Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize
Cuprins


Capitolul   III
  

Domnia lui Ştefan cel Mare - epocă de maximă

afirmare politică a Moldovei medievale 

 

          După moartea lui Alexandru cel Bun, Moldova a fost cuprinsă, pentru un sfert de veac (1432-1457), de o profundă stare de anarhie, urmaşii săi, fii şi nepoţi (Iliaş, Ştefan II, Petru II, Roman II, Alexăndrel, Bogdan II şi Petru Aron), luptând pe viaţă şi pe moarte pentru tronul ţării [1] , dar primind fiecare şi un puternic sprijin din exterior, fie din Polonia, fie din Ungaria, interesate de dominaţia asupra principalelor căi comerciale ce străbăteau ţara şi care îşi aveau punctele de pornire la Chilia şi Cetatea Albă. Astfel, Moldova a ajuns în pragul dezastrului, al destrămării şi al dispariţiei statului. Turcii au încercat şi ei să profite de această situaţie şi în 1432 au atacat zona gurilor Dunării [2] , iar în 1448, ca represalii la ocuparea Chiliei de către Iancu de Hunedoara [3] şi după eşecul unui nou asediu al Constantinopolului, au atacat din nou Chilia, dar au fost respinşi [4] .

          În această situaţie dificilă pentru Moldova, Ştefan cel Mare a preluat domnia, la 12 aprilie 1457, cu ajutorul lui Vlad Ţepeş şi având două obiective principale: ordinea în ţară şi scoaterea ei din axa de interese polono-otomană [5] . Ambele vor fi atinse, integral primul şi numai parţial al doilea, dar după ani grei şi îndelungaţi de eforturi continue. Un fapt cert este că, începând din ziua de 12 aprilie 1457, se deschide o epocă nouă în istoria statului românesc de la est de Carpaţi care, sub conducerea lui Ştefan cel Mare, va deveni un factor determinant în evoluţia politicii europene din a doua jumătate a secolului XV [6] .

          Trezită din starea de anarhie la care fusese condamnată de lupta pentru putere a unei clase boiereşti scăpată de sub controlul autorităţii domneşti şi de ingerinţele marilor puteri vecine care pândeau slăbiciunile interne ale ţării pentru a-i impune dominaţia lor, energia creatoare a Moldovei s-a manifestat, în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, în cele mai variate domenii, de la organizarea statului şi acţiunea militară şi diplomatică, la creaţia literară şi arhitectonică. Sinteza dintre geniul creator al unui popor şi una dintre cele mai remarcabile personalităţi ale evului mediu târziu şi ale zorilor epocii moderne a fixat locul Moldovei în istoria politică şi spirituală a Europei veacului XV. Ştefan cel Mare a fost voievodul care a deschis, în istoria Moldovei, un secol de prosperitate şi eroism, secol ce se va încheia odată cu marea campanie sultanală a lui Soliman Magnificul din 1538.

          Doi factori esenţiali de putere a avut Moldova în secolul XV şi anume o puternică clasă militară alcătuită din boieri, a căror funcţie esenţială în stat continua să fie cea a mânuirii armelor, o ţărănime liberă, numeroasă şi îndatorată la serviciul militar. Cel de-al doilea a rezultat din situaţia geoeconomică a ţării în raport cu marile curente ale comerţului internaţional. În acest sens, renumitul istoric francez Jacques Heers [7] , consideră că în secolul XV cel mai important drum al mirodeniilor din Europa Orientală a fost cel care începea la Bursa, trecea prin Pera şi Cetatea Albă, pentru a ajunge la Lvow, în Polonia.

          Dacă acestea erau condiţiile care puteau face ca Moldova să devină un stat puternic şi prosper, pentru ca ele să se înfăptuiască mai era nevoie ca ţara să găsească acea personalitate politică în stare de a le transpune în practică. Ea a fost găsită în persoana lui Ştefan cel Mare [8] , care şi-a iubit neamul şi ţara ca nimeni altul. El a înţeles că originea puterii, a succeselor politice şi economice, nu se datorează numai întinderii teritoriului, bogăţiilor pământului sau numărului locuitorilor, ci mai ales puterii de muncă, a spiritului de organizare, principiilor morale şi seriozităţii cu care poporul priveşte viaţa şi idealurile alese pentru a le realiza.

          Urcarea lui Ştefan cel Mare pe tron a marcat începutul unei epoci noi în istoria Moldovei fiindcă asupra ei plana o permanentă şi gravă ameninţare din partea tuturor statelor vecine: a Poloniei, a Ungariei, dar, mai ales, a Imperiului otoman, ameninţare pe care el a reuşit să o îndepărteze. În acelaşi timp el a reuşit, pe plan intern, să lichideze un sistem politic periculos, care perpetua instabilitatea, aducea ţării sărăcie, masacre şi interminabile lupte interne. Ştefan cel Mare însuşi era să cadă victimă acestui anarhic şi sângeros sistem, în 1451, atunci când la Reuseni, tatăl său şi domnul ţării, Bogdan II, a fost asasinat din ordinul lui Petru Aron. De aceea el a luptat împotriva duşmanilor externi, mai ales a turcilor, nu ca cruciat, deşi s-a folosit din plin de propaganda pentru cruciadă, ci ca un apărător al ţării sale; el nu era animat de idealul feudal al cruciadelor, ci de tendinţa monarhică modernă, unificatoare a fărămiţării feudale. Pentru Ştefan, lupta împotriva diferitelor ameninţări externe a fost permanent corelată cu cea împotriva eventualelor ameninţări interne, a comploturilor boiereşti, pe care nu a ezitat să le reprime cu cea mai mare hotărâre şi asprime.

          În concluzie la această sumară, dar indispensabilă introducere, putem afirma că, mare om politic, gânditor, strateg genial, clarvăzător, om de înaltă cultură, spirit luminat, Ştefan cel Mare s-a manifestat multilateral, devenind în mintea poporului chintesenţa dreptului judecător şi a marelui oştean. El a descătuşat forţele latente ale poporului şi a reuşit să facă din acesta un element de ordine în haosul tendinţelor de asuprire şi cotropire ale timpului. A avut o judecată profundă, curiozitatea omului inteligent, viziune cutezătoare şi cultul strămoşilor, ale căror acte a dispus să fie consemnate în scris. Ştefan cel Mare a dăruit neamului său tot ceea ce a putut şi tot ceea ce a avut mai bun şi a răspuns, în acelaşi timp, cel mai adecvat tuturor aspiraţiilor sale, iar după moarte a luminat drumul pe care
l-au străbătut românii pentru a-şi obţine dreptul de a trăi liberi şi într-un
singur stat independent.

          În momentul în care a preluat domnia, la 12 aprilie 1457, Ştefan cel Mare se afla în faţa unei situaţii interne şi externe foarte dificile. Dacă pe plan intern anarhia a fost principala caracteristică a sfertului de veac anterior, aşa cum am mai spus, pe plan extern Moldova avea de făcut faţă la trei ameninţări majore: Ungaria, Polonia şi Imperiul otoman. Primele două reprezentau ameninţări devenite deja tradiţionale şi, de multe ori, se anihilau reciproc. În schimb, ce-a de-a treia ameninţare, reprezentată de Imperiul otoman, era nouă, era ameninţarea unei puteri noi aflată în plină expansiune, exponentă a unei religii şi a unui sistem de valori total diferite de cele ale românilor. Acest lucru impunea şi o atitudine complet diferită a domnului Moldovei faţă de această nouă putere, aflată într-un proces de transformare într-o adevărată “superputere” a vremii. Polonia şi Ungaria ajunseseră, în linii generale, la limitele capacităţilor lor de expansiune. Evident că ele doreau să continue această expansiune, dar structurile lor interne nu le mai permiteau acest lucru decât într-o măsură limitată şi pe o durată de timp limitată. Imperiul otoman, dimpotrivă, se afla la începuturile procesului de maximă expansiune, lucru de care îşi dădeau seama toate statele vecine cu el din Europa, Asia şi Africa, dar nimeni nu putea să ştie până unde va merge această expansiune.

          Din această cauză, Ştefan cel Mare, după părerea noastră, a avut în vedere de-a lungul întregii sale domnii, în primul rând, pericolele care puteau decurge pentru ţara sa din expansionismul otoman [9] . Aceasta nu înseamnă că el a neglijat ameninţarea ungară sau polonă, ceea ce i-a impus o politică externă de echilibru între cele trei puteri, o politică de mare flexibilitate şi abilitate, o politică pe care el a ştiut să o promoveze cu un talent deosebit, ca pe o adevărată artă al cărei stăpân absolut era. Talentul său diplomatic, politic şi militar, precum şi înclinaţia permanentă pentru artă şi cultură ne îndreptăţesc să-l considerăm pe Ştefan cel Mare ca fiind personalitatea renascentistă cea mai pregnantă a istoriei româneşti. El poate fi trecut, fără nici o reţinere, în galeria marilor personalităţi ale Renaşterii, alături de contemporanii săi Lorenzo de Medici, Niccolň Machiavelli, Sixt IV sau Iuliu II.

          Regula de căpetenie a întregii sale politici externe a fost evitarea, cu orice preţ, a izolării [10] . Niciodată Ştefan nu s-a aflat în conflict cu mai mult de unul din cei trei potenţiali duşmani. Întotdeauna a ştiut să manevreze cu o mare abilitate politică, astfel încât două din cele trei puteri fie să-l sprijine, fie să-şi menţină o neutralitate binevoitoare. O a doua regulă a politicii sale externe o putem considera ca fiind aceea a realizării unui front comun românesc de rezistenţă antiotomană, mai ales prin atragerea Ţării Româneşti în sfera de influenţă a Moldovei. În fine, o a treia regulă a fost aceea de a căuta aliaţi oriunde puteau fi ei găsiţi. Aceasta explică întinsa reţea de relaţii externe pe care a pus-o în funcţiune: relaţiile cu genovezii din Marea Neagră, mai ales cu cei din Caffa, şi cu metropola lor, relaţiile cu marele cnezat al Moscovei, relaţiile cu tătarii din Hoarda de Aur de pe Volga  şi cu tătarii din Hanatul Crimeii, relaţiile cu Mangopul, cu şahul turcoman al Persiei, Uzun Hasan, cu viitorul împărat Maximilian I de Habsburg, cu papalitatea şi cu Veneţia.


          Preluând domnia, în aprilie 1457, cu ajutor din partea vărului său Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare s-a înscris, de la început, în axa politică ungaro-munteană, care, pe linia tradiţiei lui Iancu de Hunedoara, avea un pronunţat caracter antiotoman, cu toate că acesta se estompase considerabil după moartea eroului transilvănean, ca urmare a politicii externe practicate de urmaşul său Matia Corvin, îndreptată în special spre Europa Centrală şi mai puţin spre o relaţie conflictuală cu Imperiul otoman. Aceasta ar putea fi una din explicaţiile conflictului de aproape doi ani care l-a opus pe Ştefan, Poloniei, conflict încheiat prin tratatul de la Overchelăuţi, din 4 aprilie 1459 [11] , lângă Hotin. Pe lângă motive de ordin personal şi de consolidare internă a domniei, legate de prezenţa lui Petru Aron, asasinul tatălui său şi domnul pe care-l înlăturase din scaun, pe teritoriul polon, Ştefan, lovind în Polonia, lovea, de fapt, în axa politică polono-otomană, realizată odată cu deplasarea centrului de greutate al politicii externe a Poloniei din zona Mării Negre în zona Mării Baltice [12] . Nu trebuie să uităm, de asemenea, că această conjuncţie de interese polono-otomane a constituit factorul extern principal care a obligat Moldova să accepte plata tributului către Poartă [13] .


[1] Pentru anarhia din Moldova a se vedea Nicolae Grigoraş, Ţara Românească a Moldovei de la întemeierea statului până la Ştefan cel Mare (1359-1457), Iaşi, 1978, pp. 125-199 şi idem, Din istoria diplomaţiei moldoveneşti (1432-1457), Iaşi, 1948.

[2] Idem, ,,Relaţiile Moldovei cu Imperiul otoman până la domnia lui Ştefan cel Mare“, în Revista de istorie, tom 28, nr. 1, 1975, p. 40; Virgil Ciocîltan, Poarta otomană şi gurile Dunării în secolul al XV-lea, în ibidem, tom 38, nr. 11, 1985, p. 1062.

[3] Francisc Pall, ,,Stăpânirea lui Iancu de Hunedoara asupra Chiliei şi problema ajutorării Bizanţului“, în Studii. Revistă de istorie, tom 18, nr. 3, 1965, p. 620.

[4] M. Cazacu, P. Ş. Năsturel, ,,Une démonstration navale des Turcs devant Constantinople et la bataille de Kilia (1448)“, în Journal des savants, septembre-octobre, 1978, pp. 197-210.

[5] Această axă de interese comune polono-otomană se formează tocmai în această perioadă şi a fost una din cauzele pentru care Moldova s-a văzut obligată să accepte plata haraciului către Poartă în anii 1455-1456 (Şerban Papacostea, ,,La Moldavie état tributaire de l’empire ottoman au XVe sičcle: le cadre international des rapports établis en 1455-1456“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XIII, no. 3, 1974, pp. 445-461).

[6] Idem, Ştefan cel Mare, domn al Moldovei. 1457-1504, Bucureşti, 1990, pp. 6, 14.

[7] Jacques Heers, Gęnes au XVe sičcle, Paris, 1971, p. 272.

[8] Pentru personalitatea lui Ştefan cel Mare a se vedea, printre altele: Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare povestită neamului românesc, Bucureşti, 1904, passim; P. P. Panaitescu, ,,Ştefan cel Mare în lumina cronicarilor contemporani din ţările vecine“, în Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie, XI, fasc. 2, Iaşi, 1960, pp. 199-226; Leon Şimanschi, ,,Formarea personalităţii lui Ştefan cel Mare“, în Revista arhivelor, an LII, 1975, nr. 1, pp. 31-35.

[9] Aceasta nu este numai părerea noastră. Ea a aparţinut şi altor istorici, dintre care ne rezumăm a-l cita aici doar pe Alexandru Lapedatu: “...într-adevăr, urmărind cineva cu luare aminte întreaga istorie a luptelor şi faptelor marelui voievod, în cursul celor 47 de ani de îndelungată şi fericită stăpânire, uşor se va încredinţa că cu adevărat Ştefan toate le-a făcut după o aleasă socoteală şi în vederea unui înalt scop. Toată politica sa a avut în vedere confruntarea cu otomanii” (subl.n.) (Alexandru Lapedatu, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1904, pp. 25-26).

[10] De aceea ne miră cele afirmate de Ioan Petrică, care consideră că Moldova a fost izolată în lupta sa împotriva tendinţelor expansioniste ale Imperiului otoman, iar cauzele acestei izolări trebuie căutate în situaţia generală ce se statornicise în Europa acelei vremi (Ioan Petrică, ,,Relaţiile politico-economice între Moldova şi Polonia în a doua jumătate a sec. al XV-lea“, în Romanoslavica, X, Bucureşti, 1964, p. 348). Adevărul este că Moldova nu numai că nu a fost izolată în faţa ameninţării otomane, dar a şi primit sprijin din partea diferitelor puteri creştine. Numai că acest sprijin a fost total insuficient, deoarece respectivele puteri nu aveau capacitatea necesară de a acorda un ajutor eficient datorită unui număr de cauze specifice pe care nu le putem enumera aici. În anumite cazuri, ca cel al Ungariei şi cel al Veneţiei, ele abia dacă puteau să-şi apere propriile interese şi teritorii.

[11] Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. II, Bucureşti, 1913, pp. 266-268. Pentru acest conflict a se vedea, printre altele N. Iorga, Istoria românilor, vol. IV, Bucureşti, 1937, p. 127; I. Ursu, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1925, p. 15; Ş. Papacostea, ,,Ştefan cel Mare şi războiul Poloniei cu Ordinul teutonic (1454-1466)“, în Revista de istorie, tom 31, nr. 3, 1978, pp. 477 şi urm; idem, ,,Politica externă a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare: puncte de reper“, în ibidem, tom 28, nr. 1, 1975, p. 19.

[12] Bibliografia referitoare la această translaţie a politicii externe polone este foarte bogată. Dintre istoricii români care s-au ocupat de această problemă amintim doar pe Ş. Papacostea, La Moldavie état tributaire de l’Empire ottoman..., pp. 448-449 şi idem, Ştefan cel Mare şi războiul Poloniei cu Ordinul teutonic..., p. 477.

[13] Idem, La Moldavie État tributaire ..., pp. 460-461. În legătură cu închinarea Moldovei faţă de Poarta otomană suntem absolut de acord cu punctul de vedere exprimat de istoricul Ştefan S. Gorovei, după care despre o astfel de închinare nu se poate vorbi decât cu referire la acţiunea din timpul lui Petru Aron (Închinarea de la Vaslui, 1455-1456). Celorlalte momente le poate corespunde acordarea unor ahidnamele, pentru fixarea noilor îndatoriri, dar ele trebuie considerate doar ca înnoiri sau confirmări ale statutului Moldovei în relaţiile cu Poarta (Ştefan S. Gorovei, ,,Moldova în “Casa Păcii”. Pe marginea izvoarelor privind primul secol de relaţii moldo-otomane“, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol, XVII, Iaşi, 1980, p. 649).
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002