Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

 

11. 3. 2. Pactul Renan, privind garantarea frontierelor

                           (1 decembrie 1925)

  

Preşedintele statului German, Majestatea Sa regele Belgiei, preşedintele Republicii franceze, Majestatea Sa regele Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei şi al teritoriilor britanice de dincolo de mări, împărat al Indiilor, Majestatea Sa regele Italiei.

Cu grija de a împlini dorinţa de siguranţă şi de ocrotire ce însufleţeşte naţiunile care au avut de îndurat flagelul războiului de la 1914-1918; Şi deopotrivă însufleţiţi de dorinţa sinceră de a da tuturor puterilor semnatare interesate garanţii complementare în cadrul Pactului Societăţii Naţiunilor şi al tratatelor ce sunt în vigoare între ele;

Au hotărât să încheie în aceste scopuri un tratat şi au desemnat ca plenipotenţiarii lor [...][1]care, după ce au schimbat plinele lor puteri, recunoscute în buna şi cuvenita formă, au convenit dispoziţiunile următoare:

Art. 1. Înaltele Părţi Contractante garantează individual şi colectiv, după cum este stipulat în articolele de mai jos, menţinerea statu-quo-ului teritorial rezultând din frontierele între Germania şi Belgia şi între Germania şi Franţa, şi inviolabilitatea ziselor frontiere astfel cum sunt fixate prin sau în executarea Tratatului de pace semnat la Versailles, la 28 iunie 1919, precum şi observarea dispoziţiunilor articolelor 42 şi 43 ale zisului Tratat privitoare la zona demilitarizată.

Art. 2. Germania şi Belgia şi, de asemenea, Germania şi Franţa se obligă reciproc să nu se dedea de o parte şi de cealaltă la nici un atac sau invaziune şi să nu recurgă de o parte şi de cealaltă, în nici un caz, la război.

Art. 3.  Luând în consideraţie angajamentele respective luate de ele în articolul 2 al prezentului tratat, Germania şi Belgia şi Germania şi Franţa se obligă reciproc să reguleze pe cale pacifică şi în modul următor toate chestiunile, de orice natură, care ar veni să le despartă şi care n-ar putea fi hotărâte prin procedeele diplomatice obişnuite. [...]

Art. 4. În caz de violare flagrantă a articolului 2 din prezentul tratat sau de contravenţiune flagrantă la articolele 42 sau 43 din Tratatul de la Versailles de una din Înaltele Părţi Contractante, fiecare din celelalte Puteri Contractante se obligă, chiar de acum, să dea imediat asistenţa sa Puterii împotriva căreia o asemenea violare sau contravenţiune ar fi fost îndreptată, din clipa când zisa Putere îşi va fi putut da seama că această violare constituie un act neprovocat de agresiune şi că din pricină fie de încălcarea frontierei, fie din începerea ostilităţilor sau din adunarea forţelor armate în zona demilitarizată, e necesară o acţiune grabnică.

Art. 5. Stipulaţiunea articolului 3 din prezentul tratat este pusă sub garanţia Înaltelor Părţi Contractante aşa cum e prevăzut mai jos:

Dacă una din puterile menţionate la articolul 3 refuză să se conformeze metodelor de aplanare sau să îndeplinească o deciziune arbitrară sau judiciară şi săvârşeşte o violare a articolului 2 din prezentul tratat sau cu o contravenţiune la articolele 42 sau 43 ale Tratatului de la Versailles, se vor aplica dispoziţiunile articolului 4 al prezentului tratat.

Art. 6. Dispoziţiunile prezentului tratat nu aduc atingere drepturilor şi obligaţiunilor rezultând pentru Înaltele Părţi Contractante din Tratatul de la Versailles, precum şi din aranjamentele complimentare, inclusiv cele semnate la Londra la 30 august 1924.

Art. 7. Prezentul tratat, menit să asigure păstrarea păcii şi conform Pactului Societăţii Naţiunilor, nu va putea fi interpretat că restrânge misiunea acesteia de a lua măsurile potrivite spre a apăra cu succes pacea lumii.

 

Interesele şi drepturile României, în texte de drept internaţional public, 1936, pp.42-43

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC