Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

8.2. Constituția din 27 februarie 1938[1]

 

Titlul I -Despre teritoriul României

 

Art. 1. Regatul României este un stat național, unitar și indivizibil.

Art. 2. Teritoriul României este inalienabil.

Art. 3. Teritoriul României nu se poate coloniza cu populațiuni de seminție străină.

 

Titlul II - Despre datoriile si drepturile românilor

Capitolul I - Despre datoriile românilor

 

Art. 4. Toți românii, fără deosebire de orgine etnică și credință religioasă, sunt datori: a socoti Patria drept cel mai de seama temei al rostului lor în viață, a se jertfi pentru apărarea integrității, independenței și demnității ei; a contribui prin munca lor la înălțarea ei morală și propășirea ei economică; a îndeplini cu credință sarcinile obștești ce li se impun prin legi și a contribui de bună voie la îndeplinirea sarcinilor publice, fără  de care ființa statului nu poate viețui.

  Art. 5. Toți cetățenii români, fără deosebire de origine etnică și credință religioasă, sunt egali înaintea legii, datorându-i respect și supunere.

Nimeni nu se poate socoti dezlegat de îndatoririle sale civile ori militare, publice sau particulare, pe temeiul credinței sale religioase sau de orice altfel.

Art. 6. Nu se admite în statul român nici o deosebire de clasă socială. Privilegiile în așezarea dărilor sunt oprite. Micșorările și măririle de impozite nu pot fi decât generale și statornicite prin legi.

Art. 7. Nu este îngăduit nici unui român a propovădui prin viu grai sau în scris schimbarea formei de guvernământ a statului, împărțirea ori distribuirea averii altora, scutirea de impozite, ori lupta de clasă.

Art. 8. Este oprit preoților, de orice rit și credință religioasă, a pune autoritatea lor spirituală în slujba propagandei politice, atât în locașurile destinate cultului și funcțiunilor oficiale, cât și în afară de ele.

Propaganda politică, în locașurile destinate cultului, ori cu prilejul manifestațiunilor religioase, nu este îngăduită nimănui.

Orice asociațiune politică pe temeiuri ori pretexte religioase este oprită.

În afară de persoanele, de condițiunile și de formele prevăzute în legi, nimeni nu poate lua ori presta jurăminte de credință.

Art. 9. Românul care, fără prealabila autorizație a guvernului, va intra în orice seviciu al unui stat străin, sau se va alătura pe lângă o corporație militară străină, pierde de plin drept cetățenia română.

Supunerea, pentru oricât timp și din orice fapt ar rezulta ea, la vreo protecție străină, trage după sine pierderea de plin drept a cetățeniei române.

Naționalitatea română pierdută în condițiunile aici arătate nu se poate redobândi prin naturalizare

 

Capitolul II - Despre drepturile românilor

 

Art. 10. Românii se bucură de libertatea conștiinței, de libertatea muncii, de libertatea învățământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociație și de toate libertățile din care decurg drepturi, în condițiunile statornicite prin legi.[...]

Art. 12. Libertatea individuală este garantată.

Nimeni nu poate fi urmărit sau percheziționat, decât în cazurile și după formele stabilite de lege.

Nimeni nu poate fi deținut sau arestat decât în puterea unui mandat judecătoresc motivat și comunicat în momentul arestării, sau cel mai târziu în 24 de ore după arestare.

În caz de vină vădită ori de urgență, deținerea sau arestarea se poate face imediat, iar mandatul se va emite și comunica în 24 ore, conform alineatului precedent. [...]

Art. 16. Proprietatea de orice natură, precum și creanțele atât asupra particularilor cât și asupra statului, sunt inviolabile și garantate ca atare.

Oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui după normele prevăzute în legi.

Bunurile care fac parte din domeniul public sunt administrate și nu pot fi înstrăinate decât după regulile și cu formele stabilite prin lege. Nici o lege nu poate înființa pedeapsa confiscării averilor, afară de cazurile de înaltă trădare și delapidare de bani publici. [...]

Art. 19. Libertatea conștiinței este absolută.

Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate și protecțiune, întrucât exercițiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor moravuri și siguranței statului.

Biserica ortodoxă creștină și cea greco-catolică sunt biserici românești. Religia creștin ortodoxă fiind religia marei majorități a românilor, biserica ortodoxă este biserica dominantă în statul român, iar cea greco-catolică are întâietate față de celelalte culte.

Biserica ortodoxă română este și rămâne neatârnată de orice ierarhie străină, păstrându-și însă unitatea, în privința dogmelor cu biserica ecumenică a Răsăritului. [...]

Art. 23. Secretul scrisorilor, telegramelor și convorbirilor telefonice este inviolabil. Se exceptează cazurile în care justiția e datoare să se informeze conform legii.

Art. 24. Cetățenii români au dreptul a se aduna pașnici și fără arme pentru a trata tot felul de chestiuni, conformându-se legilor care regulează exercițiul acestui drept.

Întrunirile, procesiunile și manifestațiile pe căile publice ori în aer liber sunt supuse legilor și orânduirilor polițienești. [...]

 

Titlul III - Despre puterile statului 

 

Art. 29. Toate puterile statului emană de la națiunea română.

Ele însă nu se pot exercita decât prin delegațiune și numai după principiile și regulile așezate în Constituția de față.

Art. 30. Regele este capul statului.

Art. 31. Puterea legislativă se exercită de rege prin Reprezentațiunea națională, care se împarte în două Adunări: Senatul și Adunarea Deputaților.

Regele sanctionează și promulgă legile.

Înainte de a i se da sancțiunea regală, legea nu e valabilă.

Regele poate refuza sancțiunea.

Nici o lege nu poate fi supusă sancțiunii regale decât după ce va fi fost discutată și votată de majoritatea ambelor Adunări.

Promulgarea legilor votate de ambele Adunări se va face prin îngrijirea ministrului de justiție, care este și păstrătorul marelui sigiliu al statului.

Inițiativa legilor este dată regelui. Fiecare din cele două Adunări pot propune din inițiativă proprie numai legi în interesul obștesc al statului . [...]

Art. 32. Puterea executivă este încredințată regelui, care o exercită prin guvernul său în modul stabilit prin Constituție. [...]

 

Capitolul I - Despre rege

 

Art. 34. Puterile constituționale ale regelui sunt ereditare în linie coborâtoare directă și legitimă a Majestății Sale regelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură și cu excluziunea perpetuă a femeilor și coborâtorilor lor.

Coborâtorii Majestății Sale vor fi crescuți în religiunea ortodoxă a Răsăritului. [...]

Art. 44. Persoana regelui este inviolabilă. Miniștrii lui sunt răspunzători.

Actele de stat ale regelui vor fi contrasemnate de un ministru care, prin aceasta însăși, devine răspunzător de ele.

Se exceptează numirea primului ministru care nu va fi contrasemnată. [...]

Art. 46. Regele numește și revocă pe miniștrii săi.

El are dreptul de a ierta sau micșora pedepsele în materii criminale afară de ceea ce se statornicește în privința miniștrilor. El nu poate suspenda cursul urmăririi sau judecății, nici a interveni prin nici un mod în administrarea justiției.

El numește sau confirmă în funcțiunile publice potrivit legilor.

El nu poate crea o nouă funcțiune fără  o lege specială.

El face regulamentele necesare pentru executarea legilor, fără să poată modifica legile și scuti pe cineva de executarea lor.

El poate, în timpul când Adunările legiuitoare sunt dizolvate și în intervalul dintre sesiuni, să facă în orice privință decrete cu putere de lege, care urmează a fi supuse Adunărilor spre ratificare la cea mai apropiată a lor sesiune.

El este capul oștirii.

El are dreptul de a declara războiul și de a încheia pacea.

El conferă gradele militare în conformitate cu legea.

El conferă decorațiunile române.

El acreditează ambasadorii și miniștrii plenipotențiari pe lângă șefii statelor străine.

El are dreptul de a bate monedă, conform unei legi speciale.

  El încheie cu statele străine tratatele politice și militare. Convențiunile necesare pentru comerț, navigațiune și altele asemenea de el încheiate, pentru a avea putere de lege în interior, trebuie să fie însă supuse Adunărilor legiuitoare și aprobate de ele.

Art. 47. Lista civilă se hotărăște prin lege. 

 

  “Monitorul oficial”, din 27 februarie 1938<< 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC