Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

CuvântĂri Şcolare Şi articole cu continut social-politic

1. Cuvânt prilejuit de inaugurarea cursului de matematicĂ de la Sf. Sava (15 septembrie 1827)

Prea cinstiţilor boieri şi prea iubiţilor cei mulţi ascultători!

Nu mai este prin putinţă să arăt prin grai toată bucuria ce simţii întru adâncul inimii mele; ar fi trebuit să am condeiul lui Demosten1 sau ţiţeron2 şi înălţimea minţii a lui Omir3 sau Virghilie4 ca să poci arăta după vrednicie negrăita bucurie ce într-acest ceas îmi cuprinde tot trupul. Şi cum bucuria aceasta n-ar fi netălmăcită, măcar pentru mine, văzând adunaţi în lăcaşul acesta, templul ştiinţelor şi a săvârşirii duhului tinerimei, care fără îndoială este nădejdea Patriei, văzând, zisam, adunaţi mulţi din Dumnealor prea cinstiţi boieri, cum şi ceata celorlalţi cinstiţilor patrioţi, împreună cu floarea tinerimei naţionale, ca să prăznuiască sărbătoarea luminii şi a cuvântului, şi începerea păşirii Românilor spre desăvârşire! Mai vârtos văzând că prea înaltul Stăpân m-a învrednicit să mă întorc în prea iubita mea Patrie, după o călătorie de şapte ani în părţile cele mai slăvite ale Evropei, unde, ferindu-mă de florile veninoase, am cules, pre cât am putut, pe cele dulci şi folositoare, ca să le împărtăşesc iubiţilor mei fraţi şi patrioţi după metodul şi regulele ce să obicinuiesc în luminata Evropă.

În Italia, al doilea mumă a ştiinţelor, învăţat-am literatura italienească şi în Paris, al doilea Atenă, în Paris, care fără greşală poate să se numească săvârşirea omenirii, am învăţat matematica teoretică şi aplecată, îndeletnicindu-mă cu toate acestea şi la literatura franţozească ca să nu pierz în zadar şirul ideilor de literatură ce cu osteneli obositoare dobândisem în Italia. Dar acum în slăvita această Şcoală Naţională, zic slăvită, pentru că tot lucrul ce să face pentru binele de obşte este slăvit, preacinstiţii dumnealor boieri efori m-au orânduit să învăţ matematica elementară cu aplicaţiile sale.

Datoria mea numai ca unui profesor de matematică este să arăt într-această precuvântare istoria numitei ştiinţe pe scurt, şi folosul ce poate aduce neamului nostru. Iar datoria mea, ca unui patriot adevărat şi râvnitor binelui de obşte, mă sileşte a vorbi atât de învăţăturile ce ne sunt trebuincioase, cât şi de mijloacele prin care le vom putea dobândi.

Precum hrana cea trupească este negreşit trebuincioasă la tot omul ca să-şi ţie viaţa, aşa şi învăţătura sau mirarea minţii este hrana cea moralicească ca să petreacă întru fericire şi ca să <se> deosebească de celelalte dobitoace. Aceasta simţind Dumneavoastră, aţi binevoit, urmând neamurilor cele luminate ale Evropii, a scoate şi neamul nostru din întunerecul neştiinţei, întocmind şcoale naţionale în oraşele cele mai numite ale ţării, ocrotindu-le părinteşte, şi orânduind profesori destoinici de a învăţa cu temei tinerii şi a le da al doilea acea educaţie, pentru care Filip Machedon5 socotea pe sine mai fericit, pentru că fiul său6 să învrednicise să <se> nască în vremea lui Aristotel7 ca să fie crescut şi cârmuit de acest vestit bărbat, decât pentru că născuse fiul unui împerat atotputernic în vremea sa.

Dar ştiinţele trebuincioase care sunt? Afară de alilodidactică, prin care în foarte puţină vreme putem învăţa a ceti, a scrie şi a socoti, precum dovedeşte toată luminata Evropă, şi de gramatică, carea ne învaţă a vorbi şi a scrie drept, vine mai întîi gheografia, istoria, matematica elementare, fizica şi himia.

Gheografia ne descrie pământul şi ne învaţă cu amăruntul împărţirea lui, poziţia şi producturile fieştecăreia ţări.
Istoria ne zugrăveşte faptele atât bune cât şi rele a celor ce au fost mai nainte, împreună cu pricinile lor, povăţuindu-ne spre a urma cu căldură cele dintâi, fiind pricinuitoare de cinste şi de laudă, şi a fugi cu urăciune <de> celelalte, fiind aducătoare de necinste, de căinţă şi mai vârtos de mare stricăciune soţietăţii, precum şi chiar aceluia ce le lucrează pentru că nimenea nu poate face vreo stricăciune obştii, fără de a fi nu numai scârbit, ci încă şi pedepsit în vreme cuviincioasă de ceilalţi compatrioţi, sau măcar blestemat de istorie şi osândit de vecinica defăimare. Ce au dobândit Militiad8, Temistocl[e]9 şi Aristid10 pentru că s-au jertfit pentru Patrie? Cinste şi laudă de la toţi patrioţii cei adevăraţi, şi apururea vor fi slăviţi! …Ce au dobândit Grachii11, Regulus12, Vasiniton13 şi Franclin14 pentru negânditele jertfe spre mântuirea Patriei? Cinste şi laudă însoţită cu mărire nemuritoare! … Ce au dobândit Licurg15, Solon16, Numa-Pompilie17, şi toţi ceilalţi legiuitori, binefăcători ai neamului omenesc, pentru că au surpat nelegiuirea, au osândit-o să lăcuiască iarăşi <în> întunerecul din care ieşise, pentru nenorocirea omenirei, şi au aşezat în locul ei, lege, adecă regule drepte şi statornice spre vecinica fericire a fraţilor? Cinste, mărire şi nemurire! …Iar din ceialaltă parte ce au dobândit Neron18, Catilina19, Pisistrat20, şi cei asemenea cu dânşii, pentru că au apăsat pe fraţii lor şi i-au adus în stare, prin asupririle lor, de a să băga de vii în mormânt ca să-şi afle mântuire? Necinste, urăciune şi defăimare! …Istoria ţine în mâna sa cumpăna dreptăţii, cu care cumpănind faptele fieştecăruia, slăveşte pe eroi, iar pe mormântul tiranilor scrie cu sângele popoarelor blestemul veacurilor.

Matematica ne învaţă a ne gândi drept şi a nu priimi, fără numai lucruri dovedite şi nepriimitoare de împotrivire, dându-ne şi mijloace de a întinde mintea noastră la tot feliul de speculaţii, precum neguţătorie şi altele.

Fizica şi himia ne învaţă a cunoaşte toate puterile naturii; a cunoaşte toate lucrurile ce ne încungiură a face analizul lor; a nu ne spăimânta ca nişte copii de fenomenurile cele mai simple şi desluşite; şi, în sfârşit, a le săvârşi întocmai în cabinetul nostru, spre înduplecarea celor ce din neînvăţătură socotesc mintea omenească foarte mărginită, şi natura omului nedestoinică de a să întinde şi la lucrurile acelea, pre care numai prostimea socoteşte mai presus de fire. Ce este trăsnetul? Fizica ne arată prin esperienţă că este împreunarea a două electricitate împrotivitoare, care groaznică împreunare naşte şi tunetul. Ce este aerul acesta, fără care nici un vieţuitoriu poate trăi, nici o sădire poate rodi? Himia ne arată, iar prin esperienţă, că este o amestecătură de azot şi de oxigon. Ce este apa, fără numai o amestecătură, prin negândita putere a electricitatei, de idrogon şi oxigon? Nenumărate sunt folosurile ce au dobândit meşteşugurile şi lucrarea pământului dela aceste două ştiinţe.

Acum vine filosofia, adică ştiinţa moralului şi a adevărului, care ne face destoinici a cunoaşte fericirea noastră şi cum să ne străduim a o dobândi; săvârşaşte firea noastră, povăţuindu-ne spre năravurile cele bune şi depărtându-ne de cele rele; ne arată datoriile şi drepturile noastre ca să ştim că trăim în soţietate, ce trebuie să facem pentru dânsa şi ce iarăşi să cerem de la tovaroşii noştri; şi ne învaţă, prin cuget, la privirea adevărului şi a sfintei dreptăţi, ferindu-ne, ca o mamă milostivă şi îndurătoare ce chiar din sânul dumnezeirii a ieşit pentru mântuirea omenirei de tot feliul de nedreptate şi de prejudecăţi, obicinuindu-ne cu cugetările cele vrednice de laude şi folositoare, şi hotărându-ne nesmintit, prin pilde istorice şti netăgăduite, a ne iubi Patria şi a ne jertfi pentru dânsa.

În urmă vine ştiinţa legilor, care este o aplicaţie a filosofiei, adecă regule rezemate asupra dreptăţii, prin care oamenii ce trăiesc în politică să ştie de ce fapte să se ferească, ce trebuie să facă şi pentruce. Dintr-aceasta, cunoaştem de câtă mare trebuinţă ne este ştiinţa legilor şi cât folos poate pricinui la soţietate; îndestul este să zic împreună cu Ciceron, că: o ţară fără legi este ca un om fără lumina cuvântului şi ca o corabie fără cârmă. Legile să fie deopotrivă pentru toţi oamenii, pentrucă nemitarnica natură au dăruit tuturor aceleaşi drepturi; deosebirea naşte nemulţămirea, nemulţămirea vrăjmăşia, şi vrăjmăşia pricinuieşte foarte multe şi mari turburări, precum ne arată istoria Romanilor, a cărora republică n-au fost alt, în soroc de 700 de ani, decât un război neîncetat între cetele cetăţenilor din pricina privileghiurilor hrănite de unii şi rădicate de la cea mai mare parte a soţietăţii.

Peste acestea mai avem trebuinţă deocamdată de limba latinească, ca să îndreptăm pe a noastră, şi de limba franţozească ca să o îmbogăţim cu cărţi folositoare în tot feliul de ştiinţă şi pentru alte sfârşituri politiceşti. Mai târziu, când se va simţi trebuinţa, se vor aşeza profesori şi pentru celelalte limbi clasiceşti atât vechi cât şi nouă.

Acestea sunt învăţăturile ce neapărat ne trebuie acum; dar mijloacele de a le dobândi care sunt? Mai întâi profesori buni, adică destoinici a cunoaşte ştiinţa cu care se însărcinează şi a o arăta ucenicilor după metodul cel mai sporitoriu şi lesne de înţelegere. Profesorul să aibă cinste, odihnă şi tot feliul de înlesnire, ca să se poată îndeletnici din toată virtutea şi cu cuviincioasa linişte numai la ştiinţa sa, fără de a-şi mai pierde vremea a îngriji de cerutele mijloace spre a trăi după cuviinţă. Cu ce poftă, cu ce silinţă profesorul se va da cu totul la învăţătură, când să vede strâmtorat din toate părţile? Cu ce nădejde va lucra şi va jertfi ostenelele sale pentru folosul Patriei, când jertfele acestea nu să preţuesc, când nerozia are voia de a-l judeca, şi vicleşugul slobozenia de a-l pârî în tot minutul ca un răzvrătit, sau ateu, fără de a fi silite să sprijinească pâra lor cu cuvinte destoinice şi înduplecătoare, iar într-alt chip să se pedepsească, pentru că îndrăznesc a defăima un aşezământ obştesc, adecă obştea întreagă! …Fraţilor! …De suntem hotărâţi să întocmim şcoale pentru adevărata luminare a neamului, trebuie să socotim pe profesori întocmai ca nişte părinţi ai Patriei şi să-i cinstim după slujbele lor; cei vinovaţi să se cerceteze, să se dovedească şi să se pedepsească după pravilă. Iar de voim să ne fălim numai în numele ei, fără de <a> avea şi lucru, de prisos este să ne amăgim şi să amăgim neamul; mai bine ar fi să părăsim tot, căci cu aceasta vom arăta o inimă şi un caracter statornic; iubesc pe Platon, zicea un filosof grec din cei vechi, dar mai mult iubesc adevărul.

Şcoala să aibă un regulament cuprinzător atât a ştiinţelor ce să învaţă într-însa şi a ceasurilor orânduite pentru fieştecare, cât şi a datoriilor a profesorilor şi a ucenicilor, ca cunoscând unii şi alţii în ce chip are să urmeze, să nu se întâmple pierdere de vreme, nemulţămiri şi alte multe supărări.

La sfărşitul fieştecăruia an scolastic să se facă o cercetare (examen) obştească, ca să se vază rodul anului aceluia: ucenicii cei vrednici să se încoroneze cu nepreţuita coroană a mulţămirii din partea ascultătorilor, primind şi alte răsplătiri materialnice înduplecătoare spre silinţă şi îndemnătoare pentru ceilalţi. Iar după sfârşitul cursului întreg a învăţăturilor cei ce să vor fi arătat cu silinţă şi năravuri bune, să ia de la toţi profesorii Şcoalei Naţionale, sub pecetea ei şi sub iscălitura directorului, o diplomă doveditoare a vredniciilor, în puterea căruia să aibă dreptul de a fi orânduiţi în slujbe obşteşti; căci într-alt chip nici oameni vom avea vreodată, deacă învăţătura să cinsteşte numai cu numele, nici Patria va simţi vreun folos. Iar profesorilor îndestul răsplătire va fi mulţămirea Patriei şi un cuget curat că ş-au îndeplinit toate datoriile după cuviinţă.

Rămâne acum istoria matematicii pe scurt. Toate neamurile cele mai vechi, precum Haldeii, Eghiptenii, Chinezii şi Fenicenii s-au îndeletnicit <la> ştiinţa aceasta; foarte mulţi istorici a ştiinţei sunt de părere că Haldeii fuseseră aflătorii aritmeticii şi Eghiptenii ai gheometriei şi alghebrii; în urmă Fenicenii le luară de la dânşii şi înaintară aritmetica cu multe aflări şi descoperiri folositoare, având mai cu osebire trebuinţă de dânsa pentru speculaţiile neguţătoreşti. Grecii, găsind drumul bătut, făcură oarecare înaintare, însă nu după analoghie cu celelalte ştiinţe; Talis21 şi Pitagora22 învăţasă prin taină de la maghii eghipteni, afară de filosofie, şi matematica cu astronomia şi le aduseră în Patria lor. După dânşii, Platon23 şi alţii făcură călătoria aceasta ca prin tainice adunări cu maghii să îmbogăţească Patria lor cu ştiinţele Eghipetului, din care cele mai multe s-au prăpădit cu arderea bibliotecii Alexandriei, pagubă ce au pricinuit la desăvârşirea duhului omenesc o zăbavă sau, a zice mai bine, o întoarcere înapoi de zece veacuri. Strămoşii Romani foarte puţini s-au îndeletnicit la matematică, fiindcă starea lor, cum şi turburările politiceşti, cerea neapărat ca să se sârguiască mai cu osebire la tactica ostăşească şi la ştiinţele politiceşti, mai vârtos la retorică cu toate acestea, Roma au avut bărbaţi foarte vestiţi la toate celelalte rămuri de învăţături, precum Seneca24 şi Ciceron la filosofie, Titul-Livie25, Salustie26 la istorie, Oraţie27 şi Virghilie la poezie şi alţi mulţi.

Iar neamurile cele nouă au adus matematica şi aplicaţiile ei la cea mai înaltă săvârşire. Schiptrul ştiinţii aceştia au fost întâi în mâna Italienilor prin Tartalia28, Bombilli29 şi Galileu30; apoi au trecut la Franţezi prin Viet31, la Englezi prin Neuton32, la Nemţi prin Euler33, şi iarăşi s-au întors la Franţezi prin D’Alambert34, La-Granje35 şi La-Plas36, unde templul şi este mai luminos şi jertfituri neîncetaţi şi unde crez că va rămânea încă multe veacuri.

Cinstiţilor compatrioţi! Vremea dreptăţii au ajuns şi pentru noi; templul ştiinţelor celor mântuitoare au început a să înălţa şi în Patria noastră. Deci toţi fiii săi cei adevăraţi să îndatorează neapărat să aducă jertfele lor, fieştecare după puterea, iar cu voinţa sa, ca, împreunîndu-le toate, să se săvârşească templul după vrednicia Patriei şi după trebuinţele noastre… Vedeţi Patria, această iubită fiică a slăviţilor Romani, că lăcrămând şi cu adânci ohtări strigă cătră fiii săi, pe carii i-au îmbilşugat cu toate, şi de la carii nicio lacrămă măcar de mulţămire n-au simţit în obrazul său până acum: „Scoateţi-mă, iubiţii mei fii, din întunerecul în care mă aflu; deşchideţi-mi ochii ca să văz lumina cea adevărată faceţi-mă vrednică să fiu şi eu deopotrivă cu luminatele neamuri ale Evropii; nu mă lăsaţi, mă rog, în haosul acesta în care plutesc de atâtea veacuri fără de a avea vreun liman la chinurile mele… Nu auziţi glasul strămoşilor cari vă strigă din mormânturi să vă arătaţi şi să mă arătaţi şi pe mine vrednică de dânşii? …Au zadar purtaţi prea slăvitul nume de Romani...

*

Ah! … Îndestul am suferit!”. Nu, iubită Patrie, fiii tăi nu sunt nemulţămitori; jalnicul tău glas şi focul ştiinţelor au învăpăiat inimile noastre. Nu te deznădăjdui!…Noi mărturisim toţi cu un glas înaintea Împăratului Ceresc şi înaintea oamenilor că ne vom uni, şi prin sfânta neclintită putere a unirii şi a dragostii frăţeşti te vom face vrednică a nu te ruşina de strămoşii noştri. Războiul întunerecului asupra luminii au încetat; am cunoscut rătăcirea noastră şi am părăsit-o. Soarele adevăratei lumini au răsărit; acesta nu va mai întoarce cursul său înapoi, ci înaintându-să apururea te va împărtăşi şi pre tine cu nepreţuitul dar a învăţăturilor. Cu toate acestea vei cunoaşte, iubită Patrie, pe fiii tăi cei aleşi din râvna ce vor pune spre a te împodobi cu coroana ştiinţelor.


*

Unii s-au îndeletnicit să arate că suntem cu adevărat strănepoţi a Romanilor; alţii iar ş-au căsnit mintea în tot chipul ca să dovedească că suntem Dachi. Muncă zadarnică! Căci limba, numele, năravurile şi chiar portul nostru sunt dovadă netăgăduită pentru cea mai proastă şi ticăloasă fiinţă că ne tragem cu adevărat din Romani!

Arate împotrivitorii, de se mai află, că Dachii vorbea limba noastră sau că cinci, ori şi zece, mii de Romani au putut să silească pe Dachi să-şi părăsească limba şi numele lor ca să îmbrăţişeze pe ale vrăjmaşilor lor celor mai cruzi, şi biruinţa li se va da.37 (Notă, S. Marcovici).

„Biblioteca românească”, Buda, 1834, partea a III-a, p. 25-31.

Note

1 Demostene (384-322 î.e.n.), celebru orator şi om politic atenian.
2 Cicero Tullius, Quintus (102-43 î.e.n.), orator şi om politic roman.
3 Homer (sec. VIII î.e.n.), părintele literaturii eline, autorul poemelor Iliada şi Odiseea.
4 Virgilius Maro, Publius (70 î.e.n.-19 î.e.n.), cunoscutul poet latin.
5 Filip al II-lea, regele Macedoniei în anii 359-336 î.e.n.
6 Fiul lui Filip al II-lea – Alexandru Macedon (Alexandru al III-lea), rege al Macedoniei în anii 336-323 î.e.n..
7 Aristotel (384-322 î.e.n.), celebru filosof grec, între altele preceptor al lui Alexandru Macedon.
8 Miltiade (cca. 550-489 î.e.n.), om politic atenian, comandant al armatei italiene la Marathon, în 490, când perşii au fost învinşi.
9 Temistocle (cca. 524-459 î.e.n.), om politic atenian, promotor al luptei pentru independenţa Greciei, comandant al flotei ateniene în celebra bătălie victorioasă de la Salamina (480 î.e.n.).
10 Aristide (cca. 540 - cca. 467 î.e.n.), om politic şi strateg militar atenian.

11 Fraţii Grachus: Tiberius Sempronius (162-133 î.e.n.), Caius Sempronius (153-121 î.e.n.), oameni politici romani, autorii cunoscutului program de reforme care le poartă numele.
12 Regulus Atilius, Marcus, consul roman în anii 267-256 î.e.n., comandant al expediţiei împotriva Cartaginei, în cele din urmă înfrânt şi luat prizonier.
13 George Washington (1732-1799), unul dintre fondatorii S.U.A.
14 Franklin Benjamin (1706-1790), savant şi om politic american.
15 Licurg (cca. 390-324 î.e.n.), orator şi om politic atenian.
16 Solon (cca. 640-560 î.e.n.), om politic şi legiuitor atenian, autor al unor importante reforme care stau la baza organizării statului atenian.
17 Numa Pompilius, rege legendar al Romei, succesor al lui Romulus (715-672 î.e.n.).
18 Neron, împăratul roman din anii 54-68 î.e.n.
19 Catilina Sergius, Lucius (108-42 î.e.n.), om politic latin.
20 Pisistrate (cca. 600-528 î.e.n.), om politic atenian; proclamându-se tiran, în răstimp de aproape două decenii – după 546 î.e.n. – el a adoptat importante măsuri pentru dezvoltarea societăţii ateniene.
21 Thales din Milet (625-545 î.e.n.), filosof şi matematician grec.
22 Pitagora (cca. 580-500 î.e.n.), filosof şi matematician grec.
23 Platon (cca. 427-347 î.e.n.), unul dintre cei mai de seamă filosofi greci din antichitate.
24 Seneca Lucius, Annaeus (4 î.e.n. – 65 e.n.), filosof latin.
25 Titus Livius (59 î.e.n. – 16 e.n.), istoric latin.
26 Sallustius Caius, Crispus (87 î.e.n. – 35 î.e.n.), istoric latin.
27 Horatius Flaccus, Quintus (65 î.e.n. – 8 î.e.n.), poet latin.
28 Tartaglia Niccolo (1505-1557), cunoscut matematician italian (pe numele adevărat, Niccolo Fontana).
29 Bombelli Rafaelo, inginer şi matematician italian din sec. al XVI-lea, autor de lucrări de algebră.
30 Galileo Galilei (1564-1642), celebru astronom italian.
31 Vičte François (1540-1603), reputat matematician francez.
32 Newton, Isaac (1642-1726), celebrul matematician şi filosof englez.
33 Euler Leonhard (1707-1783), matematician german, profesor la Academia din Berlin, un timp în Rusia, chemat de Ecaterina a II-a.
34 D´Alembert (Jean Le Rond), celebru matematician şi filosof francez (1717-1783).
35 Lagrange, Joseph-Louis (1726-1813), celebru matematician francez, autor al unui cunoscut tratat de “Mecanică analitică”.
36 Laplace, Pierre Simon (1749-1827), celebru astronom şi matematician francez.
37 Cum se vede din această notă, Simeon Marcovici, pe linia cărturarilor ardeleni, este adept al teoriei descendenţei pur latine; el respinge ideea dublei descendenţe daco-romane, îmbrăţişată, totuşi, de la această dată, de o serie de alţi cărturari din Principatele Române.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU