Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

CuvântĂri Şcolare Şi articole cu continut social-politic

3. [Un apel la amintirea lui Mihai Viteazul]:
Istoria patriei (1837)

Nici o învăţătură nu poate fi mai temeinică şi mai folositoare, pentru oricare naţie, decât povestirea nepărtinitoare şi critică a faptelor strămoşeşti, adecă istoria naţională.

Nu se poate tăgădui că istoria universală coprinde multe mântuitoare învăţături în tot felul de materii şi umple de entuziasm inimile cele simţitoare. Dar, ca nişte fapte săvârşite de streini (cu toate că eroismul şi virtutea sunt cosmopolite), nu răpesc sufletul cititorului ca isprăvile făcute de compatrioţi. Acestea nu se mărginesc numai a insufla sentimenturi de mărinimie, de jertfire şi de patriotism, ci stau apururea înaintea ochilor cetăţeanului ca un model plăcut şi oarecum domesnic care dovedeşte că în vremi cumplite cu puţine mijloace s-a făcut mult, poate şi mai presus de orice nădejde, pentru că unirea, dragostea şi naţionalismul au predomnit; şi că în alte epoce, mai norocite şi cu mijloace mai mari, s-a lucrat sau nimic, sau foarte puţin, din pricina moliciunii, a neunirei, a zavistiei şi a tot felul de dezghinări.

O asemenea carte atât de interesantă, atât de neapărată, care se poate socoti cel de al doilea catihism al cetăţeanului, lipsea până acum în limba noastră. Din toate părţile se cerea cu nesaţiu, fieşcare rumân dorea să afle ce au fost strămoşii săi, ce au săvârşit, ce prefaceri a luat patria ca şi din ce pricini. Dar din nenorocire era silit să caute în cărţi scrise în limbi streine istoria patriei sale, alcătuită şi schimonosită sau după duhul vremii, sau după patima scriitorului, sau din neştiinţă.

D. medelnicerul Florian Aaron1, însărcinat cu cursul istoriei universale la Colegiul naţional din St. Sava, cunoscând câtă vătămare aduce lipsa unei istorii a patriei, s-a îndeletnicit a o împlini şi în anul trecut a dat la lumină, în tipografia privilighea[tă] a d. I. Eliad, tomul cel dintâi, iar pe la începutul anului curgător pe cel de al doilea2. Aceste două tomuri coprind un period de 1.496 de ani, şi începutul de la anul 105 de la Hs.; adecă, de la războaiele Romanilor cu Dacii, să încheie la anul 1601 împreună cu Mihai Viteazul.

De prisos este a arăta osteneala ce a trebuit să jertfească autorul ca să adune ştiinţe cât s-a putut mai adevărate şi să compuie frumoasa istorie a patriei noastre. Această osteneală a trebuit să fie cu atât mai trudoasă cu cât că şi puţinele anale ce se află manuscripte de la deosebite familii stau ascunse sau lepădate fără nici un folos şi peste puţină vreme se vor prăpădi cu totul, când ar putea sau să le tipărească, sau să le încredinţeze altor râvnitori ca să le dea la lumină, cu care aceasta s-ar rădica multe nedomeriri şi s-ar înlesni foarte mult lucrările istoricilor rumâni. Dar, asupra aceştii pricini se va vorbi îndestul în precuvântarea ce găteşte D. Alecsandru Geanoglu Lesviodax, anume la istoria împăraţilor otomani, la care domnia sa se îndeletniceşte acum.

Cum că d. Aaron a împlinit scopul ce-şi propusese, fiecare cititor poate judeca foarte lesne. Şi s-a întâmplat să văz citind domnia prea fericitului şi de vecinică pomenire vrednicului Mihai Viteazul cu lacrămile pe ochi şi cu pieptul săltând de suspiciuni. Apoi ce dovadă mai mare se poate da de interesul şi entuziasmul ce a ştiut autorul să reverse în partea sa cu atâta iscusinţă şi fineţă? Lacrăma n-a fost niciodată un tribut silit, ci răsplătirea cea mai preţioasă ce inima săgetată de înfocarea unei scrieri aduce autorului spre mulţumire. Însumi am citit, faţă de bărbaţi şi cu dame, viaţa aceluiaşi erou, şi cu mare mulţumire a sufletului am văzut şiroaie de lacrămi curgând din ochii ascultătorilor.

Mulţămită dar fie d. Aaron pentru nepreţuita jertfă ce în tot chipul a făcut cu compunerea şi tipărirea istoriei patriei. Toţi patrioţii se vor întrece a dobândi câte un exemplar şi a-l citi cu luare aminte atât ca să cunoască ce au fost slăviţii lor strămoşi şi să desrădăcineze otrăvitoarea idee a nimicirei ce în curgere de un veac s-au căznit machiavelismul să o încuibeze în inimile rumânilor, pentru înparte ruşinoase interesuri; cât şi ca să înlesnească publicarea şi celorlalte tomuri care se aşteaptă cu nerăbdare3. Socotesc că nu puţină cinste ar fi pentru naţia noastră dacă prin suscripţie s-ar înălţa lui Mihai Viteazul, acestui Cezar al rumânilor, un monument la locul ce s-ar găsi mai de cuviinţă, cu o inscripţie potrivită cu isprăvile şi vitejia lui. Tot subt acest monument s-ar cuveni a se depune şi rămăşiţele capului lui ce stau ascunse şi necunoscute subt o lespezioară în sfânta biserică a mănăstirei Dealului4. Nu este îndoială că toţi, cei ce poartă în pieptule inimă şi simţiment de rumân, vor merge spre vizitaţia monumentului acestui erou şi al slavei Rumâniei, cu aceeaşi smerenie şi râvnă cu care să zice că pelerinii de deosebite religii mergea odinioară pe la locuri sfinte spre sfinţire sau pocăinţă.

S. Marcovici
“Curirer de ambe sexe”, per. I (1836-38), p. 1-3.

Note


1 Florian Aaron (1805-1887), profesor de istorie din cadrul Colegiului naţional “Sfântul Sava”, unde fusese încadrat în 1832, după ce în anii anteriori funcţionase la Goleşti şi la Craiova.
2 Este vorba de Idee repede de istoria Prinţipatului Ţării Româneşti, fascicola I apărând în 1835, a doua în 1836.
3 Cea de a treia fascicolă din Idee repede va apare în 1837; în 1839 este publicat în tipografia colegiului “Sfântul Sava” cunoscutul Manual de istoria Prinţipatului României, 212 p.
4 Atenţia acordată de S. Marcovici figurii lui Mihai Viteazul, va fi afirmată în perioada următoare cu diferite prilejuri; va transpare nu numai în texte social-politice, ci şi în relatările de călătorie redactate de el.

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU