trebuie să dispere, ci să creadă în binefacerile vieţii de apoi, dar mai mult, trebuie să se pregătească pentru aceasta din urmă prin practica virtuţii. “Tu eşti zidit şi hotărât pentru o altă lume, iar nu pentru visul cel de un minut al acestei vieţi. Nu te vei face vrednic de a fi părtaş acelei lumi, fără numai prin virtute statornică, prin înţelepciune straşnică şi printr-o mărănimie cu adevărat creştinească”5.

Dacă fericirea se raportează la practica virtuţii, la conştiinţa faptelor bune ale fiecărui om, de aici se înţelege că omul trebuie să se teamă nu de alţii, sau de întâmplări din afara sa, ci, în primul rând, de sine însuşi, adică de greşelile şi slăbiciunile proprii. “Fiinţa cea mai de temut pentru om este însuşi omul; lenevirea sau patimile sale sunt singurele pricini pentru care el are a se teme cu adevărat”. De aici şi pilda optimistă a moralistului: “Nu te teme de nimic, dacă ai destulă tărie de suflet ca să nu te temi de tine însuţi”6.

Tema exacerbării grijilor lumeşti în raport cu caracterul efemer al timpului este reluată de Simeon Marcovici şi în capitolele următoare ale lucrării. Grijile creştinului sunt drastic atenuate de credinţa în Dumnezeu; ea îi salvează pe oameni şi le aduce mult dorita linişte sufletească. “Fără un Dumnezeu, lumea nu poate fi, şi fără o credinţă statornică într-Însul nu poate fi fericire în lume”7. Însă, comportarea lipsită de griji a creştinului trebuie înţeleasă în mod nuanţat, subliniază autorul. Prin învăţătura lui Isus, “Nu vă grijiţi de ziua de mâine”, nu se înţelege neprevederea, lipsa de strădanie; ea respinge numai moliciunea şi lenevirea şi presupune munca, conform şi altui precept biblic, “Lucraţi şi vă rugaţi”. Altfel spus, îndemnul amintit priveşte numai înlăturarea acelui “neastâmpăr covârşitor care dărapănă sufletul”, care oboseşte puterile trupului şi mistuie mintea omului.

Referindu-se la exigenţele credinţei, în general, Simeon Marcovici apreciază că omul este mai apt să-şi îndeplinească datoriile creştineşti în viaţa casnică decât în singurătate. Mediul cel mai prielnic al mulţumirii sufleteşti proprii creştinului, este acela oferit de viaţa de familie. “Din toate legăturile ce se află între oameni pe pământ – scrie autorul –, acelea care unesc bărbatul cu soţia, părinţii cu copiii, fraţii cu surorile, sunt cele mai puternice şi cele mai vrednice de cinste, şi amar va fi aceluia a căruia inimă împietrită nu simte frumuseţea lor”8.

Trăsătura esenţială a familiei trebuie să fie unirea sufletească a membrilor ei; aceasta constituie elementul de bază al fericirii. “Pacea domestică este raiul pământesc, iar neunirea şi nemulţumirea între mădularii aceleiaşi familii închipuieşte iadul”9. Pacea, unirea şi fericirea unei familii se bazează pe religie, în sensul în care legea lui Hristos “stă toată în dragoste”; deci, îndeamnă moralistul, sentimentul dragostei şi al respectului reciproc trebuie să unească pe soţi, pe toţi membrii unei familii.

Pornind de la învăţătura evanghelică, “Nu este bine ca omul să fie singur!”, autorul pledează pentru instituţia căsătoriei. “Unirea bărbatului cu muierea în căsătorie atât pentru a se ajuta între dânşii la trebuinţele lor, cât şi ca să înmulţească neamul omenesc, este o făptură a înţelepciunii lui Dumnezeu”. Căsătoria, demonstrează autorul, este o instituţie de bază a societăţii. Ea “înalţă şi chiar viaţa omului, căci ne apropie mai mult de omenire, ne uneşte cu patria prin legături nedespărţite şi ne face a iubi fericirea şi a uneia şi a celeilalte”10.

Propunându-şi să dea sfaturi de comportament în familie, autorul se referă, pe rând, la datoriile creştineşti ale diferiţilor membri de familie. Tinerilor soţi, pe lângă credinţă, el le recomandă sinceritate deplină în relaţiile lor (“neascunderea” tainelor). Bărbatului, cap de familie, îi incumbă importante virtuţi: pe lângă credinţă, munca, simplitatea năravurilor ş.a. Curăţenia şi simplitatea năravurilor, înainte de toate, sunt de natură să facă din bărbat o pildă pentru ceilalţi membri ai familiei. Dar, mai ales, esenţială este credinţa prin care capul familiei trebuie să se constituie într-o pildă pentru ceilalţi. Deopotrivă, datorii importante incumbă autorul soţiei-mamă. Enumerând calităţile pe care trebuie să le aibă mama de familie, dragostea pentru soţ şi copii, cinstea, spiritul gospodăresc, blândeţea ş.a., moralistul subliniază că acestea “sunt un izvor nedeşertat de fericiri”, aşa după cum, relele aplecări ale unei femei sunt “sămânţă de blesteme şi nenorociri”11.

Dând sfaturi concrete de comportament creştin, raportate la texte biblice semnificative, Simeon Marcovici înţelege să rămână, în ansamblul lucrării, pe terenul unui comentariu filosofic. El insistă asupra temeiurilor credinţei, între altele, punând problema raportului între credinţă şi fapte. În această privinţă, el constată existenţa a două atitudini extreme: pe de o parte, stăruinţa asupra credinţei, ca unic mijloc de mântuire a omului; pe de alta, stăruinţa asupra faptelor bune, ca unic mijloc de mântuire. “O asemenea luptă de păreri – constată el – aduce în mijlocul turmei lui Hristos tulburare şi neunire”12. Or, el combate părerea după care pentru mântuire ar fi necesară numai virtutea sau numai credinţa. Aşa cum încearcă el să demonstreze, mai ales în două capitole, intitulate Credinţa şi faptele şi Faptele şi credinţa, pentru mântuire sunt necesare ambele condiţii, atât credinţa în Dumnezeu, cât şi faptele bune (virtutea).

Autorul face ample comentarii pe marginea aprecierii că omul trebuie nu numai să trăiască făcând fapte bune, ci şi să creadă în Dumnezeu, în existenţa vieţii de apoi. Între altele, el avansează ideea că prin natura sa omul este păcătos, că oricât s-ar strădui el, nu poatre deveni un virtuos desăvârşit; de aici, necesitatea milostivirii către Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, necesitatea apelului la “îndurata bunătate a cerescului nostru Părinte”, pentru iertarea păcatelor. Cu alte cuvinte, fără credinţă virtutea, în înţelesul propriu al cuvântului, rămâne incompletă, formală. Credinţa, demonstrează mai departe autorul, nu numai că întăreşte îndemnul spre fapte bune, dar aduce omului, pe pământ, şi liniştea sufletească, atât de dorită şi de necesară, în împrejurările de tot felul ale vieţii.

După ce a abordat ipostaza omului virtuos, dar fără credinţă, şi a insistat asupra acesteia din urmă, în continuare, autorul se opreşte la situaţia contrarie, a omului care crede în Dumnezeu, dar nu face fapte bune, este lipsit de virtute. “Precum nu poate fi virtute adevărată fără credinţă – scrie el –, asemenea nu este nici credinţă adevărată fără virtute, adică acea dreaptă şi statornică aplecare la fapte bune”13. Credinţa fără fapte bune nu are nici o valoare, nu însemnează nimic! Mai mult, notează el, “este vrăjmaş al Cuvântului şi al Sfintei Evanghelii cel ce socoteşte întru nimic faptele cele bune şi gândeşte că singurul mijloc este credinţa”. Aşadar, nici fapte fără credinţă, nici credinţă fără fapte! Sau, cum se exprimă autorul: “Faptele fără credinţă sunt ca o sămânţă seacă credinţa fără fapte este ca un pom fără rod”14.

Abordând problema raportului fapte-credinţă într-o viziune largă, Marcovici consideră că un creştinism care se reclamă numai de la credinţă, fără de fapte bune, nu poate fi decât un creştinism făţarnic, a cărui existenţă, din păcate, o constată în vremea sa. “Acest hristianism făţarnic şi fără fapte – scrie el – a ajuns a fi în ziua de astăzi izvorul unei jalnice rătăciri şi abateri, în vreme ce hristianismul cel adevărat trebuie să fie începutul oricăreia virtuţi şi desăvârşiri”15. Un asemenea creştinism făţarnic trebuie respins, cu atât mai mult cu cât el poate duce la fanatism, autorul făcând aluzie, între altele, la actele reprobabile ale Inchiziţiei. În acest sens, el scrie: “Au doară Istoria nu ne înfăţişează oameni care au înjunghiat pe alţi oameni în numele lui Dumnezeu; au dat pe cel nevinovat pradă focului întru cinstea lui Dumnezeu, au blestemat, au pârât, au vândut, au gonit pe cei asemenea lor pentru o mică neunire în păreri şi au consfinţit, întru slava lui Dumnezeu, viclenia, tâlhăria şi neunirea?”16.

Deşi, în ansamblul analizei sale, moralistul pune semnul egalităţii între cei doi factori – credinţa şi faptele – el îşi exprimă părerea că, practic, este mai uşor să ai credinţă (în sens formal), decât să faci fapte bune, în acest sens, scriind: “Este mai lesne, pentru nişte suflete leneşe a să da la cugetări teologice, decât a îndeplini datoriile religiei (s.n., N.I.); a suspina pentru desfrânarea oamenilor, decât a îndrepta pe oamenii cei stricaţi şi a-i aduce la înţelepciune prin pilde şi virtute”17. În concluzie, autorul îndeamnă concetăţenii, din nou, să trăiască în spiritul acestei dualităţi: fapte şi credinţă. “Trebuie să trăim – scrie el – ca cum virtuţile noastre ar fi destoinice să ne deschiză porţile Cerului, şi să murim ca cum numai milostivirea lui Dumnezeu poate să ne mângâie pentru credinţa noastră. Iată un adevăr de mare preţ şi netăgăduit; căci, numai credinţa fără fapte nu ne îndreptează înaintea lui Dumnezeu; şi iarăşi cu toate virtuţile cele mai curate nu ne putem înfăţişa la judecata Lui decât ca nişte păcătoşi. Aşadar, credinţa unită cu faptele bune face pe om fericit într-această viaţă, şi părtaş al bunătăţilor cereşti în ceialaltă”18.

Pe marginea raportului credinţă-virtute (sau virtute-credinţă), Simeon Marcovici înţelege să explice, pe înţelesul cititorilor săi, în ce constau fiecare dintre aceste două elemente ale creştinismului adevărat, din care decurg datoriile omului creştin. A crede în Dumnezeu, cum am văzut, înseamnă a urma poruncile Sale şi prima dintre acestea, consemnată în textul Bibliei, era: “Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Aproapele sau vecinul nostru, explică autorul, nu are un sens propriu, referitor la apropierea în spaţiu, ci unul simbolic, mult mai general. Aproapele nostru poate fi orice om, cât de departe, indiferent de etnie, de rasă, de apartenenţa la un stat sau altul, de stare socială sau chiar de religie. În mod deosebit, autorul subliniază că aproapele nostru este şi “cetaşul” unei alte credinţe: “Deosebirea credinţei nu ne poate face a-l privi ca pe un strein şi cu totul depărtat de noi, ci trebuie să-i dovedim sfinţenia credinţei noastre, nebăgând în seamă neştiinţa şi ura lui, cinstindu-l ca pe un fiu al lui Dumnezeu, şi purtându-ne către dânsul cu aceeaşi dragoste nefăţarnică ce şi Dumnezeu a arătat oamenilor”. În acest spirit creştinesc, aproapele noastru este şi duşmanul de pe câmpul de luptă şi condamnatul în faţa judecătorului, datoria creştinească impunându-ne şi faţă de ei o anumită grijă, milă şi ajutor în limitele situaţiilor date. În sens creştinesc, aproapele meu, scrie moralistul, este nu numai compatriotul meu, ci şi vrăjmaşul patriei mele; avem datoria să luptăm pentru apărarea patriei, dar odată ce vrăjmaşul este biruit, “sunt dator a fi milostiv şi îndurător” cu el19.

În comentariile autorului, tema pocăinţei este abordată în directă legătură cu aceea a păcatului. Omul este supus greşelii, păcatele lui sunt nenumărate. Dar, păcatul este de două feluri: cu bună ştiinţă, deci, rezultând din dorinţa omului, şi din neştiinţă, fără voia lui. “Am păcătuit nefiind înger, ci om – scrie autorul –; dar omul se cumpăneşte neîncetat între virtute şi viţiu, între veşnicie şi cele trecătoare ale pământului”20. Judecata lui Dumnezeu ţine seama de natura păcatelor omului. Exemplu de păcat fără voie, arată mai departe autorul, este cel al soldatului în luptă care răneşte sau ucide nevinovaţi, din ordinul comandanţilor. El păcătuieşte din porunca stăpânirii “şi mişcat de credinţa către legile întocmite, către prinţ şi către patrie. Căpeteniile care întărâtă şi pornesc asemenea rele ale războiului sunt singure răspunzătoare şi înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor”21. Pentru păcătos există întotdeauna o salvare, posibilitatea accederii la iertarea lui Dumnezeu, şi anume pocăinţa sinceră, urmată de îndreptare, fie şi în ultimul ceas al vieţii. Odată păcatul înfăptuit, omul ar săvârşi un şi mai mare păcat, nepocăindu-se, rămânând deznădăjduit şi necrezând în iertarea Domnului, cu condiţia îndreptării sale.

Deci, nu trebuie să renunţăm la speranţa în milostivirea lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, îngroziţi de pedeapsa Cerului, ci să pornim încrezători pe calea pocăinţei şi a îndreptării. “Nu ne putem feri totdeauna de greşalele întru care cădem din neştiinţă dar foarte adesea în mâna noastră este a îndrepta răul ce am făcut. Aceasta este pocăinţa cea adevărată, acesta este duhul hristianismului (n.n., N.I.) şi rodul unei cucerii nefăţarnice”22. Numai cel în neputinţă de a se umili, îndreptându-şi speranţa spre Dumnezeu, sfârşeşte viaţa sa în coşmarul regretelor şi al fricii de moarte. Speranţa în iertarea păcatelor, cu condiţia pocăinţei şi îndreptării, conchide Marcovici, este în spiritul adevăratului creştinism.

3.2. Datoriile omului creŞtin Şi spiritul redeŞteptĂrii naŢionale

De la prezentarea datoriilor omului creştin prin prisma concepţiilor de bază ale creştinismului, Simeon Marcovici trece la prezentarea datoriilor omului creştin în raport cu structurile social-economice şi cu exigenţele mişcării de redeşteptare naţională.

Scoţând în evidenţă o datorie importantă a omului creştin, aceea de a face economie, autorul face comentarii pe marginea acestei datorii, referindu-se la bogaţi şi săraci, la boieri şi ţărani, la orăşeni sau meşteşugari. El admite ca un lucru firesc împărţirea oamenilor în diferite categorii sociale, inegalitatea de avere, existenţa bogaţilor şi a săracilor. Diferenţa de stare materială între oameni este raportată de el, între altele, la conceptul de economie, aceasta fiind de două feluri: bună şi rea. Economia “cea bună”, arată el, constituie o virtute autentică a omului creştin, ea fiind secretul bunăstării omului pe pământ. Ea traduce posibilitatea omului de a-şi face o stare materială bună, bogăţie chiar, cu două condiţii: pe de o parte, să fie realizată pe cale cinstită, prin muncă şi bună chiverniseală pe de alta, din punct de vedere creştin, starea materială, bogăţia să fie socotite ca un dar de la Dumnezeu, dat vremelnic şi condiţionat de folosirea lui înţeleaptă.

Nu numai că averea este firească, ci, mai mult, este o datorie a adevăratului creştin să-şi facă o anumită stare materială, pe cale cinstită, cu eforturi proprii, buna lui stare materială urmând a fi de folos şi semenilor; altfel, sărac fiind, omul se vede silit a fi “povara altora”. De aici decurge, subliniază autorul, datoria elementară a “omului soţial” de “a-şi înmulţi averea prin muncă şi printr-o iconomie înţeleaptă”23. Cât priveşte pe cei bogaţi, ei au datoria de a-i ajuta pe cei sărmani; celor dintâi li se cuvine cinstirea de către semeni numai în raţiunea că averile lor se revarsă asupra celor aflaţi în nevoi.

Fără îndoială, fără a o spune explicit, autorul concepe existenţa averilor moştenite şi, în acest caz, conceptul de “iconomie” cu care el operează se referă nu la realizarea averii, ci la păstrarea ei, la mijloace de bună chivernisire a ei. În acest sens, economia rea se cheamă nu numai realizarea averii prin mijloace necinstite, ci şi proasta ei administrare, risipirea ei. Risipirea averii în fapte necugetate este imorală, precizează autorul, căci posesorul risipeşte darul lui Dumnezeu, pierzând mijloacele destinate a fi de folos şi altora, nu numai sie însuşi. Bogăţiile sunt de la Dumnezeu, şi datoria posesorului lor este să fie econom: “El trebuie să fie iconom al bunătăţilor lui Dumnezeu, şi să se ferească de a zice: «Ceea ce am este al meu». Nu, este averea lui Dumnezeu, şi urmează a se întrebuinţa iarăşi spre slava lui Dumnezeu”24.

Făcând portretul “iubitorului de argint”, al îmbogăţitului prin orice mijloace, Simeon Marcovici procedează, de fapt, la demascarea viciilor unora dintre marii boieri sau dregători contemporani: luxul, jocul de cărţi, patimile desfrâului. Notele de critică socială la adresa stărilor de lucruri din vremea sa sunt evidente. “Câte pilde vedem în toate zilele între fraţii noştri creştini! Cu câtă lăcomie, prin ce mijloace ruşinoase strâng bani, uneori vicleşuguri şi nelegiuiri, alteori apăsând pe cei slabi şi fără ocrotire, şi însuşindu-şi averea lor! Şi pentru ce atâta răutate? Numai ca să îndestuleze mândria lor şi orbeasca dorinţă de a străluci”25. Remarcabil este şi portretul pe care autorul îl face personajului opus, risipitorului bogat, anume, avarului! Bogatul avar, scrie el, “este una dintre cele mai ticăloase fiinţe”, căci, “rămâne de bunăvoie sărac în mijlocul bogăţiilor, şi nu cunoaşte dulcele meşteşug de a face <pe alţii> fericiţi”26.

Referinţele lui Marcovici la oamenii bogaţi au în vedere, indirect, pe boieri şi dregători, pe cei mari, în general. El se referă însă şi la alte categorii sociale, în primul rând, la ţărănime. În mod idilic, el omagiază viaţa simplă a ţăranului care “ia de izvor” natura. Apreciind că prin natura ei, starea ţăranului este mai puţin susceptibilă pentru rele deprinderi decât starea orăşenilor, el subliniază valoarea muncii ţăranului pentru societate, subliniind însemnătatea pe care au avut-o în evoluţia omenirii aceste două îndeletniciri: cultivarea pământului şi creşterea vitelor. Din păcate, însă, subliniază autorul, starea reală a ţăranilor, “aşa cum să arată privirilor noastre”, este deosebit de grea, cei mari fiind vinovaţi pentru această situaţie. “Neştiinţa şi dobitocia în care se află cufundaţi, în multe saturi, locuitorii ţărani, sunt greşeli nu ale lor, ci ale acelora pe care Pronia i-a chemat a fi părinţi, făcători de bine şi învăţători ai norodului”. Autorul face trimitere aici şi la concepţia eronată a unor oameni de stat care consideră pe ţăran “ca pe un dobitoc”, obligat să muncească numai pentru a fi jefuit de bunurile sale, bun numai să contribuie la sporul populaţiei, pentru a furniza statului soldaţi. “Părerile lor despre acesta – observă Marcovici – se întemeia pe greşita idee că oamenii sunt făcuţi pentru Stat, iar nu Statul pentru oameni”27.

Desigur, moralistul constată şi cauze ale răului care cad, în bună măsură, în culpa ţăranului, cum ar fi, în primul rând, patima beţiei. Dar, cea mai mare vină pentru starea de ignoranţă a ţăranilor revine celor mari, autorităţilor de stat. “Şcoalele de prin sate, care trebuie să fie cel dintâi obiect al omului de stat, sunt cea mai după urmă a lui îndeletnicire”. În acest context, autorul combate drept o prejudecată aprecierea după care luminarea ţăranilor i-ar face să nu mai muncească ogoarele, transformându-i în “cititori trândavi şi răscolitori, care socotindu-se oarecum învăţaţi, şi-ar însuşi dreptul de a judeca tot, şi de a îmbrăţişa năravurile şi obiceiurile oraşelor”. Or, subliniază autorul, aceasta este o rătăcire! Căci, “ceea ce face pe ţăran muncitor şi econom este nu neştiinţa, ci, dimpotrivă, ştiinţa de carte”28. Cu atât mai mult, şcoala îl ajută pe ţăran să-şi însuşească învăţăturile creştine, să devină bun creştin.

Referindu-se la orăşeni, comentariile autorului se opresc asupra categoriei sociale a meşteşugarilor. Meşterul, scrie el, “ţine mijlocul între prostimea ţăranului şi între covârşitoarea delicateţă a bogaţilor”; aflat ca poziţie socială, între boieri şi ţărani, el pare a fi scutit de luxul şi desfrânările care îi caracterizează pe unii dintre primii, dar şi de starea de neştiinţă proprie ţăranilor. Apreciind rolul social-economic al acestei categorii, dându-i o componenţă largă, autorul constată că în multe ţări, această categorie este privită ca “puterea cea adevărată a Statului”; ea este treapta care înfăţişează adesea “pilde de virtute, de curăţenie, de sârguinţă şi de iubire de patrie”29. Ca şi în cazul ţăranului plugar, autorul scoate în evidenţă obligaţia, de natură creştină, a meşteşugarului de a se mulţumi cu ocupaţia sa, cu starea şi cu munca sa, pentru că “cel ce nu este fericit în starea sa, nu va fi fericit nici într-o stare, pentru că în toate va aduce cu sineşi izvorul nemulţumirii, adică o inimă stricată”30.

Ample sunt comentariile autorului pe linia dezvoltării acestei idei, el scriind, cum indică titlul unui capitol, despre meşteşugul de a se mulţumi fiecare pe starea sa. “Nemulţumirea de soarta şi meseria îmbrăţişată se constituie în izvorul multor rele care chinuiesc familiile şi societatea“. Nu trebuie cultivată cu nici un chip invidia pentru cel cu stare mai bună sau cu meserie mai bună, căci şi în ochii oamenilor mari, şi ai lui Dumnezeu, “omul se preţuieşte după virtutea sa, iar nu după postul sau cinul său; iubiţi dar starea şi meseria în care vă aflaţi; faceţi-le vrednice de cinste prin osârdia şi talanturile voastre, şi nu vă aşteptaţi ca slujba să vă cinstească, ci voi să o cinstiţi”31.

Dar, mulţumirea cu starea sau meseria proprie nu înseamnă snobism; cu alte cuvinte, prin “mijloace binecuvântate”, omul trebuie să se silească a-şi îmbunătăţi soarta; nu trebuie să ne lepădăm de “slujbe, cinste şi folosuri”, cât timp ele sunt obţinute “fără vătămarea altora”; căci, altfel, cel ce refuză a-şi îmbunătăţi starea sa materială, în definitiv, “nu voieşte să se facă mai folositor obştii”. Să primim dar bunătăţile care ni se dau, dar să nu alergăm după altele, iluzorii.

Referindu-se la ţărani, cum am văzut, Simeon Marcovici subliniază necesitatea şcolilor săteşti în vederea ridicării culturale – şi, implicit, economice – a acestora. Luminarea cu ajutorul şcolilor constituie pentru dascălul de la Sf. Sava una dintre problemele de bază ale societăţii, se constituie într-un aspect important al mişcării de redeşteptare naţională şi, ca atare, autorul conferă acestei probleme un interes deosebit, abordând-o în lucrare sub titlul Înaintarea învăţăturii. Revine aici asupra combaterii opiniei după care răspândirea învăţăturilor în rândurile straturilor de jos ale societăţii ar duce la decăderea moravurilor. Ce se înţelege prin înaintarea învăţăturii? “Înaintarea şi dezvoltarea cuvântului povăţuit de lumina adevărului […]. Înţeleptul Ziditor nu ne-a înzestrat cu cuvântul ca să-l lăsăm să adoarmă în noaptea neştiinţei, ci trebuie să ne străduim în tot chipul ca să împodobim şi să înmulţim talentul ce ne-a încredinţat”. Prin urmare, subliniază autorul, “datorie sfântă şi neapărată avem a ajuta şi a sprijini înaintarea învăţăturii”32. Autorul, în continuare, contestă opinia după care învăţătura trebuie să se dea pe trepte sociale; ea trebuie împărtăşită tuturor stărilor sociale, întrucât adevărul vine de la Dumnezeu, este “o avere obştească a tuturora duhurilor”. Toate treptele sociale au dreptul la învăţătură, ca un dar care vine de la Dumnezeu. Aşa după cum, înaintea lui Dumnezeu toţi oamenii sunt egali, de la Crai până la ultimul sărac, tot astfel oamenii au dreptul în mod egal la învăţătură, la luminare. “Cetăţenii cei mai de jos şi persoanele cele mai însemnate au acelaşi drept la adevărurile cele mai înalte şi la dezvoltarea cea mai întinsă a Cuvântului”33.

Între altele, autorul pune problema raportului între învăţătură şi morală, cele două trebuind să meargă mână în mână. Cum morala la care se referă autorul este morala creştină, în raportul învăţătură-morală, se subînţelege şi relaţia învăţătură-credinţă. “Cu cât mai mult se revarsă lumina şi mintea noastră dobândeşte idei de înţelepciune şi de bună rânduială, cu atâta şi adevărul ne apropie de acea veşnică înţelegere care cârmuieşte lumea”34.

Scopul moral-educativ al învăţăturilor îl face pe dascălul de retorică de la Sf. Sava să ceară interzicerea circulaţiei cărţilor care nu corespund acestui scop. “Popriţi, pe cât veţi putea – scrie el –, împrăştierea cărţilor celor desfrânătoare sau fanatice, fiind primejdioase pentru bunele moravuri, cum şi pentru cuvântul omului, şi recomandaţi scrierile cele destoinice a hrăni inima, duhul şi a forma gustul”35. Şi în privinţa dascălilor, a “propăvăduitorilor de lumină”, el cere o anumită rigoare, în sensul înlăturării celor nepregătiţi pentru această operă, a celor care răspândesc cunoştinţe nepotrivite cu vârsta oamenilor. “A lumina pe oameni – scrie el –, este a-i aduce la gândire şi a face duhul lor destoinic de a putea înainta către adevăr şi a-l cunoaşte. Precum ar fi o mare nesocotinţă din partea unui tată sau a unei mume de a voi să arate copiilor lor, al cărora cuvânt nu este dezvoltat, toate adevărurile ce ei cunosc, asemenea greşeală neiertată este a insufla bărbaţilor celor în vârstă, al cărora duh se află în întuneric, idei mai presus de înţelegerea lor”36. În acest context, autorul face aluzie şi la atacurile care vin la adresa religiei din partea unor “învăţaţi” care, sub pretextul înlăturării prejudecăţilor, atacă religia şi propun înlăturarea ei din sistemul de educaţie. În acest sens, moralistul scrie: “Sufletul nostru se umple de mâhnire când vedem că, începându-se lăudata faptă a renaşterii unei naţii la lumină, uşurinţa duhului, mândria şi siniubirea îndrăznesc a defăima, ca nişte prejudecăţi, religia şi slujba bisericească, şi a smulge, cu o mână cumplită, din sânul omului celui neînvăţat, cel mai puternic frâu care îl opreşte de a se da cu totul în voia patimilor celor dobitoceşti”37.

Convins că învăţătura urma să înainteze în lume, precum s-a răspândit lumina creştinismului prin faptele ucenicilor lui Hristos, autorul adresează contemporanilor săi un apel viguros la dezvoltarea învăţământului naţional. “Ajutaţi dar, fraţilor, ajutaţi cu starea şi cu sfaturile voastre la înflorirea şi înaintarea şcoalelor întocmite în patria voastră, căci acesta este singurul mijloc de a întinde împărăţia cuvântului. De nu sunt şcoale, stăruiţi a se face; iar de sunt nedesăvârşite, lucraţi spre desăvârşirea lor”38.

După ce într-o bună parte a lucrării sale, Simeon Marcovici a insistat asupra datoriilor omului creştin faţă de aproapele, în câteva capitole, mai ales în partea finală, el analizează datoriile omului creştin sub raportul intereselor comunităţii naţionale.

Referindu-se la epocile de glorie din trecut, el relevă spiritul de jertfă al strămoşilor, dând contemporanilor pilda lor. Explicaţia eroismului oamenilor mari din trecutul îndepărtat, o găseşte nu în învăţătura lor mai înaltă – căci nu putea fi vorba de aşa ceva! –, ci în existenţa unei virtuţi, ajunsă rară, cu timpul, şi anume “jertfirea pentru binele obştesc, foarte patriotică şi potrivită cu duhul hristianismului”. Era o virtute care făcea pe fiecare locuitor să pună familia înaintea sieşi, “pe cei ce vieţuia tot într-un loc cu dânsul mai mult decât pe familia sa, şi patria mai presus de toate” (s.n., N.I.)39. Pe măsura decăderii în timp a acestei virtuţi, explică el, s-a afirmat egoismul omului, “iubirea de sine” (opusul jertfei pentru binele obştesc). Şi totuşi, observă el, jertfirea pentru binele obştesc, care “era cinstea veacurilor celor vechi”, devenită foarte rară în vremuri mai apropiate, pare a renaşte în zilele sale.

Explicând cititorilor ce însemnează jertfirea pentru binele obştesc, moralistul trimite la paragraful din fruntea capitolului, cu pilda Mântuitorului: “Care va vrea să fie mai mare între voi, să fie vouă slugă!”. De aici, definiţia dată de el: “Jertfirea pentru binele obştesc este o statornică aplecare de a întrebuinţa toate puterile noastre pentru fericirea şi cinstirea patriei noastre, a oraşului nostru, a familiei noastre, şi de a supune interesul nostru cel în parte pentru binele obştesc”40. Dar, pentru ca cineva să se jertfească pentru binele obştesc, precizează autorul, “trebuie mai întâi a se pune în starea de a fi folositor”. Adică, trebuie să-şi lumineze duhul, să dobândească cunoştinţe, să-şi facă o stare materială prin “mijloace cinstite”. Altfel, lipsit de mijloace, omul este o povară pentru societate, şi societatea nu este datoare a-l răsplăti pe cel care s-a mărginit la o “vieţuire trândavă”.

Apostolii şi ucenicii lui Isus au dat o asemenea pildă, răzbătând lumea şi luminând-o cu învăţăturile sfinte, dar şi hrănindu-se “cu rodul muncii lor”41.

Pe de altă parte, jertfa pentru binele obştesc este dezinteresată: ea presupune a te jertfi fără nădejde de răsplătire; ea “este un prisos depus de bunăvoie pe altarul patriei sau al omenirii”. Prilejurile jertfei pentru binele obştesc sunt nenumărate, între altele, când patria este în primejdie. “De este patria în primejdie, dacă vre-un vrăjmaş amerinţă a o pustia, de cere jertfe mari, în loc de a vă plânge, fiţi virtuoşi şi gata la toate”42.

Jertfa pentru binele obştesc, pentru patrie, subliniază autorul, este una dintre cele mai importante datorii ale omului creştin; ea este insuflată de duhul creştinismului, “este o urmare a Înaltei porunci şi a sfintei datorii a milostivirii”. După pilda lui Isus care s-a jertfit pe sine pentru mântuirea oamenilor, aceştia trebuie să trăiască pentru ceilalţi, pe calea virtuţii şi a creştinismului. “Cel ce trăieşte numai pentru sine în mijlocul soţietăţii – subliniază autorul – nu poate fi creştin adevărat”. Numai conştiinţa jertfei pentru binele obştesc aduce adevărata mulţumire omului, precum şi seninătatea în ceasul morţii: conştiinţa de a fi fost folositor semenilor, de a nu fi trăit în zadar. De aici, îndemnul adresat concetăţenilor: “Siliţi-vă să dobândiţi cununa patriotismului creştinesc (s.n., N.I.). Încetaţi de a cere răsplătiri pentru binele ce faceţi. Faceţi cu toată mulţumirea jertfe pentru fericirea concetăţenilor”43.

În legătură cu spiritul de sacrificiu pentru binele obştesc, autorul, cum observăm, pune în discuţie conceptele de patrie şi patriotism. Referindu-se la datoriile faţă de patrie, autorul scrie că aceasta se cere iubită şi apărată de toţii fiii ei: nenorocirile ei sunt şi ale noastre, pieirea ei este şi a noastră. “Din toate virtuţile creştineşti, cea dintâi care trebuie să învăpăieze un suflet curat, este un patriotism îndrăzneţ (s.n., N.I.), izvor al sentimentelor şi al isprăvilor celor mai frumoase”44. Îndemnând la patriotism, chiar cu preţul jertfei supreme, autorul scrie: “Aşadar, dacă pravilele, căpeteniile patriei ne poruncesc, trebuie să murim pentru apărarea căminurilor, pentru mântuirea compatrioţilor, pentru fericirea şi slobozenia urmaşilor noştri”45.

Într-un capitol intitulat Viaţa ostaşului este închinată patriei, enumerând în mod special datoriile ostaşului (supunerea către comandanţi, bărbăţia nestrămutată, cinstea în caracter ş.a.), moralistul ţine să sublinieze că moartea pentru patrie este cea mai mare dintre virtuţile omului creştin, este virtutea supremă, având ca model moartea lui Isus pentru binele oamenilor46. Făcuse el apologia jertfei supreme pentru patrie şi în capitolul intitulat Patria suferitoare, unde scrisese: “Moartea are multe săgeţi, şi curând sau târziu una dintr-însele trebuie să ne pătrundă dar a muri pentru patrie este moartea cea mai frumoasă şi cea mai mărinimoasă, căci este o jertfă poruncită de datorie; este moartea cea mai sfântă, căci are de sfârşit fericirea unei părţi a neamului omenesc”47.

În legătură cu conceptul de patrie, Simeon Marcovici face interesante comentarii despre necesitatea unirii ca bază a puterii unui popor sau a unei naţii, într-un capitol semnificativ intitulat, Unirea. El demonstrează că lipsa de solidaritate în sânul unei comunităţi naţionale poate duce la decăderea sau chiar pieirea ei. Exemple despre rolul nefast al egoismului şi dezbinării sunt numeroase în istorie, din antichitate şi până în vremurile mai apropiate, arată autorul. Şi tot astfel, istoria oferă pilde despre popoare mici care, dovedind solidaritate internă şi curaj, au putut înlătura mari primejdii. “Rareori s-au văzut naţii să scază sau să piară pentru că s-au izbit de armii grozave; noroade mici au triumfat adesea împotriva împăraţilor celor mari, pentru că erau mişcate de o singură voinţă obştească care însufleţează puterile unui Stat”48.

În seria cauzelor care stimulează dezunirea, autorul se referă, între altele, la unele de ordin doctrinar. Între fariseii cei mai periculoşi care dezbină naţia, scrie el, se numără cei care răspândesc “satanica învăţătură” care îndeamnă pe cei mari să dezbine pe cei mulţi pentru a-i putea stăpâni. “Din iad au ieşit asemenea învăţături – scrie autorul – şi tot acolo vor merge împreună cu dânsele cei ce le întrebuinţează”49. O altă cauză a dezunirii o constituie, după autor, dorinţa de privilegii a unora dintre cei mari. Dar, o întoarcere la stări de lucruri din trecut, pe care o ascunde această dorinţă, este imposibilă, demonstrează autorul; căci, organizarea unui stat trebuie să fie în raport cu înaintarea altor state, cu mersul civilizaţiei timpului. În acest sens, el scrie:

Întocmirile unui norod se fac după înclinarea întru care se află cu staturile vecine şi potrivit cu înaintarea civilizaţiei lui”50.

Remarcabil este îndemnul la solidaritate şi redeşteptare naţională, pe care, în acest context, Simeon Marcovici, în spirit romantic, îl adresează contemporanilor săi: “Voi vă numiţi, fraţilor, cetăţeni ai unei naţii vrednice de cinstirea lumii; voi doriţi fericirea unei patrii care află puterea sa în sineşi; voi voiţi a păstra şi a adăuga drepturile dobândite de strămoşii noştri prin fapte slăvite şi întărite cu însuşi sângele lor; voi voiţi a vă bucura de acea fericire domestică care se întemeiază pe cea naţională. Ei, bine! Contribuiţi din toate puterile voastre la ţinerea unirei obşteşti şi la întinderea patriotismului (s.n., N.I.)”51. Şi reluând ideea spiritului creştin al patiotismului, aceloraşi contemporani el se adresează astfel: “Fiţi îndrăzneţi, fiţi, fraţilor, creştini! Fiţi pentru patrie ceea ce hristianismul porunceşte. Lucraţi fără preget la singura faptă care poate să întărească fiinţa patriei, adică la întocmirea Unirii (s.n., N.I.) între concetăţenii noştri”52.

Asemenea îndemnuri – pe care le aflăm la sfârşitul cărţii lui Simeon Marcovici – dau, într-un fel, nota spiritului patriotic al unuia dintre cei mai de seamă învăţaţi şi moralişti-creştini români din secolul al XIX-lea.

Note

1 Datoriile omului creştin […] date la lumină pe limba Patriei în zilele Prea-înălţatului Domn Stăpânitor a toată ţara Românească, Alexandru Dimitrie Ghica Voievod, de paharnicul Simeon Marcovici, Bucureşti, 1839, p. III-IV.
2 I. Verbină, op. cit., p. 10.
3 S. Marcovici, Datoriile omului creştin, Dedicaţie, p. VII.
4 Ibidem, cap. I, Ziua Anului Nou, p. 9 (în continuare cităm numai titlul capitolului din lucrare).
5 Ibidem, p. 15-16.
6 Ibidem, p. 17.
7 Griji domestice, fericire domestică, p. 120.
8 Pacea domestică, p. 34.
9 Ibidem, p. 37.
10 Tinerii casnici, p. 161.
11 Muma de familie, p. 101.
12 Credinţa şi faptele, p. 328.
13 Faptele şi credinţa, p. 347.
14 Ibidem, p. 345.
15 Ibidem, p. 351.
16 Ibidem, p. 353.
17 Ibidem, p. 354.
18 Ibidem, p. 355.
19 Cine este aproapele meu, p. 478-479.
20 Păcatul şi neştiinţa, p. 407.
21 Ibidem, p. 412.
22 Ibidem, p. 415.
23 Iconomia cea rea, p. 67.
24 Fericirea bogaţilor, p. 129.
25 Iconomia cea rea, p. 72.
26 Ibidem, p. 70.
27 Plugarul, p. 215-216.
28 Ibidem, p. 216-217.
29 Meşterul, p. 225-226.
30 Ibidem, p. 228.
31 Meşteşugul de a se mulţumi fiecare pe starea sa, p. 53.
32 Înaintarea învăţăturii (Cuvântarea întâia), p. 376.
33 Înaintarea învăţăturii (Cuvântarea a doua), p. 391.
34 Ibidem, p. 392.
35 Ibidem, p. 400.
36 Înaintarea învăţăturii (Cuvântarea întâia), p. 381.
37 Ibidem, p. 385.
38 Ibidem, p. 399.
39 Jertifirea pentru binele obştesc, p. 242.
40 Ibidem, p. 246.
41 Ibidem, p. 247.
42 Ibidem, p. 250.
43 Ibidem, p. 251.
44 Patria suferitoare, p. 258.
45 Ibidem, p. 264.
46 Viaţa ostaşului este închinată Patriei, p. 454-455.
47 Patria suferitoare, p. 264-265.
48 Unirea, p. 466-467.
49 Ibidem, p. 470.
50 Ibidem, p. 470-471.
51 Ibidem, p. 467.
52 Ibidem, p. 469.

 

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU