Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

CuvântĂri Şcolare Şi articole cu continut social-politic

2. [Cuvânt la sfârŞitul anului Şcolar 1836-1837]: CivilizaŢia

Dumnezeu, zidind pe om după asemănarea sa, i-a dat duh din duhul său, adică l-a înzestrat cu o parte din acea nemărginită înţelegere prin care s-a întocmit minunatul ceasornic al lumii, şi i-a zis să caute, în puterea cuvântului, toate mijloacele cele destoinice de a-i aduce odihnă, îmbielşugare, trai lin şi, într-un cuvânt, fericirea sa. Iată dar omul ieşit din mâinile făcătorului său având în sineşi unealta fericirii sale, înconjurat de toate lucrurile câte trebuie ca să-l facă fericit, dar necunoscând încă nici natura lucrurilor, nici întrebuinţarea lor, nici destoinicia puterilor sale, atât înţelegătoare, cât şi trupeşti.

Mişcat de o pornire firească a-şi întâmpina trebuinţele cele mai neapărate ale ţinerii vieţii, umbla rătăcindu-se prin pustietăţi. Abia după o muncă, de multe ori zadarnică, putea să-şi potolească foamea, căci natura deşi producea, dar productele ei era, ca să zicem aşa, sterpe şi neîndestulătoare. Aşa, cu spaima în inimă, putea să-şi găsească loc de odihnă şi de adăpostire, căci jigăniile cele carnivore îl gonea din toate părţile şi fiind din fire mai puternice decât dânsul, mai totdeauna rămânea biruitoare în lupta lor.

Strâmtorat din toate părţile, gonit în tot locul, găsind după întâmplare iar mai adesea lipsit de mijloace de hrană, omul se vedea, pe tot minutul, pradă a nenorocirii sale, şi negreşit omul ar fi fost cel dintâi fel din cele vieţuitoare a căruia seminţie s-ar fi stins în scurtă vreme. Şi cum ar fi putut să se înmulţească, când din toate părţile întâmpina greutăţi, lipsă, spaimă, şi de mai multe ori moarte? Cum ar fi putut să crească neamul omenesc, când creşterea omului, nu cea morală, ci cea fizică, este cea mai grea şi cere atâtea jertfe din partea părinţilor; şi când aceşti părinţi n-avea nici o înlesnire, ci era siliţi să se lupte cu elementurile şi cu fiarele cele mai sălbatice, ba încă şi chiar cu cei asemenea lui?

Dar acea parte din nemărginita înţelegere, adecă cuvântul, a venit într-ajutorul omului desnădăjduit, şi l-a făcut să se gândească mai cu denadinsul asupra stării sale, cum şi asupra mijloacelor de a o îmbunătăţi. Singură această idee a celui dintâi om care s-a chibzuit în sineşi a afla mijloace de îmbunătăţire a fost şi cel dintâi element de civilizaţie şi de fericire pentru toată omenirea. Văzând că singur nu putea să supuie pe vrăjmaşii săi, omul a socotit să se unească cu alţi oameni ca, împreunând puterile mai multora într-una, pe d-o parte să se poată apăra mai lesne de năvălirile cele împotrivitoare, iar pe de alta să agonisească cu oarecare siguranţie trebuinţele vieţii.

Acesta este cel dintâi period al civilizaţiei în pruncie, şi dovedeşte că civilizaţia este firească la om, pentru că este rodul înţelegerii cu care Ziditorul l-a hărăzit; şi al doilea, că unirea este de neapărată trebuinţă la fericirea lui, pentru că fără această unire ar fi pierit îndată după a lui zidire.

După ce omul s-a unit cu om, a trebuit neapărat să se înţeleagă între dânşii, să-şi împărtăşească gândurile unul altuia, să se chibzuiască între dânşii ca toţi să conlucreze pentru acelaşi sfârşit al ţinerii vieţii şi al apărării împotriva vrăjmaşilor. Organizaţia lui slobozindu-l de a articola sunete, omul a văzut că unele lucruri în natură au un sunet firesc al lor; iar altele, neavând nici un sunet, le-a dat alte numiri, după a lui voinţă. Asupra acestor numiri s-a învoit a le priimi de obşte toţi tovarăşii unei cete şi adunarea acestor numiri a întocmit limba, care la început se alcătuia numai de zicerile ce arăta lucrurile de care era atunci trebuinţă.

Limba dar grăită este cel de al doilea element şi foarte puternic şi neapărat de civilizaţie, precum şi dovadă nebiruită că omul este mai sus de toate celelalte vieţuitoare. Zisei cuvântul neapărat; căci cum ar fi putut omul să se apropie de om dacă nu ar fi avut mijloc de a se înţelege între dânşii, şi ce folos ar fi dobândit unul de la altul dacă nu ar fi putut să-şi împărtăşească ideile şi să se chibzuiască asupra trebuinţelor?

După ce oamenii s-au unit în cete ş-au aflat mijloc de a-şi împărtăşi ideile prin grai, cum şi de a se apăra mai lesne de bântuiri, au început a se înmulţi şi, îmbulziţi de firească trebuinţă, s-au răspândit pâlcuri-pâlcuri prin câmpii sau prin păduri sau pe malurile râurilor ori ale mărilor, trăind cu vânătoarea o viaţă care, deşi s-a numit sălbatică, dar tot înfăţişa o umbră de civilizaţie şi de soţietate. Apoi să deteră la viaţa tâlhărească care n-are multă deosebire de cea sălbatică după aceea îmbrăţişară pe cea nomadă, adică rătăcitoare şi nestatornică, până când o trăsură luminoasă a înţelegerii a învăţat pe om să supuie prin a sa iscusinţă şi să domesticească multe dobitoace spre a se înlesni la strădaniile sale, şi această vieţuire a omului s-a numit păstorească.

Privind că din producturile, ce natura de sineşi produce, unele priesc mai bine la a lui organizaţie, iar altele sunt mai de puţin folos, sau vătămătoare, sentimentul trebuinţei a silit pe om să îngrijească pe cele priincioase, curăţindu-le de ierburi eterogene, şi strângând la vreme rodul lor, sau numai mâncându-l chiar asupra coacerii. Luând apoi în băgare de seamă, pe de o parte, că din boabele ce cad pe pământ răsar spicuri cu rod înzecit, decât sămânţa, iar pe de alta, că îngrijind acele spicuri şi limpezindu-le de buruieni să fac mai frumoase, cresc mai tare, într-un cuvânt dau rod mai bun, omul a început a face cercări puind boabe în pământ şi pregătind a nu se îneca de alte saduri. După ce s-a încredinţat prin însuşi a sa cercare că cu oarecare muncă poate să-şi asigureze hrana, apoi s-a chibzuit cum să înlesnească această muncă, să o întinză mai mult, s-o facă mai productivă, pentru că nu putea prididi numai cu mâinile. Aci, un geniu înalt, pătruns de o puternică rasă a veşnicei înţelegeri, izvoade bogatul şi bilşugosul instrument care, despicând sânul pământului, a deschis omenirei nepreţuitele comori ale naturei şi a dat omului încredinţare că, deşi puterile lui cele trupeşti sunt mărginite, dar pentru geniul său este mai presus de orice împiedicare şi că, deşi multe din celelalte vieţuitoare îl covârşesc cu puterea trupului, dar el are armă şi mai puternică ca să le supuie pe toate voinţelor sale. Acestui geniu înalt, acestui izvor al plugului se cuvine a se înălţa monumentul cel mai slăvit ca un semn de recunoştinţă din partea toatei omeniri. Grecii îndumnezeiră acest geniu sub numire de Ceres1, îi consfinţiră templuri şi-i aducea jertfe.

Iată dar fireasca întocmire a vieţii plugăreşti şi începutul proprietăţii, care este cu atâta mai temeinică şi mai respectabilă cu cât are în favorul ei conglăsuirea noroadelor şi cea mai înapoiată vechime. De la această viaţă plugărească, care formează al treilea şi foarte însemnător period de civilizaţie, să începe mai cu denadinsul civilizaţia omenirei; căci după ce omul s-a văzut îndestulat despre ale vieţii, a putut să se gândească cu oarecare răpaos la îmbunătăţirea soartei sale, şi cel dintâi gând a fost să se găsească mijloc de a precurma, prin ajutorul unei puteri morale, prigonirile ce fireşte urma să însoţească nestatornicia cea de atunci a proprietăţilor şi a se înfrâna pornirile lăcomiei. Văzând că, când vorbea un bătrân într-o familie, ceilalţi era datori să tacă şi se supunea cu respect la hotărârile lui; socotindu-l de mai cercat în lucrurile omenirei şi, prin urmare, mai destoinic de a da păreri, povăţuiri, ba încă şi hotărâri asupra prigonirilor, puţinele familii ce alcătuia o ceată se uniră a face între dânsele aşezământ de a fi cârmuite de bătrânii lor, atât pentru smerenia ce fireşte insufla părul lor cel alb, cât şi pentru cunoştinţa ce urma neapărat să aibă aceia ce văzuseră, pătimiseră şi auziseră mai multe; căci, pe vremile acelea, când scrierea nu era încă cunoscută ca să poată cineva să se adape din ideile celor de mai nainte şi să se folosească de experienţa lor, şi ca destoinicia morală şi înţelegătoare să poată fi rodul strădaniei, iar nu al cărunteţilor, toată învăţătura, toată ştiinţa se mărginea în cercare, şi negreşit cei mai în vârstă trebuie să aibă preferinţa în sfaturi.

Acesta este începutul oblăduirilor, adică dragostea şi respectul nesilit al alegătorilor către persoana aceea asupra căria cădea alegerea pentru a ei destoinicie şi bune purtări. Dacă vedem în istoria vremilor acelora puterea şi silnicia cuprinzând mai multe cete, mai multe seminţii, supuindu-le jugului celui mai cumplit, şi silindu-le să crează, nu că interesul supuşilor trebuie să fie interesul căpeteniei, ci că supuşii trebuie să concentreze interesurile lor într-al oblăduitorului, o asemenea dogmă politică, deşi să sprijineşte de scriitori însemnaţi, pentru nenorocirea omenirei, dar nu trebuie să se ia de model, ci să se socotească sau rătăcire, sau părtinire vicleană căci nici un om, având mintea întreagă, simţirile nevătămate şi o înţelegere de rând, nu poate tăgădui că nişte oameni slobozi, bucurându-se cu desăvârşire de drepturile naturei, să fi priimit a se lepăda de toate bunătăţile vieţei lor ca să geamă subt toiagul unui siluitor. Mult mai drept este să gândim că după asemănarea oblăduirei familiei au aşezat şi oblăduirea lor cea politică, încredinţaţi fiind că, precum un părinte de familie nu face mişcare fără să aibă în gând binele celor după lângă dânsul, asemenea şi oblăduitorul politic al unei cete sau seminţii se va uita pe sine ca să-şi pironească mintea numai la interesurile marei familii a supuşilor.

Multe veacuri a petrecut omenirea într-această stare a vieţii plugăreşti subt oblăduirea bătrânilor, până când unele popoare, din bunăvoinţă sau din întâmplare, sau din amăgire, sau de silă, au schimbat forma stăpânirei şi, din pricina zavisnicilor, rătăcindu-se în gândurile lor, s-au desghinat unele de altele; cetaşul unei seminţii a socotit de vrăjmaş pe cetaşul unei altei seminţii, omul a privit pe om ca pe un vrăjmaş cumplit, când unul este pământul, unul Ziditorul, una este spiţa omenirei, şi prin urmare toţi cei ce au acelaşi început se trag din aceiaşi spiţă, trebuie să se socotească fraţi şi să vieţuiască întru pace şi dragoste. Dar ce putea face omul? Toată ştiinţa o dobândea din cercare şi cercarea fiind greşită sau făcându-se greşită din îndemnul celor mai influenţi, ştiinţa lui în loc de a fi spre folos, îi aducea vătămare. Cu acest chip însuşi omul, luând rătăcirea de adevăr, a consfinţit în cuget curat pieirea sa. Civilizaţia deşi era mărginită, dar şi acele puţine idei era moştenirea unui mic număr de bărbaţi privelegheaţi care, ca să nu se sleiască izvorul socotitei lor fericiri, le ţinea ascunse de public, şi printr-aceasta a lor făţarnică purtare amăgind pe cei asemenea lor, şi trăgând respectul orbirei lor ajunseră a dogmatiza pentru al lor în parte interes, neomenind pe om atât de mult, încât îl făcuseră să-şi tăgăduiască el lui-şi cuvântul. Dar, toate aceste piedice la civilizaţia şi la perfectibilitatea omenirei n-au întârziat a se zdrobi înaintea cuvântului care poate fi silit la tăcere, iar nu a se desfiinţa de sine.

Experienţa ce o dobândea oamenii, sau din cercările lor, sau din povestirile bătrânilor, era supusă ori uitării, ori prefacerii, fiindcă suvenirurile, ce trecea de la o generaţie la alta, ajungea, după curgere mai puţin de un veac, a fi schimonosite cu totul nu numai dintr-un oraş într-altul, ci şi între familii vecine. Trebuinţă dar neapărată era a se veşnici aceste suveniruri, cum şi faptele contemporanilor, printr-un mijloc statornic la care nimeni să nu poată face cea mai mică schimbare şi de care toţi urmaşii să se poată folosi. Aci iarăşi o trăsătură luminoasă a dumnezeirei a venit spre ajutorul altui geniu râvnitor şi, după deosebite cerceri, izvodi după voie nişte semne cu care compuind ziceri după trebuinţă a putut să arate în scris ideile sale, şi iată al patrulea period de civilizaţie, adică limba scrisă.

Nu este cu putinţă a preţui folosurile ce scrierea a adus omenirei. Printr-însa, printr-acest magic meşteşug, veşnicindu-se din generaţie în generaţie gândurile înţelepţilor şi faptele contemporanilor, ideile s-au adăogat din vârstă în vârstă rătăcirile s-au îndreptat pe cât ierta vremea şi poziţia fiecăria naţii, şi ideile asupra drepturilor şi datoriile omului s-au obştit treptelniceşte. Îndestul este să gândim ce am fi fost noi acum, dacă nu am fi moştenit prin scriere ideile celor de mai nainte, şi vom cunoaşte că izvodirea scrierii trebuie să se aşeze alăturea cu însemnatele faceri de bine de care s-a vorbit mai sus, adică cu aflarea vorbirei, a plugului, a soţietăţii şi a oblăduirei.

Acum dar când oamenii au aflat mijloc de a-şi împărtăşi ideile prin grai şi în scris; când s-au unit în soţietate, au aşezat o stăpânire, au găsit o hrană sigură în sânul pământului, tocmai acum era vremea să întocmească şi regule sau pravile scrise asupra datoriilor atât a supuşilor către stăpânitor, cât şi a stăpânitorului către supuşi; căci, după dreptul cuvânt, nici datorii pot fi fără drepturi, nici drepturi fără datorii.

Cercetând cu de-amăruntul întocmirea pravililor de deosebite naţii cunoscute ale vechimii, se vede că unele au fost mai apropiate de natura omului, pentru că legiuitorii era coprinşi de mai puţine prejudecăţi; iar altele însuşite mai mult asuprirei, pentru că sau sila sau rătăcirea prezidaseră la alcătuirea lor. Dar oricum au fost aceste pravili, îndestul era că dovedea trebuinţa unei reguli, unei cârme puternice pentru toţi de obşte, idee măreaţă care mai târziu a produs rezultaturile cele mai mântuitoare.

Iată dar omenirea împărţită în popoare sau naţii, mai mult sau mai puţin înaintate în civilizaţie după cum fiecare a fost ajutată de împrejurări. De aci începem a vedea prăvălindu-se pe şiroiul vremii pe Egipteni, lăsând după dânşii: 1-iu, scumpul suvenir al aflării geometriei şi astronomiei; 2-lea, oarecare regule mai temeinice asupra oblăduirei; şi 3-lea, frumosul şi foarte folositorul obicei că nu trebuie să se laude nici un mort, de la Vlădică până la opincă, după proverbul românesc, mai nainte de a i se cerceta faptele şi vieţuirea de avocatul obştesc. De se dovedea că purtarea-i a fost bună se îngropa cu cinste şi se făcea un cuvânt panigiric; dar de era rea, se osândea uitării pomenirea lui şi se lăpăda neîngropat; pe Asirieni, pe Babilonieni, şi pe Mezi, trecând fără să îmbogăţească cartea omenirei cu vre-un monument preţios, căci cumplirea ori moliciunea i-au stăpânit pe rând.Pe Perşi, lăsându-ne un model desăvârşit a creşterii tinerimei de obşte, puind în rândul datoriilor celor mai de frunte recunoştinţa, dreptatea, adevărul, corajul şi alegând pe sfetnicii statului din cei mai înţelepţi şi mai cercaţi bărbaţi.

Pe Schiţi, consfinţind dreptatea, vitejia şi munca pământului şi despreţuind luxul şi bogăţiile.

Pe Lidieni, dând exempluri de un curaj războinic şi izvodând cei dintâi întrebuinţarea monedii spre înlesnirea comerţului.

Pe Cartaginezi, întinzând comerţul, întocmind, cei dintâi, în sânul lor o oblăduire mixtă spre a putea fi reprezentate toate trupurile statului şi a se cumpăni unul pe altul.

Franţa şi Englitera s-au disputat multă vreme pentru prioritatea aflării aceştii forme de oblăduiri, când izvodirea ei covârşeşte douăzeci de veacuri.

Pe Greci, această naţie clasică, folosindu-se de ştiinţele naţiilor de mai nainte, covârşindu-le pe toate, desăvârşind tot, înaintând civilizaţia cu pasuri gigantice, şi dând pildele cele mai sublime de eroismul cel adevărat. Termopilele2, Platea şi Mantinea vor dovedi în toate veacurile cât poate patriotismul bine îndreptat şi cu înţelepciune cârmuit.

Omer, Tucidid3, Platon, Aristotel şi Demosten, cât a fost geniul lor, până la ce treaptă de desăvârşire s-au întins literile în vremile acelea în folosul civilizaţiii şi câtă recunoştinţă le este datoare omenirea! De la Greci începe al cincilea period al civilizaţiei cei adevărate, întemeiată pe dreptul cuvânt şi sprijinită de monumenturi luminoase. Dar dezghinarea a trebuit să intre între dânşii, să-i dezmăuleze, şi prin războaie civile slăbindu-i şi demoralizându-i, să-i gătească a priimi jugul strein fără a fi în stare de a se împotrivi. Această dezghinare, pricinuind supunerea Greciei, a cufundat ştiinţele şi prin urmare civilizaţia între întuneric aproape de patrusprezece veacuri.

Pe Romani, această naţie colosală, care în curgere de cinci sute de ani, de la Brutus4 până la August5, a păşit din eroism în eroism, a supus toate cele mai însemnate naţii, convremelnice, a întemeiat politica în prinţipuri statornice, dar de multe ori viclene, şi a consfinţit egoismul, după pilda grecilor, pas mé Hellén barbaros6, egoism care s-a imitat şi de alte naţii moderne. Într-însa se văd împreunate virtutea cea mai straşnică, patriotismul cel mai sublim, despreţuirea cea mai neinteresată a luxului, a bogăţiilor şi slavei cei deşarte. Singurul gând de care se stăpânea Romanii era binele şi cinstea patriei, ştiind bine că lumina trupului se revarsă fireşte şi asupra mădularilor. Of! Ce lecţii, ce modeluri înalte! Cincinatul7, văzând că nu mai este trebuinţă de dictatură, lepădă toiagul dictaturii şi apucă coarnele plugului; Brutus, ca să dovedească că pravila este deopotrivă straşnică pentru toţi, osândeşte însuşi pe fiii săi la moarte; Regulul8, destăinuind compatrioţilor săi slăbiciunea Cartaginii, se întoarce la cartaginezi ca să piară prin caznele cele mai cumplite. Ciceron, orator înfocat, politic izbutit, dar de ispravă, şi filosof adânc, deşi se vede împresurat de vânători cetaşi ai lui Catilina, dar statornic în virtutea sa şi pătruns de sublima idee că viaţa cetăţeanului este închinată patriei încă din minutul zămislirii sale, tună împotriva lor şi îi zdrobeşte cu trăznitoarea-i elocvenţă. Până aci a fost slava Romii, căci până aci a ţinut şi virtutea ei. Luxul Asiei, încuibându-se între cetăţenii ei, a moleşit corajul, a desfrânat năravurile, a introdus iubire de argint, şi de la August până la Costandin cel Mare9, care a mutat scaunul împărăţiei la Bizanţ, istoria Romii este plină de nelegiuiri, de tâlhării, de războaie civile, care sunt ciuma oricăruia stat, şi oblăduiri efemere; într-acest curs de 237 ani abia se zăresc pe alocurea câte un Titus10, Antonin11, Traian12, Marcu Aurelie, care clipesc un minut pe pământul eroilor şi în zadar cearcă a reînvia veacurile de aur. Iar de aci nici se cuvine a mai citi istoria împărăţiei de jos, care a ţinut aproape de 12 veacuri, decât ca să se cunoască ce foc pustiitor este fanatismul, intriga şi moliciunea.

Mulţi scriitori, având de pildă naţiile care au fost pe pământ şi au pierit, au hotărât că orice naţie se aseamănă cu omul şi, prin urmare, are pruncia sa sau începutul, vârsta de mijloc sau înflorirea şi, în sfârşit, bătrâneţile sau căderea. Această părere este cu totul greşită. 1. Pentru că un trup, precum este o naţie, care apururea se reînnoeşte, nu se poate asemăna cu o fiinţă fireşte supusă morţii. 2. Pentru că orice naţie atâta vreme a fost fericită cât nu s-a abătut de prinţipurile cele păzitoare ale ţinerii ei. 3. Pentru că abaterea de aceste prinţipuri nu este firească, ci numai uneltirea vicleşugului, a ambiţiei şi a interesului celui în parte. Îndestul este să lipsească, să se dărapene, să se stârpească sămânţa acestor rele care nu sunt însuşite omului, şi omenirea va înainta măreaţă şi fără stavilă spre desăvârşire, până când va ajunge în starea fericirei ce Ziditorul i-a hotărât pe acest vremelnic lăcaş.

Iată dar civilizaţia ajunsă la al cincilea şi cel mai luminos period al vechimei, adică veacurile cele înflorite ale Greciei şi ale Romei. De se vor privi de aproape împiedicările ce a trebuit neapărat să cerce civilizaţia în temeitoarea sa, prejudecăţile ce o zăticnea din toate părţile, şi aplecarea omului încă neformat de a iubi mai bine să se ţie de o rătăcire obişnuită, decât să îmbrăţişeze o înnoire folositoare, se va lua întreagă dovadă că puntul la care ajunsese civilizaţia în Grecia şi Roma a fost îndestul de înalt, şi de nu s-ar fi ivit mai în urmă alte stavili mai grozave, negreşit că în ziua de astăzi ar fi fost omenirea aproape de a pune mâna pe corabia fericirei.

Într-această epocă, ideile cele sănătoase de vrednicia omului începuseră a se obşti. Bărbaţii cei luminaţi voia cu mulţumire să conlucreze spre îmbunătăţirea soartei omului. Dar ei era ori neascultaţi, ori trataţi de nebuni şi vizionari, ori goniţi până la moarte, precum a pătimit virtuosul Socrat, pentru că cel dintâi între păgâni a îndrăznit să propovăduiască un Dumnezeu şi moralitatea năravurilor. De aceea se coborî pe pământ filosoful filosofilor care, în numele Ziditorului, aşeză dogma că toţi oamenii trebuie să slăvească din toată inima şi din tot sufletul pe Făcătorul a toate şi al lor, că toţi sunt fraţi, că trebuie să iubească pe aproapele lor, să fie făcători de bine şi să-şi lumineze cuvântul prin învăţătură apoi, toate acestea întărindu-le cu însuşi sângele său, să sui iarăşi la ceruri în sânul Părintelui său, aşteptând la scaunul cel nemitarnic omenirea care să-şi ia răsplata după faptele sale.

Aşadar, creştinismul a fost cel mai temeinic reazem şi premergător al civilizaţiei pentru că a împrăştiat între norod ideile cele mai frumoase şi mai temeinice asupra vredniciei omului.

Dar neunirea şi desfrânarea împăraţilor bizantini, dezghinarea bisericii, au fost pricina de nu s-au putut lăţi îndată aceste învăţături. Pe de altă parte, căderea cea mai necontenită şi neapărată a împărăţiei romane şi moliciunea năravurilor a dat prilej barbarilor, ce până atunci sta înfrânaţi, de au potopit Europa, au înecat tot, au cufundat ştiinţele iarăşi întru întunerec şi civilizaţia fu înapoiată cu câteva veacuri, până când ziorile unei lumini mântuitoare se iviră iarăşi, manuscriptele păstrate de iezuiţi începură a circula şi Gutemberg se obşti prin aflarea tipografiei, care săvârşeşte al şaselea şi cel mai însemnător period al civilizaţiei; căci, după ce manuscriptele era foarte rari, după ce cu prescrierea se făcea greşeli, apoi şi foarte puţine persoane avea mijloc de a le dobândi. Dar prin tipografie, scoţându-se în foarte puţină vreme foarte multe exemplare şi preţul fiind mult mai jos decât al prescrierii, fiecare a putut lua câte o carte, şi aşa ideile, împrăştiindu-se prea departe în scurtă vreme, lumina ce sta concentrată în puţine biblioteci s-a revărsat şi asupra părţii cei mai mari şi cei mai nedreptăţite a omenirei. Barbarii, inchiziţia, fiică a întunericului, se împotrivea din toată virtutea la întinderea luminilor. Cazne, goane, orice mijloc cumplit şi anti-evanghelic s-a întrebuinţat spre apăsarea adevărului şi dobitocirea omenirei. Dar precum soarele, fiind din natura sa luminos, deşi se acoperă uneori de nori şi se pare că s-a stins, trebuie să răzbească printr-înşii şi să reverse razele sale, asemenea şi adevărul, deşi este silit a se ascunde, tot trebuie în sfârşit să sfâşie vălul ce-l acoperă şi să iasă la lumină.

Naţiile cele nouă din Europa, îmbogăţite deodată cu ştiinţele Grecilor şi ale Romanilor, nu mai avură trebuinţă să se întoarcă iarăşi la începutul omenirei, ca prin cercări să afle ceea ce într-atâtea veacuri şi cu atâta caznă se gătise; ci pe temeiul acestii preţioase moşteniri, înaintând cu pas măreţ, izvodiră busola care, înlesnind plutirea şi, prin urmare, comunicaţia între părţile pământului cunoscute şi necunoscute, înlesniră şi împărtăşirea ideilor; cercetară drepturile omului şi le hotărâră. Prin deosebite prefaceri şi născociri, prin cultura ştiinţelor şi a filosofiei, prin dezvoltarea meşteşugului şi a comerţului, prin întinderea învăţăturii, înaintară, numai în trei veacuri, foarte mult civilizaţia şi, supt cârmuirea unor genii privilegiate de dumnezeire, ajunseră la acest mântuitor rezultat: că atunci numai omenirea va fi fericită, când se vor chezăşui fără părtinire şi pe temeiuri neclintite siguranţa persoanelor, a proprietăţilor, slobozenia industriei, a opiniei, conştiinţei şi când soţietatea se va întocmi cu astfel de chip încât fiecare, cu o muncă cinstită şi potrivită cu puterea omului, să poată a-şi agonisi mijloace de o vieţuire plăcută.

Ce dar este civilizaţia? Cea mai mare şi prin putinţă dezvoltare a puterilor omului pentru binele tuturora de obşte şi numai printr-această dezvoltare, de care omenirea se pare a nu fi departe, se va putea dobândi acel rezultat, adică fericirea omului.

La acest sfârşit privesc strădaniile bărbaţilor celor luminaţi şi tot pentru a lui dobândire se muncesc naţiile. Egoismul a început a pieri, năravurile s-au îndulcit şi cosmopolitismul a mai împreunat naţiile. Deşi sunt încă multe stavili, dar cu vremea îndreptându-se şi întărindu-se opinia obştei prin învăţătură, se vor desfiinţa de sine.

Vino acum şi tu, frumoasă Americă, intră în rândul naţiilor celor mai de frunte şi mărturiseşte folosurile civilizaţiei. Nu sunt încă patru sute de ani de când Hristofor Columb13 te-a descoperit, şi o parte din pământul tău a văzut eroi deopotrivă cu ai celor mai slăvite naţii. La singurul nume de Wasington, Franklin, Bolivar14, inima se coprinde de un dulce fior şi sufletul se umple de entuziasm; fiică încă tânără a bătrânei Europi, numai în trei veacuri ai ajuns în stare de a-i da lecţii şi modeluri de virtuţi.

Mergi dar măreaţă pe drumul înfloririi ce ţ-ai deschis; dar nu fii egoistă propovăduieşte şi celor întru întunerec naţii mântuitoarele începuturi prin care te-ai înălţat la această strălucită treaptă de civilizaţie, şi leapădă tiranica lege ce orbirea şi zavistia te-au făcut să aşezi, că trebuie să piară cel ce va îndrăzni să propuie vreo înnoire folositoare, sau vreo prefacere la cele în fiinţă aşăzământuri. Numai prin dezbatere ideile se limpezesc şi adevărul iese la lumină. De este aşăzământul bun, prin dezbatere se va întări mai bine; iar de este vătămător, pentru ce să se oprească a lui îndreptare?

ţara Românească, după ce a trecut, ca toate naţiile, prin potopul barbarilor; după ce a avut epocile ei cele luminoase supt Radul Negru Basarab, formatorul ei15, supt Mircea cel Bătrân16, supt Vlad Ţepeş 17, supt Mihai Viteazul18, fala românilor, şi supt Matei Basarab19 şi Ştefan Cantacuzino20, după ce aceste raze de lumină s-au cutrupit când de împrejurări nebiruite, când de idra zavistiei şi a neunirei; după ce a răzbătut cu eroică răbdare cumplitul veac al optsprezecelea21 şi a privit cu ochiul unei fiice vitregi mulţime de prinţi streini clipind un minut pe scaunul oblăduirei şi pierind îndată după ivirea lor; după ce, în sfârşit, şi-a văzut limba introdusă în sfintele jertfelnice şi în acturile stăpânirei, a început a vedea literile şi ştiinţele pământenindu-să cu încetul, năravurile înnobilându-se şi sentimentul naţional reînviat. Civilizaţia, deşi a păşit încet la noi, dar puţinele pasuri ce a făcut au fost statornice, căci n-a mai înapoiat, cereasca pronie a păzit-o şi de otrava inchiziţiei şi de apăsarea feodalităţii. Dar temeiurile civilizaţiei şi, prin urmare, a fericirei, au început a se pune mai cu dinadinsul de la anul 182222 prin restatornicirea prinţilor pământeni şi prin sistematica aşezare la şcoale publice în limba naţională. Iar la 2 septembrie 182923 s-a consfinţit fiinţa ei şi la anul 183124 o prefacere mântuitoare s-a legiuit întru toate şi, fireşte, se înţelege că învăţătura, fiind mijlocul cel mai puternic de fericire, s-a aşezat pe bazuri neclintite. Acum toate merg spre desăvârşire; corabia civilizaţiei pluteşte pe o mare lină şi supt povăţuirea unui cârmuitor iscusit. În toţi anii, la asemenea epocă, această cinstită adunare, prezidată de însuşi căpetenia oblăduirei şi ocrotitorul luminilor, cinsteşte acest lăcaş cu a sa înfăţişare ca să prăznuiască sărbătoarea sporirei la învăţătură şi, prin urmare, înaintarea civilizaţiei.

Deschide dar, Doamne Dumnezeul nostru, sânul îndurărilor tale, trimite bogatele tale mili asupra celor ce conlucrează spre desăvârşirea făpturei tale şi întăreşte pre dânşii ca să poată aduce la îndeplinire însuşi poruncile tale şi, prin luminare şi civilizaţie, să se aşeze între oameni frăţia, dragostea, unirea şi, cu un cuvânt, fericirea,

“Muzeul naţional”, II, 1837, nr. 4, p. 31-38.


Note

1 Ceres, numele dat de romani zeiţei greceşti Demeter, protectoarea fecundităţii solului.
2 Termopile, simbol al eroismului, locul celebrei bătălii din 480 î.e.n., unde grecii conduşi de Temistocle au învins pe perşi.
3 Tucidide (cca. 460 – cca. 396 î.e.n.), istoric grec.
4 Brutus, Marcus Iunius (85-42 î.e.n.), om politic roman cu convingeri republicane, prieten al lui Cicero, iniţiator al conjuraţiei care a dus – în 44 î.e.n. –la asasinarea lui Cezar, tatăl său.
5 Augustus (Caius Iulius Octavianus), împăratul roman din anii 27 î.e.n. – 14 e.n.
6 Adică: “tot ceea ce nu e elen, e barbar”.
7 Quintius Cincinatus Lucius, a rămas un simbol al omului virtuos, sec. V î.e.n.; ales dictator la cererea senatului roman, în 458 î.e.n.
8 Adică Regulus (mai sus, nota 12).
9 Constantin cel Mare, împăratul roman din anii 306-337.
10 Titus Flavius Vespasianus, împărat roman în anii 79-81 î.e.n.
11 Antoninus Pius, împărat roman în anii 138-161 e.n.
12 Traian, Marcus Ulpius, împăratul roman din anii 98-117, fondatorul Daciei romane.
13 Cristofor Columb (1446-1506), celebrul navigator genovez, în slujba Spaniei, descoperitorul Americii.
14 Simon Bolivar (1793-1830), eliberatorul coloniilor americane de sub stăpânirea Spaniei.
15 După tradiţie, Radu Negru, cel coborât din Ţara Făgăraşului, la sud de Carpaţi, ar fi întemeietorul Ţării Româneşti; aici autorul leagă numele legendarului Negru Vodă cu dinastia reală a Basarabilor (Basarab I, primul domn al Ţării Româneşti: cca. 1320-1352; Radu I: 1377-1383).
16 Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti (1386-1418), cel care a oprit ofensiva sultanului Baiazid I la Rovine (martie 1395),
17 Vlad Ţepeş, domnul care îl înfruntă pe Mehmet al II-lea în iunie 1462.
18 Mihai Viteazul, “fala rumânilor”, cel care a înfăptuit în anii 1599-1600, prima unire politică a Ţărilor Române.
19 Matei Basarab (1632-1654), domn important mai ales prin realizările sale în plan cultural.
20 Ştefan Cantacuzino (1714-1716), succesorul lui Constantin Brâncoveanu la domnia Ţării Româneşti; ultimul domn pământean până la instituirea domniilor fanariote.
21 Este epoca domniilor fanariote, începând cu Nicolae Mavrocordat, instalat în Moldova în 1711, şi în Ţara Românească, în 1716, şi sfârşind cu Alexandru Suţu în Ţara Românească (1818-1821) şi Mihai Suţu, în Moldova (1819-1821).
22 Anul restabilirii domniilor pământene, prin numirea de către Poartă a lui Grigore Dimitrie Ghica în Ţara Românească şi a lui Ioniţă Sandu Sturdza în Moldova.
23 Data semnării tratatului de pace de la Adrianopole între Rusia şi Turcia care consemnează dreptul Principatelor la autonomie deplină, retrocedarea vechilor raiale de pe linia Dunării, desfiinţarea totală a monopolului turcesc asupra comerţului Principatelor ş.a.
24 Anul elaborării Regulamentelor Organice, în timpul administraţiei generalului rus Pavel Kiseleff, acte cu caracter constituţional care circumscriu numeroase elemente pe linia organizării vieţii de stat în spirit modern.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU