Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 


  8.5. Decret-lege pentru apărarea ordinei în  stat[1] 

(aprilie 1938)

 

Titlu preliminar

 

Art. 1. În afară de infracțiunile prevăzute de Codul penal Carol al II-lea, se pedepsesc și uneltirile contra ordinei sociale și infracțiunile în  contra liniștei publice prevăzute de această lege.

 

Capitolul I

 

Art. 2. Este interzis a propovădui prin viu grai sau în scris schimbarea formei de guvernământ a statului, împărțirea sau distribuirea averii altora, scutirea de impozite ori lupta de clasă.

Art. 3. De asemenea, este oprită propagarea doctrinelor religioase contrarii legilor de organizare a statului sau instrucțiunilor sale.

Sunt socotite contrarii legilor de organizare a statului sau instrucțiunilor sale doctrinele religioase ale cultelor sau asociațiunilor nerecunoscute.

Art. 4. Este interzisă orice propagandă politică în locașurile destinate cultului, autorităților publice și școalelor ori cu prilejul unei manifestațiuni religioase sau școlare.

Art. 5. Încălcarea dispozițiunilor art. 2, 3 și 4 din această lege se pedepsește cu închisoare corecțională de la 6 luni la 1 an și cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei.

Art. 6. Este interzis a se lua și presta orice fel de jurământ nelegal.

Art. 7. Este interzis mersul în formațiune militară pe șosele, străzi ori piețe publice în scop de manifestațiune politică.

Este de asemeni interzis de a cânta în grupuri, pe jos, în automobile, în tren sau folosind orice alt mijloc de transport, arii ce ar putea fi socotite ca exprimarea unor anumite idei politice.

Art. 8. Este interzis a participa la manifestațiuni de stradă sau procesiuni organizate în scopurile oprite de prezenta lege și de Codul penal Carol al II-lea.

Art. 9. Este interzisă folosirea de formațiuni înarmate în scopul propagandei sau oricărei alte acțiuni politice.

Art. 10. Este interzis a se tipări sau multiplica în orice mod și  împărți manuscrise, schițe sau desene ce ar conține un îndemn la săvârșirea unui act sau manifestarea unei idei politice din cele oprite de prezenta lege. […]

Capitolul III

 

Art. 25. Este interzis studenților și elevilor de a adera la acțiuni politice sau de a participa la manifestațiuni cu acest caracter.

Studenții și elevii care vor încălca dispozițiunile de mai sus, vor fi exmatriculați de către rectorii universităților și directorii școlilor respective. [...]

 

 Capitolul V

 

Art. 37. În toate cazurile prevăzute de această lege, instanțele de judecată vor putea interzice de la început, sau în cursul dezbaterilor, în total sau în parte, reproducerea sau dările de seamă ale dezbaterilor, în măsura în care aceste dări de seamă ar putea constitui un pericol pentru ordinea publică .

Această interdicțiune va fi pronunțată de instanță la cererea Ministerului Public. […]

Art. 39. Ministerul Internelor poate, pe baza unui jurnal al Consiliului de Miniștri, să fixeze un domiciliu obligatoriu persoanelor care pun la cale sau întreprind o activitate interzisă de prezenta lege și periculoasă pentru ordinea și siguranța statului.

Domiciliul obligatoriu se va putea impune pe un termen de la 6 luni la 1 an.

Jurnalul Consiliului de Miniștri și decizia Ministerului Internelor sunt considerate ca acte de guvernământ și nu sunt generatoare de daune.

Persoanele supuse unui domiciliu obligatoriu, care vor încălca dispozițiunile acestui articol, se vor pedepsi cu închisoare corecțională de la 1-2 ani și cu amendă de la 10.000- 20.000 lei.

 

“Monitorul oficial”, din 15 aprilie 1938


<< 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC