Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
8.13. Decret-lege pentru apărarea ordinei politice unice și totalitare a statului român 

  (22 iunie 1940)

 

Art. 1. Constituie delictul de uneltire contra odinei publice a Țării și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 3 la 5 ani și amendă de la 10.000 la 100.000 lei, interdicție corecțională de la 1 la 5 ani:

a) Faptul de a propovădui prin viu grai sau prin scris schimbarea organizării politice a Țării azi existentă astfel cum ea este stabilită prin decretul-lege de înființare a Partidului Națiunii;

b) Faptul de a constitui sau organiza asociațiuni secrete în scopul arătat la aliniatul precedent;

c) Faptul de a reconstitui asociațiuni dizolvate sau de a continua activitatea lor;

e) Orice fapt tinzând a arunca discredit asupra organizațiunii politice unice recunoscută de lege sau a-i zădărnici activitatea.

Cei condamnați pe baza prezentului text vor pierde dreptul la pensiune dacă sunt pensionari publici.

Art. 2. Nu poate fi funcționar public cine nu este membru în Partidul Națiunii. Cei ce nu vor cere înscrierea până cel târziu la data de 1 august 1940, precum și cei ce cerând înscrierea nu vor fi admiși, sunt revocați de plin drept pe această dată. Această dispozițiune nu se aplică militarilor în activitate.

Art. 3. Nimeni nu poate candida și nimeni nu poate fi ales în consiliul sau comitetul de conducere al vreuneia dintre profesiunile libere organizate prin legi dacă nu este membru al Partidului Națiunii. Pierderea calității de membru al partidului atrage de plin drept excluderea din orice colegiu sau organizație privitoare la profesiunile libere.

Art. 4. Orice persoană juridică, asociație sau societate de orice natură și oricare ar fi obiectul activității ei, se dizolva dacă:

a) Persoanele având conducerea ei vor desfășura o activitate potrivnică intereselor Partidului Națiunii;

b) Fonduri ale ziselor asociații sau societăți vor fi întrebuințate în scop de propagandă potrivnică Partidului Națiunii;

Art. 5. Nimeni nu poate fi membru în consiliul de administrație al unei între-prinderi private sau publice dacă nu are calitatea de membru al Partidului Națiunii.

Art. 6. Acela care smulge, distruge, deteriorează în public în scop de dispreț sau batjocură insignele, emblemele, uniformele, manifestele sau publicațiunile Partidului Națiunii se va pedepsi cu închisoare corecțională de la o lună la un an.

Art. 7. Averea persoanelor fizice sau juridice ce se vor face vinovate de unul din delictele de mai sus enumerate va fi pusă sub sechestru pe timpul ce se va determina de instanța de judecată prin hotărârea de condamnare. Judecata va putea pronunța lichidarea întreprinderilor sociale sau radierea firmelor individuale, precum și lichidarea părților sociale de orice fel în întreprinderi de orice natură.

Art. 8. Procesele având de obiect judecata oricăreia din infracțiunile arătate în articolele precedente se vor judeca după procedura flagrantelor delicte cuprinse în Codul penal Carol al II-lea. Chiar dacă nu sunt întrunite condițiunile art. 226 din Codul de procedură penală Carol al II-lea.

 

  Monitorul oficial, din 22 iunie 1940© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC