Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

         

          Prin ocuparea celor două cetăţi turcii au încheiat procesul de cucerire al Mării Negre. De acum înainte nimeni nu mai putea să o străbată decât cu aprobarea lor şi în condiţiile impuse de ei. Pentru Moldova, în schimb, pierderea celor două cetăţi a însemnat o lovitură economică nimicitoare, deoarece a privat-o de cele mai importante venituri vamale şi de ieşirea la Dunăre şi mare. Lovită economic a fost şi Ţara Românească prin obstrucţionarea comerţului Brăilei. În 1485 nouăzeci de corăbii otomane au venit la Chilia pentru a construi un castel care să închidă trecerea spre Ţara Românească [188] . Este vorba, probabil, de cetatea Eski Kili, pe zidurile căreia turcii au amplasat tunuri, astfel încât nici o corabie nu putea trece dacă nu avea paşapoarte imperiale [189] . Din punct de vedere militar sistemul de fortificaţii al Moldovei a fost grav dezorganizat, iar ţara nu mai putea fi apărată dinspre sud, turcii având drumul deschis pentru pradă şi război oricând ar fi dorit să facă aceasta. Pierzând cele două cetăţi şi o fâşie importantă din sudul ţării, Moldova pierdea poate regiunea cea mai importantă sub aspect economic şi militar, riscând şi o degradare permanentă a statutului ei în relaţiile cu Poarta, aflată acum într-o poziţie extrem de favorabilă pentru a-şi impune condiţiile.

          În acelaşi timp însă, cucerirea Chiliei şi a Cetăţii Albe a fost urmată de o creştere a tensiunilor existente în relaţiile dintre Moldova şi Polonia, pe de o parte, şi Imperiul otoman pe de altă parte [190] . Bineînţeles că Ştefan cel Mare nu a asistat pasiv la pierderea celor două cetăţi. Fără a aştepta ajutor de la aliaţii săi, el a încercat să le recucerească tot prin surprindere printr-un atac fulgerător şi cu sprijinul unor forţe din interiorul lor [191] , dar tentativa a eşuat. În aceste condiţii, domnul Moldovei a apelat la aliaţi, la Ungaria şi la Polonia.

          De la Ungaria, în ciuda tratatelor existente, nu a reuşit să obţină mare lucru. Matia Corvin l-a aruncat în temniţă pe arhiepiscopul de Kalocsa, acuzându-l de neglijenţă nepermisă în negocierea tratatului cu turcii din 1483, a cedat Moldovei cetăţile transilvane Ciceul şi Cetatea de Baltă, ca un fel de compensaţie pentru cele două cetăţi din sud şi a trimis o misiune diplomatică la Poartă care, evident, nu a obţinut nimic. Adevărul este că Matia Corvin încheiase tratatul cu turcii deoarece avea nevoie de pace la graniţa de sud pentru a-şi putea îndrepta întreaga atenţie asupra Europei Centrale şi nu mai putea, sub nici o formă, să revină asupra prevederilor sale. Nu întâmplător, în vara lui 1484, el a declanşat o campanie de mare anvergură împotriva împăratului Frederic III, campanie care s-a soldat cu ocuparea Vienei, în anul următor, oraş unde regele maghiar va rămâne până la moartea sa, survenită surprinzător în 1490 [192] . În concluzie, din partea Ungariei nu se putea aştepta nici un fel de ajutor serios pentru recuperarea celor două cetăţi.

          Diferită a fost însă atitudinea Poloniei. Deşi, aşa cum arătam ceva mai sus, politica externă a acestei ţări era îndreptată, în primul rând, spre problemele baltice, regele Cazimir IV nu putea să asiste pasiv la încercările turcilor de a modifica echilibrul strategic la nord de Marea Neagră. Din această cauză el s-a oferit să-l ajute pe Ştefan cel Mare cu condiţia ca acesta să depună personal jurământul de vasalitate, ceea ce domnul moldovean evitase cu multă abilitate până în acel moment.

          Interesul strategic al Poloniei în privinţa opririi înaintării otomane spre nord după cucerirea Chiliei şi a Cetăţii Albe este scos în evidenţă cu multă claritate de cronicile româneşti. Astfel, Grigore Ureche spune că turcii: “... ar fi vrut apuca şi alte cetăţi, că Ştefan vodă la gol n-au îndrăznit să iasă, ci numai la strâmtori nevoia de le făcea zmintală. Ca şi turcii văzându ajutoriul ce venise de la Ţara Leşească lui Ştefan vodă, sau însuşi craiul, cum scriu unii, că au tras de la ruşi şi de la Litva ţara toată, de să strînsese oamenii de treabă mai mult de 20 000 de oameni şi trecându Nistrul Craiul cu dânşii suptu Haliciu, au venitu la Colomăia...” [193] .  Mai clar decât Ureche este Axinte Uricariul, care afirmă următoarele: “Iară mai cu dedînsul au intrat în grijă Cazimir, craiul leşăscu, şi toţi liaşii, pentru Ştefan vodă, vădzînd slăbită Ţara Moldovei de turci, să nu să închine Ştefan vodă la turci şi să să lasă de prieteşugul liaşilor. Că nu fieştece domn era Ştefan vodă, ce vestit între domnii creştineşti pentru multe războae cu năroc ce au făcut asupra tătarălor şi a turcilor şi a ungurilor. Socotit-au, dar, Cazimir craiul şi au trimis agiutor lui Ştefan vodă, mai mult apărînd de oşti hotarul Ţării Leşăşti, năvălind oştile turceşti şi tătăreşti. Măcar că craiul Cazimir siliia nice o pricină să nu aibă despre turci asupra sa, ce socotiia că avînd încă părete pre Ţara Moldovii, totuşi are nevoe Podoliia, Ţara Rusască şi Litva. Iară cu cît mai mult, lipsind păretele, adecă Moldova, s-ar risipi de tot Podoliia, Ţara Rusască şi Litva (...). Iară de odată au socotit craiul să să audză de pogorîrea sa cu oşti la marginea Ţării Moldovei, pentru că şi turcii atunce ar avia grijă de nu ar supăra ţara ades. Şi adevărat că pre acia vreme avia turcii grijă de crăiile leşăşti” [194] .

          În faţa ameninţării otomane tot mai grave şi cu speranţa că polonii îl vor ajuta să recupereze cetăţile pierdute, Ştefan cel Mare şi-a călcat pe mândrie şi s-a dus în Polonia unde, la 15 septembrie 1485, la Colomea, a depus personal jurământul de vasalitate în faţa lui Cazimir IV [195] . Este posibil ca Ştefan să fi fost împins la acest gest şi de nevoia presantă de a-i scoate pe turci din Moldova, trupele acestora, însoţite de un pretendent la tron pe nume Petru Hronda sau Hruet, pătrunzând adânc în ţară şi ajungând până la Suceava pe care au jefuit-o şi au ars-o la 19 septembrie 1485 [196] . Dar obiectivul său a fost atins numai parţial în sensul că a primit din partea regelui polon ajutor suficient [197] pentru a-i scoate pe turci din Moldova prin bătăliile victorioase de la Cătlăbuga (16 noiembrie 1485) şi Şcheia (6 martie 1486), însă nu şi pentru a recuceri Chilia şi Cetatea Albă. Ureche ne spune că: “... cetăţile carile le-au luatu turcii, Chilia şi Cetatea Albă, n-au putut să le dobândească, că ei mai nainte de ce au ieşitu, le-au îngrijitu cu oameni, cu puşci şi cu bucate de ajunsu şi au rămas pre mâna turcilor până în zioa de astăzi” [198] . Evident că polonii dorind să oprească ofensiva otomană, nu doreau şi, probabil, nici nu puteau să declanşeze un război pe scară largă necesar pentru redobândirea celor două cetăţi. Neavând forţa necesară pentru a continua confruntarea cu Imperiul otoman şi neprimind sprijin suficient din partea Poloniei pentru recuperarea celor două cetăţi din sud, Ştefan cel Mare nu a putut face altceva decât să încheie pace cu sultanul în primăvara lui 1486 [199] , pace care consfinţea pierderea definitivă a Chiliei şi Cetăţii Albe.

          După încheierea acestei păci, diplomaţia polonă a încercat în continuare să-i scoată pe turci din sudul Moldovei, condiţionând semnarea unui armistiţiu cu Baiazid II de restituirea Chiliei şi Cetăţii Albe, cetăţi pe care turcii “... le-au dobândit prin viclenie” [200] . Până la urmă, după mai multe ciocniri cu turcii şi tătarii [201] , Cazimir IV a încheiat şi el pace cu turcii, în martie 1489, sancţionând, pe această cale, şi de jure pierderea celor două cetăţi [202] .

          Ştefan cel Mare a pierdut îndelungatul război cu turcii, a pierdut cele două cetăţi din sudul ţării, Chilia şi Cetatea Albă, împreună cu alte câteva teritorii învecinate, dar, în ciuda acestor realităţi de necontestat, a demonstrat marelui imperiu de la sud că Moldova nu poate fi cucerită oricând şi oricum. El i-a făcut pe turci să înţeleagă că ţara românească de la răsărit de Carpaţi era un stat cu care era de preferat să tratezi, decât să lupţi şi  a statornicit în relaţiile Moldovei cu aceştia un anumit echilibru politic şi militar ce va fi respectat până la marea campanie sultanală a lui Soliman Magnificul din anul 1538. În acelaşi timp, apărând Moldova, Ştefan cel Mare a apărat şi interesele creştinătăţii din centrul şi răsăritul Europei, ale Ungariei, Poloniei şi Lituaniei, precum şi ale altor puteri creştine mai îndepărtate, cum ar fi cele italiene, mai ales ale Veneţiei, Genovei şi ale papalităţii. Este adevărat că el nu a primit ajutoarele necesare, la care avea tot dreptul să spere, din partea puterilor creştine aliate de facto sau de jure ale sale în lupta antiotomană. Dar acest lucru nu l-a împiedicat să-şi desfăşoare lupta cu toată energia de care era în stare şi, mai important, să demonstreze atât turcilor, cât şi puterilor creştine faptul că Moldova devenise un factor însemnat al configuraţiei politice de pe continentul nostru, un element de bază al echilibrului politic european care începea să se construiască la sfârşitul secolului XV şi începutul secolului XVI pornind de la modelul oferit de echilibrul politic stabilit între statele italiene.


[188] N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 86.

[189] Maria Mathilda Alexandrescu Dersca Bulgaru, ,,Date asupra cetăţii şi oraşului Chilia sub stăpânirea otomană (sec. XV-XVII)“, în Peuce, VI, Tulcea, 1977, p. 249. Importanţa Chiliei şi a Cetăţii Albe, din toate punctele de vedere, pentru turci, rezultă cu toată puterea din scrisoarea pe care sultanul Baiazid II a trimis-o raguzanilor, după ce le-a cucerit, în a doua jumătate a lunii august 1484. Despre Chilia el spune: “... la qual e chiave et porta ad tutto 10 paese de Moldavia et Ongaria, et in quel del Danubio...” (A. Veress, op. cit., I, p. 38), iar despre Cetatea Albă: “... la qual e chiave et porta al tutto il paese de Polonia, Russia, Tartaria, da tutta el mare maiore...” (Ibidem, p. 39).

[190] Ş.Papacostea, Relaţii internaţionale ale Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare, pp. 627-628.

[191] ,,Tevarih-i al-i Osman (Croniciile dinastiei otomane)“, în Cronici turceşti, vol. I, pp. 100-101; Mehmed Neşri, op. cit., în ibidem, pp. 132-133; Sergiu Columbeanu, ,,Acţiuni navale în Marea Neagră în timpul lui Ştefan cel Mare“, în Revista de istorie, tom 28, nr. 1, 1975, p. 87.

[192] Pentru acest conflict major între Matia Corvin şi Frederic III a se vedea, printre altele, V. Fraknoi, Mathia Corvinus König von Ungarn 1458-1490, Freiburg im Breisgau, 1891, pp. 208-212; Peter Rassow, Histoire de l’Allemagne des origines ŕ nos jours, vol. I, Lyon, 1969, p. 285; Lajos Elekes, ,,La politica estera di re Mattia e gli Stati italiani nella seconda metŕ del secolo XV“, în vol. Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, a cura di Tibor Klaniczay, Budapest, 1975, p. 249; I. Barta, T. Berend, P. Hanak, Histoire de la Hongrie des origines ŕ nos jours, publié sous la direction de E. Pamlenyi, Budapest, 1974, p. 130; Karl Nehring, Mathias Corvinus, Kaiser Friedrich III und das Reich. Zum hunyadisch-habsburgischen Gegensaz im Donauraum, Munchen, 1975, pp. 163-168.

[193] Gr. Ureche, op. cit., ed. cit., pp. 106-107.

[194] Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, vol. I. Ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1993, p. 76.

[195] I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 370-378; Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 288-289; Ş. Papacostea, ,,De la Colomea la Codul Cosminului. Poziţia internaţională a Moldovei la sfârşitul secolului al XV-lea“, în Romanoslavica, XVII, Bucureşti, 1970, pp. 534-535; Victor Eskenasy, ,,Omagiul lui Ştefan cel Mare de la Colomea (1485). Note pe marginea unui ceremonial medieval“, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol, XX, Iaşi, 1983, pp. 257-267.

[196] ,,Letopiseţul anonim al Moldovei“, în Cronicile slavo-române..., ed. cit., p. 19; Cronica moldo-germană, în ibidem, p. 35; Letopiseţul de la Putna Nr. 1, în ibidem, p. 51; Letopiseţul de la Putna Nr. 2, în ibidem, p. 64; Traducerea românească a Letopiseţului de la Putna, în ibidem, p. 72; Tursun bei, op. cit., în Cronici turceşti, I, p. 77.

[197] Este vorba de trupe însumând 3 000 de oameni (Gr. Ureche, op. cit., ed. cit., p. 107; Cronica moldo-germană, p. 35).

[198] Gr. Ureche, op. cit., p. 107; a se vedea şi Axinte Uricariul, op. cit., p. 77.

[199] ,,Tevarih-i al-i Osman“ (Istoriile dinastiei otomane), în Cronici turceşti, I, p. 187; Ştefan S. Gorovei, ,,Pacea moldo-otomană din 1486. Observaţii pe marginea unor texte“, în Revista de istorie, tom 35, nr. 7, 1982, pp. 807-821; T. Gemil, Quelques observations, pp. 225-238.

[200] Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 306-308; I. Ursu, op. cit., p. 126.

[201] Akta Stanow Prus Krolewskich (Acta Statutum Terrarum Prussiae Regalis), ed. K. Gorski, M. Biskup, Torun, vol. I, 1955, pp. 425, 466; Nicoară Beldiceanu, Jean-Louis Bacqué -Grammont, Matei Cazacu, ,,Recherches sur les ottomans et la Moldavie ponto-danubienne entre 1484 et 1520“ în Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, vol. XLV, part I, 1982, p. 52.

[202] Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 315-316; N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, p. 297).

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: ; Text editor: Laura POPESCU; Last update: July, 2002