Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

9.1.2. Reforma agrară și evoluția agriculturii

 

a) Legea pentru reforma agrară[1]

   (17 iulie 1921)

 

Partea I - Exproprierea

Capitolul I- Îndreptățirea și măsura exproprierii

 

Art. 1 Se expropriază pentru cauză de utilitate națională proprietățile rurale, în măsura condițiilor cuprinse în legea de față, în scopul de a spori întinderea proprietății rurale țărănești, de a înființa pășuni comunale, precum și pentru scopuri de interes general, economic și cultural.

Pământul cultivabil din raza comunelor urbane este considerat ca proprietate rurală din punctul de vedere al legii de expropriere.

Art. 2. Pământul expropriat și accesoriile, pe baza decretului nr. 3.697/1918 și prin aplicarea scarei progresive anexată lui, este definitiv expropriat, cu rezerva dispozițiilor prevăzute în art. 54, în limitele și așezarea hotărâtă de organele de aplicare prevăzute în acel decret, cu modificările aduse prin decretul nr. 2.011/1920, iar statul este considerat proprietar al pământului expropriat de la 15 decembrie 1918. […]

 

Capitolul IX - Plata prețului și lichidarea sarcinilor

 

Art. 69. Plata prețului cuvenit proprietarului expropriat se poate face în numerar sau în titluri de rentă amortizabilă în 50 de ani și purtătoare de dobândă de 5 la sută pe an.

Valoarea nominală este socotită la plată drept valoare reală.

Plata exproprierii pentru toate persoanele morale se face în rentă perpetuă purtătoare de dobândă de 5 la sută pe an. […]

 

Partea II - Împroprietărirea

Capitolul X - Ordinea de preferință la împroprietărire

 

Art. 78. Pământul expropriat se vinde celor îndreptățiți în următoarea ordine de precădere:

1. Mobilizaților în războiul 1916-1919;

2. Mobilizaților în campania din 1913;

3. Văduvelor de război pentru copii;

4. Agricultorilor mici lipsiți de pământ;

5. Agricultorilor cu proprietăți mai mici de 5 ha.;

6. Orfanilor de război.

Art.79. La condițiunile egale de îndreptățire se vor prefera în aceeași categorie:

a) Invalizii;

b) Cei care în trecut au muncit pe moșie;

c) Cei care au inventar și gospodărie întemeiată;

d) Cei mai în vârstă. […]

Art. 84. Se consideră ca îndreptățiți: preoții, învățătorii, precum și toți ceilalți funcționari publici având reședința în comunele rurale, absolvenții școlilor de agricultură de toate gradele, sub condițiunea ca unii și alții să locuiască la țară și să se oblige să lucreze pământul.

Meseriașii ca: lemnarii, fierarii, croitorii, lăutarii, etc., care în trecut nu
s-au ocupat cu agricultura, cârciumarii și diferiți comercianți, precum și acei din orice categorie ar fi, care, având pământ, l-au vândut, nu vor fi îndreptățiți.

 

   Monitorul oficial, din 17 iulie 1921

b) Reforma agrară din 1921 și consecințele acesteia

 

În comparație cu reformele agrare de la mijlocul secolului 19, cea din anul 1921 a reprezentat o acțiune de vânzare în masă a majorității pământului marii proprietăți, țăranilor fără pământ sau cu pământ puțin. Ea a diminuat substanțial marea proprietate funciară de peste 100 de ha, reducând-o la 15-17% în suprafața arabilă a țării, și la 27-28% în suprafața agricolă, moșierilor rămânându-le însă importante masive păduroase. Țărănimea, mica proprietate și producția ei agricolă au devenit predominante în suprafața și agricultura țării.

Datele mai remarcă faptul de importanță socială că din 2.309 mii țărani fără pământ sau cu pământ insuficient, înscriși pentru împroprietărire, au primit loturi 1.479 mii sau 64%, ceea ce înseamnă că o serie de țărani a rămas și după 1921 fără pământ.

Pozitiv și inedit pentru reforma din 1921 este formarea izlazurilor comunale, din lipsa cărora țărănimea și-a adâncit dependența de marii proprietari și arendași jumătate de secol. Totodată, statul și-a mărit rezerva sa cu peste 1,5 milioane de ha, majoritatea păduri. Prefacerea marii proprietăți funciare în mica proprietate țărănească, pe lângă efectele sociale de împroprietărire a celei mai mari părți a țărănimii, în plan economic, a redus marea exploatație cu avantajele sale, la una mică cu inventar rudimentar și randamente scăzute. […]

În 1927, când operațiunile de împroprietărire erau spre final, datele confirmă deplasarea fundamentală petrecută: 64% din suprafața arabilă revenea categoriilor țărănimii cu loturi până la 10 ha; urma apoi, ca pondere, categoria mijlocie de 10-50 ha cu 16,6%; 10,4% aparținea proprietarilor cu pământ între 50-250 ha; aici se cuprinde, desigur, și o parte din marea proprietate în măsura în care aceasta se clasează de la 100 de ha în sus. Moșiilor de peste 250 ha le reveneau doar 9,1%.

Astfel, mica proprietate devenea dominantă, cea mijlocie dobândea importanță mai mare, iar proprietatea mare apărea redusă substanțial, la 10-15%.

Dintr-o țară a cărei agricultură era dominată la începutul secolului de mari latifundii, România s-a transformat, în urma redistribuirilor masive a moșiilor, într-un stat cu economie agrară predominant țărănească, fără a dispune, însă, de un sector avansat de proprietate și gospodărie mijlocie modernă.

 

V. Axenciuc, Evoluția economică a României. Cer-cetări statistico-istorice. 1859-1947, vol. II. Agricultura, București, Editura Academiei, 1996, pp. 99, 107.

 

c) Legea pentru organizarea creditului funciar rural și a creditului agricol

(20 august 1929)

 

Art. 1. Se pot constitui în condițiile prevăzute de această lege:

a) Societăți civile de credit funciar rural;

b) Societăți de credit agricol.

Aceste societăți vor putea înființa sucursale și reprezentanțe conformându-se regulilor prevăzute de legile comerciale și de legea de față.

Art. 2. Societățile civile de credit funciar rural și de credit agricol vor avea drept scop să acorde credite pentru satisfacerea necesităților agriculturii și ale industriilor agricole; pentru înlesnirea dezvoltării acestora, pentru îmbunătățirea fondului și intensificarea culturii și pentru finanțarea cumpărării de imobile rurale.

 

Partea I - Societățile civile de credit funciar rural

Capitolul I – Constituirea

 

Art. 3. Societățile civile de credit funciar rural se vor constitui cu un număr de cel puțin 100 de proprietari rurali, ale căror proprietăți vor reprezenta o valoare de cel puțin 50.000.000 lei, după rolurile de impozit funciar; prin proprietari rurali se înțeleg și proprietarii de terenuri agricole (terenuri cultivabile, vii, livezi, păduri, etc.) situate în raza comunelor urbane și a municipiilor. [...]

Art. 4. Capitalul subscris nu poate fi mai mic de 20.000.000 de lei, iar primul vârsământ va fi de cel puțin 30% din capitalul subscris și va fi depus la Banca Națională a României, la Casa de Depuneri și Consemnațiuni sau la orice casierie publică. [...]

Art. 5. Aceste societăți au caracter civil, însă răspunderea membrilor acționari pentru datoriile societății este mărginită la partea lor de capital. […]

 

Capitolul III - Despre operațiuni

Secția I - Despre natura operațiunilor

 

Art. 7. Societățile civile de credit funciar rural vor putea face următoarele operațiuni:

1. Să acorde împrumuturi ipotecare asupra terenurilor rurale, în numerar sau prin emisiune de scrisuri funciare rurale, fie pe termen lung, plătibile în anuități, fie pe termen scurt, cu sau fără  amortizări;

2. Să acorde agricultorilor împrumuturi pe gaj asupra produselor de orice natură ale solului și derivatelor industriale, precum și asupra vitelor și a întregului material de exploatare al întreprinderilor agricole;

3. Să acorde împrumuturi Băncii Centrale Cooperative și Cooperativelor de Credit, în scopul ca aceste instituții să procure credite personale micilor agricultori;

4. Să finanțeze întreprinderile și cooperativele pentru exploatarea de orice fel a solului și industrializarea produselor lui;

5. Să facă toate operațiunile de bancă cu membrii Societății, putând primi în gaj scrisurile financiare și obligațiunile emise de ele.

  

C. Hamangiu, Codul general al României, vol. XVII, 1929, București, pp. 1125-1135

 

d) Legea pentru valorificarea produselor agricole  din 8 aprilie 1931

 

Titlul I - Regimul taxării

 

Art. 1. Se desființează taxa de export pentru cereale și derivatele lor, pentru leguminoase și semințe oleaginoase.

Art. 2. Vânzările de cereale (grâu, ovăz, porumb, orz, mei, secară), de leguminoase și oleaginoase, sunt scutite de taxa de timbru și înregistrare, prevăzută de art.14, paragraful 17 din legea timbrului.

Art. 3. Vânzările la export a cerealelor și a derivatelor lor, a leguminoaselor și oleaginoaselor sunt scutite de impozitul pe cifra de afaceri.

Art. 4. Pentru mărfurile negociate în oboare și în târgurile organizate se va putea percepe, în folosul instituțiunilor însărcinate cu organizarea și supravegherea oboarelor și târgurilor, o taxă al cărui cuantum se va aproba de către Ministerul de Agricultură, fără  a trece de 4 %o (patru la mie) din valoarea vânzării.

Art. 5. Pentru mărfurile aduse spre vânzare la târg, cu căruța sau alte vehicule mecanice, comunele pot fi autorizate de către Ministerele de Interne și de Agricultură și Domenii să perceapă o taxă al cărui cuantum se va stabili de către comune, cu aprobarea celor două ministere.

Art. 6. Mărfurile sosite direct în porturi și negociate acolo, sau numai în tranzit, nu sunt supuse taxelor prevăzute la art. 4 și 5.

Art. 7. În afară de taxele menționate în articolele precedente și acelea percepute de administrația C.F.R., de Regia Porturilor și Casa Autonomă a Drumurilor, nici o altă taxă nu se poate înființa și nici o altă sumă nu se poate percepe sub nici o formă. [...]

 

Capitolul IV -Taxe pentru agricultură

 

Art. 39. Se instituie o taxă de 0,40 lei pe fiecare kilogram de făină produsă de morile sistematice comerciale și sistematice mixte, denumită taxa pentru agricultură.

Pentru morile sindicalizate această taxă se va aplica asupra contingentelor de făină atribuită morilor potrivit legii.

Vărsarea la tezaur se va face trimestrial, și se va plăti la sfârșitul fiecărui trimestru [...]

Pentru plata acestei taxe nu se pot admite nici un fel de păsuire sau amânări.

Făina de export este scutită de taxa pentru agricultură. [...]

Neplata taxei atrage urmărirea fiscală și închiderea morii până la completa achitare. […]

 

C. Hamangiu, Codul general al României, vol. XIX, 1931, București, pp. 336-351

 


<< 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC