Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940<<
10.6. Document conținând lămuririle ministrului Instrucțiunii Publice și Cultelor cu privire la reclamația Partidului Maghiar din România adresată Secretariatului Societății Națiunilor [1]

              (2 septembrie 1930)

 

Partidul Maghiar din România în reclamația recentă adresată Societății Națiunilor se plânge că statul român nu-și îndeplinește angajamentele luate prin art. 9 al tratatului de pace față de minoritatea maghiară. [...]

Reclamația invocând art. 9 și 11 din tratatul de pace semnat la Paris în ziua de 9 decembrie 1919 încearcă să arate că acel tratat ”n-a avut puterea să schimbe directiva politicii școlare dictată altădată de caracterul exclusiv românesc al statului român de dinainte de război“, încât drept urmare ”legile și edificiul clădit sistematic al decretelor ministeriale și al măsurilor oficiale au creat o serie de reforme menite să distrugă opera tratatului sau să-i zădărnicească orice eficacitate, aceasta în directă contrazicere cu scopul și spiritul tratatului“.

Partidul Maghiar pentru a-și dovedi afirmația:

a) invocă decrete și dispoziții ministeriale din primii ani de după Unire, provocate la timpul său în parte de situația specială, ce a urmat imediat după război și în parte de lipsa de adaptabilitate a elementului maghiar la noile stări de lucruri; aceste decrete și dispoziții s-au perimat fie prin alte dispoziții, fie prin legi școlare, pe care Partidul Maghiar le ignoră cu totul;

b) prezintă stări și fapte tot din această epocă, care, pe urma legiurilor școlare ce au urmat în anii 1924-1928, azi au cu totul altă înfățișare;

c) pune în lumină unilaterală, deci inexactă, diferite articole din legile școlare;

d) iară legile care asigură pe deplin eficacitatea art. 9 din tratatul de pace și stările de fapt ce au decurs din aceste legi le ignorează cu totul.

Înainte de a intra în analiza fiecărui capitol din reclamație, ținem să respingem cu toată energia insinuarea adusă politicii noastre școlare antebelice în sensul că aceasta, fiind directivată de caracterul exclusiv românesc al statului român antebelic (vechiul Regat), nu ar fi susceptibilă de o adaptare la dispozițiile tratatului.

Or adevărul se înfățișează cu totul altfel. [...]

Anume reclamația conclude că pe urma directivei exclusiviste a politicii noastre școlare antebelice legile și edificiul clădit sistematic al măsurilor oficiale postbelice, departe de-a traduce în realitate angajamentele înscrise în tratat, au creat o serie de reforme, menite să distrugă opera tratatului sau să zădărnicească orice eficacitate; aceasta în directă contrazicere cu spiritul și scopul tratatului.

Concluzia este falsă nu numai rezultând din premisa falsă, ci și prin situația faptică reală.

Art. 9. din tratatul de pace dispune privitor la tratamentul minorităților etnice și confesionale: ”Ei vor avea prin urmare drept egal de a înființa, conduce și controla pe cheltuiala lor instituțiuni de caritate, religioase sau sociale, școli și alte organizații de educație având dreptul de a folosi în ele în toată libertatea limba lor  proprie și de a practica liberi religia lor“.

Art. 10 din tratat spune: ”În materie de instrucțiune publică guvernul român va acorda în orașele și districtele unde locuiește o proporție considerabilă de supuși români de altă limbă decât cea românească ușurințe potrivite pentru a asigura ca în școlile primare instrucția să se facă copiilor în propria lor limbă, a acestor supuși români. Această stipulațiune nu va împiedica guvernul român de a face obligatoriu învățământul limbii române în aceste școli“.

Ori, iată cum s-a conformat stăpânirea română dispozițiilor tratatului în teritoriul detașat de la Ungaria și unit cu România:

1) Au rămas în plină funcțiune școlile primare și secundare ale minorităților etnice și confesionale maghiare (rom<ano>-cat<olice>; ev<anghelice>, ref<ormate> și unitariene) și după 1 decembrie 1918.

2) În acest scop, Consiliul Dirigent din Transilvania a dat revizoratelor școlare următoarele ordine și decrete privitor la funcționarea vechilor școli minoritare confesionale și la înființarea de noi școli:

a) Ordinul nr. 15.673 din 29 septembrie 1919 a aprobat fără nici o restricție deschiderea de noi școli confesionale cu limbă de predare proprie a minorității respective.

b) Ordinul nr. 1.461/1920 din 4 martie a dispus tuturor revizorilor să respecte autonomia confesiunilor minoritare, să nu facă nici o dificultate funcționării școlilor confesionale minoritare, dovedind prin aceasta că cetățenii României sunt tratați egal.

c) Ordinul nr. 31.356/1930 a dispus că se mențin și se întrețin de stat mai departe școlile statului cu limbă de predare maghiară.

3) Legea învățământului primar al statului din 1927 introduce la art. 7 dispozițiile art. 10 alin. 1 din tratatul de pace în modul următor: Art. 7 (Legea învățământului primar):”Învățământul primar în școalele statului se predă în limba română.

În comunele cu populație de altă limbă decât limba română, Ministerul Instrucțiunii Publice va înființa școale primare cu limba de predare a populației respective, în aceeași proporție ca și în comunele românești. În aceste școale studiul limbii române va fi însă obligator în numărul de ore stabilit prin regulament“.

4) Legea învățământului particular din anul 1925 introduce dispozițiile art. 9 din tratat privitor la învățământ.

5) Legea învățământului secundar (1928) la art. 11 dispune: ”În regiunile cu populațiune minoritară în număr precumpănitor se vor putea înființa, în condițiunile art. 7 și 8, pe lângă liceele de stat, secțiuni în care învățământul să se predea în limba minorității respective. O astfel de secțiune se poate înființa numai în cazul când se va înscrie un număr de maximum 30 elevi într-o clasă de gimnaziu și de 25 elevi de clasă în cursul superior“.

Văzând dipoziția acestui articol, suntem nevoiți a arăta că art. 10 din tratatul de pace obligă statul român de a face ușurinți elementului minoritar numai în învățământul primar, or statul român face aceste ușurinți chiar și în învățămăntul secundar, fără să aibă în privința acestui învățământ vreun obligament sau angajament față de elementul minoritar.

Din dispozițiunile citate ale Consiliului Dirigent și ale Secretariatului General din Transilvania, apoi din dispozițiile precise ale legilor școlare este evidentă inexactitatea afirmației Partidului Maghiar că legile și dispozițiile Ministerului ar fi în contazicere cu scopul și spiritul tratatului și că aceste legi și dispoziții ar fi menite să distrugă opera tratatului.

Dovedind inexactitatea reclamației cu privire la natura legilor școlare și a dispozițiilor ministeriale, s-ar putea ușor întâmpla ca reclamanții, recunoscând corectitudinea legilor și a unor dispozițiuni ministeriale, să obiecteze că realitatea este cu totul alta decât litera legii.

Pentru a combate o astfel de aserțiune, vom pune în față numărul școlilor ce le avea minoritatea maghiară înainte de 1918 și ce le are azi, în baza art. 9 din tratatul de pace:

Școli primare

 

 

1918

1930

Rom<ano>- cat<olice>

Ev<anghelice> 

Ref<ormate>

Unitariene

Ev<anghelice> C.A.

Armeno-cat<olice>

Ruteno-cat<olice>

383

322

26

8

-

-

 

316

503

37

16

1

1

Total

739

874

 

Observăm că numărul școlilor rom<ano>- cat<olice> maghiare din 1930 este redus față de numărul acelor școli din 1918 pe urma faptului că șvabii rom<ano>- cat<olici> din Banat, după 1918, au înlocuit limba de predare maghiară cu limba germană, limba lor maternă.

                             

Școli secundare

 

a) Licee complete

 

 

1918

1930

Rom<ano>-cat<olice>

Ev<anghelice>- ref<ormate>

Unitariene

Ev<anghelice> C.A.

15

9

2

-

9

7

2

-

Total

26

18

                                                                                             

b)Școli civile

 

 

1918

1930

Rom<ano>- cat<olice>

Ev<anghelice>- Ref<ormate>

Unitariene

Ev<anghelice> C.A.

21

1

-

-

15

7

-

2

Total

22

24

 

c) Școli comerciale

 

 

       1918

        1930

Rom<ano>- cat<olice>

Ev<anghelice> -ref<ormate>

          1

          -

           2

           1

    Total

          1

           3

 

d) Școli normale

 

 

1918

1930

Rom<ano>- cat<olice>

Ev<anghelice>- ref <ormate>

Unitariene

-

-

7

-

-

7

   Total

7

7Dovedind netemeinicia afirmațiilor Partidului Maghiar, nu ne putem reține mirarea cum de Partidul Maghiar, pe de altă parte, când afișează în partea introductivă a reclamației sale că statul român nu are sensibilitate față de concepția nouă înscrisă în tratatul de pace în privința tratamentului școlar al minorităților, ignorează în mod inadmisibil faptul că statul român în virtutea art. 10 al aceluiași tratat întreține pentru minoritatea maghiară:260 școli primare de stat cu limba de predare maghiară și 223 secții paralele în școlile primare ale statului cu limba de predare maghiară și că același stat mai întreține, chiar fără să-l oblige tratatul de pace, și școli comerciale și secundare ale statului cu secții paralele maghiare în Oradea, Cluj, Arad și Timișoara.

Această ignorare să fie oare numai o simplă scăpare din vedere sau să fie o ignorare intenționată pentru a surprinde mai ușor buna credință a Societății Națiunilor?

Din cele expuse rezultă că:

a) Statul român, începând cu actele Consiliului Dirigent din Transilvania până inclusiv la legea învățământului secundar din 1928, și-a afirmat și confirmat angajamentul luat prin tratatul de pace față de minorități pe teren școlar.

b) Reclamația Partidului Maghiar în partea sa introductivă, afirmând contrariul, ca bază principală a reclamației, se pune pe temei greșit.

Totuși, Partidul Maghiar, spre a-și susține și dovedi teza, invocă câteva cazuri sau procedee de importanță secundară, pe care le prezintă și explică, de asemenea, în mod unilateral, deci inexact.

În cele ce urmează vom analiza toate cazurile:

 

I. Zona  culturală - Crearea, avantagiile materiale ale învățătorilor, motivarea înființării și scopul adevărat al zonei culturale

 

Partidul Maghiar afirmă că înființarea zonei culturale, căreia în Transilvania îi aparțin jud<ețele> Bihor, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș, Hunedoara, Turda-Arieș, Mureș-Turda, Odorhei, Ciuc și Trei-Scaune, stabilite astfel prin decizia ministerială nr. 40.771/1924 și prin art. 159 din legea învățământului primar, ce ar avea ca motiv mărturisit românizarea elementului românesc desnaționalizat, dar în realitate ar avea ca scop nemărturisit reducerea (anihilarea) civilizației maghiare în acele județe. Deci statul român prin crearea zonei culturale ar leza libertatea culturii maghiare, față de care și-a luat angajament prin art. 9 al tratatului de pace.

Ori, Partidul Maghiar, când pune în sarcina zonei culturale românești niște scopuri pe care acesta nu le are, cade într-o eroare datorită unei sugestii psihice, de care nu poate scăpa, și anume intuția zonei culturale maghiare de pe vremuri.

Guvernul maghiar la începutul anului 1917 prin un ordin special, cu toată împotrivirea bisericilor românești din Transilvania, a hotărât suprimarea școlilor românești din județele Brașov, Făgăraș, Sibiu, Târnava-Mare și trei plăși din județul Hunedoara și înlocuirea școlilor românești cu școli primare de stat cu limba de predare maghiară.

În bugetul anului 1917/1918 în acest scop s-au prevăzut cheltuielile celor 1.600 școli primare maghiare și 800 grădini de copii mici maghiare în acele județe.

De ce era vorba în zona culturală maghiară?

De suprimarea totală a școlilor românești și înlocuirea lor cu școli ungurești și de înființarea a 800 de grădini ungurești noi pe seama copiilor de 4-6 ani, adică era vorba de stingerea totală a graiului românesc în 5 județe.

Fantoma acestei grozăvii pedagogice, în serviciul naționalismului șovinist maghiar, neodihnește Partidul Maghiar și îl face să atribuie zonei culturale românești scopuri identice cu a celei ungurești.

Ori, zona culturală românească nu a avut și nu are scopul pe care i-l atribuie Partidul Maghiar.

Ținem să fixăm de pe acum că chiar și în județele cu populațiune secuiască preponderentă stau în picioare toate școlile primare maghiare confesionale antebelice și își indeplinesc rolul cutural, ca și înainte.

Motivele înființării și scopul zonei culturale românești este cu totul altul decât cel arătat de Partidul Maghiar.

Pentru a dovedi afirmația noastră ne servim de următoarele date luate din statistica maghiară oficială din anul 1900 și 1910 privitor la județele menționate în reclamația Partidului Maghiar. [...]

Față de situația rușinoasă de analfabetism general a elementului românesc, lăsată moștenire statului românesc de către regimul maghiar, oare nu a fost datoria fiecărui guvern românesc să se îngrijească de intensificarea învățământului românesc?

Iată motivul adevărat și real al înființării unei zone culturale românești.

Scopul zonei culturale românești, decurgând din motivul înființării ei, este clar și mărturisit, anume intensificarea învățământului românesc pe seama elementului românesc pentru a-l ridica cel puțin la treapta la care regimul maghiar de protecționism cultural de 1.000 ani a reușit să ridice elementul maghiar.

Orice alte afirmări asupra scopului nemărturisit al zonei culturale sunt pure invențiuni ale unor creeri sugestionați de fantoma zonei culturale maghiare de pe vremuri. [...]

Deci suntem de părere să se ceară de la Societatea Națiunilor să respingă reclamația ca neîntemeiată.

 

Nicolae Costăchescu,

Ministrul Instrucțiunii Publice și Cultelor

 

Documente privind istoria României între anii 1918-1944, pp. 384-389© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC