Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Din acest pasaj, care aparţine unuia dintre cei mai bine informaţi cronicari ai timpului, reies două lucruri foarte importante. În primul rând, hotărârea de nestrămutat a lui Ştefan cel Mare de a lupta cu turcii pentru independenţa ţării sale şi, în al doilea rând, intenţia sa de a atrage Ţara Românească într-o alianţă antiotomană, într-un front de luptă comun românesc. În lupta sa cu Radu cel Frumos el nu era mânat de ură sau de dorinţa de mărire personală, ci de faptul că, ştiindu-l pe acesta supus în toate turcilor, îşi dădea seama că pentru a-şi atinge obiectivul era neapărată nevoie de a-l înlocui cu un domn fidel lui şi decis să se angajeze cu hotărâre în lupta sa cu Imperiul otoman.

          În aceste condiţii, la 1 octombrie 1474, Ştefan cel Mare a pătruns din nou în Ţara Românească, a distrus cetatea Teleajen, l-a alungat pe Radu cel Frumos şi l-a reinstalat în domnie pe Laiotă Basarab [56] . Dar, în ciuda victoriei militare incontestabile, acţiunea s-a dovedit un eşec din punct de vedere politic, deoarece Laiotă Basarab, pentru a-şi păstra domnia, l-a trădat pe Ştefan şi a trecut de partea turcilor. El scria braşovenilor că “...s-a dus la turci, la marele împărat şi mi-au făcut pace şi bine” [57] . Aceasta a fost prima defecţiune din rândul domnilor impuşi pe scaunul Ţării Româneşti de Ştefan cel Mare şi ea se va repeta cu regularitate de acum înainte, pentru că toţi aceşti domni îşi dădeau seama că între Moldova şi Imperiul otoman disproporţia de forţe era atât de mare încât, pentru a-şi păstra scaunul, nu aveau altă cale de ales decât să se închine Porţii. La aceasta se adăuga şi dezinteresul crescând al Ungariei pentru lupta antiotomană, ceea ce făcea ca raportul de forţe din cadrul cosuzeranităţii asupra Ţării Româneşti, stabilit în 1451-1452 în vremea lui Iancu de Hunedoara, să încline tot mai mult de partea turcilor.

          Este absolut de domeniul evidenţei că intrarea lui Ştefan cel Mare în război cu Imperiul otoman a constituit un eveniment foarte important pentru Veneţia, care, căpăta astfel, un ajutor nesperat tocmai într-un moment de extremă dificultate pentru ea. Primul efect al acestei intrări în luptă a fost ridicarea de către turci a asediului oraşului Scutari [58] , posesiune veneţiană în Albania, şi îndreptarea armatei lui Soliman Paşa spre Moldova, unde va fi însă zdrobită în apropiere de Vaslui, la 10 ianuarie 1475.

          Înainte însă de această strălucită victorie, probabil pe la sfârşitul lui noiembrie 1474, Ştefan cel Mare a primit vizita solului veneţian Paolo Ognibene, care se întoarce dintr-o misiune pe lângă Uzun Hasan [59] , aducând chiar o scrisoare din partea acestuia pentru domnul Moldovei. În scrisoare, care era asemănătoare, probabil, cu celelalte trimise altor principi creştini, Uzun Hasan îşi exprima hotărârea, în ciuda înfrângerii suferite din partea turcilor, pe care o minimaliza (“După un timp turcul a pus pe fugă o mică parte din ai noştri, dar unde pierea unul din ai mei, din ai lui piereau zece”), de a continua lupta şi de a reface coaliţia cu puterile creştine [60] . Era o iluzie, dar Ştefan, forţat de împrejurări, a crezut în ea. Profitând de prezenţa lui Ognibene, domnul Moldovei l-a rugat să-i caute un medic pentru boala de picior, i-a înmânat, probabil, o scrisoare adresată conducerii Republicii şi o alta adresată papei Sixt IV, în care se arăta gata să lupte cu turcii şi cerea ajutor pentru această luptă [61] .

          După ce a plecat din Moldova, Ognibene, aflat la Buda, a auzit, probabil în ianuarie sau la începutul lui februarie 1475, despre marea biruinţă a lui Ştefan, informaţie pe care a adus-o în cetatea lagunelor la 17 februarie [62] , neuitând să precizeze că această înfrângere îl va face, probabil, pe sultan să-şi îndrepte toate forţele împotriva acestei ţări, ceea ce va oferi Veneţiei un moment de respiro. Această perspectivă este consemnată şi de Domenico Malipiero, renumit cronicar veneţian, care arăta ca solul Geronimo Giorgi (Zorzi), trimis la turci, a aflat că marea înfrângere din Moldova l-ar face pe sultan mai dispus să negocieze cu Veneţia [63] . Fapt este că Veneţia nu a întreprins nimic pentru a-l ajuta pe Ştefan, deşi spera că intrarea acestuia în acţiune l-ar putea determina pe Mehmet II să accepte o pace onorabilă pentru Republică.

          Adevărul este că Veneţia, de la începutul războiului cu turcii, deci din 1463, pentru a face faţă necesităţilor militare pe mare şi pe uscat, a cheltuit sume enorme, de aproximativ 1 200 000 de ducaţi pe an, astfel încât în anii 1474-1475, deci după pierderea insulei Negroponte (Eubeea) şi după costisitoarea expediţie navală din 1473, era ameninţată cu totala ruină economică [64] . De aceea era dispusă oricând, cu prima ocazie, să ajungă la o înţelegere, bineînţeles cât mai onorabilă cu putinţă, cu Imperiul otoman. Şi o ofertă în acest sens nu s-a lăsat aşteptată prea mult timp, deoarece la 6 ianuarie 1475 la Veneţia a venit un sol al turcilor care a propus tratative [65] . Cei care au încercat să se opună începerii tratativelor, în minoritate, au folosit, printre alte argumente, şi pe acela că Moldova a intrat în luptă împotriva turcilor [66] . Totuşi, Senatul a hotărât, destul de repede, trimiterea la Constantinopol pentru tratative a lui Geronimo Giorgi (Gerolamo Zorzi) [67] . Acesta va realiza un armistiţiu de câteva luni, tocmai bun pentru a permite turcilor să pregătească atacul şi cucerirea Caffei, dar şi a celorlalte colonii genoveze din Marea Neagră [68] . Până la urmă însă, pretenţiile turcilor fiind prea mari, pacea a fost respinsă definitiv de veneţieni, la 5 octombrie 1475 [69] , dar luptele care se vor relua peste puţin timp vor fi de mică intensitate şi de mică importanţă [70] . Veneţia era conştientă de faptul  că nu mai putea obţine victoria, ci doar o pace care să fie cât mai puţin dăunătoare pentru interesele sale comerciale şi pentru aceasta era gata să-şi părăsească toţi aliaţii, inclusiv pe Ştefan cel Mare.

          Dar această realitate, imposibil de negat, nu-i împiedica pe veneţieni să trimită în toate direcţiile strigăte de alarmă şi îndemnuri la lupta antiotomană. Astfel, în martie 1475, veneţienii adresau lui Ştefan cel Mare exact aceleaşi îndemnuri, cu aceeaşi motivaţie, care fuseseră adresate lui Uzun Hasan pentru a continua lupta, la care se adăugau şi trimiterea unui medic, pe nume Baldasar de Perusino [71] . Acesta era răspunsul lor la scrisoarea circulară trimisă de Ştefan, la 25 ianuarie 1475, din Suceava, către principii creştini, în care îi anunţa despre victoria de la Vaslui şi le cerea sprijinul [72] .

         


[56] ,,6982 (1474 - n.n.). În luna octombrie, ziua întâi, atunci a intrat iarăşi Ştefan voievod cu Basarab în Muntenia cu oaste mare şi a venit la un castel care se cheamă Teleajen, şi acolo a prins pe părcălabi şi le-a tăiat capul şi a luat cu dânsul pe mulţi ţigani, care erau acolo şi a pus să fie spintecaţi mulţi ţigani, aşa încât sângele curgea din castel afară şi a dat foc castelului. Şi a aşezat pe Basarab iarăşi ca domn în ţară şi i-a dat pe mână ţara şi a pedepsit pe mulţi boieri care nu-i fuseseră ascultători“ (Cronica moldo-germană, în Cronicile slavo-române..., ed. cit., p. 32; O. Górka, op. cit., p. 80; Ion Const. Chiţimia, op. cit., p. 64-65; a se vedea şi Letopiseţul anonim al Moldovei, în Cronicile slavo-române..., p. 17; Gr. Ureche, op. cit., ed. cit., p. 99).

[57] Ioan Bogdan, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolele XV şi XVI, Bucureşti, 1902, pp. 114-115.

[58] J. de Hammer, op. cit., III, pp. 190-191; Aurel Decei, Istoria Imperiului otoman până la 1656, Bucureşti, 1978, p. 120; Gazmend Shpuza, ,,La lutte pour la defense de Shkoder dans les années 1474 et 1478-1479“, în Studia Albanica, V, 1, 1968, pp. 181-186. Asediul a durat între 17 mai şi 15 august 1474 şi în timpul lui, Veneţia a putut trimite ajutoare într-o măsură foarte mică.

[59] În 1474 şi 1475, după înfrângerea lui Uzun Hasan de la Otlukbeli, Veneţia, ajunsă la capătul puterilor, a lansat o nouă şi viguroasă ofensivă diplomatică în Persia, unde a trimis, pe rând, pe Paolo Ognibene, Giosafat Barbaro şi Ambrogio Contarini (Hurmuzaki, Documente, VIII, Bucureşti, 1894, p. 6; V. Minorsky, ,,La Perse au XVe sičcle entre la Turquie et Venise“, în Publications de la Société des études iraniennes, no. 7, Paris, 1933, p. 15; L. Tardy, ,,Il ruolo di Venezia nei rappoorti persiani e georgiani dell’Ungheria“, în vol. Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, a cura di Tibor Klaniczay, Budapest, 1975, pp. 264-265).

[60] C. Esarcu, ,,Scrisoarea inedită a şahului Persiei Uzun-Hasan către Ştefan cel Mare. 1476“, în Columna lui Traian, VII, 1876, octombrie, pp. 464-466; Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 211-212; Războieni. Cinci sute de ani de la campania din 1476. Monografie şi culegere de texte. Studiu monografic de Manole Neagoe. Ed. Manole Neagoe, Olimpia Guţu, Mihail Guboglu, Radu Constantinescu, Constantin Vlad, Bucureşti, 1977, pp. 121-123.

[61] Pentru misiunea lui Ognibene a se vedea N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră, III, p. 19; M. A. Halevy, Les guerres d’Étienne le Grand et d’Uzun-Hassan d’aprčs la “Chronique de la Turquie” du candiote Elie Capsali (1523), p. 194; G. Lăzărescu, N. Stoicescu, Ţările române şi Italia până la 1600, Bucureşti, 1972, p. 86; Ş. Papacostea, Venise et les Pays Roumains..., p. 613. În ceea ce priveşte scrisoarea adresată papei, în ea Ştefan îi comunica faptul că şahul persan, Uzun Hasan, are de gând să pornească împotriva turcilor, fapt pentru care cere ajutorul Moldovei şi al celorlalţi principi creştini, lucru confirmat şi de ambasadorul veneţian Paolo Ognibene, întors din Persia şi însărcinat de domnul Moldovei să-i susţină cauza pe lângă Sfântul Scaun (C. Esarcu, ,,Ştefan cel Mare. Documente descoperite în arhivele Veneţiei“, Bucureşti, 1874, pp. 23-24; idem, ,,Ştefan cel Mare. Documente inedite din arhivele Veneţiei“, în Columna lui Traian, IV, 12, octombrie 1873, p. 228; Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 5; Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp.
318-319; N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră, III, p. 33, doc. XI; Războieni..., pp. 125-126).

[62] “A’17 de Fevrer, e giunto de Persia Polo Ogniben Albenese... Referisse anche che’l Valaco, con ajuto de Onghari, Bohemi e Russi, ha rotto 90 000 Turchi; dei quali 40 000 nee morto, e
4 000 e resta presoni; tra i quali e un Bassa  un fio del Turco... La rotta delle zente turchesche in Valachia a sta molto molesta al Signor Turco, in modo che’l pensa de mandar i so esserciti in quelle bande, e per tal causa poderave esser che le provision de l’armada andasse tarde” (Domenico Malipiero, ,,Annali veneti dall’anno 1457 al 1500“, în Arhivio Storico Italiano, tomo VII, parte I, Firenze, 1843, pp. 110-111. A se vedea şi C. Esarcu, , Ştefan cel Mare. Documente descoperite în arhivele Veneţiei, p. 25; N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră. III., p. 20).

[63] “... poi l’e anda dalla maregna del Turco, la qual ghe ha comunica la rota de Valachia; e ghe ha ditto che le genti turchesche non ha mai habudo lo maggior rota, e l’ha esorta a proseguir el so viazo con bon animo; perch’l Signor Turco ha causa de far la pace, e che’l no poderave haver mazor occasion de negociar” (D. Malipiero, op. cit., p. 112).

[64] Eugenio Musatti, Storia di Venezia, quarta edizione, vol. I, Milano, 1937, pp. 344-345.

[65] S. Romanin, op. cit., IV, p. 375.

[66] Ibidem, p. 376.

[67] Ibidem; N. Iorga, Notes et extraits, IV, p. 363.

[68] Arhivele Statului Bucureşti, Microfilme Italia, rola 53, cadrele 371-376; A. Vigna, op. cit., III, Genova, 1879, pp. 53-68; W. Heyd, Le colonie commerciali degli italiani in Oriente nel Medio Evo, traduzione di Giuseppe Müller, vol. II, Venezia, 1868, pp. 155-160; Histoire de l’Empire ottoman, sous la direction de Robert Mantran, Paris, 1989, p. 101; Les grandes dates de l’Islam, sous la direction de Robert Mantran, Paris, 1990, p. 97.

[69] S. Romanin, op. cit., IV, p. 377.

[70] C. Manfroni, Storia della marina italiana dalla caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto, Roma, 1897, pp. 103-104.

[71] C. Esarcu, Ştefan cel Mare. Documente descoperite în arhivele Veneţiei, pp. 25-29; idem, Ştefan cel Mare. Documente inedite din arhivele Veneţiei, pp. 228-229; Hurmuzaki, Documente, VIII, pp. 6-7; N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră, III, pp. 20, 21, n. 8, pp. 35-37, doc. XVI.

[72] I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, p. 323; Monumenta Hungariae Historica. Acta extera, V, pp.301-302; A. Veress, op. cit., pp. 9-10; N. Iorga, Acte şi fragmente, III, pp. 91-92; Războieni..., pp. 128-130.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002