Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940<<
10.12. Decret-regal pentru revizuirea cetățeniei evreilor din România

                                       (21 ianuarie 1938)

                                           

Revizuirea înscrisurilor în registrele de naționalitate

 

Art. 5. - În termen de 30 zile de la publicarea acestei legi în ”Monitorul oficial” primarii comunelor vor întocmi un tablou al evreilor înscriși în registrele de naționalitate ale comunei. Înscrierea făcută în temeiul unei hotărâri a comisiei de apel sau a unei hotărâri judecătorești, va fi menționată în tablou.

O copie a tabloului va fi afișată pe tabla de afișaj a primăriei, iar alta va fi trimisă judecătoriei.

Afișarea va fi adusă la cunoștința publică prin bătaie de tobe și alte mijloace de încunoștințare publică.

Art. 6. - În termen de 20 zile de la afișare, toți cei trecuți în tablou sau moștenitorii lor, care prin faptul înscrierii autorului beneficiază de cetățenia română, vor depune judecătoriei actele doveditoare a întrunirii condițiilor prevăzute. [...]

Art. 8. - Judecătorul examinând actele depuse, va putea ordona cercetări pentru stabilirea temeiniciei arătărilor din actele depuse.

Cercetarea se va face prin organele administrative și cele ale polției judiciare.

Autoritățile sunt îndatorate să dea cât mai neîntârziat lămuririle ce li se vor cere.

Art. 9. - După expirarea termenelor pentru depunerea actelor, eventual după ce s-au făcut cercetările prevăzute de art. 8, judecătoria va cerceta fără citarea părților, dacă cel înscris întrunește condițiile pentru dobândirea deplin drept a naționalității române.           

Art. 10. - Dacă din actele aflate la dosar, se constată că sunt întrunite condițiile cerute de art. 6 judecătoria va ordona închiderea procedurii. [...]

Art. 12. - Dacă în sprijinul înscrierii făcute nu s-a depus nici un act, sau dacă, din actele aflate la dosar, se constată că cel înscris nu întrunea condițiile cerute de lege, pentru dobândirea deplin drept a naționalității române, judecătoria va ordona ștergerea din registre, înscrierea socotindu-se a fi fost făcută prin fraudă.

Încheierea judecătoriei este executorie. Ea se va comunica celui interesat la domiciliu arătat la art. 6, Ministerului de Interne și primăriei comunei unde înscrierea a fost făcută. Primăria va opera ștergerea din registru, făcând mențiune de numărul și data hotărârii care a ordonat-o. [...]

Art. 14. - Împotriva hotărârii ordonând ștergerea din registru, cel interesat va putea face contestație, în termen de 5 zile de la comunicare. [...]

Revizuirea înscrierilor în registrele privitoare la acordarea drepturilor cetățenești

  

Art. 22. - Persoanele înscrise în registrele privitoare la evreii cărora li s-au acordat drepturi cetățenești sunt obligate ca în termen de 20 zile de la publicarea în Monitorul oficial al acestei legi, să depună instanței judecătorești, în registrele căreia declarația de cetățenie este înscrisă, următoarele acte:

1. Actul de naștere.

2. Actul doveditor că părinții celui ce au făcut declarație au locuit în țară, în cazul când nașterea acestuia a avut loc în străinătate.

3. Actul doveditor că nu a fost supus unui alt stat străin.

4. Actul doveditor al satisfacerii legii recrutării sau cel al mobilizării la una din campaniile după 1913.

5. Alte acte doveditoare a uneia din situațiile care, potrivit art. 1 din decretul-lege nr. 2.085 din 1919 au îndrituit acordarea drepturilor cetățenești.

Dacă cel înscris în registre este mort, obligația depunerii o are moștenitorul său, căruia înscrierea în registre îi folosește. [...]

Art. 23. - În termen de 10 zile de la publicarea acestei legi, președinții tribunalelor vor face repartiția prevăzută de art. 2, alin. ultim, partea finală și vor întocmi tablouri de cei înscriși în registrele alfabetice, trimițându-le judecătoriilor.

Modul repartiției va fi adus la cunoștință publică, prin afișare pe tabela de afișaj a instituției.

        

Minoritățile naționale din România 1931-1938. Documente, pp. 485-489

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC