Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

6.5. Testamentul regelui Ferdinand I

(2 iunie 1925)

 

În urma boalei de care cu vrerea lui Dumnezeu și prin bunele îngrijiri ale medicilor noștri am scăpat cu bine, socotit-am de a mea datorie să-mi așez dispozițiile mele testamentare.

Luând hotărârile din urmă și gândindu-mă la sfârșitul vieții mele, îndreptez către Atotputernicul prinosul recunoștinței mele că mi-a îngăduit să-mi consacru munca poporului român, a cărui propășire a fost, fără  preget și fără încetare, scopul vieții mele. Neuitatul și înțeleptul meu unchi, Regele Carol I, în lunga și slăvita sa domnie a întemeiat puternic și sănătos noul stat al României, dezvoltând minunatele însușiri de muncă și de progres ale poporului ei, redeștepând și organizând în glorioasa ei armată străbunile virtuți ostășești ale neamului ei. Rezemat pe aceste virtuți, la rândul meu am putut desăvârși opera națională și am aflat în clipele celor mai hotărâtoare împrejurări credința neclintită și eroismul nețărmurit al oștirii de care mă simt legat din adâncul sufletului.

A vrut astfel pronia cerească să nu lase fără rod domnia mea și a dat dragostei mele de neam cea mai scumpă și sfântă răsplată. Ridic până la ultima suflare ruga mea fierbinte ca să binecuvânteze și în viitor soarta poporului român și să hărăzească iubitului meu fiu, viitorul rege al României întregite, ajutor ceresc, ca la rândul său să întărească și să sporească moștenirea națională, unind tot mai strâns puterile și însușirile românilor din toate ținuturile și din toate straturile sociale.

Cu inimă de părinte îndemn pe Carol să nu înceteze în orice clipă și în orice împrejurare de a-și închina toate puterile neamului și statului în a căror slujbă îi este hotărât să trăiască. Multe și grele sunt grijile domnitorului în truda neîncetată în serviciul statului, ele se stăpânesc însă prin simțul datoriei și al jertfei de sine; iar în fața greutăților, binecuvântarea lui Dumnezeu și ajutorul sfetnicilor celor buni nu vor lipsi, precum nu mi-au lipsit în vremea domniei mele. Către acești sfetnici îmi îndreptez astăzi gândul recunoscător și mulțumesc bunătății divine care mi-a îngăduit să pot prețui, neasemuit ajutor pentru suveran, sfatul celor credincioși și destoinici.

Dar mai presus de alții recunoștința mea merge către aceea care mi-a fost tovarășă nedespărțită și sprijin prin sfat și credință în toate vremurile și în toate împrejurările. Dragostea ei de țară și inima ei de mumă îi însufleți puteri noi pentru a-și urma și în viitor binefăcătoarea ei solicitudine. Sunt convins că uniți în iubire frățească copiii noștri o vor înconjura și vor păstra legăturile scumpe care au făcut fericirea vieții noastre, precum nu mă îndoiesc că poporul meu va avea pentru scumpa mea soție și după trecerea mea din viață aceeași dragoste neschimbată.

Rog a se lăsa ca reședință soției mele, Regina Maria, Palatul de la Cotroceni; iar Castelul Pelișor de la Sinaia, împreună cu Casa pentru oaspeți (Cavalierhaus) și dependințele ce țin de Castelul Pelișor (locuința personalului, garajurile și grajdurile) – hotărăsc a rămâne în folosința soției mele cât timp va trăi. Regina Maria va dispune după a sa voință de mobilele din Palatul Cotroceni și din Castelul Pelișor.

Întreținerea acestor reședințe este în sarcina succesorului meu la tron.

În privința părților cuvenite copiilor mei hotărăsc astfel:

Fiului meu Carol, Principele moștenitor al României, ca urmaș al meu pe tron îi las, pe lângă partea lui rezervatară, toată cotitatea disponibilă și hotărăsc să aibă în partea sa de moștenire întreaga moșie Sinaia-Predeal împreună cu Castelul Peleș și celelalte castele, clădiri și stabilimente, cu sarcinile prevăzute în acest testament pentru Castelul Pelișor. Îi mai las casele și clădirile din București care sunt absolut necesare. Totodată el va fi dator să plătească legatele prevăzute pentru binefaceri.

Fiului meu Principele Nicolae al României îi las moșia Broșteni din Valea Bistriței Moldovenești și casele din București din strada Imperială cu tot locul lor, unde se află acum Adminstrația Domeniului Coroanei.

Fiicei mele Elisabeta, Regina Greciei, îi las moșia Zorleni din județul Tutova și un imobil în București.

Fiica mea Maria, Regina sârbilor, croaților și slovenilor, își va lua partea în efecte și în bani.

Ultimei mele fiice, Ileana, Principesă a României, îi las moșia Poeni din județul Iași și un imobil în București.

Toată averea mea în bani, acțiuni, obligațiuni, fonduri de stat, după plata legatelor va complecta partea rezervatară a fiecăruia din copiii mei.

Împrejurările grele economice de după marele război și greutățile familiale nu mi-au îngăduit să-mi văd sporind averea mea personală și de aceea cu mare părere de rău nu pot face tot binele ce aș dori. Totuși las în grija fiului meu urmaș la domnie ca, după sfatul ce va lua de la Președintele Consiliului de Miniștri, Patriarhul Bisericii Române, Primul Președinte al Înaltei Curți de Casație și Ministrul Casei mele, să distribuie suma de cincizeci milioane lei (socotind leul după valoarea lui față de aur, de azi) următoarelor instituții:

Fundației Universitare “Ferdinand I” din Iași.

Orfelinatului Agricol “Ferdinand” de pe moșia regală Zorleni, care va rămâne neatins pe această moșie și întreținut de viitorul Rege al României.

Academiei Române, pentru ca venitul să servească la un premiu pe numele meu pentru cercetări asupra unor chestiuni economice românești.

Societății Geografice Române.

Bisericilor Naționale – ortodoxă și unită -, Bisericii catolice, Bisericii protestante și celei israelite.

Unei instituții de ajutorare pentru ofițeri.

Societății “Astra” din Sibiu și unei societăți de cultură națională din Cernăuți și din Chișinău.

O sumă se va împărți pentru săracii din capitalele tuturor județelor, după însemnătatea lor istorică și numărul populației lor.

Distribuirea sumelor de mai sus va fi începută numai după un an de la moartea mea, astfel ca toate dobânzile acestor sume să rămână disponibile.

Hotărăsc ca acești bani să fie întrebuințați în modul următor:

Întregul personal superior și inferior al Curții Regale, al Casei și al Administrației mele centrale va primi:

Cei cu peste zece ani de serviciu, lefile pe un an întreg, după moartea mea, cum sunt prevăzute în bugetul meu, salariu și spor.

Cei cu cinci până  la zece ani de serviciu, lefile fără  spor pe un an întreg.

Cei cu unul până la cinci ani de serviciu, lefile fără spor pe jumătate de an.

Cei cu mai puțin de un an de serviciu, lefile fără  spor pe două luni.

Suma ce ar rămâne se va vărsa la fondul de pensii al Casei Regale.

Închei aceste ultime ale mele voințe cu gândul care mi-a stăpânit toată viața, chemând binecuvântarea cerească asupra scumpului meu popor, și mă închin cu smerenie în fața hotărârilor lui Dumnezeu și iscălesc:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.

Făcut în Sinaia, la două iunie una mie nouă sute douăzeci și cinci.

   FERDINAND 

Am scris și iscălit cu propria mea mână acest testament pe trei coale formând douăsprezece pagini legate cu fir alb și am pus sigiliul meu.

Iunie în două, una mie nouă sute douăzeci și cinci.

 

 FERDINAND

 

 

<< 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC